Přeskočit obsah

Šablony Databáze

Šablony slouží k určení vzhledu záznamových polí. Vzhled se pak může podle potřeby lišit při seznamovém a položkovém zobrazení, pokročilém vyhledávání, vkládání záznamu nebo prohlížení RSS zpráv. K úpravám vzhledu můžete využít CSS nebo Javascript.

Je pravděpodobné, že vám zpočátku bude stačit výchozí šablona (viz níže), nicméně pokud máte na vzhled a uspořádání záznamů v databázi specifické požadavky, můžete si vytvořit šablony vlastní.

Úprava šablon

K úpravě šablon slouží editor, který nalezneme v záložce “Šablony”. Tvoří jej dvě hlavní části: seznam dostupných značek a HTML editor. Značky představují jednak databázová (záznamová) pole, jednak ikony viditelné při zobrazení záznamu v databázi. Existují dva typy značek:

  • značky polí (zastupující databázová pole),
  • speciální značky (sloužící k odstraňování či k úpravám záznamů apod.).

K tomu, abychom si ukázali, jakým způsobem se značkami pracovat, nám poslouží následující obrázek HTML editoru (obr. 1).

Obr. 1: HTML editor šablony

Obrázek 1 obsahuje tzv. výchozí šablonu vytvořenou automaticky tlačítkem “Generovat výchozí šablonu”.

  • V prvním sloupci se nacházejí popisky polí. Ty se zobrazí při prohlížení záznamu. Protože se nacházejí v levém sloupci, uvidí je uživatel při prohlížení záznamu také nalevo. Znění popisků můžete libovolně upravovat a formátovat (měnit typ písma, barvu, velikost…).

  • Druhý sloupec pak obsahuje značky databázových (záznamových) polí, které jsou tvořeny názvem pole uzavřeným v dvojitých hranatých závorkách. Ty jsou nezbytné, protože bez nich editor nepozná, že se jedná o značku. Při prohlížení databáze se na jejich místě zobrazí to, co do něj uživatel vložil (text, obrázek apod.).

  • Na posledním řádku se nacházejí speciální značky (##edit##, ##delete## atd.). Ikony, které tyto značky zastupují, vidíme na obrázku 2 dole. Uživatel vybavený příslušnými právy je může využít k úpravám, resp. k odstranění záznamu.

Záznam s touto šablonou vypadá následovně (obr. 2):

Obr. 2: Příklad záznamu: popisky záznamových polí Portrét, Jméno,... (nalevo); obsah polí (napravo)

HTML editor a dostupné značky

Jak správně vkládat značky

Při úpravě šablony je třeba dbát na to, aby byly značky polí vždy uzavřeny v dvojitých hranatých závorkách [[takto]] a speciální značky uzavřené dvojitým křížkem ##takto##. Změn v zobrazení polí dosáhneme úpravou fontu, velikosti písma atd. Výjimku tvoří pole, která neobsahují text (např. pole Obrázek).

Vkládání značek usnadňuje seznam dostupných značek, který naleznete nalevo (viz obr. 3a). Kliknutím na položku v seznamu vložíme značku do HTML editoru. Tento postup je výhodný i z toho důvodu, že při něm nehrozí opomenutí vložení hranatých závorek nebo křížků.

Obr. 3a: Seznam dostupných značek

Poznámka

Vložení značky kliknutím funguje pouze po přepnutí do HTML módu (viz obr. 3b).

Obr. 3b: Přepnutí do HTML módu

Speciální značky

Při úpravě šablon jsou k dispozici tyto speciální značky:

##edit## (Upravit) – upravit záznam.

##delete## (Odstranit)– odstranit záznam.

##approve## (Schválit) – schválit záznam.

##disapprove## (Odvolat schválení) odvolává schválení záznamu.

Poznámka

Ikony zobrazené pomocí výše uvedených značek jsou viditelné pouze pro ty uživatele, kteří mají příslušná oprávnění (tedy upravovat, resp. odstraňovat nebo schvalovat záznamy).

##more## (podrobněji) – umožňuje přejít na položkové zobrazení záznamu (na záložce “Zobrazit jednotlivě”).

##moreurl## (odkaz podrobněji) – pokud si přejete, aby se dalo od seznamového zobrazení přejít k položkovému pomocí kliknutí na některé z polí (například jméno historické osobnosti…), vložte do HTML editoru tuto značku. Lze to provést dvojím způsobem: vložením následujícího kódu do zdrojového HTML kódu:

<a href="##moreurl##">[[NazevPole]]</a>

přičemž [[NazevPole]] musíte nahradit značkou pole, které má fungovat jako odkaz.

Druhý způsob pak spočívá v tom, že v HTML editoru označíte vloženou značku a kliknete na ikonu “Odkaz” (viz obr. 4). Do pole pro webovou adresu pak napíšete značku ##moreurl##.

Obr. 4: Vložení značky ##moreurl##

##delcheck## (zaškrtávací políčko hromadného odstranění) – vytvoří u každé položky zaškrtávací políčko k odstranění záznamu.

##comments## (komentáře) – vytvoří odkaz k vložení a úpravám komentářů. V textu odkazu je indikován aktuální počet komentářů. (Nezobrazuje se, pokud jsou komentáře vypnuté.)

##user## (uživatel) – vytvoří odkaz na stránku toho uživatele, který vložil daný záznam. V textu odkazu je jméno uživatele.

##timeadded## (čas vložení) – zobrazí datum a čas vložení záznamu.

##timemodified## (čas poslední změny) – zobrazí datum a čas poslední změny.

Příklad upravené šablony

Obr. 5 ukazuje upravenou šablonu v HTML editoru. Výsledné zobrazení záznamu v záložce “Prohlédnout jednotlivě” lze pak vidět na obr. 6.

Obr. 5: Šablona pro položkové zobrazení po úpravě v HTML editoru

Obr. 6: Zobrazení jednotlivého záznamu

Poznámka

Pole Odkaz URL (dole) bylo změněno tak, aby nahrazovalo vloženou webovou adresu aktivním odkazem s textem “na Wikipedii” (viz obr. 6).

Typy šablon

Jednotlivé typy šablon korespondují se záložkami, které nalezneme po vstupu do databáze, nebo je získáme kliknutím na tlačítko “Šablony” (viz obr. 7).

Obr. 7: Záložka Šablony

Šablona seznamu

Určuje, jakým způsobem se mají zobrazovat záznamy v záložce “Prohlédnout seznam”. Ta slouží k prohlížení většího počtu záznamů.

Z povahy seznamového zobrazení vyplývá, že by mělo poskytovat pouze základní informace o záznamech, a to v takové podobě, aby bylo možné zobrazit jich co nejvíce najednou. Typicky tedy využíváme polí s krátkým textem (nesoucí názvy položek, jako např. jméno historické osobnosti), miniatury obrázků apod. Do podrobnějšího položkového zobrazení se pak uživatel dostane kliknutím na ikonu “Podrobněji” (viz obr. 8).

Poznámka

Rozměry obrázku v seznamovém a položkovém zobrazení se mohou podle potřeby lišit. Určíte je v dialogovém okně pole Obrázek.

Obr. 8: Záložka "Prohlédnout seznam" s popisem editačních ikon

Šablona seznamu na obr. 9 umožňuje přejít k položkovému zobrazení kliknutím na jméno nebo portrét historické osobnosti. Takto vypadá šablona při editaci (záložka Šablony/Šablona seznamu):

Obr. 9: Šablona seznamu

Pokud byste si přáli tuto šablonu využít či adaptovat, můžete ji získat importem předlohy Galerie osobností XIX. století. Pokud se chcete o tomto tématu dozvědět více, můžete si přečíst dokument Jak navrhnout šablonu seznamu (EN).

Šablona záznamu

Položkové zobrazení (dostupné studentům přes záložku “Prohlédnout jednotlivě”) poskytuje na rozdíl od seznamového zobrazení více místa pro náhled kompletního záznamu (včetně obrázků o větší velikosti, než je ta, kterou používáme v seznamovém zobrazení). Příkladem šablony pro položkové zobrazení je obr. 5 v sekci o úpravě šablon.

Šablona pokročilého vyhledávání

Slouží k nastavení vzhledu rozhraní pro pokročilé vyhledávání dostupné přes záložku “Vyhledat”, kde je třeba zatrhnout políčko s názvem Pokročilé vyhledávání (viz obr. 10).

Obr. 10: Záložka Vyhledat -- k úpravě jejího vzhledu slouží šablona pokročilého vyhledávání

Šablona přidání záznamu

Tato šablona definuje rozhraní pro přidávání nebo úpravu databázových záznamů.

Šablona RSS

Umožňuje upravit formát záznamu v RSS kanálech (EN).

Šablona CSS

Při vytváření jednotného vzhledu všech šablon databáze nebo pro jiné pokročilé úpravy vzhledu může být užitečné využít tzv. CSS (EN). Svůj vlastní CSS styl si můžete definovat právě s pomocí této šablony.

Šablona Javascript

Pokročilým způsobem úpravy šablon je Javascript. Umožňuje upravovat fungování Šablony seznamu, Šablony záznamu a Šablony přidání záznamu. Více se lze dočíst na stránce moodle.org věnované šabloně javascript (EN).

Tlačítko “Generovat výchozí šablonu”

Tvorba databáze začíná typicky definováním záznamových polí (případně importem předlohy, která již tato pole obsahuje). Moodle pro ně zpočátku automaticky vygeneruje výchozí šablonu. Pokud se však posléze rozhodnete rozšířit záznamy o další pole (případně některá z těch původních odstranit), zjistíte, že se tato nová pole při prohlížení záznamů nezobrazují, případně se zobrazují jinak, než jste očekávali. Tomu předejdete tak, že po přidání či odstranění polí nezapomenete aktualizovat příslušné šablony.

Tlačítko “Generovat výchozí šablonu” v záložce “Šablony” zjednodušuje tento krok tak, že automaticky vloží odpovídající kód do HTML editoru (viz tabulka na obrázku 1 v části Úprava šablon).

Poznámka

Aby se jakékoli změny v šabloně projevily, je nutné ji po provedení potřebných úprav uložit.

Pozor

Vygenerováním výchozí šablony budou všechny dosavadní změny ztraceny! Pokud jste již provedli v dané šabloně nějaké změny ručně (úprava písma, rozmístění značek apod.), budou tyto změny nahrazeny výchozí šablonou. Doporučujeme tedy věnovat se podrobným úpravám šablon až ve chvíli, kdy jste již se záznamovými poli spokojeni a nehodláte je dále měnit.

Další informace

Inspirujte/zeptejte se v diskusních fórech na Moodlu:

Dále v nápovědě