Přeskočit obsah

Přetahování ukazatelů umístění

Úloha Přetahování ukazatelů umístění umožňuje umístění několika ukazatelů na předem nahraný obrázek (typicky do mapy). Oblasti pro umístění ukazatelů lze přesně definovat.

Od úlohy Přetahování do obrázku se liší v tom, že při pokusu o zvládnutí úlohy s ukazateli nevidí student oblasti pro vložení ukazatelů. Ty totiž nejsou na obrázku nijak zaznačeny a student tak musí umístit ukazatele “naslepo” – musí tedy jejich umístění znát.

Obr. 1: Náhled úlohy Přetahování do mapy (ukazatele)

Poznámka

Pokud chcete, aby studenti místo přetahování ukazatelů do obrázku pouze kliknutím vyhledali správné místo nebo místa na obrázku, je možné využít modulu H5P a jeho funkcí Find the Hotspot nebo Find Multiple Hotspots.

Vytvoření a nastavení úlohy typu Přetahování ukazatelů umístění

Úlohu typu Přetahování ukazatelů umístění lze vytvořit buďto v Bance úloh, anebo při úpravách Testu. Níže jsou popsány možnosti nastavení úlohy. K úpravám je možné se kdykoli vrátit kliknutím na ikonu “Upravit” v Bance úloh.

Nastavení úlohy je rozděleno do sekcí. Ve výchozím zobrazení jsou rozbalené pouze sekce Obecná nastavení a Náhled. Ostatní sekce lze rozbalit kliknutím na název dané sekce, případně můžete zobrazit všechny sekce kliknutím na odkaz Rozbalit vše v pravém horním rohu.

Obecná nastavení

 1. Určení kategorie, do níž bude nová úloha spadat, a to prostřednictvím možností Aktuální kategorie nebo Uložit do kategorie (viz obr. 2). Kategorie jsou důležité, protože při větším množství úloh může být obtížné udržet si přehled o tom, do kterého testu úlohy patří. Více  o kategoriích si můžete přečíst na stránce věnované Bance úloh.

 2. Název úlohy by měl být dostatečně jasný a popisný, aby bylo snadné úlohu identifikovat v bance úloh. Tento název vidí pouze učitel, studentům se nezobrazuje.

 3. Text úlohy lze formátovat pomocí HTML editoru. Ten umožňuje podobné formátování textu jako například Word aj. Do textu úlohy můžete také vložit obrázek, zvuk nebo video.

 4. Výchozí známka určuje množství bodů za splnění úlohy.

 5. V případě potřeby lze přidat Obecnou reakci, tedy text, který se studentovi zobrazí poté, co odpověděl – nezávisle na tom, zda úloha byla zodpovězena správně, či nikoli (nepovinné). Obecná reakce může sloužit k vložení odkazu na povinnou literaturu, další studijní materiály, tematické zařazení apod.

 6. Zvýraznit umístění, na které nebyl přetažen správný ukazatel. Tato volba je užitečná v testu, který má nastaven adaptivní režim nebo interaktivní režim s vícero pokusy.

  Obr. 2: Obecná nastavení úlohy Přetahování do mapy

Náhled

 1. Obnovit náhled. Toto tlačítko slouží k aktualizaci náhledu a zobrazení posledních úprav.

 2. Obrázek na pozadí (viz obr. 3). Do tohoto obrázku budou studenti umisťovat jednotlivé odpovědi.

  Obr. 3: Nahrání obrázku na pozadí

 3. Oblast náhledu. V této oblasti se zobrazují změny, které provedete při úpravách úlohy (změna umístění jednotlivých položek, vložení nových položek apod.). Kliknutím na tlačítko “Obnovit náhled” (viz obr. 3) dojde k aktualizaci náhledu a tím k zobrazení naposledy provedených úprav.

  Obr. 4: Oblast náhledu

Odpovědi

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

 1. Pokud je to žádoucí, lze pořadí nabízených odpovědí při každém pokusu zamíchat zatrhnutím možnosti Zamíchat odpovědi.

 2. Pole u každého ukazatele slouží k vepsání textu ukazatele (viz obr. 4).

 3. Rozbalovací nabídka s názvem Počet umístění umožňuje nastavit přiřazení jednoho ukazatele k více než jednomu umístění.

 4. Podle potřeby lze přidat prázdné položky pro vložení dalších ukazatelů kliknutím na tlačítko “Přidat další ukazatele”.

  Obr. 5: Sekce Odpovědi nastavení úlohy

Umístění odpovědí

Pro nastavení umístění odpovědí je zapotřebí:

 1. Určit tvar ukazatelů výběrem z rozbalovací nabídky s názvem Tvar oblasti (viz obr. 5). Tvar oblasti se vztahuje k souřadnicím zadaným do příslušného řádku a může být trojího druhu:

 2. Kruh. Takto definovaná oblast vyžaduje souřadnice (oddělené čárkami) určující střed kruhu  a hodnotu, která určuje poloměr kruhu. Formát zadání je x,y;r, kde x,y jsou souřadnice středu kruhu (x je počet pixelů od levého okraje obrázku, y od horního okraje obrázku) a r je poloměr. Poloměr je nutné od prvních dvou hodnot oddělit středníkem.

 3. Obdélník. Takto definovaná oblast vyžaduje souřadnice určující umístění levého horního rohu obdélníku a dále jeho výšku a šířku. Formát zadání je x,y;w,h kde x,y jsou souřadnice pro levý horní roh (x počet pixelů zleva, y shora), w je šířka a h výška obdélníku. První a druhou dvojici hodnot je nutné oddělit středníkem.
 4. Polygon. Takto definovaná oblast vyžaduje souřadnice určující umístění každého jednotlivého vrcholu mnohoúhelníku. Lze tak vytvořit oblast s mnoha vrcholy, z nichž každý je určen dvojicí hodnot (souřadnic). Jakmile jsou definovány souřadnice pro alespoň tři vrcholy, obrazec se uzavře (čímž vznikne oblast trojúhelníkového tvaru). Není tedy nutné zadávat znovu souřadnice prvního bodu pro uzavření obrazce. Formát zadání je x~1~,y~1~;x~2~,y~2~;x~3~,y~3~...``x~n~,y~n~ kde každá dvojice x,y představuje souřadnice jednoho bodu (jednotlivé dvojice je nutné oddělit středníkem).

Oblast pro umístění ukazatelů lze definovat pomocí souřadnic. Při zadávání souřadnic můžeme sledovat námi definovanou oblast v okně náhledu (viz obr. 4).

Pro výběr odpovědi slouží rozbalovací nabídka s názvem Ukazatel.

Podle potřeby lze přidat prázdné položky pro vložení dalších umístění kliknutím na tlačítko “Přidat další umístění”.

Obr. 6: Sekce Umístění odpovědí nastavení úlohy

Kombinovaná zpětná vazba

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

Sekce Kombinovaná zpětná vazba slouží k nastavení textu, který se studentovi zobrazí v závislosti na správnosti jeho odpovědí. V původním nastavení jsou pole této sekce předvyplněna obecnými sděleními “Vaše odpověď je správná.”, “Vaše odpověď je částečně správná.” a “Vaše odpověď je chybná.”. Záleží pak zcela na učiteli, zda text ponechá v tomto původním znění, nebo vloží text vlastní. Kombinovaná zpětná vazba umožňuje zobrazit různou informaci na základě podané odpovědi.

 1. Za jakoukoliv správnou odpověď. Vložení textu zpětné vazby při správné odpovědi.
 2. Za jakoukoliv částečně správnou odpověď. Vložení textu zpětné vazby při částečně správné odpovědi.
 3. Zaškrtnutím políčka Možnosti umožníte zobrazení správných odpovědí – studenti tedy poznají, ve kterých úlohách se dopustili chyb.
 4. Za jakoukoliv nesprávnou odpověď. Vložení textu zpětné vazby při zcela nesprávné odpovědi.

  Obr. 7: Kombinovaná zpětná vazba

Nastavení pro vícero pokusů

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

 1. Penalizace pro každý chybný pokus se uplatňuje pouze v testu, který má nastaven tzv. “Adaptivní režim” nebo “Interaktivní režim s vícero pokusy” (viz Chování úloh v modulu Test). Ten umožňuje studentům v rámci jediného pokusu o zvládnutí testu vícero pokusů na zodpovězení jedné úlohy. Smyslem penalizace je snížit výsledný počet bodů za danou úlohu tak, aby se zohlednilo, kolik pokusů student potřeboval k nalezení správné odpovědi. Hodnota penalizace určuje procento bodů, o které student s každým neúspěšným pokusem přijde. Pokud je tedy možné za úlohu získat celkem 4 body, pak při penalizaci 0,25 ztratí student 1 bod za každý neúspěšný pokus o zodpovězení úlohy (4 x 0,25 = 1).

 2. Nápověda. Text nápovědy se zobrazí v případě, že student zadal nesprávnou odpověď. Zobrazování nápovědy funguje ale pouze v testu, který má nastaven interaktivní režim s vícero pokusy.

 3. Zaškrtnutím políčka Zobrazit počet správných odpovědí poskytnete studentům informaci o tom, kolik ukazatelů umístili správně.

 4. Zaškrtnutím pole Ukázat, které ukazatele byly umístěny nesprávně poskytnete studentům informaci o tom, které ukazatele umístili nesprávně.

 5. Zaškrtnutím pole Přesunout nesprávně umístěné ukazatele zpět na výchozí pozici pod obrázkem budou při nesprávném přesunutí obrázky vráceny na původní pozici.

 6. Další nápovědu vložíte tlačítkem “Přidat další nápovědu”.

  Obr. 8: Nastavení pro vícero pokusů

Poznámka

Nápovědy se zobrazí pouze v případě, že student vyplní všechny dílčí úlohy a klikne na tlačítko “Zkontrolovat”. Více na stránkách nápovědy věnovaných interaktivnímu režimu.

Dále v nápovědě