Přeskočit obsah

Výběr chybějících slov

Úloha Výběr chybějících slov spočívá v doplňování slov do mezer v textu a je možné ji považovat za alternativu úlohy Přetahování do textu. Liší se však v tom, že se slova neumisťují přetažením, ale výběrem z rozbalovací nabídky. Tento postup je vhodný například v situaci, kdy hrozí, že by se množina odpovědí k přetahování nevešla na obrazovku spolu s textem úlohy. Tato situace nastává typicky na počítačích s menším monitorem a studentům může velmi znepříjemnit odpovídání.

Nápadná je podobnost úlohy Výběr chybějících slov s Doplňovací úlohou (Cloze), kde studenti mohou podobným způsobem vybírat odpovědi do volných polí v textu. Více o podobnostech a rozdílech obou typů úloh se dozvíte níže.

Obr. 1: Náhled úlohy Výběr chybějících slov

Vytvoření a nastavení úlohy typu Výběr chybějících slov

Úlohu typu Výběr chybějících slov lze vytvořit buď v Bance úloh, nebo při úpravách Testu. Níže jsou popsány možnosti nastavení úlohy. K úpravám je možné se kdykoliv vrátit kliknutím na ikonu “Upravit” v Bance úloh.

Nastavení úlohy je rozděleno do sekcí. Ve výchozím zobrazení jsou rozbalené pouze sekce Obecná nastavení a Odpovědi. Ostatní sekce lze rozbalit kliknutím na název dané sekce, případně můžete zobrazit všechny sekce kliknutím na odkaz Rozbalit vše v pravém horním rohu.

Obecná nastavení

 1. Určení kategorie, do níž bude nová úloha spadat, a to prostřednictvím možností Aktuální kategorie nebo Uložit do kategorie (viz obr. 2). Kategorie jsou důležité, protože při větším množství úloh může být obtížné udržet si přehled o tom, do kterého testu úlohy patří. Více o kategoriích si můžete přečíst na stránce věnované Bance úloh.

 2. Název úlohy by měl být dostatečně jasný a popisný, aby bylo snadné úlohu identifikovat v bance úloh. Název úlohy vidí pouze učitel, studentům se nezobrazuje.

 3. Text úlohy lze formátovat pomocí HTML editor. Ten umožňuje podobné formátování textu jako například Word aj. Do textu úlohy také můžete vložit obrázek, zvuk nebo video.

  Poznámka

  Místa v textu, kde se studentům budou zobrazovat rozbalovací nabídky s možnými odpověďmi, označte čísly jednotlivých odpovědí ohraničenými dvojitou hranatou závorkou (viz obr. 2).

 4. Výchozí známka určuje množství bodů za splnění úlohy.

 5. V případě potřeby lze přidat Obecnou reakci, tedy text, který se studentovi zobrazí poté, co odpověděl – nezávisle na tom, zda úloha byla zodpovězena správně, či nikoli (nepovinné). Obecná reakce může sloužit k vložení odkazu na povinnou literaturu, další studijní materiály, tematické zařazení apod.

  Obr. 2: Obecná nastavení úlohy

Odpovědi

 1. Pokud si přejete, aby se odpovědi zobrazovaly při každém pokusu v náhodném pořadí, můžete zaškrtnout pole Zamíchat odpovědi. Nezapomeňte, že automatické zamíchání položek v konkrétním testu je závislé i na celkovém nastavení činnosti Test.

 2. Text odpovědí. Každá odpověď je označena číslem (viz obr. 3). Toto číslo použijeme k určení místa v zadání úlohy, kde musí student vybrat tuto odpověď jako správnou variantu z nabídky.

 3. Skupina určuje, které odpovědi se budou zobrazovat v jednotlivých rozbalovacích nabídkách. Tímto způsobem je rovněž možné seskupovat možné odpovědi pro jednotlivé mezery např. podle tématu, obtížnosti, jazykového jevu apod.

 4. Přidání dalších variant podle potřeby pomocí tlačítka “Přidat další odpovědi”.

  Obr. 3: Vytvoření odpovědí a určení skupin

Kombinovaná zpětná vazba

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

Vložení textu kombinované zpětné vazby (nepovinné) umožňuje zobrazit studentům určitý text v závislosti na tom, jak odpovídali. Kombinovaná zpětná vazba umožňuje zobrazit různou informaci na základě podané odpovědi.

 1. Za jakoukoliv správnou odpověď. Vložení textu zpětné vazby při správné odpovědi.

 2. Za jakoukoliv částečně správnou odpověď. Vložení textu zpětné vazby při částečně správné odpovědi.

 3. Zaškrtnutím políčka Možnosti umožníte zobrazení správných odpovědí – studenti tedy poznají, ve kterých úlohách se dopustili chyb.

 4. Za jakoukoliv nesprávnou odpověď. Vložení textu zpětné vazby při zcela nesprávné odpovědi.

  Obr. 4: Kombinovaná zpětná vazba

Nastavení pro vícero pokusů

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

 1. Penalizace pro každý chybný pokus se uplatňuje pouze v testu, který má nastaven tzv. “Adaptivní režim” nebo “Interaktivní režim s vícero pokusy” (viz Chování úloh v modulu Test). Ten umožňuje studentům v rámci jediného pokusu o zvládnutí testu vícero pokusů na zodpovězení jedné úlohy. Smyslem penalizace je snížit výsledný počet bodů za danou úlohu tak, aby se zohlednilo, kolik pokusů student potřeboval k nalezení správné odpovědi. Hodnota penalizace určuje procento bodů, o které student s každým neúspěšným pokusem přijde. Pokud je tedy možné za úlohu získat celkem 4 body, pak při penalizaci 0,25 ztratí student 1 bod za každý neúspěšný pokus o zodpovězení úlohy (4 x 0,25 = 1).

 2. Nápověda. Text nápovědy se zobrazí v případě, že student zadal nesprávnou odpověď. Zobrazování nápovědy funguje ale pouze v testu, který má nastaven interaktivní režim s vícero pokusy. Počet vložených nápověd v tomto režimu zároveň určuje, kolik pokusů o vyřešení dané úlohy bude mít student k dispozici.

 3. Zaškrtnutím tlačítka Odebrat nesprávné odpovědi umožníte studentům odlišit správné a nesprávné odpovědi.

 4. Zaškrtnutím tlačítka Zobrazit počet správných odpovědí poskytnete studentům informaci o tom, kolikrát odpověděli správně.

 5. Další nápovědu vložíte tlačítkem “Přidat další nápovědu”.

  Obr. 5: Nastavení pro vícero pokusů

Poznámka

Nápovědy se studentovi zobrazí pouze v případě, že student vyplní všechny dílčí otázky dané úlohy (přitom alespoň jednu nesprávně) a klikne na tlačítko “Zkontrolovat”. Více o interaktivním režimu se dozvíte na stránkách nápovědy věnovaných modulu Test.

Hodnocení úlohy Výběr chybějících slov

Každá vybraná odpověď se na celkovém hodnocení podílí stejnou vahou. Za špatně vybrané odpovědi se neudělují trestné body. Pokud tedy student vybere správně 3 z 5 položek, získá 60 % bodů. V úloze Výběr chybějících slov s pěti mezerami a hodnocením 10 bodů by tedy získal 6 bodů.

Použití úlohy Výběr chybějících slov v interaktivním režimu se řídí následujícími pravidly:

 1. Celkové hodnocení úlohy je zatíženo penalizací, která se uděluje za každý pokus (viz obr. 5).
 2. Správně zvolené odpovědi jsou z penalizace vyjmuty za předpokladu, že je student správně zvolí i ve všech následujících pokusech.

Srovnání úloh Výběr chybějících slov a Doplňovací úloha (cloze)

Úloha typu Výběr chybějících slov je účelem i formátem velice podobná výběru možností v Doplňovací úloze (cloze). V obou těchto případech studenti vyplňují mezery v souvislém úseku textu výběrem z přednastavených odpovědí. Zatímco u úlohy typu Cloze musí učitel pro každou mezeru definovat možné varianty odpovědí zvlášť, v úloze Výběr chybějících slov se tento proces řídí nastavením skupin. Pro konkrétní testovací situaci si tedy můžete zvolit nejlépe vyhovující formát úlohy. Jen doplníme, že v Cloze existuje vedle dílčí úlohy s výběrem odpovědí i možnost zvolit formát Krátká tvořená odpověď nebo Numerická úloha (viz stránka věnovaná úloze typu Cloze).