Přeskočit obsah

Export/Import úloh

Testové úlohy kurzu je možné exportovat do externích textových souborů nebo importovat z nich. Možnosti exportu je vhodné využít v případě, že potřebujete kopírovat obsah konkrétní kategorie mezi různými kurzy, případně vytváříte archiv testových úloh pro případné budoucí použití. Import pak může učiteli usnadnit a zrychlit přípravu testů, především v případě nutnosti vytvořit rozsáhlejší sady testových úloh. 

Export testových úloh

Testové úlohy vybrané kategorie je možné exportovat do externího souboru. To je užitečné v případě, že chcete například příslušný balík úloh použít ve zcela jiném kurzu, nebo dokonce v jiné instalaci systému Moodle. Exportovat do jednoho souboru lze vždy pouze obsah jedné konkrétní kategorie. Jako výstupní formát je nejvhodnější zvolit Moodle XML (obr. 1), který umí exportovat všechny typy testových úloh - v cílovém kurzu je nutné tento vytvořený soubor naopak zase importovat (musíte opět zvolit stejný formát - tedy Moodle XML).

Postup exportu testových úloh

K exportu úloh slouží následující postup:

 1. Otevření stránky k exportu úloh, která se nachází v bloku Správa/Banka úloh/Export.
 2. Určení formátu souboru “Formát Moodle XML”.
 3. Určení kategorie testových úloh, která má být exportována.
 4. Spuštění exportu pomocí tlačítka “Exportovat úlohy do souboru”. Tento krok vytvoří jediný soubor typu XML, který pak systém nabídne ke stažení.

Obr. 1: Export testových úloh do formátu Moodle XML

Import testových úloh

Systém Moodle umožňuje vytvářet testové úlohy nahráním speciálně připraveného externího souboru. Tuto metodu využijete zejména tehdy, když potřebujete rychle vytvořit velké množství úloh, jejichž příprava přímo v kurzu může být poměrně zdlouhavá. Import má určitá specifika a podmínky, které se týkají formátu importovaných souborů. Jejich přesné dodržování je nezbytným předpokladem správného vytvoření úloh.

Nejčastěji používanými formáty jsou - kromě výše zmíněného Moodle XML (který získáte předchozím exportem vybrané kategorie úloh) - GIFT a Cloze. Formát GIFT umožňuje rychle vytvářet úlohy typu Výběr z možných odpovědí, Pravda/nepravda, Přiřazování, Krátká tvořená odpověď a Numerická úloha, a to se všemi typy hodnocení a komentářů; formát Cloze slouží k vytvoření nové Doplňovací úlohy. Podrobnosti o těchto formátech se dozvíte v sekci Specifika importu podle typu souboru.

Postup importu testových úloh

K importu úloh slouží následující postup:

 1. Otevření stránky k importu úloh, která se nachází v bloku Správa/Banka úloh/Import.
 2. Před importem souboru je zapotřebí vybrat správný formát.
 3. Importované úlohy mohou obsahovat informace o kategorii a kontextu. Pokud chcete, aby byly při importu tyto informace použity, musíte zaškrtnout příslušná pole. Pokud dotyčná kategorie není v kurzu zavedena, bude automaticky vytvořena. Alternativně můžete tyto volby nechat bez zaškrtnutí a z rozbalovací nabídky vybrat nějakou z již existujících kategorií.
 4. Mapování známek. Pokud některá z úloh obsahuje údaj o procentuálním hodnocení, systém jej porovná s některou z přijatelných hodnot (tedy 100, 90, 80, 75, 70, 66.666, 60, 50, 40, 33.333, 30, 25, 20, 16.666, 14.2857, 12.5, 11.111, 10, 5, 0 a také zápornými protějšky uvedených). Pokud se procentuální hodnota v importované úloze neshoduje s žádnou z nich, lze nastavit, aby byl import automaticky přerušen (“nahlásit chybu”), nebo aby byla automaticky vybrána taková hodnota, která se hodnotě v úloze nejvíce přibližuje (“Použít nejbližší hodnotu”).
 5. Zastavit při chybě. Určuje chování v případě, že během importu dojde k chybě. Pokud je vybrána možnost “Ne”, budou importovány alespoň ty úlohy, u nichž žádný problém nenastal. Nelze však zaručit, že se úlohy importují korektně. Pokud je vybrána možnost “Ano”, import se při chybě přeruší.
 6. Soubor importujete pomocí rámce Importovat úlohy ze souboru.

  Obr. 2: Import testových úloh

Specifika importu podle typu souboru

Více o možnostech importu ve formátu GIFT a úloh typu Cloze se dozvíte na následujících stránkách:

Dále v nápovědě