Přeskočit obsah

Uživatelské role

Uživatelská role představuje soubor stanovených oprávnění, které je možné přiřadit k jednotlivým uživatelům v konkrétních kontextech. Uživatelská role tedy ovlivňuje to, jaký rozsah činností může konkrétní uživatel v systému Moodle provádět. Mezi nejčastější role patří role Studenta a role Učitele v rámci kurzu.

Správa uživatelských rolí

Tvůrce kurzu může role spravovat pomocí bloku Nastavení/Správa kurzu/Uživatelé/Oprávnění (viz obr. 1). Na zobrazené stránce je možné upravovat stávající role nebo ke konkrétním činnostem v kurzu přidávat role nové. Ukázka na obr. 2.

Obr. 1: Úprava oprávnění v rámci kurzu v bloku Nastavení

Obr. 2: Zobrazení některých činností a k nim přiřazených rolí

Rozdělení rolí

Protože lze pracovat s různými rolemi na různých úrovních Moodlu, nabízí se rozlišení na Role v kurzu a Role na úrovni systému.

Pozor!

Toto rozdělení je spíše intuitivní a slouží především pro lepší pochopení rozvrstvení práv v Moodlu. 

Role v kurzu

Role v kurzu slouží pro správu konkrétního kurzu. Tyto role zpravidla určují, kdo může vytvářet, modifikovat a známkovat výukové činnosti. Patří mezi ně: 

  • Učitel
  • Učitel bez práva upravovat
  • Asistent učitele
  • Student

Pozor!

Výše zmíněné role jsou vázány vždy na konkrétní kurz, takže uživatel s rolí Učitel může mít v jiném kurzu pouze roli Student a naopak.

Jak získat roli v kurzu

Roli v kurzu lze získat dvojím způsobem:

  • Přidělením (například uživatel s rolí Učitel přidělí roli Asistent učitele některému ze studentů kurzu).
  • Zápisem do kurzu - při přihlášení metodou Zápis sebe sama do kurzu např. uživatel získá roli Student.

Jaké role jsou k dispozici v rámci kurzu?

Učitel

Učitelé mohou vykonávat veškerou činnost v rámci kurzu, včetně vytváření a upravování činností a studijních materiálů, změn v nastavení nebo známkování studentů.

Učitel bez práva upravovat

Učitel bez práva upravovat může v kurzu nahlížet do prací studentů a známkovat je, nemá však oprávnění vytvářet jakékoliv činnosti, upravovat jejich nastavení nebo je mazat.

Poznámka

Tato role je typicky udělována osobám, které se podílejí na výuce.

Asistent učitele

Asistent učitele má v kurzu stejná oprávnění jako učitel, není však uveden v seznamu vyučujících. Role je určena spíše pro ty uživatele, kteří v kurzu provádí administrativní úkony, případně vkládají nebo i vytvářejí výukový obsah, ale nejsou přímo vyučujícími kurzu. Činnosti spjaté s výukou (např. hodnocení prací studentů) mohou však provádět také.

Student

Studenti mohou prohlížet studijní materiály (např. Knihy) a interagovat s činnostmi (např. pokusit se o zvládnutí Testu nebo odeslat příspěvek do Fóra). Nemohou ale zasahovat do jejich nastavení (pokud to nepovolí učitel). Nemohou také nahlížet do známek ostatních studentů. Mohou si zobrazit pouze své vlastní známky, pokud to učitel povolil.

To, které úkony smí student v rámci konkrétní činnosti provádět, se vždy odvíjí od výchozího nastavení oprávnění. Například v rámci činnosti Slovník disponují studenti oprávněním vkládat nová hesla. Nesmějí však upravovat hesla stávající, pokud nejsou jejich autory (tímto oprávněním naopak disponuje role Učitel i Asistent učitele).

Učitel, asistent učitele nebo administrátor systému však mohou oprávnění pro danou činnost změnit. Díky tomu lze v rámci určité činnosti (například konkrétního modulu Slovník) poskytnout studentům i taková oprávnění, kterými ve výchozím nastavení nedisponují (například upravovat i hesla, která sami nevytvořili).

Důležitým faktem je, že takto upravená nastavení fungují pouze pro danou instanci daného modulu. Znamená to tedy, že pokud se v kurzu nachází vícero slovníků, úprava oprávnění v jednom z nich nebude mít vliv na nastavení těch zbývajících (každý modul v kurzu může tedy mít oprávnění nastavena různým způsobem).

Také pohled studenta na daný kurz se liší od pohledu učitele a také od studenta zapsaného v jiné skupině (pokud se v kurzu pracuje se skupinami). Díky používání rolí mohou učitelé ovlivňovat podobu toho, co studenti v jednotlivých kurzech uvidí. Mohou tak modifikovat pohled na kurz jako celek, ale také skrze nastavení upravovat chování jednotlivých činností.

Tipy pro využívání rolí: přidáním konkrétních pravomocí pro uživatele s rolí Student můžeme dovolit studentům nahlížet do prací jejich kolegů, opravovat je a známkovat. (Například je možné udělit studentům pravomoc hodnotit příspěvky ve Fóru.) Můžeme tím dosáhnout vyšší interakce mezi studenti a jejich zapojení do výuky. Jindy je naopak interakce s ostatními studenty nežádoucí. Tehdy můžeme uživatelům s rolí student odebrat jistá práva a zajistit tak samostatnou práci uživatelů.

Vždy je však potřeba zvážit, u kterých činností může být tato správa uživatelů podle rolí efektivní, případně za jakých podmínek je vhodné modifikovat základní nastavení uživatelských práv.

Dále v nápovědě