Přeskočit obsah

Používání Přednášky

Na této stránce je popsáno, jak mohou učitelé a studenti zacházet s modulem Přednáška, jakmile byla jednou vytvořena a byl do ní vložen nějaký obsah. Pro podrobné informace o tom, jak Přednášku vytvořit a uspořádat, si přečtěte na stránkách Nastavení Přednášky a Vytváření Přednášky.

Přednáška z pohledu učitele

Po kliknutí na odkaz Přednášky na hlavní straně kurzu se učiteli pod názvem Přednášky zobrazí záložky, pomocí kterých může zkoušet funkčnost Přednášky, může ji zde podle libosti upravovat, kontrolovat výsledky studentů, kteří již Přednáškou prošli, a může také hodnotit tvořené odpovědi, pokud se v Přednášce nachází stránky s otázkou typu Dlouhá tvořená odpověď.

Níže jsou popsány jednotlivé funkce, kterých učitel může v Přednášce využívat.

Náhled

Po otevření Přednášky z hlavní strany kurzu se učitel nachází na záložce Náhled (viz obr. 1). Zde je možné testovat, jestli Přednáška funguje podle představ učitele. V procházení Přednáškou není učitel nijak omezen. Průběžný bodový zisk, ukazatel průchodu a odpočet času se mu však zobrazí pouze tehdy, pokud si přepne roli na Student (v bloku Nastavení/Přepnout roli na/Student). 

Při procházení Přednášky se po celou dobu učiteli v pravém horním rohu zobrazuje tlačítko “Upravit obsah této stránky” (viz obr. 1), pomocí kterého lze přejít na úpravu aktuálně zobrazené stránky. Pokud tedy učitel při prohlížení Přednášky například narazí na nějakou chybu, může ji využitím tohoto tlačítka ihned opravit. Toto tlačítko však není zobrazeno, pokud učitel Přednášku prochází v roli studenta.

Obr. 1: Zobrazení Náhledu Přednášky z pohledu učitele

Rozhodnete-li se přednášku během procházení opustit, při příštím otevření vám bude nabídnuta možnost pokračovat na stránce, u které jste při posledním procházení Přednášku opustili (viz obr. 2).

Obr. 2: Pokračování v předchozím procházení Přednášky

Upravit

Záložka Upravit slouží pro úpravu obsahu Přednášky. Učitel zde může přidávat nový obsah nebo upravovat již vytvořený, může přesunovat stránky v rámci Přednášky nebo je odstraňovat. Záložka Upravit nabízí dvě možná zobrazení: Seznam stránek a Obsah stránek. Pro podrobnější informace o přidávání obsahu do Přednášky si přečtěte Vytváření Přednášky.

Seznam stránek

Seznam stránek na záložce Upravit je rozdělen do čtyř sloupců, které umožňují učiteli vidět rozložení Přednášky a návaznost stránek, může zde přidávat další obsah či manipulovat s již vytvořeným (viz obr. 3). Nastavení stránek je kdykoliv možno přizpůsobovat kliknutím na ikonu úpravy nastavení k sekci Akce.

 1. Název stránky. Text, pomocí kterého učitel identifikuje jednotlivé stránky Přednášky. Učitel název nastavuje při vytváření stránky, k čemuž slouží pole Název stránky. Tento název může učitel kdykoliv měnit kliknutím na ikonu úpravy stránky (ve sloupci Akce - viz níže). Kliknutím na název konkrétní stránky učitel přejde na její Obsah, kde uvidí podrobnější informace o nastavení této stránky, včetně jejího náhledu a možnosti ji upravovat. 

  Poznámka

  Na stránce s otázkou se název stránky studentům nezobrazuje, u Rozcestníku se název stránky zobrazuje studentům jako nadpis.

 2. Typ stránky. Zde učitel vidí, zda je daná stránka rozcestníkem, stránkou s otázkou, svazkem otázek, koncem svazku či koncem větve.

 3. Skok. Zde je zobrazen seznam skoků, jak bylo nastaveno u větví rozcestníků a odpovědí otázek. Pokud u některé větve či odpovědi není nastaven žádný skok, bude zde zobrazeno “Není definováno”. Učitel tak může snadno zjistit, že je zde třeba skok nastavit.

  Poznámka

  Skok označený jako “Není definováno” vzniká nejčastěji při odstranění stránky z Přednášky. Při každém takovém odstranění je tedy vhodné Seznam stránek prohlédnout a zkontrolovat, zda odstraněním nebyla narušena návaznost stránek.

 4. Akce. Díky ikonám v tomto sloupci je možné stránky přesunovat v rámci Přednášky, upravovat jejich nastavení, zobrazovat náhled a případně je odstraňovat. K dispozici je zde také rozbalovací nabídka, která slouží k přidávání dalšího obsahu do Přednášky (viz Vytváření Přednášky).

Obr. 3: Náhled rozložení Seznamu stránek v Přednášce

Obsah stránek

Kliknutím na Obsah stránek na záložce Upravit se učiteli zobrazí podrobné informace o jednotlivých stránkách Přednášky, včetně náhledu každé z nich a možnosti je pomocí ikon pro manipulaci upravovat. V Obsahu jsou stránky zobrazeny ve stejném pořadí jako v seznamu stránek.

U stránek s otázkou je v tomto přehledu možno vidět také jednotlivé možnosti odpovědí, reakce na ně, bodový zisk a skok, podle toho jak učitel v nastavení dané stránky určil.

Obr. 4: Náhled rozložení Obsahu stránek v Přednášce

Výsledky

Na záložce Výsledky má učitel možnost vidět, kteří studenti již Přednášku absolvovali, kdy tak učinili a jakých výsledků dosáhli. Učitel zde také nalezne souhrnné statistiky odpovědí na jednotlivé otázky v Přednášce a také statistiky celkového průchodu Přednáškou. Blok Výsledky nabízí dvě možná zobrazení průchodu Přednáškou: Přehled a Podrobné statistiky.

Přehled

Přehled výsledků v bloku Výsledky je rozdělen do čtyř sloupců, kde naleznete informace o průchodu Přednáškou jednotlivými studenty (viz obr. 5).

 1. Název. V prvním sloupci učitel vidí seznam se jmény studentů, kteří Přednáškou prošli.
 2. E-mailová adresa. Ve druhém sloupci je možné najít e-mailové adresy studentů.
 3. Pokusy. Zde učitel vidí seznam pokusů o projití Přednáškou jednotlivými studenty. Informace o pokusu vždy obsahuje známku, které student dosáhl, vyjádřenou v procentech (případně je zde zobrazeno “Nedokončeno”, a to tehdy, když student Přednášku předčasně opustil), dále je zde datum a čas, kdy student Přednáškou prošel a nakonec je v závorce uvedena doba, kterou student nad Přednáškou strávil. Kliknutím na informaci o pokusu daného studenta je učitel přesměrován na Podrobnou statistiku pokusu, kde může vidět, jaké odpovědi tento student zvolil.

  Poznámka

  Jestliže tak učitel v Nastavení Přednášky povolí a student se o projití Přednáškou pokusí vícekrát, učitel zde u daného studenta uvidí informace o všech jeho pokusech. 

 4. Nejlepší známka. Zde je zobrazena nejlepší známka, jaké student při průchodu či průchodech Přednáškou dosáhl.

Jednotlivé pokusy studentů má učitel možnost odstraňovat, a to pomocí rozbalovací nabídky, která se nachází pod informacemi o pokusech studentů (viz obr. 5). Vybraný pokus učitel odstaní tak, že zaškrtne políčko u pokusu studenta, poté otevře rozbalovací nabídku a klikne na možnost Odstranit vybrané. Tímto bude studentův pokus odstraněn. Označit, případně odznačit lze také všechny pokusy zároveň kliknutím na Vybrat vše či Odznačit vše vedle rozbalovací nabídky.

Obr. 5: Zobrazení Přehledu s pokusy studentů na záložce Výsledky

V dolní části stránky Přehledu se nachází Statistiky přednášky, které učiteli zprostředkovávají souhrnné statistiky pokusů studentů o projití Přednáškou (viz obr. 6). Informace, které je možné v této statistice vidět, jsou:

 1. Průměrná známka
 2. Průměrný čas
 3. Nejlepší známka
 4. Nejhorší známka
 5. Nejdelší čas
 6. Nejkratší čas

Obr. 6: Zobrazení souhrnných statistik Přednášky na záložce Výsledky

Podrobné statistiky

Tato karta nabízí učiteli zhlédnutí podrobnějších výsledků u jednotlivých stránek Přednášky. Zobrazen je vždy typ stránky, její název, plné znění obsahu a v závěru statistiky odpovědí studentů. Jedná-li se například o stránku s otázkou, u všech možných odpovědí učitel vidí, jaké procento studentů danou odpověď zvolilo (viz obr. 7).

Obr. 7: Zobrazení podrobných statistik pokusů studentů na záložce Výsledky

Hodnotit tvořené odpovědi

Obsahuje-li Přednáška otázky typu Dlouhá tvořená odpověď, musí tyto učitel ohodnotit ručně, a to právě na záložce Hodnotit tvořené odpovědi. Body za tyto otázky jsou studentovi přiděleny až po učitelově kontrole odpovědi. Učitel zde vidí jméno studenta, odkaz na jeho odpověď, stav hodnocení a možnost zaslat hodnocení studentovi e-mailem (viz obr 8).

Obr. 8: Zobrazení záložky Hodnotit tvořené odpovědi

Název. V prvním sloupci je zobrazen seznam se jmény studentů, kteří v rámci Přednášky vytvořili tvořenou odpověď.

Tvořené odpovědi. Zde učitel vidí, kdy student odeslal svou tvořenou odpověď a název otázky, na kterou odpovídal.

Pozor

V seznamu Tvořené odpovědi se někdy zobrazují i nedokončené pokusy studentů. Takovéto odpovědi nelze hodnotit. Pokud nejde hodnocení odpovědi uložit a systém vypíše chybu, v sekci Výsledky zkontrolujte, zda je daný pokus dokončený.

Kliknutím na název otázky v tomto sloupci je učitel přesměrován na stránku, kde uvidí studentovu odpověď v plném znění a kde může tuto odpověď ohodnotit. Na stránce naleznete čtyři položky:

 1. Přidat stránku s otázkou. Je znění zadání otázky, které učitel vepsal do Obsahu stránky při jejím přidávání do Přednášky.
 2. Odpověď studenta. Zde je zobrazeno plné znění odpovědi konkrétního studenta, které učitel hodnotí.
 3. Váš komentář. Slouží k okomentování studentovy odpovědi.
 4. Bodový zisk za tvořené odpovědi. Slouží k bodovému ohodnocení odpovědi. Body učitel vybírá z rozbalovací nabídky, která nabízí tolik bodů, kolik učitel nastavil při přidávání stránky s otázkou.

Obr. 9: Náhled stránky pro hodnocení tvořené odpovědi

Stav. Zobrazuje, jestli již byla udělena známka nebo jestli odpověď čeká na hodnocení.

Poslat e-mailem. Kliknutím na “Poslat oznámkované tvořené odpovědi” u konkrétního studenta mu bude zaslán e-mail o tom, že učitel ohodnotil jeho tvořenou odpověď. Chce-li učitel zaslat hromadný e-mail všem studentům, učiní tak kliknutím na “Poslat VŠECHNY oznámkované tvořené odpovědi” (viz obr. 8).

Přednáška z pohledu studenta

Klikne-li student na odkaz Přednášky na hlavní straně kurzu, zobrazí se mu úvodní stránka, kterou učitel nastavil jako první v Přednášce. Je-li touto stránkou Rozcestník, v dolní části jsou studentovi zobrazena tlačítka, která Přednášku rozdělují do učitelem vytvořených větví. Je-li úvodní stránkou Stránka s otázkou, závěrem jsou studentovi nabídnuty možnosti odpovědí na otázku, případně pole pro vepsání tvořené odpovědi.

Vzhled

Studentovi je možné v závislosti na nastavení Vzhledu zobrazovat v průběhu Přednášky také následující informace (viz obr 10):

 1. *Nabídka přednášky.* Pokud učitel nastavil zobrazení levé nabídky, bude studentům v levé části Přednášky zobrazena Nabídka přednášky obsahující seznam rozcestníků, u kterých učitel zaškrtl možnost “Zobrazit v levé nabídce”.
 2. Odkaz na média. Pokud učitel nastavil možnost zobrazení odkazu na soubor ve vyskakovacím okně, bude studentovi tento odkaz po celou dobu procházení Přednáškou zobrazen v levé části stránky.
 3. Průběžný bodový zisk. Pokud učitel nastavil možnost zobrazení průběžného bodového zisku, bude studentovi jeho aktuální bodový zisk za průchod Přednáškou zobrazován v horní části stránky pod názvem Přednášky.
 4. Ukazatel průchodu. Pokud učitel nastavil možnost zobrazení ukazatele průchodu, bude studentovi tento ukazatel zobrazen v dolní části stránky Přednášky.

Note

Podrobné informace o nastavení těchto zobrazení naleznete na stránce Nastavení Přednášky v sekci Vzhled.

Obr. 10: Zobrazení Přednášky z pohledu studenta

Průchod Přednáškou

Student vždy prochází Přednáškou podle toho, jakým způsobem učitel nastavil pořadí stránek. Toto pořadí učitel nastavuje prostřednictvím Skoků při vytváření každé stránky (viz Vytváření Přednášky) a tyto Skoky je případně možno upravovat na záložce Upravit ve sloupci Akce.

Student v Přednášce postupuje vpřed pomocí tlačítek, která najde v závěru stránky. Je-li stránkou rozcestník, vybírá student mezi tolika tlačítky, kolik je v Přednášce vytvořeno větví. Jde-li o stránku s otázkou, odpovídá vždy student na položenou otázku a svou odpověď poté potvrzuje pomocí tlačítka “Odeslat”. Pokud učitel nastavil Reakci na odpověď na otázku (viz Typy otázek v Přednášce), je studentovi vždy zobrazena po odeslání odpovědi a poté student pokračuje dále pomocí tlačítka “Pokračovat”.

Opustí-li student Přednášku v průběhu procházení, je možné nastavit, aby při příštím otevření Přednášky mohl pokračovat na poslední stránce, kterou navštívil. Musí pro to být splněny dva předpoklady: 

 • Přednáška studentovi umožňuje revizi (viz Řízení průchodu)
 • Student Přednášku opustí ze stránky s otázkou

Po splnění těchto předpokladů je studentovi při opětovném otevření Přednášky zobrazen dotaz, zda chce pokračovat na poslední stránce, kterou navštívil (viz obr. 11).

Obr. 11: Zobrazení dotazu na pokračování v Přednášce

Ukončení Přednášky

Přednáška končí v momentě, kdy student splní kritéria nastavená učitelem. Těmi může být například správné zodpovězení určitého počtu otázek, zobrazení určitého počtu rozcestníků, nebo projití přednášky určitou cestou (viz Nastavení Přednášky). Jakmile student Přednášku dokončí, na jejím konci uvidí obecné sdělení o tom, že dospěl k závěru Přednášky, s možnostmi vrátit se na hlavní stránku kurzu, podívat se na známky, případně (pokud to učitel povolil) provést revizi svých odpovědí. 

Pokud učitel nastavil zobrazování průběžného bodového zisku, uvidí student na konci, kolik v Přednášce získal bodů.

Obsahuje-li Přednáška také stránky s otázkou typu Dlouhá tvořená odpověď, bude student po ukončení informován o tom, že body za tyto otázky získá od učitele dodatečně, jakmile budou odpovědi ohodnoceny (viz obr 12).

Obr. 12: Zobrazení informace o ukončení Přednášky

Jak funguje Svazek stránek

Svazek stránek patří mezi pokročilejší prvky modulu Přednáška. Jde o zvláštní skupinu stránek vytvořenou přidáním Svazku stránek na začátek skupiny stránek a Konce svazku stránek za poslední stránku skupiny. Svazek stránek může být použit v případě, kdy učitel chce, aby se studentovi při průchodu Přednáškou zobrazovala série stránek Přednášky v náhodném pořadí.

Příklad

Představme si Přednášku, která obsahuje šest stránek s otázkami a učitel některé z nich vloží do svazku stránek, tzn. přidá Svazek stránek a Konec svazku stránek (viz obr. 12). Jakmile student při procházení Přednáškou dojde ke Svazku, bude přesměrován na “Neprohlédnutou otázku v rámci svazku” (jak už je Svazek automaticky při přidávání nastaven). Skok při správné odpovědi je nejvhodnější u jednotlivých otázek ve svazku nastavit na Svazek. Takto budou studentovi stránky s otázkami zobrazovány náhodně a jakmile budou zobrazeny všechny, student bude automaticky přesměrován na Konec svazku, který studenta dle nastavení dále přesměruje.

Obr. 13: Příklad možného použití Svazku stránek v Přednášce

Poznámka

Stránka, která je Svazkem stránek či Koncem svazku stránek, studentovi při procházení Přednáškou není zobrazena. Slouží pouze k označení svazku a následnému správnému přesměrování.

Pozor

Svazek stránek patří mezi pokročilejší prvky modulu Přednáška. Je proto vhodné vždy z pohledu studenta funkčnost Svazku vyzkoušet a přesvědčit se, zda funguje správně.

Jak funguje Řízení průchodu

Řízení průchodu je jednou ze sekcí nastavení modulu Přednáška. Učitel se k tomuto nastavení může kdykoliv vrátit v bloku Nastavení/Správa přednášky/Upravit nastavení v sekci Řízení průchodu.

Níže je možno prohlédnout si několik příkladů, které pomohou lépe pochopit nastavení Řízení průchodu přednáškou.

Příklad 1

Učitel chce, aby měl student na každou otázku možnost odpovědět opakovaně a měl na to maximálně 3 pokusy. Dále chce, aby student po zodpovězení otázky viděl příslušnou reakci nastavenou učitelem pro danou odpověď.

Nastavení v Řízení průchodu:

 • Povolit studentům pozdější revizi: Ano
 • Povolit opakování pokusu otázky: Ano
 • Největší možný počet pokusů: 3
 • Počet stránek k zobrazení: 0
 • Zobrazit výchozí reakci (v sekci Vzhled): Ne

Po zvolení nesprávné odpovědi student uvidí:

 • “Reakce při nesprávné odpovědi” (tak, jak učitel nastavil u dané odpovědi)
 • Tlačítko “Ano, chci to zkusit ještě jednou”
 • Tlačítko “Ne, chci pokračovat dál”

Pozor

Pokud je Skok při nesprávné odpovědi nastaven na “Tuto stránku” a počet pokusů nedosáhl maxima, bude student znova zaveden na stránku s danou otázkou, a to i když zvolí “Ne, chci pokračovat dál”.

Po zvolení správné odpovědi student uvidí:

 • “Reakce při správné odpovědi” (tak, jak učitel nastavil u dané odpovědi)
 • Tlačítko “Pokračovat”.

Příklad 2

Učitel chce, aby měl student na všechny otázky 3 pokusy a aby reakcí na odpověď byla reakce implicitní (přednastavená).

Nastavení v řízení průchodu:

 • Povolit studentům pozdější revizi: Ne
 • Povolit opakování pokusu otázky: Ano
 • Největší možný počet pokusů: 3
 • Zobrazit výchozí reakci (v sekci Vzhled): Ano

Po zvolení nesprávné odpovědi student uvidí:

 • Oznámení: “Bohužel, vaše odpověď není správná. Chcete to zkusit ještě jednou?”             
 • Tlačítko “Ano, chci to zkusit ještě jednou”
 • Tlačítko “Ne, chci pokračovat dál”

Pozor

Pokud je Skok při nesprávné odpovědi nastaven na “Tuto stránku” a počet pokusů nedosáhl maxima, bude student znova zaveden na stránku s danou otázkou, a to i když zvolí “Ne, chci pokračovat dál”.

Po zvolení správné odpovědi student uvidí:

 • “Vaše odpověď: “
 • “Tato odpověď je správná.” (implicitní reakce při správné odpovědi)

Příklad 3

Učitel chce, aby měli studenti jen jeden pokus na zodpovězení otázky a při nesprávné odpovědi byli přesměrováni na stránku další. Student uvidí pouze reakci, kterou učitel nastavil pro každou otázku, případně uvidí reakci implicitní, pokud učitel pro jím zvolenou odpověď žádnou reakci nenastavil.

Nastavení v řízení průchodu

 • Povolit studentům pozdější revizi: Ne
 • Povolit opakování pokusu otázky: Ne
 • Největší možný počet pokusů: 1
 • Zobrazit výchozí reakci (v sekci Vzhled): Ano

Pozor

Nastaví-li učitel “Skočit na” při nesprávné odpovědi na “Tuto stránku”, při výše zobrazeném nastavení bude student automaticky přesměrován na stránku další, protože “Největší možný počet pokusů” je nastaven na hodnotu 1 a student se tedy nemůže pokusit odpovědět znovu.

Po zvolení správné odpovědi student uvidí:

 • “Reakce při správné odpovědi” (implicitní nebo učitelem nastavená)
 • Tlačítko “Pokračovat”

Příklady možného využití Přednášky

Díky svému “větvícímu” charakteru je modul Přednáška velmi vhodný pro širokou paletu činností, ne nutně vždy známkovaných. Je možné ji využít nejen k již popsanému procházení seznamu stránek s otázkami, ale také například k následujícím účelům:

Samostatné studium nového tématu

Přednášku je možno využít pro seznámení studentů s novým tématem, které je například složitější a pro pochopení je zapotřebí zvýšené pozornosti studenta. Takovou Přednášku budou studenti moci procházet vlastním tempem a prostřednictvím otázek v závěru stránek si budou moci zkontrolovat, zda látku správně pochopili. Přednášku lze navíc nastavit tak, aby ji studenti museli projít celou a seznámili se tak s veškerými informacemi. Samostatnému studiu můžou dále velmi prospět následující příklady využití.

Poznámka

Podobnou funkci nabízí také modul H5P, například typ obsahu s názvem Interactive Book.

Umožnění různých stylů učení

Používá-li učitel Přednášku k uvedení nového tématu, je možné studentům nabídnout stránky podávající obsah různými způsoby podle toho, jakým způsobem se rádi učí. Lze tak docílit pomocí rozcestníku, který v Přednášce vytvoří větve zaměřené na odlišné styly učení. Tlačítka může učitel nastavit například do podoby: “Preferujete učení formou četby?”, “Preferujete učení formou poslechu?”, “Preferujete učení formou sledování videa?”. Student si poté sám zvolí, jaký způsob je pro něj nejpříjemnější a zvolí příslušnou větev.

Hraní rolí/Nácvik rozhodování

Přednášku je možné využít k navození situací, ve kterých se student musí rozhodnout a vývoj situace je na jeho volbě závislý. Jako příklad je možno uvést nácvik příjmu pacienta v lékařské pohotovosti, kde student musí rozhodnout o správné léčbě, nebo například nácvik vztahů se zákazníky, kde se student učí, jak nejlépe jednat s nepříjemným zákazníkem. V humanitních oborech je takové využití vhodné například k nacvičování otázek etiky. Ke všem těmto příkladům lze využít rozcestníků s příslušnými tlačítky nebo stránek s otázkami na téma zaměřenými.

Interaktivní fikce

Přednáška může být použita k vytvoření příběhu typu “vyberte si vlastní konec”. Student si přečte stránku (nebo zhlédne video či si poslechne audio nahrávku) a pak rozhodne o dalším kroku postavy. Takovýto interaktivní příběh má jednak zábavní hodnotu, jednak se na něm mohou studenti například učit, jak správně reagovat v dané situaci.

Poznámka

Podobnou funkci jako zmiňovaná interaktivní fikce nebo nácvik rozhodování umožňuje také modul H5P, a to v typu obsahu Branching scenario, který je přímo pro tyto účely vytvořen.

Individuální pomůcka při opakování

Studenti mohou být podle zvolených odpovědí přesměrováváni na různé sady otázek k zopakování, což jim umožní posunout se od základní k mírně pokročilé až pokročilé úrovni znalosti tématu v závislosti na jejich konkrétních předchozích znalostech.

Další informace

Dále v nápovědě