Přeskočit obsah

Záloha kurzu

Pro vytvoření zálohy kurzu klikněte na odkaz Záloha v bloku Nastavení/Správa kurzu v tom kurzu, jehož zálohu chcete vytvořit (viz obr. 1).

Poznámka

V roli Učitel je z bezpečnostních důvodů možné zálohovat kurzy vždy pouze bez dat uživatelů (tj. výsledků testů, odevzdaných úkolů apod.). S veškerými uživatelskými daty může kurz zálohovat a obnovovat jedině správce systému.

Obr. 1: Odkaz pro vytvoření zálohy kurzu v bloku Nastavení

Samotný proces zálohování má pět kroků (viz obr. 2):

 1. Počáteční nastavení. Systém vypíše všechny položky kurzu, které lze zahrnout do zálohy. Vyberte, zda chcete do zálohy zahrnout Moduly činností, Bloky a Filtry, a pak pro pokračování klikněte na tlačítko “Další” v pravém dolním rohu (viz obr. 2).

  Poznámka

  Jak již bylo řečeno, Učitel nemá možnost zálohovat uživatelská data, a proto jsou zablokovány i všechny položky související s uživatelskými daty.


  Obr. 2: První krok procesu zálohování kurzu – Počáteční nastavení

 2. Nastavení schématu. Výběrem položek ze seznamu upřesněte, které součásti kurzu mají být do zálohy zahrnuty. Pro pokračování klikněte na tlačítko “Další” (viz obr. 3).

  Chcete-li zálohovat konkrétní typ činnosti nebo studijního materiálu, kliknutím na odkaz Zobrazit volby typů modulů (viz obr. 3) budete moci zvolit konkrétní typ činnosti a ten pak zahrnout do zálohy.

  Poznámka

  Automaticky jsou vybrány všechny položky, tento výběr můžete jednoduše zrušit kliknutím na tlačítko “Žádný” uprostřed.

  Obr. 3: Druhý krok procesu zálohování kurzu – Nastavení schématu

 3. Potvrzení a přehled. V tomto kroku můžete upravit název záložního souboru (standardně obsahuje Krátký název kurzu a čas zálohy). Také si můžete překontrolovat dosavadní nastavení zálohy (viz obr. 4). Pokračujte tlačítkem “Provést zálohu”.

  Obr. 4: Třetí krok procesu zálohování kurzu – Potvrzení a přehled

 4. Provést zálohu. Kliknutím na tlačítko “Provést zálohu” (viz obr. 4) spustíte samotný zálohovací proces.**

  Pozor

  V závislosti na obsáhlosti kurzu může proces vytváření zálohy někdy trvat relativně dlouho (jednotky minut), buďte prosím trpěliví a proces nepřerušujte!

 5. Dokončení. Pokud záloha proběhla úspěšně, bude vás o tom systém na další stránce informovat hlášením “Soubor zálohy byl úspěšně vytvořen” (viz obr. 5).

  Obr. 5: Dokončení procesu zálohování kurzu

  Poznámka

  Zálohování kurzu je proces, který je poměrně náročný na výkon počítače a rychlost internetového připojení. Problém nastává především u kurzů, které obsahují velké objemy studijních materiálů (především videa a obrázky) nebo velké množství testových úloh. Pokud by vám systém v průběhu zálohování opakovaně hlásil problém, obraťte se na správce systému, aby vám požadovanou zálohu vytvořil.

  Klikněte na tlačítko “Pokračovat” (viz obr. 5), které vás převede do dialogového okna Obnova kurzu, kde naleznete složku s uloženým záložním souborem (viz obr. 6). Zde si můžete soubor stáhnout do svého počítače, nebo zahájit proces Obnovy kurzu.

Obr. 6: Dialogové okno Obnova kurzu s tlačítky pro stažení souboru zálohy a zahájení obnovy kurzu

Dále v nápovědě