Přeskočit obsah

Vytváření Databáze

Po nastavení obecných parametrů (viz Nastavení Databáze) je zapotřebí definovat databázová pole, případně šablony a předlohy, které usnadňují práci s databází a umožňují větší kontrolu nad zobrazením záznamů.

 • Databáze je tvořena záznamy.
 • Ty se skládají z tzv. polí.

Příklad. V databázi známých osobností XIX. století odpovídá jeden záznam jedné osobnosti. Každý záznam obsahuje textové pole s jediným řádkem “Jméno”, určené pro vložení jména osobnosti, dále textové pole s několika řádky nazvané “Kulturní, vědecký nebo jiný přínos” a nakonec pole “Portrét”, které umožňuje nahrát obrázek. Uživatel, který chce do databáze přidat nový záznam (např. osobnost “Nikola Tesla”), tak učiní vyplněním právě těchto polí.

 • Pole můžete nastavit jednotlivě anebo použít předem připravenou Předlohu. Předloha je v podstatě kolekce polí, která se dají při vytváření databáze automaticky načíst. Odpadá tak nutnost vytvářet a nastavovat každé pole zvlášť, což významně šetří čas.

Databázová pole

Každý záznam v databázi má nejméně jedno pole, nebo více polí různých typů, např. textové pole s názvem “oblíbená barva”, které umožňuje vložit text s názvem vaší oblíbené barvy, nebo pole s názvem “stát”, které dovoluje vybrat jeden z 50 států USA. Kombinace několika různých polí vám umožní vkládat různé druhy informací, které považujete za relevantní. Tímto způsobem vytvoříte kompletní záznam, tedy něco jako heslo v encyklopedii.

Název a popis pole

Název a popis umožňují snadnější identifikaci pole. Pole určené pro záznam státní příslušnosti můžeme pojmenovat “Příslušnost”, pole určené pro záznam dosaženého vzdělání můžeme pojmenovat “Vzdělání”. Název pole je povinný údaj, a tudíž je nutné ho na rozdíl od popisu vyplnit.

Poznámka

Aby se pole při vkládání, aktualizaci a prohlížení záznamů zobrazovala korektně (tedy tak, jak chcete), je zapotřebí správně nastavit příslušné šablony. Editor šablon nabízí rozmanité funkce, s jejichž pomocí lze určit pořadí a formát polí, nicméně pro začátek většinou stačí využít funkce “Generovat výchozí šablonu” na záložce “Šablony”. Při vkládání a časté editaci polí může dojít k odchylkám v zobrazení (například se přestane zobrazovat název pole). Tento problém zpravidla odstraníte vygenerováním nové výchozí šablony nebo manuální úpravou v editoru. Více na stránce Šablony Databáze.

Poznámka

Je lepší volit spíše kratší názvy polí. Delší názvy způsobují následné roztažení textového pole, které se tím stává méně přehledným. Pro podrobnější popis funkčnosti konkrétního pole slouží Popis pole.

Typy polí. Následující obrázky ukazují, jak vypadá dialog nastavení polí a jakým způsobem se pak pole zobrazují při vkládání nebo úpravě záznamů (viz “Přidat záznam”). Nové pole přidáte pomocí rozbalovací nabídky Vytvořit nové pole (viz obr. 1).

Obr. 1: Rozbalovací nabídka pro vytvoření nového pole

Text (jednořádkový)

Umožňuje vložit text o maximální délce 60 znaků bez formátování. Hodí se například pro název záznamu. Pro delší texty nebo pro texty, které vyžadují formátování (např. hlavičky nebo odrážky), použijte Text víceřádkový. Volbu Povolit automatické propojování využijete v případě, kdy si přejete mít možnost automaticky odkazovat na záznamy v databázi z jiných míst v kurzu. Více se o této funkci dočtete v sekci Automatické propojování databázových záznamů.

Poznámka

Nově je v ELFu možné u každého pole označit, která jsou k vyplnění záznámu nutná, a to pomocí tlačítka “Povinné pole” (viz obr. 2).

Obr. 2: Pole jednořádkového textu: nahoře nastavení, dole vložení záznamu v sekci "Přidat záznam"

Text (víceřádkový)

Umožňuje vložit delší text pomocí HTML editoru s formátováním, hypertextovými odkazy apod. Je také možné přidávat videa pomocí tlačítka MEDIAL.

Obr. 3: Pole víceřádkového textu: nahoře nastavení, dole vložení záznamu

Zaškrtávací pole

Zaškrtávací pole umožňuje vybrat jednu nebo více alternativ z nabízeného seznamu. Tvoří jej položky, které uvedete v poli Volby (jedna na řádek). Uživatel pak vybírá kliknutím na zaškrtávací pole.

Obr. 4: Zaškrtávací pole: nahoře nastavení, dole vložení záznamu

Seznam

Seznam umožňuje vybrat právě jednu alternativu z rozbalovací nabídky. Tvoří jej položky, které uvedete v poli Volby (jedna na řádek).

Obr. 5: Pole seznam: nahoře nastavení, dole vložení záznamu

Seznam s výběrem více voleb

Nabízí podobnou funkci jako pole Seznam s tím rozdílem, že při vkládání záznamu je možné zvolit více než jednu položku.

Poznámka

Výběr dvou a více položek najednou provede uživatel kliknutím myši za stisknuté klávesy Ctrl nebo Shift. Je třeba počítat s tím, že bude nutné na tento ne zcela intuitivní postup upozornit méně zkušené uživatele, případně zvolit místo seznamu zaškrtávací pole.

Obr. 6: Pole seznam s výběrem více voleb: nahoře nastavení, dole vložení záznamu

Přepínací tlačítka

Toto pole umožňuje stanovit výběr jedné z několika alternativ pomocí přepínacích tlačítek. Lze je však ponechat i nevyplněné (tedy nevybrat nic).

Obr. 7: Pole přepínací tlačítka: nahoře nastavení, dole vložení záznamu

Odkaz URL

Toto pole umožňuje uživateli při vkládání záznamu přidat odkaz na webovou stránku.

Obr. 8: Pole URL: nastavení

Pokud v dialogovém okně zaškrtnete políčko u volby Automaticky propojit URL (viz obr. 8), pak se adresa vložená studenty zobrazí ve formě aktivního odkazu.

Pokud zaškrtnete Otevřít odkaz v novém okně, zobrazí se záznam v novém okně/na nové kartě prohlížeče (viz obr. 8).

Někdy je užitečné, když se při prohlížení záznamu (např. v položkovém zobrazení) ukáže namísto kompletní adresy odkaz ve znění, které určíte. Dosáhnete toho vložením textu do pole Namísto adresy zobrazit odkaz s následujícím textem (viz obr. 8).

Příklad. Každý záznam v databázi osobností XIX. století obsahuje odkaz na stránku Wikipedie věnované dotyčné osobnosti. Uvedete-li do pole Namísto adresy zobrazit odkaz s následujícím textem například “Wikipedie”, pak se adresa, kterou student během vytváření záznamu vložil, zobrazí jen jako odkaz “Wikipedie”. Po kliknutí na tento odkaz se otevře v prohlížeči okno na příslušné stránce. Pokud necháte tuto volbu nevyplněnou, studenti si budou moci zvolit znění odkazu sami pro každý jednotlivý záznam. Odkaz bude aktivní pouze v případě, že jste zaškrtli volbu Automaticky propojit URL.

Obr. 9a: Pole URL - vložení záznamu. Studenti vkládají pouze internetovou adresu, která se zobrazí v podobě standardního odkazu, jehož znění stanovil učitel v rámci nastavení pole URL

Obr. 9b: Pole URL - vložení záznamu. V tomto případě může ten, kdo záznam vkládá či aktualizuje, zadat text hyperlinku v poli "Text (jednořádkový)"

Soubor

Slouží k nahrání souboru z počítače. K nahrání obrázků je však lepší zvolit pole Obrázek.

Obr. 10: Pole soubor: nahoře nastavení, dole vložení záznamu

Obrázek

Umožňuje uživatelům nahrát a zobrazit obrázek. Rozměry obrázku se uvádějí v pixelech nebo v procentech. V případě, že chcete zachovat původní rozměry obrázku, můžete použít hodnotu 100 % nebo nechat pole nevyplněné.

Obr. 11: Pole obrázek: nastavení

Rozměry obrázku v položkovém zobrazení (tzn. při prohlížení záznamu v záložce “Prohlédnout jednotlivě”) a v seznamovém zobrazení (v záložce “Prohlédnout seznam”) se mohou lišit. Pro seznamové zobrazení je vhodnější menší rozměr, protože velkých obrázků se na obrazovku vejde méně. V položkovém zobrazení můžeme naopak nechat obrázek v jeho původní velikosti (pokud je to žádoucí).

Obr. 12: Zobrazení: nahoře seznamové, dole položkové

Datum

Při nastavení tohoto pole je možné zadat pouze název a popis. Uživatel pak při vkládání záznamu vybere den, měsíc a rok z rozbalovací nabídky.

Obr. 13: Pole datum: nahoře nastavení, dole vložení záznamu

Poznámka

Kvůli chybě v systému není v současnosti bohužel možné zadávat data před r. 1900. Pro vložení data z dřívější historie lze použít pole Text (jednořádkový), případně kombinaci 3 polí Číslo (pro vložení dne, měsíce a roku).

Číslo

Slouží k vložení čísel (včetně čísel s desetinnou čárkou), například: 

 • 42
 • -1000
 • 0
 • 0,123
 • 3,0e8

Obr. 14: Pole číslo: nahoře nastavení, dole vložení záznamu

Souřadnice (zeměpisná šířka/délka)

Slouží k vložení geografické polohy. (Například Hlavní stan Moodle leží na 31.9545° severní šířky a 115.877° východní délky.) Při zobrazení záznamu se automaticky vytvářejí odkazy na služby poskytující geografická data jako např. Google Earth, OpenStreetMap, GeaBios, Mapstars. (Učitel stanoví, zda a který z odkazů bude zobrazen.)

Obr. 15: Pole zeměpisná šířka/délka: nahoře nastavení, dole vložení záznamu

Předlohy

Předloha obvykle obsahuje sadu polí a šablony pro jejich zobrazení. Lze ji vytvořit na základě existující databáze, případně využít jedné z předloh, které jsou již v systému k dispozici. Oproti postupnému nastavování jednotlivých polí má dvě hlavní přednosti:

 1. Díky automatickému načtení polí se vyhnete nutnosti vytvářet novou databázi zcela od začátku, což celý proces značně urychlí.
 2. Můžete uložit stávající nastavení polí, což je užitečné v situaci, kdy si přejete vytvořit novou databázi s totožnou konfigurací polí nebo takto získanou předlohu sdílet s ostatními uživateli.

Příklad. Předloha s názvem “Obrázková galerie” obsahuje pole Obrázek pro vložení souboru s obrázkem a dvě pole Text jednořádkový, v nichž lze uvést název obrázku a popisek.

Import předlohy

Pokud chcete vytvořit novou databázi na základě předlohy, musíte předlohu nejdříve importovat.

 • Na stránce databáze klikněte na záložku “Předlohy”. Můžete také využít levý boční panel.
 • Klikněte na tlačítko “Vyberte soubor”. Vyhledejte soubor s předlohou uložený na serveru nebo ve vašem počítači. Soubory předloh mají příponu ZIP. Nahrajte požadovaný soubor pomocí tlačítka “Vybrat tento soubor”. Nakonec klikněte na tlačítko “Importovat”.
Obr. 16: Záložka Předlohy databáze
 • Alternativně můžete využít některou z předloh, které vytvořili ostatní uživatelé a zpřístupnili je pro použití v tomto dialogovém okně.
 • Po kliknutí na tlačítko “Importovat” se načte obrazovka určená k mapování polí. Pokud vytváříte úplně novou databázi, nemusíte se mapováním polí vůbec zabývat. Pokud ale databáze před importem předlohy již nějaká pole obsahovala, můžete tato pole tzv. “mapovat”. Tím určíte, která ze stávajících polí budou po importu předlohy zachována.

  Pozor

  Ostatní pole budou ztracena, a to včetně vložených dat! Mapovat lze však pouze taková pole, která jsou ekvivalentní s poli v předloze – například stávající pole Obrázek můžete mapovat pouze tehdy, obsahuje-li předloha, kterou importujete, také pole typu Obrázek.

Obr. 17: Mapování polí a možnost přepsání stávajícího nastavení

Kliknutím na tlačítko “Pokračovat” dokončíte import a můžete začít vkládat záznamy. Pole i šablony již budou nastaveny. Pokud se ukáže, že vám nastavení polí a šablon úplně nevyhovuje (typicky názvy polí aj.), můžete je běžným způsobem upravit podle potřeby (viz Šablony databáze).

Export předlohy

Pokud chcete sdílet svou předlohu databáze s ostatními, máte dvě možnosti:

 1. Exportovat ji jako soubor ZIP. Ten pak můžete uložit na svém počítači pro další použití.
 2. Uložit ji jako předlohu. Zvolíte-li tuto možnost, pak bude předloha zveřejněna pro všechny uživatele a zařadí se do seznamu v dialogovém okně importu (viz obr. 18). Z tohoto seznamu ji můžete kdykoliv odstranit.
Obr. 18: Možnosti exportu předlohy

Poznámka

Když exportujete nebo ukládáte předlohu, jsou ukládány pouze pole a šablony databáze, nikoli její záznamy.

Předlohy ke stažení

Rozmanité předlohy ke stažení naleznete na stránce moodle.org Příklady činností: Databáze (EN).

Další informace

Inspirujte/zeptejte se v diskusních fórech na Moodlu – uvedené odkazy směřují na diskuzní fórum moodle.org, kde jsou ke stažení některé předlohy.

Dále v nápovědě