Přeskočit obsah

ČKD/FAQ

Skok na “Tuto stránku” nefunguje

Po nesprávné odpovědi by v mé přednášce měl následovat skok na „Tuto stránku”. Studenti jsou však přesměrováváni na stránku další. V čem může být problém?

V Nastavení Přednášky v sekci Řízení průchodu zkontrolujte nastavení možnosti “Největší možný počet pokusů”. Toto nastavení slouží k možnému opakování odpovědi na každou otázku. Pokud je hodnota nastavena na 1, student se nemůže vrátit na tuto stránku, protože vzhledem k nastavení “Největšího možného počtu pokusů” již nemá možnost odpověď zopakovat, a proto je automaticky přesměrován na stránku další. Aby tedy student mohl po nesprávné odpovědi zkusit odpovědět vícekrát, zvyšte hodnotu “Největšího možného počtu pokusů”.

Jak docílím toho, aby student musel projít celou přednášku?

Nejlepším způsobem motivace projít celou Přednášku je její známkování. Aby se studentova známka vypočítávala ze všech otázek Přednášky, přejděte v bloku Správa/Správa přednášky/Upravit nastavení na sekci Známka. U možnosti “Minimální počet otázek” nastavte hodnotu podle vaší potřeby (viz Nastavení Přednášky, sekce Známka).

Příklad

Student absolvuje pouze jednu pětistránkovou větev Přednášky a všechny otázky zodpoví správně. Poté se rozhodne Přednášku opustit (za předpokladu, že to nastavení Přednášky umožňuje). Pokud je parametr Minimální počet otázek nastaven na 0, hodnocení studenta je “pět správných odpovědí z pěti”, tedy 100 %. Je-li však Minimální počet otázek nastaven například na hodnotu 20, celkové hodnocení je sníženo na “pět správných odpovědí z dvaceti”, tedy 25 %.

Pozor

Ujistěte se (zejména u Přednášek obsahujících více větví), že nastavení skoků v Přednášce studentovi umožňuje prohlédnout všechny otázky, případně potřebný počet otázek.

Poznámka

Jestliže je nějaký minimální počet otázek pro získání známky v Přednášce nastaven, student by o tom v úvodu Přednášky měl být informován.

Dalším způsobem studentovy motivace může být také omezený počet pokusů na projití Přednáškou (viz Nastavení Přednášky, sekce Známka).

Jak přidat na stránku přednášky zvuk nebo video?

Pro vkládání multimediálních materiálů může učitel využít HTML editoru. Videa nebo zvukové nahrávky je možné vložit pomocí ikony pro vkládání médií, kterou tento HTML editor obsahuje. Podrobné informace a postup, jak zvuk či video vložit, naleznete zde.

Je možné nastavit, aby se možnosti odpovědí na otázky nepromíchávaly?

U modulu Test to sice možné je, modul Přednáška však takovou možnost nenabízí. Možné odpovědi na otázky se vždy budou zobrazovat v náhodném pořadí. Jde-li o otázku typu Více možností nebo Pravda/Nepravda, která není bodovaná (je pouze cvičná), je namísto stránky s otázkou možné využít rozcestníku, kde se tlačítka zobrazují v takovém pořadí, jak učitel nastaví.

Existují příklady přednášek, které si mohu prohlédnout?

Příklady využití modulu Přednáška se dočtete v Používání Přednášky v sekci Příklady možného využití Přednášky. Vzorovou Přednášku naleznete také ve Vitríně ELFu.

V levé nabídce přednášky se nezobrazují stránky

Levá nabídka v modulu Přednáška zobrazuje pouze rozcestníky, které jsou v Přednášce obsaženy. Pokud má vaše přednáška pouze stránky s otázkami, levá nabídka je nezobrazí. Použijte proto před sérií stránek s otázkami rozcestník, aby studenti věděli, kde série začíná. Nebo použijte stejný rozcestník a na každou otázku vytvořte odkaz za pomoci tlačítek a skoků.

Studenti se nevracejí na místo, kde přednášku opustili

Student přednášku opustil po zhlédnutí 10 stránek. Když se posléze na přednášku vrátil, musel začít znova na začátku. Jak mohu zařídit, aby se student vrátil na stejné místo?

Aby se studentovi při vstupu do Přednášky objevil dotaz, zda chce v Přednášce pokračovat v místě minulého odchodu (viz obr. 1), musí pro to být splněny dva předpoklady:

  • Přednáška studentovi umožňuje revizi (viz Řízení průchodu)
  • Student Přednášku opustí ze stránky s otázkou

Po splnění těchto předpokladů je studentovi při opětovném otevření Přednášky zobrazen dotaz, zda chce pokračovat na poslední stránce, kterou navštívil (viz obr. 1).

Obr. 1: Zobrazení dotazu na návrat do Přednášky

Poznámka

Pro studentovu snadnější orientaci v Přednášce (zvláště v takové, kterou prochází opakovaně) je vhodné používat rozcestníky a umožnit studentům vidět levou nabídku se seznamem těchto rozcestníků. Podrobné informace naleznete ve Vytváření Přednášky.

Student přednášku dokončil, ale Moodle ji nezaznamenal

Aby byly výsledky Přednášky zaznamenány, musí obsahovat alespoň jednu otázku, na kterou student musí odpovědět. To může ovlivnit nastavení sekce Známky (viz níže).

Poznámka

Existuje spousta kreativních způsobů, jak dát do Přednášky otázku. Například můžete nastavit otázku typu Více možností odpovědi tak, že všechny odpovědi budou správné, a odpovědi se tak budou chovat jako Rozcestník. Nebo můžete vložit obsah na Stránku s otázkou a vložit pouze dvě možnosti odpovědi - za odpověď “Další stránka” udělit 1 bod a za “Konec přednášky” 0 bodů. V obou případech je lepší nevyplňovat reakce a také nezobrazovat implicitní reakci (v Nastavení přednášky v sekci Vzhled), aby byl pro studenty průchod Přednáškou plynulý.

Pozor

Vzhledem ke specifické “větvící” formě Přednášky mohou někteří studenti Přednášku dokončit, aniž by odpověděli na jednu nebo více otázek, které jste do ní umístili. Pokud Přednáška body studenta nemůže zaznamenat, nezobrazuje sa na záložce Výsledky u daného studenta žádný záznam. Proto se může zdát, že je Přednáška v zaznamenávání známek nekonzistentní.

Předpoklad pro zpřístupnění přednášky nefunguje

Druhá přednáška studentům hlásí, že musejí nejdříve dokončit první přednášku. To ale udělali - kde je problém?

  • Aby předpoklad pro zpřístupnění fungoval, musíte mít v Přednášce alespoň jednu stránku s otázkou. Student nemusí nutně dosáhnout minimálního počtu bodů, ale Moodle potřebuje vědět, že se student o zodpovězení otázky alespoň pokusil. Otázku vždy můžete umístit na první nebo poslední stránku. Nemusíte se dokonce na nic ptát, stačí, když budete vyžadovat odpověď ve formě tlačítka “Pokračovat” se skokem na další stránku.
  • Aby předpoklad pro zpřístupnění fungoval, nesmí se jednat o Přednášku cvičnou. 

Co se stalo s mým HTML kódováním na stránce přednášky?

Přednášku jsem měl naformátovanou přesně podle svých představ v HTML kódu. Vrátil jsem se, abych kódování upravil, a části HTML kódu byly pryč!

Přednáška vaše HTML kódování odstraní pokaždé, když chcete stránku upravit. To může být frustrující. Proto si práci uložte v textovém editoru. Až příště budete potřebovat něco změnit, úpravy udělejte v textovém editoru, práci si opět uložte a do Přednášky zkopírujte hotový HTML kód.

Dále v nápovědě