Přeskočit obsah

Filtry

Filtr slouží k automatické přeměně textu na internetový odkaz, video, matematickou rovnici či odkaz na slovník nebo databázi

Příklad. Pokud je daný filtr zapnutý, stačí do HTML editoru (např. při úpravě knihy či jiného materiálu) zapsat text odkazu na YouTube video – tento odkaz se pak nebude zobrazovat jako text, ale rovnou jako okno přehrávače.

Filtry je možné povolit na úrovni celého kurzu a dále na úrovni každé jednotlivé činnosti. To umožňuje přesně určit, kde budou filtry fungovat, a kde nikoli.

Nastavení filtrů

Blok Nastavení umožňuje přístup k nastavení filtrů nejen pro celý kurz, ale také pro každou jednotlivou činnost nebo studijní materiál. Pro povolení či zakázání určitého filtru na úrovni celého kurzu je nutné z hlavní strany kurzu přejít na blok Nastavení/Správa kurzu/Filtry. Pro nastavení filtru na úrovni konkrétní činnosti je nutné tuto činnost otevřít z hlavní strany kurzu a poté přejít na blok Nastavení/Správa činnosti/Filtry. Blok Nastavení pak nabídne Nastavení filtrů pro danou činnost/studijní materiál (viz obr. 1).

Poznámka

Požadovaný filtr je třeba nejdříve povolit na úrovni kurzu a teprve pak v těch činnostech/materiálech, kde je to potřeba.

Obr. 1: Zobrazení cesty k Nastavení filtrů

Stránka Nastavení filtrů je rozdělena do dvou sloupců (viz obr. 2).

 1. Filtr. Zde lze vidět seznam filtrů, které je možné v rámci kurzu používat. Podrobnosti k jednotlivým typům nabízených filtrů naleznete níže.
 2. Aktivní? Slouží k aktivování či zakázání konkrétního filtru v rámci kurzu či aktivity. Rozbalovací nabídka vždy obsahuje možnosti:
  • Výchozí (Aktivovat/Zakázat) – informuje o tom, zda je v původním nastavení tento filtr aktivován či zakázán. Výchozí nastavení se u různých činností v Moodlu může lišit.
  • Zakázat – slouží k zakázání filtru.
  • Aktivovat – slouží k aktivování filtru.

Po zakázání nebo aktivování filtru a kliknutí na tlačítko “Uložit změny” je toto nastavení pro daný kurz či aktivitu použito.

Obr. 2: Zakázání/Aktivování filtrů

Filtry, které jsou ve výchozím nastavení Moodlu aktivní:

 • Vícejazyčný obsah
 • Multimediální obsah
 • Zobrazit emotikony jako obrázky
 • Zobrazení H5P obsahu

Filtry, které jsou v původním nastavení Moodlu zakázány:

 • Odkazy a obrázky namísto URL
 • Automatické propojování databáze
 • Automatické propojování slovníku
 • TeX zápis
 • Algebraický zápis
 • MathJax

Pozor

Toto nastavení filtrů se týká konfigurace ELFu. V jiné instalaci Moodle se může lišit.

Typy filtrů

Níže naleznete podrobnější informace k jednotlivým typům filtrů, které lze v Moodlu používat.

Vícejazyčný obsah

Filtr Vícejazyčný obsah umožňuje vytvářet materiály ve více jazycích. Uživateli se pak zobrazí ta jazyková verze, která je pro něj vhodnější (to je určeno podle toho, jaký jazyk si uživatel nastaví pro systém Moodle).

Aby filtr správně fungoval, je potřeba vytvořit více jazykových verzí textu. Každou tuto verzi musíme ohraničit špičatými závorkami a přidat informaci uvádějící, o jakou jazykovou verzi se jedná (viz níže). Protože je k tomuto účelu třeba využít HTML tagů, je třeba přepnout editor do HTML módu (viz obr. 3).

Obr. 3: Přepnutí do HTML módu pro nastavení filtru

Ukázka ohraničení textu a návod:

Jednotlivé jazykové mutace základního textu jsou ohraničeny párovým tagem <span>. U něj je nutné nastavit hodnotu atributu lang na zkratku jazyka označující, kdy má být tato mutace použita. Kromě toho je třeba přidat ještě další atribut class="multilang"(hodnota tohoto atributu se nemění).

Ukázka:

<span lang="xx" class="multilang">Text v jazyce xx</span>

<span lang="yy" class="multilang">Text v jazyce yy</span>

Příklad použití:

Tento filtr využijeme např. tam, kde je žádoucí, aby uživatelům z rozdílných jazykových prostředí bylo předloženo nějaké zadání v jejich jazyce, bez ohledu na jazyk daného kurzu. Na obr. 4 vidíme zadání úkolu s vícejazyčným dodatkem. Díky zapnutému filtru Vícejazyčný obsah bude vybrán takový jazykový dodatek, který odpovídá jazykovému prostředí Moodle konkrétního uživatele (viz obr. 5a a 5b).

Obr. 4: Zadání úkolu s vícejazyčným dodatkem

Obr. 5a: Zadání úkolu: náhled v českém prostředí

Obr. 5b: Zadání úkolu: náhled v anglickém prostředí

Ve výchozím nastavení je tento filtr aktivní.

Podrobnosti o používání filtru a řešení možných problémů naleznete na stránkách anglické dokumentace Vícejazyčný obsah (EN).

Multimediální obsah

Účelem filtru Multimediální obsah je vyhledat odkazy na multimediální zdroje a zobrazit místo nich vhodný multimediální přehrávač, který je schopen je přehrát. Přehrávač s videem/zvukovou stopou je poté zobrazen každému uživateli přímo v kurzu.

Filtr Multimediální obsah je ve výchozím nastavení aktivní.

Poznámka

Některá multimédia vyžadují rozšíření internetového prohlížeče, jako je Adobe Flash, Quicktime, Windows Media Player nebo Real Player. Většinou je mají uživatelé na svých PC nainstalována, někdy však mohou chybět, což znemožňuje přehrání multimediálního obsahu.

Poznámka 2. Podrobné informace o vkládání multimediálního obsahu do kurzu si můžete přečíst na stránce věnované Vkládání médií.

Zobrazit emotikony jako obrázky

Filtr Zobrazit emotikony jako obrázky automaticky konvertuje emotikony v textu na obrázky. Napíše-li tedy učitel do textového editoru v kurzu např. “:-)”, zobrazí se tento emotikon automaticky jako .

Filtr Zobrazit emotikony jako obrázky je ve výchozím nastavení aktivní.

TeX zápis

Filtr TeX zápis automaticky konvertuje TeX kód do formátu GIF. Podrobnosti o jeho používání naleznete na stránkách anglické dokumentace TeX zápis (EN).

Tento filtr je ve výchozím nastavení zakázán.

Automatické propojování slovníku

Automatické propojování slovníku je filtr, který vytváří odkazy na hesla nacházející se ve slovníku v tomtéž kurzu. Pokud tedy slovník obsahuje určité slovo a učitel jej ve stejném znění použije v textu některé činnosti nebo studijního materiálu, stane se toto slovo automaticky aktivním odkazem na příslušné heslo ve slovníku. Tento filtr lze využít také u příspěvků do fór, stránek nebo popisků.

Filtr Automatické propojování slovníku je ve výchozím nastavení zakázán.

Poznámka

Více informací o modulu Slovník si můžete přečíst zde.

Pozor

Aby se dané slovo propojilo se slovníkovým heslem, je potřeba u každého hesla zvlášť (v jeho nastavení) povolit automatické propojování položky.

Odkazy a obrázky namísto URL

Je-li filtr Odkazy a obrázky namísto URL aktivní a učitel do textového editoru vloží URL jakékoli stránky, bude toto URL automaticky nahrazeno odkazem, na který bude moct uživatel přímo kliknout. Vloží-li učitel do editoru URL obrázku, bude se místo textu odkazu automaticky zobrazovat obrázek, na který odkaz vede.

Filtr Odkazy a obrázky namísto URL je ve výchozím nastavení zakázán.

Algebraický zápis

Filtr Algebraický zápis automaticky konvertuje algebraický kód, pro zobrazení matematických výrazů se ale doporučuje použít filtr MathJax. Více o Algebraickém zápise najdete na stránkách anglické dokumentace Algebraický zápis (EN).

Tento filtr je ve výchozím nastavení zakázán.

Automatické propojování databáze

Automatické propojování databáze je filtr, který vytváří odkazy na záznamy obsažené v databázi  v daném kurzu. Pokud databáze v kurzu obsahuje určité slovo a učitel jej ve stejném znění použije v textovém editoru některé činnosti, bude se toto slovo zobrazovat jako odkaz, který po kliknutí zavede uživatele na záznam v databázi. Tento filtr bude použit také u příspěvků do fór, stránek nebo popisků.

Filtr Automatické propojování databáze je ve výchozím nastavení zakázán.

Poznámka

Více informací o modulu Databáze si můžete přečíst zde.

MathJax

Filtr MathJax analyzuje textový obsah v Moodlu. Pokud nalezne matematické výrazy nebo rovnice, vykreslí je pomocí funkcí TeXu. Zároveň tento filtr zlepšuje vzhled tlačítek a náhled v editoru rovnic, který je součástí textového editoru Atto.

Filtr MathJax je ve výchozím nastavení zakázán.

Podrobnosti o používání naleznete na stránkách anglické dokumentace MathJax (EN).