Přeskočit obsah

Výběr z možných odpovědí

Úloha Výběr z možných odpovědí poskytuje řadu nástrojů pro tvoření otázek a odpovědí. Kromě textu je možné vkládat obrázky, zvuk nebo video, a to i v rámci odpovědí. Úlohy s výběrem odpovědí jsou jednoduše použitelné a vhodné pro všechny obory i témata. Při jejich zapojení v testech je však i přesto třeba dbát na důkladnou přípravu úloh a nejlépe i následnou analýzu jejich efektivity ve smyslu ověřování požadovaných znalostí studentů.

Obr. 1: Náhled úlohy Výběr z možných odpovědí (povolena pouze jediná odpověď)

Určení počtu odpovědí

V úloze Výběr z možných odpovědí můžete povolit buď jedinou, nebo vícero odpovědí (tato volba se provádí v Nastavení úlohy, viz níže).

Pouze jedna povolená odpověď

Tento typ výběru umožňuje studentům vybrat pouze jedinou odpověď. Výběr se provádí kliknutím na přepínací tlačítka (viz obr. 1). Učitel stanoví počet bodů za správnou (100 %) a nesprávné odpovědi (0 %), případně rovněž částečně správné varianty (podle potřeby libovolnými nezápornými procenty).

Je povoleno více odpovědí

Tento typ výběru umožňuje studentům zvolit jednu nebo více odpovědí pomocí zaškrtávacích políček (viz obr. 2). Každá odpověď může být hodnocena pozitivně či negativně (takže je možné stanovit takové hodnocení, které nedovoluje získat plný počet bodů pouhým zaškrtnutím všech možností). Nejnižší možné celkové hodnocení úlohy při jejím zapojení v testech je vždy rovno nule - i kdyby tedy student zaškrtl pouze ty odpovědi, které přinášejí bodovou ztrátu, celkové hodnocení bude ve výsledném hodnocení přepočítáno jako nula. Celkové hodnocení zároveň nesmí překročit 100 %.

Obr. 2: Náhled úlohy Výběr z možných odpovědí se zaškrtávacími políčky (povoleno více odpovědí)

Vytvoření a nastavení úlohy typu Výběr z možných odpovědí

Úlohu typu Výběr z možných odpovědí lze vytvořit buď v Bance úloh, nebo při úpravách Testu. Níže jsou popsány možnosti nastavení úlohy. K úpravám je možné se kdykoliv vrátit kliknutím na ikonu “Upravit” v Bance úloh

Nastavení úlohy je rozděleno do sekcí. Ve výchozím zobrazení jsou rozbalené pouze dvě sekce, první z nich bývá sekce Obecná nastavení. Ostatní sekce lze rozbalit kliknutím na název dané sekce, případně můžete zobrazit všechny sekce kliknutím na odkaz Rozbalit vše (viz obr. 3).

Obecná nastavení

Obecná nastavení úlohy typu Výběr z možných odpovědí umožňují:

 1. Určit kategorii, do níž bude nová úloha spadat (viz obr. 3). Kategorie jsou důležité, protože při větším množství úloh může být obtížné udržet si přehled o tom, do kterého testu úlohy patří. Více o kategoriích si můžete přečíst na stránce věnované Bance úloh.

 2. Vložit název úlohy. Měl by být dostatečně jasný a popisný, aby bylo snadné úlohu identifikovat v bance úloh. Název úlohy vidí pouze učitel, studentům se nezobrazuje.

 3. Vložit text úlohy. HTML editor umožňuje podobné formátování textu jako například Word aj. Do textu úlohy můžete také vložit i obrázek, zvuk nebo video.

 4. Určit množství bodů za splnění úlohy.

 5. V případě potřeby přidat Obecnou reakci, tedy text, který se studentovi zobrazí poté, co odpověděl – nezávisle na tom, zda úloha byla zodpovězena správně, či nikoli (nepovinné). Obecná reakce může sloužit k vložení odkazu na povinnou literaturu, další studijní materiály, tematické zařazení apod.

 6. Je možné také vyplnit ID identifikační číslo, které je vedle názvu dalším způsobem identifikace otázky. To se může hodit při vytváření testů pomocí předem připravených úloh, při kopírování pouze určitých otázek z Banky úloh nebo pro přehlednější organizaci otázek v Bance úloh.

 7. Povolit výběr jedné nebo více odpovědí.

 8. Stanovení pořadí odpovědí. To lze buď ponechat beze změny, nebo jej při každém pokusu náhodně zamíchat (aby náhodné pořadí fungovalo, musí být v nastavení Testu zároveň povolena možnost “Zamíchat v rámci úloh”.

 9. Stanovit metodu číslování odpovědí. Na výběr je několik možných způsobů číslování:

  • a., b., c., …
  • A., B., C., …
  • 1.,2.,3., …
  • i., ii., iii., …
  • I., II., III., …
  • nečíslovat
 10. Možností Zobrazit standardní pokyny můžete povolit, aby se studentům zobrazovala nápověda pro to, zda mají vybrat jednu, nebo více správných odpovědí.

  Obr. 3: Základní nastavení úlohy

Odpovědi

Pomocí nastavení odpovědí můžete:

 1. Vložit text jednotlivých odpovědí, z nichž bude student vybírat. Lze využít stejné funkce HTML editoru jako při vkládání textu úlohy (viz bod 3 – obr. 3).

 2. Zadat hodnocení (povinné u každé odpovědi), a to v procentech. Tento údaj určuje, jakou vahou se odpověď podílí na celkovém hodnocení úlohy (stanoveném v bodě 4 – obr. 3).

 3. V případě potřeby vložit reakci ke konkrétní odpovědi, která se studentovi zobrazí poté, co právě tuto odpověď vybral a klikl na tlačítko “Zkontrolovat” případně “Odeslat vše a ukončit pokus”.

 4. Přidat další varianty odpovědi podle potřeby pomocí tlačítka “Přidat další odpovědi”.

  Obr. 4: Nastavení variant odpovědí

Kombinovaná zpětná vazba

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.) 

Vložení textu kombinované zpětné vazby (nepovinné). Ta umožňuje zobrazit studentům určitý text v závislosti na tom, jak odpovídali. Kombinovaná zpětná vazba umožňuje zobrazit různou informaci na základě podané odpovědi.

 1. Vložení textu zpětné vazby při jakékoli správné odpovědi.

 2. Vložení textu zpětné vazby při jakékoli částečně správné odpovědi.

 3. Zaškrtnutím políčka Možnosti umožníte zobrazení správných odpovědí - studenti tedy poznají, ve kterých úlohách se dopustili chyb.

 4. Vložení textu zpětné vazby při jakékoli nesprávné odpovědi.

  Obr. 5: Kombinovaná zpětná vazba

Nastavení pro vícero pokusů

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

 1. Penalizace se uplatňuje pouze v testu, který má nastaven tzv. “Adaptivní režim” nebo “Interaktivní režim s vícero pokusy” (viz Chování úloh v modulu Test). Ten umožňuje studentům v rámci jediného pokusu o zvládnutí testu vícero pokusů na zodpovězení jedné úlohy. Smyslem penalizace je snížit výsledný počet bodů za danou úlohu tak, aby se zohlednilo, kolik pokusů student potřeboval k nalezení správné odpovědi. Hodnota penalizace určuje procento bodů, o které student s každým neúspěšným pokusem přijde. Pokud je tedy možné za úlohu získat celkem 4 body, pak při penalizaci 0,25 ztratí student 1 bod za každý neúspěšný pokus o zodpovězení úlohy (4 x 0,25 = 1).

 2. Nápověda. Text nápovědy se zobrazí v případě, že student zadal nesprávnou odpověď. Zobrazování nápovědy funguje ale pouze v testu, který má nastaven interaktivní režim s vícero pokusy. Počet vložených nápověd v tomto režimu zároveň určuje, kolik pokusů o vyřešení dané úlohy bude mít student k dispozici.

 3. Zaškrtnutím tlačítka “Odebrat nesprávné odpovědi” umožníte studentům odlišit správné a nesprávné odpovědi.

 4. Zaškrtnutím tlačítka “Zobrazit počet správných odpovědí” poskytnete studentům informaci o tom, kolikrát odpověděli správně.

 5. Další nápovědu vložíte tlačítkem “Přidat další nápovědu”.

  Obr. 6: Nastavení pro vícero pokusů

Poznámka

Nápovědy se studentovi zobrazí pouze v případě, že student vyplní všechny dílčí otázky dané úlohy (přitom alespoň jednu nesprávně) a klikne na tlačítko “Zkontrolovat”. Více o interaktivním režimu se dozvíte na stránkách nápovědy věnovaných modulu Test.

Zobrazení náhledu při práci na úloze

Pokud při práci na úloze potřebujete otestovat její chování či vzhled, můžete využít ikonu náhledu  v dolní části stránky s nastavením úlohy. Tato ikona se zobrazí po kliknutí na tlačítko “Uložit změny a pokračovat v úpravách”.

Obr. 4: Uložení změn a zobrazení náhledu

Úloha Výběr z možných odpovědí v činnosti Přednáška

Odlišnost úlohy Výběr z možných odpovědí v činnosti Přednáška spočívá především ve způsobu hodnocení: V Přednášce nelze využít k hodnocení procentních hodnot. Zato je možné v rámci hodnocení odeslat studenta na základě jeho odpovědi na určenou stránku v rámci dané Přednášky. Více se dozvíte v nápovědě k modulu Přednáška.

Dále v nápovědě