Přeskočit obsah

Zápis do kurzu

Obecně o zápisu uživatelů do kurzu

Přihlašování uživatelů (studentů i učitelů) do kurzů v Moodlu probíhá prostřednictvím několika vzájemně nezávislých metod zápisu, jejichž fungování popisujeme v jednotlivých sekcích níže. Je důležité mít na paměti, že pro každou z těchto metod platí samostatná nastavení a každá z metod zároveň umožňuje zapsat do kurzu souběžně jinou skupinu uživatelů. Tímto způsobem je tedy možné oddělit například zápis učitelů a studentů, či dokonce více skupin studentů, kteří mají mít v kurzu různé role či oprávnění. Pomocí zápisu lze v případě potřeby i rozdělovat studenty do připravených skupin v kurzu.

V základním nastavení jsou v Moodlu k dispozici tři metody zápisu do kurzu: Ruční zápis, Zápis sebe sama a Přístup pro hosty (viz obr. 1). Uživatelé ELFu na MU mají k dispozici také automatický zápis podle ISu, který je v současnosti aktivní na FF, FSS, PřF a FSpS MU.

Obr. 1: Základní metody zápisu uživatelů

Správa metod zápisu

Přidání nové metody zápisu

Při založení nového kurzu je vždy automaticky k dispozici metoda Ruční zápis. Pokud chcete v kurzu používat i další metody zápisu, musíte je nejprve sami přidat v bloku Správa/Správa kurzu/Uživatelé/Metody zápisu (viz obr. 2).

Obr. 2: Odkaz pro správu metod zápisu v bloku Nastavení

Další postup pro přidání jiné metody zápisu je následující:

 1. Z rozbalovací nabídky vyberte konkrétní metodu (viz obr. 3). 

  Obr. 3: Výběr metody zápisu

 2. Abyste mohli zvolenou metodu zápisu v kurzu použít, ujistěte se, že je viditelná a aktivní. Viditelnost metody znázorňuje ikona oka (viz obr. 4). Kliknutím na ikonu přeškrtnutého oka metodu zviditelníte – oko se “otevře”.

  Obr. 4: Ikona viditelnosti metody 

Počty zapsaných uživatelů

Na stránce Metody zápisu (viz obr. 5) můžete kdykoli rychle zjistit, kolik uživatelů je zapsáno pomocí jednotlivých použitých metod. Nelze zde však zjistit, kteří konkrétní uživatelé jsou v rámci jednotlivých metod zapsáni. K tomuto účelu slouží stránka Přehled zapsaných uživatelů.

Obr. 5: Počet uživatelů zapsaných danou metodou

Úpravy a odstranění metod zápisu

Manipulovat s jednotlivými metodami zápisu je možné pomocí editačních ikon vpravo ve sloupci “Upravit” (viz obr. 5). Pomocí těchto ikon je možné u vybrané metody měnit nastavení (pokud to umožňuje role Učitele), metodu povolit/zakázat či úplně smazat (viz upozornění níže).

Kliknutím na “Odstranit” zcela odstraníte danou metodu zápisu z kurzu (viz upozornění níže).

Ikona “Povolit”/”Zakázat” aktivuje/deaktivuje danou metodu zápisu (viz upozornění níže).

Kliknutím na “Zapsat uživatele” se dostanete k rozšířenému rozhraní pro přidání a odstranění uživatelů z kurzu (k dispozici pouze pro metodu Ruční zápis do kurzu).

Ikona “Upravit” otevře stránku s dalším nastavením metody zápisu (pro učitele dostupné pouze pro metodu Zápis sama sebe do kurzu).

Pozor

Při odstranění vybrané metody zápisu do kurzu budou z kurzu odhlášeni i všichni uživatelé zapsaní touto metodou! Skrytím této metody bude daným uživatelům do kurzu dočasně znemožněn přístup. Před manipulací s metodami zápisu si proto vždy zkontrolujte, zda nehrozí omezení přístupu do kurzu některým uživatelům.

Poznámka

Uživatelé (učitelé) ELFu na FF MU mají z důvodu častých chyb zcela zakázánu možnost odstranit/zakázat metodu Ručního zápisu do kurzu, pokud jsou touto metodou sami do kurzu zapsáni. Stávalo se totiž, že učitel metodu nechtěně zakázal či odstranil, a v důsledku toho si sám znemožnil další přístup do daného (vlastního) kurzu.

Ruční zápis do kurzu

Ruční zápis do kurzu je základní metodou zápisu uživatelů (studentů i učitelů). Umožňuje přesně stanovit, kteří uživatelé mají mít do kurzu přístup. Přihlašování většího množství uživatelů pomocí ručního zápisu je však poněkud zdlouhavé, protože je nutné každého uživatele dohledat a zapsat jednotlivě. Pokud do kurzu chcete zapsat větší skupinu uživatelů, je výhodnější použít metodu Zápis sebe sama do kurzu.

Přidání uživatelů pomocí ručního zápisu

Klikněte na odkaz Zapsaní uživatelé v bloku Správa/Správa kurzu/Uživatelé/Zapsaní uživatelé. Zobrazí se seznam všech uživatelů aktuálně zapsaných do kurzu. V pravé části stránky klikněte na tlačítko “Zapsat uživatele” (viz obr. 6).

Obr. 6: Tlačítko "Zapsat uživatele" pro ruční zápis uživatelů do kurzu

Ve vyskakovacím okně se zobrazí pole pro vyhledávání uživatelů (viz obr. 7). Postup pro přidání uživatele do kurzu je následující:

 1. Konkrétního uživatele vyhledejte zadáním jména a příjmení (v tomto pořadí) nebo e-mailové adresy.

  Poznámka

  Uživatelé ELFu na FF MU mohou namísto jména a příjmení použít UČO dané osoby.

 2. Vyberte, jakou roli chcete vyhledanému uživateli v kurzu přidělit.

 3. V případě potřeby nastavte další parametry kliknutím na nabídku Zobrazit (Skrýt) rozšířená nastavení.
  • Obnovit staré známky uživatelů, bude-li to možné. Zatrhnete-li tuto možnost, budou uživatelům, kteří byli již v minulosti v kurzu zapsáni, obnoveny jejich známky.
  • Začíná od. Z rozbalovací nabídky můžete vybrat, od jakého data bude zápis platný. V základním nastavení je toto datum shodné s datem, kdy zápis provádíte.
  • Trvání platnosti zápisu. Zde můžete vybrat, po jak dlouhou dobu bude uživatel v kurzu zapsán.
 4. Vlastní zápis uživatele do kurzu musíte potvrdit kliknutím na tlačítko “Zapsat uživatele”. Můžete zapsat více uživatelů najednou se stejnou rolí.
  Obr. 7: Ruční zápis vybraného uživatele do kurzu

Odstranění uživatelů pomocí ručního zápisu

Vyškrtnutí jednotlivých uživatelů zapsaných do kurzu pomocí ručního zápisu provedete v rámci přehledu všech zapsaných uživatelů kurzu (Správa/Správa kurzu/Uživatelé/Zapsaní uživatelé) kliknutím na ikonu “Vyškrtnout” (viz obr. 8).

Obr. 8: Vyškrtnutí uživatele z kurzu

Rozšířené rozhraní pro ruční zápis

Pro rychlejší přidávání a odstraňování uživatelů kurzu metodou ručního zápisu můžete rovněž použít rozšířené rozhraní ručního zápisu (tato funkce je podobná nástroji pro přidělování rolí v kurzu nebo přiřazování uživatelů do skupin). Ke stránce s rozšířeným rozhraním pro ruční zápis přejdete kliknutím na ikonu “Zapsat uživatele” (viz obr. 9) na stránce správy metod zápisu (Správa/Správa kurzu/Metody zápisu/Ruční zápis/Zapsat uživatele).

Obr. 9: Další nástroj pro zapsání uživatelů do kurzu

Postup pro zápis uživatelů tímto způsobem je obdobný jako předchozí:

 1. Do pole Hledat vpravo dole zadejte příjmení (nebo jméno a příjmení, opět v tomto pořadí) a Moodle vám okamžitě zobrazí výsledky hledání v seznamu uživatelů systému. 

 2. Klikněte na vybraného uživatele v poli Nezapsaní uživatelé, tím jej označíte (zvýrazní se modře).

  Poznámka

  Pokud chcete vybrat více uživatelů najednou, podržte při výběru jmen klávesu ‘Ctrl’.

 3. Z rozbalovací nabídky Přidělená role vyberte roli, kterou chcete danému uživateli přidělit.

 4. Klikněte na tlačítko “Přidat”. V poli Zapsaní uživatelé vlevo vidíte seznam všech účastníků kurzu zapsaných pomocí ručního zápisu.

  Obr. 10: Ruční zápis do kurzu pomocí rozšířeného rozhraní pro ruční zápis

Uživatele z kurzu můžete obdobným způsobem také jednoduše vyškrtnout. Uživatele (jednoho či více), kterého chcete z kurzu odebrat, označte v levém sloupci a klikněte na tlačítko “Odstranit” (viz obr. 10).

Zápis sebe sama do kurzu

Zápis sebe sama do kurzu je vhodné používat v případě, že do kurzu chcete zapsat větší množství studentů (nebo jiných uživatelů). Těmto uživatelům je pro provedení zápisu nutné poskytnout název (nebo webovou adresu) kurzu, podle kterého mohou daný kurz v Moodlu dohledat, a případně jim rovněž sdělit zvolený klíč k zápisu (viz dále).

Poznámka

Na rozdíl od ostatních metod zápisu je možné do každého kurzu přidat vícero instancí metody Zápisu sama sebe do kurzu. To je užitečné zejména tehdy, pokud je třeba zapsat do kurzu více skupin uživatelů s odlišnými rolemi (např. skupina studentů, skupina učitelů bez práva upravovat a skupina standardních učitelů).

Nastavení zápisu sebe sama do kurzu

Na stránce Správa/Správa kurzu/Uživatelé/Metody zápisu ověřte, že metoda zápisu sebe sama do kurzu je přidána a je aktivní (viz obr. 11). Pokud tomu tak není, přidejte tuto metodu a aktivujte ji podle návodu, který najdete výše.

Obr. 11: Aktivace metody Zápis sebe sama do kurzu

Pro nastavení parametrů metody zápisu klikněte na ikonu “Upravit” (viz obr. 12).

Obr. 12: Úprava parametrů metody Zápis sebe sama do kurzu

V první části formuláře naleznete základní položky nastavení týkající se aktivace metody, nastavení klíče k zápisu a přidělení uživatelských rolí v kurzu (viz obr. 13):

 1. Vlastní název instance metody. Pro odlišení jednotlivých instancí této metody je vhodně je odlišit specifickými názvy.
 2. Povolit zápis sebe sama do kurzu. Pokud chcete, aby se uživatelé již mohli sami zapisovat pomocí klíče, který zde nastavíte, nechte vybrané “Ano”. Pokud zvolíte “Ne”, metodu deaktivujete (podobně jako pomocí ikony se symbolem oka “Povolit”/”Zakázat” – viz obr. 11). Toto znamená, že do kurzu nebudou moci přistupovat ani noví, ani stávající uživatelé zapsaní pomocí této metody.
 3. Povolit nové zápisy. Pokud zvolíte “Ne”, znamená to, že nebude možné se do kurzu nadále zapisovat pomocí této metody, resp. této konkrétní instance, avšak ti, kteří již byli dříve do kurzu zapsáni, mohou dále do kurzu vstupovat. Nastavení můžete považovat za jakousi ochranu proti pozdním zápisům, pokud takovou funkci v kurzu potřebujete.
 4. Klíč k zápisu. Pokud do pole vložíte heslo, pak budou uživatelé při prvním přihlášení do kurzu požádáni o zadání tohoto hesla, aby jim byl umožněn přístup. Toto heslo přesně určuje, pod jakou instancí se uživatel přihlašuje, a podle toho mu je přidělena zvolená role v kurzu (viz bod 5).

  Poznámka

  Klíč k zápisu zadává uživatel pouze při prvním vstupu do daného kurzu, potom je již v kurzu plnohodnotně zapsán, a zadávání klíče tudíž nemusí při dalších přihlášeních opakovat (srov. heslo pro vstup hostů).

  Pozor

  V případě použití metody Zápis sebe sama do kurzu je stanovení klíče k zápisu primární ochranou proti vstupu náhodných/nevyžádaných uživatelů. Pokud tedy aktivujete tuto metodu a nenastavíte žádný klíč k zápisu, bude kurz volně dostupný všem uživatelům.

 5. Použít skupinové klíče k zápisu. Pokud aktivujete tuto volbu, můžete jednotlivé instance metody Zápisu sebe sama do kurzu využít k přímému zařazení uživatelů kurzu do předem připravených skupin, a to v okamžiku jejich zápisu do kurzu. Do skupin budou zařazováni podle toho, který klíč pro vstup do kurzu zadají (více se dozvíte v kapitole Skupiny).

 6. Přiřazení role. Vyberte roli, která bude uživateli přidělena po zadání právě tohoto klíče.
 7. Nastavení potvrdíte a ukončíte kliknutím na tlačítko “Uložit změny”.

  Obr. 13: Nastavení základních parametrů konkrétní instance metody Zápis sebe sama do kurzu

Ve formuláři pro nastavení metody Zápisu sebe sama do kurzu můžete dále volitelně manipulovat s položkami ovlivňujícími časové rozmezí a trvání zápisu (podobně jako u Ručního zápisu), nejvyšší počet uživatelů zapsaných konkrétní instancí metody a rozesílání vaší vlastní uvítací zprávy nově zapsaným uživatelům (viz obr. 14).

 1. Délka trvání platnosti zápisu. Můžete zvolit, zda platnost konkrétního zápisu má být časově omezena. Pokud zaškrtnete Povolit, nebudou mít uživatelé po uplynutí zadané doby do kurzu nadále přístup.
 2. Oznámit před vypršením zápisu. Pokud omezíte časovou platnost zápisu (viz předchozí), můžete rovněž nastavit, aby se před vypršením zadané lhůty odeslal e-mail s upozorněním. Za příjemce tohoto upozornění můžete vybrat buďto pouze příslušné učitele kurzu (“Pouze zapisující uživatel”), nebo učitele i všechny uživatele, kterých se konec platnosti zápisu bude týkat (“Zapisující a zapsaný uživatel”). Pomocí položky Lhůta pro oznámení lze nastavit, kolik dnů před vypršením zápisu se má tento automatický e-mail odeslat.
 3. Začátek zápisu/Konec zápisu. Období, kdy se mohou do kurzu zapisovat noví uživatelé, je možné časově omezit. Toto omezení se však žádným způsobem nedotkne uživatelů, kteří jsou už v kurzu zapsaní.
 4. Odstranit neaktivní uživatele po. Ve specifických případech můžete chtít odstranit z kurzu uživatele, kteří jsou dlouhodobě neaktivní, tj. nijak se neúčastní běhu kurzu. Souvislý počet dnů, kdy je uživatel v kurzu neaktivní a po kterých má následovat jeho vyřazení z kurzu, nastavíte pomocí rozbalovacího menu.
 5. Maximum zapsaných uživatelů. Pokud má být celkový počet uživatelů zapsaných pomocí konkrétních instancí metody Zápis sebe sama omezen, vložte požadovanou hodnotu zde.
 6. Posílat uvítací zprávu. V rámci konkrétního kurzu je možné, aby nově zapsaným uživatelům přišlo oznámení e-mailem, že jsou do kurzu úspěšně zapsáni. V případě, že chcete uživatelům poslat uvítací zprávu s vlastním textem, vložte jej do pole Vlastní uvítací zpráva.

  Obr. 14: Nastavení dalších volitelných parametrů konkrétní instance metody Zápis sebe sama do kurzu

Přidání další instance zápisu sebe sama do kurzu

Metodu zápisu sebe sama do kurzu je vhodné použít v případě, že chcete do kurzu zapisovat hromadně uživatele s různými rolemi. Tedy například když chcete, aby se určitým uživatelům v kurzu přiřadila při zápisu role studenta, a jiným role učitele bez práva upravovat učitele. V takovémto případě je nutné přidat do kurzu dvě instance této metody zápisu, každou s odlišným nastavením (viz obr. 15).

Obr. 15: Přidání další instance metody Zápis sebe sama do kurzu

U každé instance je vhodné nastavit jiný název pro lepší přehlednost. Nezbytné je nastavit odlišný Klíč k zápisu a rovněž specifikovat roli, která bude přidělena těm, co zadají příslušný klíč k zápisu (viz obr. 16).

Obr. 16: Nastavení další instance, například pro zápis asistentů učitele

Přístup pro hosty

Přístup pro hosty slouží k tomu, aby mohl být kurz dostupný i těm uživatelům, kteří nemají v konkrétní instalaci Moodlu vlastní účet. To může být vhodné u kurzů, které chce učitel prezentovat i mimo své školské zařízení a které například podléhají kontrole různých projektových komisí apod. Hosté v kurzech nemají právo žádných aktivních úprav či plnění aktivit, mohou pouze pasivně prohlížet prezentované studijní materiály, číst příspěvky ve fórech atd. 

Více o pravomocích a používání role hosta naleznete v kapitole o uživatelských rolích.

Poznámka

Pro úvodní přístup do ELFu musí uživatel – host na přihlašovací stránce zvolit možnost “Ostatní a hosté” a po odkrytí přihlašovacího formuláře kliknout na tlačítko “Přihlásit se jako host.”

Nastavení přístupu pro hosty

Na stránce Správa/Správa kurzu/Uživatelé/Metody zápisu ověřte, zda je metoda zápisu Přístup pro hosty přidána a aktivní (viz obr. 17) – postup viz výše. Zde také můžete pomocí ikonky ozubeného kolečka otevřít nastavení Přístupu pro hosty, kde můžete přidat heslo pro hosty (viz obr. 18).

Obr. 17: Správa metody Přístup pro hosty

Při nastavování přístupu pro hosty je možné si vybrat, zda má být kurz dostupný zcela volně, nebo zda hosté budou potřebovat přístupové heslo.

Poznámka

Přístupové heslo musí hosté zadávat opakovaně při každém novém vstupu do kurzu.

Obr. 18: Nastavení hesla pro hosty

Pozor

Před zpřístupněním kurzu hostům doporučujeme pečlivě zvážit, zda je otevření kurzu veřejnosti vhodné (např. kvůli ochraně autorských práv či osobních dat) a zda není vhodnější zvolit jinou z dostupných metod zápisu do kurzu.

Dále v nápovědě

Další informace