Přeskočit obsah

Dlouhá tvořená odpověď

Chcete-li, aby studenti odpovídali na úlohu textem o několika odstavcích, můžete k tomu využít úlohu typu Dlouhá tvořená odpověď. Pro delší texty je pak vhodnější modul Úkol

Nastavení úlohy typu Dlouhá tvořená odpověď

Úlohu typu Dlouhá tvořená odpověď lze vytvořit buď v Bance úloh, anebo při úpravách Testu. Níže jsou popsány možnosti nastavení úlohy. K úpravám je možné se kdykoliv vrátit kliknutím na ikonu “Upravit” v Bance úloh.

Nastavení úlohy je rozděleno do sekcí. Sbalené sekce lze rozbalit kliknutím na název dané sekce, případně můžete zobrazit všechny sekce kliknutím na odkaz Rozbalit vše (viz obr. 1). Pokud potřebujete při práci na úloze ověřit její chování či vzhled, můžete využít náhledu.

Obecná nastavení

Obecná nastavení úlohy typu Dlouhá tvořená odpověď umožňují:

 1. Určit kategorii, do níž bude nová úloha spadat (viz obr. 1). Kategorie jsou důležité, protože při větším množství úloh může být obtížné udržet si přehled o tom, do kterého testu úlohy patří. Více o kategoriích si můžete přečíst na stránce věnované Bance úloh.
 2. Vložit název úlohy. Měl by být dostatečně jasný a popisný, aby bylo snadné úlohu identifikovat v bance úloh. Název úlohy vidí pouze učitel, studentům se nezobrazuje.
 3. Vložit text úlohy. HTML editor umožňuje podobné formátování textu jako například Word aj. Do textu úlohy můžete také vložit obrázek, zvuk nebo video.
 4. Určit množství bodů za splnění úlohy.
 5. V případě potřeby přidat Obecnou reakci, tedy text, který se studentovi zobrazí poté, co odpověděl - nezávisle na tom, zda úloha byla zodpovězena správně, či nikoliv (nepovinné). Obecná reakce může sloužit k vložení odkazu na povinnou literaturu, další studijní materiály, tematické zařazení úlohy apod.

  Obr. 1: Obecná nastavení

Možnosti odpovědi

Pomocí nastavení odpovědí můžete:

 1. Určit formát odpovědi (nepovinné). Pokud chcete, aby měli studenti k dispozici pouze prostý text (bez formátování), vyberte z rozbalovací nabídky “Prostý text” (případně “Prostý text, neproporcionální písmo”). Volba “HTML editor s výběrem souborů” umožní studentům vkládat do odpovědi obrázky nebo jiná média (s pomocí tlačítek “Vložit/upravit obrázek” a “Moodle Media”). V případě této možnosti je důležité mít na paměti, že studenti budou mít přístupné Osobní soubory (a mohou je využít i pro uložení odpovědí, zobrazení studijních materiálů apod.) - ve většině případů je proto doporučené zvolit pouze možnost “HTML editor”.
 2. Vyžadovat text. Výběrem možnosti “Požadovat, aby student odevzdal text” zajistíte, aby studenti vkládali text do textového pole. Výběrem možnosti “Odevzdání textu je volitelné” naopak umožníte studentům žádný text nevkládat a nahrát místo toho textový soubor.
 3. Nastavení velikosti textového pole (počet viditelných řádků textu). Nastavte podle toho, jak dlouhou odpověď od studentů očekáváte. Pole pro odpověď si studenti mohou vždy ručně zvětšit i v průběhu testu.
 4. Minimální a maximální počet slov. Povolením této funkce zajistíte, že studenti budou mít určen minimální i maximální rozsah jejich odpovědi.
 5. Povolit vložení příloh. Určením počtu příloh umožníte studentům vkládat soubory (typicky textové, tabulky, grafy apod.). Přílohy zakážete výběrem možnosti “Ne”.
 6. Povinné přílohy. Tato možnost se zobrazí až když změníte “povolené přílohy” alespoň na 1. Umožňuje určit počet souborů, které musí student povinně přiložit ke své odpovědi.
 7. Povolené typy souborů. Tato možnost se zobrazí až když změníte “povolené přílohy” alespoň na 1. Umožňuje vybrat, které typy souborů můžou sudenti vložit jako přílohu.
 8. Maximální velikost souboru. Možnost se zobrazí až když změníte “povolené přílohy” alespoň na 1. Umožňuje vybrat jak velký soubor může student nahrát.

  Obr. 2: Možnosti odpovědi

Šablona odpovědi

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

Text, který sem vložíte, se zobrazí studentům v textovém poli pro odpověď při každém novém pokusu o vypracování úlohy. Šablonu můžete použít, pokud studentům chcete poskytnout určitý rámec odpovědi, osnovu či základní body, ke kterým se mají vyjádřit apod.

Obr. 3: Šablona odpovědi

Informace pro hodnotitele

Zadat informace pro hodnotitele. Tyto informace se zobrazují při zadávání hodnocení a vidí je typicky pouze učitel (případně další hodnotitelé, kterým to učitel umožní). Informace pro hodnotitele je vhodné vyplnit v případě, že se na hodnocení studentů bude podílet více hodnotitelů. Tyto informace mají zajistit vyšší konzistentnost a objektivitu hodnocení.

Obr. 4: Informace pro hodnotitele

Zobrazení náhledu při práci na úloze

Pokud při práci na úloze potřebujete otestovat její chování či vzhled, můžete využít ikonu náhledu   v dolní části stránky s nastavením úlohy. Tato ikona se zobrazí po kliknutí na tlačítko “Uložit změny a pokračovat v úpravách”.

Obr. 5: Uložení změn a zobrazení náhledu

Známkování Dlouhé tvořené odpovědi

Známkování Dlouhé tvořené odpovědi je pouze ruční a poněkud se liší v závislosti na tom, zda je tato úloha součástí Testu nebo Přednášky.

Hodnocení Dlouhé tvořené odpovědi v Testu

Dlouhá tvořená odpověď může být hodnocena pouze ručně. Pokud je součástí Testu, nezobrazí se jeho celkové hodnocení studentům dříve, než učitel ručně oznámkuje všechny Dlouhé tvořené odpovědi. Nejschůdnější způsob ručního známkování většího množství pokusů naleznete na stránce určené k ručnímu známkování. Přejdete na ni kliknutím na “Ruční známkování” v postranním bloku Nastavení/Výsledky/Ruční známkování (obr. 6).

Obr. 6: Přístup k ručnímu hodnocení úloh typu Dlouhá tvořená odpověď

Po kliknutí na odkaz se zobrazí seznam odpovědí, které vyžadují ruční hodnocení (obr. 7).

Obr. 7: Seznam úloh typu Dlouhá tvořená odpověď k ručnímu hodnocení

Pokusy lze zobrazit buď jednotlivě kliknutím na “známkování” ve sloupci K hodnocení, případně “aktualizuj hodnocení” ve sloupci Již hodnoceno, anebo hromadně kliknutím na “Oznámkovat všechny pokusy” ve sloupci Celkem. Způsob zobrazení a řazení pokusů pak určíte v Možnostech zobrazení (viz obr. 7). Máte přitom následující možnosti:

 1. Zobrazit všechny pokusy, nebo pouze ty, které ještě nebyly hodnoceny.
 2. Upravit množství pokusů na jedné stránce.
 3. Zobrazit pokusy v náhodném pořadí nebo podle data či jména studenta.
 4. Aby se změny řazení projevily, je zapotřebí kliknout na tlačítko “Změnit nastavení”.

Obr. 8: Možnosti nastavení seznamu úloh typu Dlouhá tvořená odpověď k ručnímu hodnocení

V rámci ručního hodnocení lze vložit známku a také komentář (viz obr. 8).

 1. Hodnocené odpovědi jsou od sebe navzájem odděleny číslem pokusu a jménem studenta.
 2. K dispozici hodnotiteli je zadání úlohy.
 3. Zde se zobrazuje text odpovědi konkrétního studenta.
 4. Své hodnocení můžete okomentovat vložením textu do příslušného pole. K hodnocení lze rovněž připojit média (jako obrázek, zvuk, či video).
 5. Pole “Počet bodů” slouží k ohodnocení odpovědi.

Obr. 9: Hodnocení konkrétních pokusů úlohy Dlouhá tvořená odpověď

Poznámka

Instrukce pro hodnotitele (pokud byly zadány) se zobrazují nad polem pro vložení komentáře.

Hodnocení Dlouhé tvořené odpovědi v činnosti Přednáška

Hodnocení naleznete po kliknutí na název přednášky na hlavní straně vašeho kurzu. 

 1. Záložka “Hodnotit tvořené odpovědi” (viz obr. 6) obsahuje seznam odpovědí.
 2. Odpovědi, které ještě nebyly hodnoceny, se zobrazují červeně; ostatní zeleně.
 3. Hodnocení a komentář lze studentům odeslat e-mailem pomocí odkazu “Poslat oznámkované tvořené odpovědi”

Obr. 10: Seznam odevzdaných tvořených odpovědí v modulu Přednáška

Po kliknutí na název úlohy se zobrazí text odpovědi vložený studentem (viz obr. 7). 

 1. Text odpovědi je zobrazen nahoře.
 2. Pole pro komentář umožňuje učiteli vložit stručný komentář k hodnocení.
 3. Bodové hodnocení zadává učitel pomocí rozbalovací nabídky.
 4. Hodnocení je třeba uložit tlačítkem “Uložit změny”.

Obr. 11: Hodnocení tvořené odpovědi a vložení komentáře

Dále v nápovědě