Přeskočit obsah

Přiřazování

V úloze Přiřazování mají studenti za úkol vytvořit dvojice odpovídajících tvrzení, pojmů, definic či jmen. Přiřazovat lze (typicky kratší) textové položky (tedy odpovědi v pravém sloupci) k otázkám, které mohou mít podobu textu, obrázku, nahrávky mp3 nebo videa (levý sloupec).

Obr. 1: Ukázka úlohy typu Přiřazování

Jednoduchým příkladem může být přiřazování hlavních měst (Praha, Kapské Město, Soul) k zemím, v nichž se nacházejí (Česká republika, Republika Jižní Afrika, Jižní Korea). V rámci činnosti Test se každá přiřazená položka podílí na celkovém hodnocení stejnou vahou.

Vytvoření a nastavení úlohy typu Přiřazování

Úlohu typu Přiřazování lze vytvořit buď v Bance úloh, nebo při úpravách Testu. Níže jsou popsány možnosti nastavení úlohy. K úpravám je možné se kdykoli vrátit kliknutím na ikonu “Upravit” v Bance úloh.

Nastavení úlohy je rozděleno do sekcí. Ve výchozím zobrazení jsou rozbalené pouze dvě sekce, první z nich bývá sekce Obecná nastavení. Ostatní sekce lze rozbalit kliknutím na název dané sekce, případně můžete zobrazit všechny sekce kliknutím na odkaz Rozbalit vše (viz obr. 2). Pokud potřebujete při práci na úloze ověřit chování či vzhled úlohy, můžete využít náhledu.

Obecná nastavení

Obecná nastavení úlohy typu Přiřazování umožňují:

 1. Určit kategorii, do níž bude nová úloha spadat (viz obr. 2). Kategorie jsou důležité, protože při větším množství úloh může být obtížné udržet si přehled o tom, do kterého testu úlohy patří. Více o kategoriích si můžete přečíst na stránce věnované Bance úloh.

 2. Vložit název úlohy. Měl by být dostatečně jasný a popisný, aby bylo snadné úlohu identifikovat v bance úloh. Název úlohy vidí pouze učitel, studentům se nezobrazuje.

 3. Vložit text úlohy. HTML editor umožňuje podobné formátování textu jako například Word aj. Do textu úlohy můžete také vložit obrázek, zvuk nebo video.

 4. Určit množství bodů za splnění úlohy.

 5. V případě potřeby přidat Obecnou reakci, tedy text, který se studentovi zobrazí poté, co odpověděl – nezávisle na tom, zda úloha byla zodpovězena správně, či nikoli (nepovinné). Obecná reakce může sloužit k vložení odkazu na povinnou literaturu, další studijní materiály, tematické zařazení apod.

 6. Je možné také vyplnit ID identifikační číslo, které je vedle názvu dalším způsobem identifikace otázky. To se může hodit při vytváření testů pomocí předem připravených úloh, při kopírování pouze určitých otázek z Banky úloh nebo pro přehlednější organizaci otázek v Bance úloh.

 7. Pokud si přejete, aby se jednotlivé dílčí úlohy (v levém sloupci) v rámci Přiřazování zobrazovaly při každém pokusu v náhodném pořadí, můžete zaškrtnout pole Zamíchat. Nezapomeňte, že automatické zamíchání položek v konkrétním testu je závislé i na celkovém nastavení činnosti Test. Pořadí odpovědí v rozbalovací nabídce (v pravém sloupci) bude zamícháno vždy, nezávisle na dalších nastaveních.

Obr. 2: Vytvoření a nastavení úlohy Přiřazování

Odpovědi

Tato sekce slouží k vytvoření dvojic Úloha - Odpověď. Každá úloha obsahuje zadání (text, obrázek apod.), které můžete vytvořit pomocí HMTL editoru. Odpovědi jsou pouze textové. Je zapotřebí vytvořit nejméně 2 úlohy a 3 odpovědi. 

Můžete zadat i větší počet nesprávných odpovědí tím, že úlohy ponecháte prázdné a vyplníte pouze odpovědi; tím získáte několik dalších distraktorů (pro omezení možnosti tipovat správné odpovědi v testu). Položky, ve kterých bude prázdné zadání i odpověď, budou ignorovány.

 1. Vytvoření úlohy a příslušné odpovědi.

 2. Přidání dalších zadání úloh a odpovědí podle potřeby pomocí tlačítka “Přidat další odpovědi”.

  Obr. 3: Zadání úloh a odpovědí

Poznámka

Je vhodné, aby otázky v této úloze byly delší než odpovědi a nikoliv naopak. Rozbalovací nabídka s velmi dlouhými možnostmi totiž ztrácí na přehlednosti. Dobrým příkladem úlohy Přiřazování jsou například otázky obsahující definice (delší text) a jednotlivá slova v rozbalovací nabídce (kratší text), která definicím odpovídají.

Kombinovaná zpětná vazba

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

Vložení textu kombinované zpětné vazby (nepovinné) umožňuje zobrazit studentům určitý text v závislosti na tom, jak odpovídali. 

 1. Vložení textu zpětné vazby při jakékoli správné odpovědi.

 2. Vložení textu zpětné vazby při jakékoli částečně správné odpovědi.

 3. Zaškrtnutím políčka Možnosti umožníte zobrazení správných odpovědí – studenti tedy poznají, ve kterých úlohách se dopustili chyb.

 4. Vložení textu zpětné vazby při jakékoli nesprávné odpovědi.

Obr. 4: Kombinovaná zpětná vazba

Nastavení pro vícero pokusů

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

 1. Penalizace se uplatňuje pouze v testu, který má nastaven tzv. “Adaptivní režim” nebo “Interaktivní režim s vícero pokusy” (viz Chování úloh v modulu Test). Ten umožňuje studentům v rámci jediného pokusu o zvládnutí testu vícero pokusů na zodpovězení jedné úlohy. Smyslem penalizace je snížit výsledný počet bodů za danou úlohu tak, aby se zohlednilo, kolik pokusů student potřeboval k nalezení správné odpovědi. Hodnota penalizace určuje procento bodů, o které student s každým neúspěšným pokusem přijde. Pokud je tedy možné za úlohu získat celkem 4 body, pak při penalizaci 0,25 ztratí student 1 bod za každý neúspěšný pokus o zodpovězení úlohy (4 x 0,25 = 1).

 2. Nápověda. Text nápovědy se zobrazí v případě, že student zadal nesprávnou odpověď. Zobrazování nápovědy funguje ale pouze v testu, který má nastaven interaktivní režim s vícero pokusy. Počet vložených nápověd v tomto režimu zároveň určuje, kolik pokusů o vyřešení dané úlohy bude mít student k dispozici.

 3. Zaškrtnutím tlačítka “Zobrazit počet správných odpovědí” poskytnete studentům informaci o tom, kolikrát odpověděli správně.

 4. Zaškrtnutím tlačítka “Odebrat nesprávné odpovědi” umožníte studentům odlišit správné a nesprávné odpovědi.

 5. Další nápovědu vložíte tlačítkem “Přidat další nápovědu”.

Obr. 5: Nastavení pro vícero pokusů

Poznámka

Nápovědy se studentovi zobrazí pouze v případě, že vyplní všechny dílčí otázky dané úlohy (přitom alespoň jednu nesprávně) a klikne na tlačítko “Zkontrolovat”. Více o interaktivním režimu se dozvíte na stránkách nápovědy věnovaných modulu Test.

Zobrazení náhledu při práci na úloze

Pokud při práci na úloze potřebujete otestovat její chování či vzhled, můžete využít ikonu náhledu   v dolní části stránky s nastavením úlohy. Tato ikona se zobrazí po kliknutí na tlačítko “Uložit změny a pokračovat v úpravách”.

Obr. 6: Uložení změn a zobrazení náhledu

Jak používat úlohu Přiřazování

Hodnocení úlohy Přiřazování

Každá přiřazená položka se na celkovém hodnocení podílí stejnou vahou. Pokud tedy student přiřadí správně 3 ze 4 položek, získá 75 % bodů. V úloze Přiřazování s hodnocením 4 body by tedy získal 3 body.

Duplicitní položky

Někdy je nutné, aby se v seznamu odpovědí vyskytovaly dvě nebo více totožných položek. Například v úloze “Uveďte, zda je daný strom jehličnatý či listnatý” může student přiřazovat odpovědi k řadě otázek (např. smrk, borovice, dub, jinan, sakura, sekvoj), přičemž odpovědi jsou pouze dvě: jehličnan a listnáč.

V takovém případě je zapotřebí při zadávání textu odpovědí dbát na to, aby všechny shodné odpovědi byly skutečně shodné (vyhýbat se tedy například tomu, aby znění jedné odpovědi bylo “jehličnan” a druhé “Jehličnan”). Rozbalovací nabídka pak studentům nabízí pouze dvě varianty odpovědi, které je možné použít opakovaně.

Řazení otázek

Pořadí odpovědí v rozbalovací nabídce je vždy náhodné. Pokud je úloha Přiřazování součástí Testu, je možné řadit náhodně také samotné otázky. Tuto funkci lze zprovoznit zaškrtnutím pole “Zamíchat” v rámci nastavení úlohy (viz bod 6 na obr. 2) a zároveň nastavením volby “Zamíchat v rámci úloh” v nastavení Testu na “Ano”. Funkci zamíchání otázek je vhodné používat především kvůli omezení podvádění studenty. Není však vhodná, pokud pořadí otázek sleduje určité logické uspořádání (tvoří dohromady souvislý text, jsou seřazeny podle rostoucí obtížnosti apod.).

Úloha Přiřazování v činnosti Přednáška

Zobrazení a chování úlohy Přiřazování v činnosti Přednáška a Test je z pohledu studenta totožné. To ale neplatí pro učitele. Je totiž zapotřebí vzít v úvahu fakt, že Test neobsahuje skoky. Z toho vyplývá několik specifik použití Přiřazování v činnosti Přednáška:

 • V činnosti Přednáška musejí být všechny odpovědi přiřazeny správně, jinak je úloha Přiřazování vyhodnocena jako nesprávně zodpovězená. 
 • Namísto “Úloha” a “Odpověď” jsou použity termíny “Odpověď” a “Odpovídá odpovědi” 
 • Počet otázek a odpovědí musí být shodný. Duplicity v seznamu “Odpovídá odpovědi” jsou povoleny, není však povoleno vložit například 4 různé “Odpovídá odpovědi” a pouze 3 “Odpovědi” (tj. mít seznamy otázek a odpovědí o různé délce).

Pořadí otázek v činnosti Přednáška

Pořadí otázek při použití úlohy Přiřazování v rámci modulu Přednáška nelze znáhodnit; pořadí odpovědí v rozbalovací nabídce zůstává vždy náhodné.

Dále v nápovědě