Přeskočit obsah

Podmíněné činnosti

Pomocí tzv. podmíněných činností může vyučující omezit přístup k aktivitám a studijním materiálům v závislosti na stanovených podmínkách. Podmínky se mohou týkat času, získané známky nebo třeba dokončení jiné činnosti v kurzu.

Typy podmínek omezení přístupu a jejich přidání

V nastavení každého z modulů naleznete sekci Omezení přístupu. Po rozbalení této sekce je možné pomocí tlačítka “Přidat omezení …” (viz obr. 1) vybírat mezi sedmi typy omezení dané činnosti (viz obr. 2). Jsou jimi:

 1. Dokončení činnosti. Tato možnost se v nabídce možných omezení objeví až ve chvíli, kdy je v rámci celého kurzu povolena funkce Plnění činností. Pomocí této možnosti lze pak omezit přístup k určité činnosti na základě dokončení jiné činnosti v kurzu. Více se dozvíte níže v sekci Dokončení činnosti.
 2. Datum. Přístup do činnosti bude omezen konkrétním datem a časem. V závislosti na nastavení učitelem může činnost být dostupná pouze v určité dny, nebo naopak může být v určité dny nedostupná. Více se dozvíte níže v sekci Datum.
 3. Známka. Přístup lze omezit na základě známky získané za jinou aktivitu nebo na základě celkové známky za kurz. Více se dozvíte níže v sekci Známka.
 4. Skupina. Pro možnost omezení v rámci skupin je nutné, aby v kurzu nějaké skupiny existovaly. Informace o vytváření skupin si můžete přečíst zde. Pomocí tohoto omezení lze pak určitou činnost nebo studijní materiál omezit pro vybranou skupinu. Více se o tomto omezení dozvíte níže v sekci Skupina.
 5. Seskupení. Pro možnost omezení v rámci seskupení je nutné, aby v kurzu nějaká seskupení existovala. Informace o vytváření seskupení si můžete přečíst zde. Pomocí tohoto omezení lze pak určitou činnost nebo studijní materiál omezit pro vybrané seskupení. Více se o tomto omezení dozvíte níže v sekci Seskupení.
 6. Profil uživatele. Lze nastavit podmínku vážící se k informacím, které má student uvedené ve svém profilu. Mimo jiné sem patří: e-mailová adresa, město, země, upřednostňovaný jazyk apod. Více se dozvíte níže v sekci Profil uživatele.
 7. Sada omezení. Toto omezení umožňuje kombinovat výše uvedené typy omezení. Více se dozvíte níže v sekci Sada omezení.

Obr. 1: Zobrazení sekce Omezit přístup s tlačítkem pro výběr typu omezení

Obr. 2: Zobrazení okna pro výběr typu omezení přístupu

Poznámka

Omezení přístupu můžete použít nejen pro jednotlivé činnosti a studijní materiály, ale i pro celé sekce kurzu (tj. témata či týdny). Nastavení a fungování omezení přístupu je zde stejné jako v případě konkrétních aktivit.

Dokončení činnosti

Zde můžete nastavit podmínky omezení přístupu na základě dokončení jiné činnosti v kurzu. Tento typ podmínky se váže na funkci Plnění činností, proto musí být tato funkce v nastavení kurzu nejprve povolena. Jakmile je funkce Plnění činnosti zapnuta, můžete u každé činnosti nastavit požadované kritérium jejího dokončení. Podmínění stavem dokončení jiné činnosti tedy obecně funguje následujícím způsobem: Nejprve musíte mít alespoň jednu činnost (činnost A), která využívá funkci Plnění činností, a poté můžete nastavit podmíněný přístup pro jinou činnost (činnost B). K činnosti B se pak student dostane až tehdy, když bude mít dokončenou činnost A.

Příklad. Vezměme jako příklad situaci, kdy chcete přístup k závěrečnému testu podmínit přečtením studijního materiálu a splněním průběžného cvičení. Tento příklad nastavíte následujícím způsobem:

 1. U studijního materiálu nastavíte v rámci Plnění činností kritérium dokončení. Můžete např. zvolit kritérium Požadovat zobrazení, které vyžaduje, aby si student studijní materiál zobrazil.

 2. Obdobně nastavíte kritérium dokončení pro průběžné cvičení. Zde můžete vybrat třeba kritérium Požadovat známku, které vyžaduje, aby student provedl cvičení a získal za něj (libovolnou) známku.

 3. Jakmile máte nastavená kritéria dokončení pro studijní materiál a průběžné cvičení, můžete se pustit do Omezení přístupu pro závěrečný test. Po kliknutí na tlačítko “Přidat omezení …” vyberte možnost “Dokončení činnosti”. Dále z rozbalovací nabídky vyberete jako první podmínku Studijní materiál a k ní z vedlejší nabídky vyberete možnost “musí být označena jako dokončená” (viz obr. 3).

  Obr. 3: Nastavení omezení dokončením jiné činnosti

  Následně klikněte na tlačítko “Přidat omezení …”, vyberte opět možnost “Dokončení činnosti” a udělejte totéž pro druhou podmínku Průběžné cvičení, čímž bude nastavení kompletní.

Datum

Nastavení termínů přístupu umožňuje určit časový interval, kdy mohou studenti přistupovat do činnosti prostřednictvím odkazu na hlavní stránce kurzu. 

Výběrem této možnosti bude do sekce Omezit přístup přidáno omezení činnosti od nebo do určitého data. V rámci tohoto omezení učitel nastavuje (viz obr. 4):

 1. Zda student musí, nebo naopak nesmí od nebo do určitého data činnost splnit.

 2. Zda musí být činnost splněna od nebo do určitého data, jakého konkrétně, včetně přesného času.

  Poznámka

  Chcete-li dále nastavit omezení činnosti od i do určitého data, přidejte pomocí tlačítka “Přidat omezení …” další omezení datem a to podle potřeby nastavte.

  Obr. 4: Nastavení omezení přístupu do činnosti konkrétním datem

Pokud jste do činnosti přidali další omezení pomocí data, je nastavení tohoto omezení rozšířeno a učitel tak má možnost nastavit (viz obr. 5):

 1. Zda student musí, nebo nesmí splnit všechny nebo jen některé z níže uvedených podmínek.

 2. Zda musí být činnost splněna od nebo do určitého data, jakého konkrétně, včetně přesného času.

  Obr. 5: Nastavení omezení přístupu do činnosti konkrétními daty

Pozor

U některých činností se mohou vyskytovat další položky nastavení, které se týkají dostupnosti dané činnosti z hlediska času. Obvykle je najdete v sekci Dostupnost a dovolují nastavit např. začátek odevzdání úkolu, datum zpřístupnění testu apod. Rozdíl mezi volbami v sekci Omezení přístupu a ostatními volbami týkajícími se dostupnosti je v tom, že v období, kdy je omezen přístup, si studenti činnost vůbec nemohou zobrazit (tj. nemohou se dostat na stránku s popisem činnosti).

Příklad. Pokud u činnosti Úkol nastavíte v sekci Dostupnost položku Povolit odevzdání úkolů od, pak bude mít student možnost zobrazit si stránku se zadáním úkolu, ale nebude jej moci odevzdat, dokud nenastane požadovaný čas. Pokud ale využijete nastavení v sekci Omezení přístupu, pak si student nebude moci přečíst ani zadání úkolu, dokud nenastane požadovaný čas.

Známka

Pomocí možnosti Známka můžete nastavit omezení na základě získané známky. Má-li tedy být povolen přístup k dané činnosti, musí být splněny podmínky omezení pomocí známky. Student tak bude mít k činnosti přístup jen v případě, že dosáhl určitého hodnocení v některé z ostatních činností v kurzu, případně již dosáhl určité známky za celý kurz.

Nastavení omezení provedete tak, že si z rozbalovací nabídky vyberete činnost, za kterou má student získat určitou známku, a poté vyplněním alespoň jedné z potřebných hodnot určíte interval vyhovujících známek. Můžete tedy zadat buď jen dolní či horní mez, anebo zadat obojí. Nastavena mohou být i desetinná čísla, a to až do pěti desetinných míst.

Pozor

Pokud u maximální hodnoty nastavíte např. 6, bude interval známek splňujících podmínku končit hodnotou 5.99999. Student, který by získal známku přesně 6, by tudíž činnost neviděl. Chcete-li opravdu zahrnout i známku 6, musíte maximální hodnotu nastavit např. na 6.01.

Výběrem možnosti Známka po kliknutí na tlačítko “Přidat omezení …” v sekci Omezit přístup určité činnosti (viz obr. 1 a 2) budou do sekce přidána tato nastavení (viz obr. 6):

 1. Zda student musí, nebo nesmí splnit níže nastavenou podmínku.

 2. Za jakou činnost musí student určitou známku získat a jaké minimální, případně maximální známky musí v této činnosti dosáhnout.

  Obr. 6: Nastavení omezení přístupu do činnosti známkou

Skupina

Máte-li studenty v kurzu rozdělené do skupin, může být k užitku možnost omezení přístupu k činnostem nebo studijním materiálům pouze určitým skupinám existujícím v rámci kurzu. Jak v kurzu vytvořit skupiny, se dozvíte zde. Omezení Skupina se používá v kombinaci s některým dalším omezením z nabídky. Učitel tedy nejprve vybere, které skupiny se omezení týká, a poté nastaví, o jaké omezení se jedná.

Toto omezení lze přidat kliknutím na tlačítko “Přidat omezení …” v sekci Obecná nastavení a výběrem možnosti “Skupina” (viz obr. 1 a 2). Učitel zde pak nastavuje (viz obr. 7):

 1. Zda student patřící do dané skupiny, musí, nebo nesmí splnit níže nastavenou podmínku.

 2. Které skupiny se podmínka týká.

  Obr. 7: Nastavení omezení přístupu do činnosti konkrétní skupině

Po nastavení toho, která skupina bude podmínkou omezena, přidejte pomocí tlačítka “Přidat omezení …” podmínku, kterou této skupině chcete omezit přístup do činnosti nebo studijního materiálu.

Seskupení

Máte-li studenty v kurzu rozdělené do seskupení, je možné omezit přístupu k činnostem nebo studijním materiálům právě určitým seskupením existujícím v rámci kurzu. Jak v kurzu vytvořit seskupení, se dozvíte zde. Omezení Seskupení se používá v kombinaci s některým dalším omezením z nabídky. Učitel tedy nejprve vybere, kterého seskupení se omezení týká, a poté nastaví, o jaké omezení se jedná.

Toto omezení lze přidat kliknutím na tlačítko “Přidat omezení …” v sekci Obecná nastavení a výběrem možnosti “Seskupení” (viz obr. 1 a 2). Učitel zde pak nastavuje (viz obr. 8):

 1. Zda student musí, nebo nesmí splnit níže nastavenou podmínku.

 2. Kterého seskupení se podmínka týká.


  Obr. 8: Nastavení omezení přístupu do činnosti konkrétnímu seskupení

Profil uživatele

U tohoto typu podmínky můžete omezit přístup na základě hodnoty některého z polí v profilu uživatele. Mezi dostupnými poli najdete např. následující: Adresa, E-mailová adresa, Instituce, Město/obec, Upřednostňovaný jazyk či Země.

Tuto podmínku lze přidat kliknutím na tlačítko “Přidat omezení …” v sekci Obecná nastavení a výběrem možnosti “Profil uživatele” (viz obr. 1 a 2). Učitel zde pak nastavuje (viz obr. 9):

 1. Zda student musí, nebo naopak nesmí splnit níže nastavenou podmínku.

 2. Na základě kterého pole v profilu má být stanovena podmínka, jaká metoda srovnání má být použita (v rozbalovací nabídce je výběr mezi možnostmi “obsahuje”, “neobsahuje”, “je rovno”, “začíná na”, “končí”, “je prázdné” a “není prázdné”) a jaká konkrétní hodnota má být ve zvoleném poli profilu sledována.


  Obr. 9: Nastavení omezení přístupu do činnosti polem v profilu

Příklad. Můžete např. chtít, aby se nějaká aktivita zobrazovala jen těm účastníkům kurzu, kteří mají přidělenou e-mailovou adresu v rámci Informačního systému MU. V takovém případě zvolíte pole “E-mailová adresa”, následně vyberete operátor “končí na” (případně “obsahuje”) a nakonec zadáte hodnotu “@mail.muni.cz”. Tím bude vytvořena podmínka, že studentův e-mail uvedený v jeho profilu musí končit na (případně obsahovat) řetězec znaků “@mail.muni.cz”.

Sada omezení

Poslední typ podmínky pro přístup do činnosti spočívá v možnosti zkombinovat všechny výše popsané typy podmínek. V rámci jednoho omezení je tak například možné zkombinovat splnění konkrétní činnosti v kurzu s určitou minimální známkou nebo v určitém datu. Záleží zcela na potřebách učitele, jaké podmínky zvolí.

Splnění VŠECH, nebo pouze NĚKTERÝCH podmínek

Po přidání každé další podmínky omezení do činnosti nebo studijního materiálu, tedy v případě, že je u jedné aktivity podmínek více, je vždy v horní části sekce Omezit přístup nutné nastavit, zda mají být splněny všechny tyto podmínky, nebo pouze některé z nich. Mají-li být splněny všechny podmínky, je mezi nimi spojka “a” (viz obr. 10). Stačí-li splnění pouze některé z nich, jsou spojeny spojkou “nebo” (viz obr. 11). 

Obr. 10: Nastavení nutnosti splnit VŠECHNY nastavené podmínky

Obr. 11: Nastavení nutnosti splnit NĚKTERÉ z nastavených podmínek

Zobrazení informace o omezení na hlavní straně kurzu

Při přidávání některého typu omezení do sekce Omezení přístupu (viz obr. 1 a 2) si vedle přidaného omezení lze všimnout ikony oka (viz obr. 12). Tato ikona slouží k nastavení toho, zda student po nesplnění některé z nastavených podmínek danou činnost uvidí. Student činnosti buď vůbec neuvidí (ikona zavřeného oka), nebo se mu činnost při nesplnění některé podmínky bude zobrazovat šedě a bude zde k dispozici informace o tom, jaké podmínky přístupu zde existují (při ikoně otevřeného oka - viz obr. 13).

Obr. 12: Zobrazení ikony oka pro nastavení zobrazení omezení

Obr. 13: Zobrazení nastavených podmínek přístupu na hlavní straně kurzu