Přeskočit obsah

Absolvování kurzu

Absolvování kurzu zahrnuje další možnosti nastavení související se sledováním pokroku studenta při plnění činností v kurzu. Jakmile začnete v kurzu používat funkci Sledování plnění, můžete rovněž specifikovat podmínky, které musí student splnit, aby úspěšně absolvoval kurz.

K absolvování kurzu se dále váží dva bloky: Stav absolvování kurzu a Potvrzení absolvování. První blok zobrazuje přehled podmínek, které musí student splnit pro úspěšné absolvování kurzu. Druhý blok slouží k tomu, aby mohl student označit kurz jako splněný.

Poznámka

Jelikož funkce Absolvování kurzu souvisí s funkcí Sledování plnění, je třeba tuto funkci v kurzu nejprve povolit. Zapnutí funkce provedete v nastavení kurzu přes postranní blok Správa/Správa kurzu/Upravit nastavení/Sledování plnění kde z rozbalovací nabídky vyberete možnost “Ano”.

Obecná nastavení

Přejitím na blok Nastavení/Absolvování kurzu (viz obr. 1) uvidíte jako první sekci Obecná nastavení a následně seznam různých typů podmínek, které můžete využít pro specifikování toho, kdy má být kurz považován za splněný. 

Obr. 1: Odkaz Absolvování kurzu v postranním bloku Nastavení

V sekci Obecná nastavení najdete jedinou položku s názvem Požadavky na absolvování, ve které musíte určit, jakým způsobem budou vyhodnocovány podmínky. Buď musí student splnit všechny podmínky, nebo mu stačí splnit jakoukoliv z definovaných podmínek. Vybere tedy jednu z následujících dvou možností:

  1. Kurz je dokončen, když jsou splněny všechny podmínky. Pro absolvování kurzu musí mít student splněny všechny učitelem stanovené podmínky.
  2. Kurz je dokončen, když je splněna některá z podmínek. Studentovi stačí, když splní alespoň jednu z níže definovaných podmínek.

Podmínky absolvování kurzu

Na sekci s obecným nastavením navazuje seznam celkem osmi podmínek, které můžete určit pro absolvování kurzu. Prvních šest podmínek funguje v tzv. automatickém režimu, jakmile student danou podmínku splní, automaticky se mu podmínka označí jako splněná. Poslední dvě podmínky využívají naopak manuální režim, kdy musí vyučující nebo student kliknutím označit podmínku jako splněnou.

Následující podkapitoly se věnují jednotlivým podmínkám podrobněji.

Splněné činnosti

První podmínka je navázána přímo na funkci Plnění činností. Najdete zde seznam všech činností a studijních materiálů v daném kurzu, které mají nastaveno plnění činností, a zaškrtnutím můžete vybrat ty, které jsou vyžadovány pro úspěšné absolvování kurzu. Podmínka typu Splněné činnosti tedy může fungovat například tak, že vyberete všechny činnosti, které musí student splnit. Jakmile potom student bude mít aktivity označené jako splněné, automaticky se mu zároveň označí kurz jako absolvovaný.

Podobně jako u obecného nastavení musíte i zde na závěr ještě určit, jestli podmínka vyžaduje, aby byly splněné všechny vybrané aktivity, nebo stačí, když student splní alespoň jednu z určených podmínek (viz obr. 3).

Obr. 3: Absolvování kurzu -- podmínka typu Splněné činnosti

Splnění jiných kurzů

Splnění jiných kurzů umožňuje, aby podmínkou pro absolvování kurzu bylo dokončení (tj. absolvování) jiného z dostupných kurzů. Kurzy, které mají být prerekvizitou pro absolvování daného kurzu, musí mít rovněž nastaveny nějaké podmínky pro absolvování kurzu. V rámci nastavení stačí vybrat požadované kurzy a poté zvolit, zda musí být absolvovány všechny, nebo jen některé.

Pozor

U podmínky typu Splnění jiných kurzů nefungují jiné kurzy jako prerekvizita v tom smyslu, že by studentům bylo zabráněno ve vstupu do kurzu, dokud nemají tyto další kurzy označené jako absolvované. Podmínka má spíše informativní charakter, a tudíž pouze “říká”, zda má student splněné předpokládané kurzy či nikoli.

Datum

U podmínky typu Datum můžete zvolit datum, po jehož uplynutí bude kurz automaticky označen za absolvovaný.

Obr. 4: Absolvování kurzu -- podmínka typu Datum

Doba zápisu

Další podmínka se rovněž týká času, tentokrát však můžete zadat počet dnů, po které musí student zůstat zapsaný v kurzu, aby se mu kurz označil jako absolvovaný.

Obr. 5: Absolvování kurzu -- podmínka typu Zbývající dny

Vyškrtnutí z kurzu

Podmínka typu Vyškrtnutí z kurzu je splněna, jakmile student přestane být zapsán v kurzu. Pokud tedy podmínku povolíte, musí být student z kurzu vyškrtnut, aby měl kurz označen jako absolvovaný.

Obr. 6: Absolvování kurzu - podmínka typu Vyškrtnutí z kurzu

Známka kurzu

Další z podmínek se týká celkové známky za kurz. Pokud tento typ podmínky povolíte, můžete zadat minimální Požadované hodnocení za celý kurz. Jakmile student dosáhne požadované známky, označí se podmínka automaticky za splněnou.

Obr. 7: Absolvování kurzu -- podmínka typu Známka kurzu

Označení absolvování kurzu samotným studentem

Tato podmínka je založena na tom, že student ručně označí kurz za absolvovaný. Jediným prvkem nastavení je tudíž povolení této podmínky.

Pozor

Aby podmínka správně fungovala, musíte do kurzu přidat blok s názvem Potvrzení absolvování. Bez tohoto bloku nebude mít student možnost označit kurz jako absolvovaný.

Obr. 8: Absolvování kurzu -- podmínka typu Označení absolvování kurzu samotným studentem

Označení absolvování kurzu jiným uživatelem

Poslední podmínka v seznamu umožňuje, aby jiný uživatel (typicky vyučující) ručně označil u každého studenta, zda má kurz absolvovaný. V nastavení podmínky najdete nejprve seznam rolí, ze kterých vyberete ty, které mají mít dovoleno označit kurz jako absolvovaný. Poté vyberete z nabídky, zda je podmínkou vyžadováno, aby kurz označili za splněný uživatelé v rámci všech zvolených rolí, nebo stačí, že kurz označí za splněný jediný z uživatelů.

Obr. 9: Absolvování kurzu -- podmínka typu Označení absolvování kurzu jiným uživatelem

Poznámka

Seznam rolí je určen tím, zda má daná role povoleno oprávnění Ručně označovat absolvování kurzu. Nastavení oprávnění můžete upravit přes blok Nastavení/Uživatelé/Oprávnění.