Přeskočit obsah

Nastavení Dotazování

Jak přidat činnost Dotazování

 1. Zapněte režim úprav v kurzu (tlačítko “Zapnout režim úprav” v pravém horním rohu hlavní strany kurzu). 
 2. V požadovaném týdnu/tématu klikněte v pravém dolním rohu na tlačítko “Přidat činnost nebo studijní materiál”. Otevře se vám nabídka s výběrem činností k vytvoření.
 3. V nabídce zvolte činnost Dotazování (viz obr. 1). Činnost snáze naleznete pomocí vyhledávacího pole. Tímto krokem přejdete na stránku Nastavení nově vytvořené činnosti Výběr skupiny.
  Obr. 1: Přidání činnosti Dotazování

Nastavení činnosti Dotazování

Níže jsou popsány možnosti nastavení činnosti Dotazování. K úpravám nastavení je možné se kdykoli vrátit kliknutím na název činnosti na hlavní straně kurzu a otevřením odkazu v panelu Správa/Správa Dotazování/Upravit nastavení.

Nastavení činnosti Dotazování jsou rozdělena do sekcí. Ve výchozím zobrazení je rozbalena pouze sekce Obecná nastavení. Ostatní sekce lze rozbalit kliknutím na název dané sekce, případně můžete zobrazit všechny sekce kliknutím na odkaz Rozbalit vše v pravém horním rohu (viz obr. 2).

Obecná nastavení

Sekce Obecná nastavení slouží ke vložení názvu a popisu Dotazování (viz obr. 2).

 1. Název je text odkazu, který se studentům zobrazí na hlavní straně kurzu. Je tedy vhodné zvolit název vystihující účel daného Dotazování.

 2. Popis slouží ke sdělení přesnějších informací k Dotazování. K dispozici je zde HTML editor, který umožňuje podobné formátování textu jako například MS Word aj. Pomocí HTML editoru můžete také vložit obrázek, případně audio nahrávku či video.

 3. Zaškrtnutím políčka Zobrazit popis na titulní straně kurzu můžete zobrazit popis na hlavní straně kurzu v rámci daného tématu.

  Obr. 2: Sekce Obecná nastavení modulu Dotazování

Dostupnost

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

Sekce Dostupnost umožňuje omezit přístup k modulu Dotazování na určité časové období. Nastavení Dostupnosti v Dotazování je podobné jako nastavení Omezit přístup, které patří mezi společná nastavení modulů.

 1. Zaškrtnutím políčka Dostupné od bude Dotazování pro studenty dostupné až od zadaného data a času. Jestliže datum otevření není použito, je možné do Dotazování vstoupit kdykoli (pokud nebylo nastaveno datum uzavření).

 2. Zaškrtnutím políčka Dostupné do bude Dotazování ve vámi zadaném datu a čase uzavřeno. Jestliže datum uzavření není použito, je možné do Dotazování vstoupit kdykoli (pokud nebylo nastaveno datum otevření).

  Obr. 3: Sekce Dostupnost modulu Dotazování

Možnosti odpovědi

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

 1. Typ. Umožňuje učiteli nastavit, zda bude na dané Dotazování možno odpovědět pouze jednou, vícekrát, případně s jakým časový odstupem je vyplnění možné opakovat. V rozbalovací nabídce je možno zvolit:

  • Odpovídat vícekrát – účastník Dotazování není v odpovídání omezen žádným počtem možných vyplnění, odpovídat může kdykoli opakovaně.
  • Odpovědět jednou – na dané Dotazování je možno odpovědět pouze jednou.
  • Odpovídat denně – Dotazování lze vyplňovat opakovaně s odstupem 24 hodin od posledního vyplnění.
  • Odpovídat týdně – Dotazování lze vyplňovat opakovaně s odstupem 7 dní od posledního vyplnění.
  • Odpovídat měsíčně – Dotazování lze vyplňovat opakovaně s odstupem jednoho měsíce od posledního vyplnění.
 2. Zobrazení jména účastníka. Nabízí možnost nastavení anonymity Dotazování. Není-li Dotazování nastaveno jako anonymní, učitel, případně účastník, má možnost vidět odpovědi konkrétního uživatele. Z rozbalovací nabídky lze volit mezi:

  • Plné jméno – účastník na Dotazování odpovídá pod svým jménem, které se vždy zobrazí učiteli, případně ostatním účastníkům (pokud tak učitel povolil, viz bod 3. níže).
  • Anonym – účastník odpovídá anonymně.

  Pozor

  Pokud bylo jednou Dotazování nastaveno jako anonymní, není již možné jej zpětně změnit na odpovídání pod plným jménem.

 3. Studenti mohou vidět VŠECHNY odpovědi. Slouží k nastavení možnosti zobrazení odpovědí ostatních účastníků. Z rozbalovací nabídky lze volit mezi:

  • Po zodpovězení dotazníku – po vyplnění a uzavření Dotazování se účastníkovi zobrazí odpovědi ostatních.
  • Po uzavření dotazníku – odpovědi ostatních budou zobrazeny až po uzavření Dotazování (více u nastavení uzavření Dotazování se dozvíte [zde]).
  • Vždy – odpovědi ostatních budou viditelné kdykoli.
  • Nikdy – odpovědi ostatních nebude možné vidět.

  Pozor

  Chcete-li povolit zobrazení odpovědí ostatních účastníků, je nutno tak nastavit také v Oprávnění v kontextu daného dotazování. Více se dozvíte zde.

  Poznámka

  Jakým způsobem se účastníkům odpovědi ostatních zobrazí, se dozvíte v Používání Dotazování v sekci Zobrazit všechny odpovědi.

 4. Odesílání oznámení o odpovědi. Všem s oprávněním “Přijímat oznámení o vyplnění dotazování” (viz Oprávnění v kontextu činnosti Dotazování níže) je možné po vyplnění Dotazování studenty odesílat notifikace. Zasílat je možné pouze oznámení, neb  

 5. Uložit odpovědi a pokračovat. Toto nastavení umožňuje účastníkovi své odpovědi na Dotazování uložit ještě před tím, než ho uzavře. Takto uložené neukončené Dotazování je možno opustit a později se k němu opět navrátit.

 6. Povolit větvení otázek. Podmíněné větvení umožňuje k otázkám typu Ano/Ne, Přepínač a Rozbalovací nabídka přiřadit dceřiné otázky, na které je účastník přesměrován po zvolení určité možnosti, ke které je dceřiná otázka přiřazena. Jak nastavit a používat větvené otázky se dozvíte zde.

 7. Automatické číslování. Umožňuje nastavit, zda mají být otázky či stránky číslovány automaticky. Více o stránkách v Dotazování se můžete dočíst zde. Z rozbalovací nabídky můžete zvolit mezi možnostmi:

  • Automaticky číslovat stránky i otázky – stránkám i otázkám v Dotazování bude automaticky přiděleno číslo.
  • Nečíslovat otázky ani stránky – stránky ani otázky v Dotazování nebudou číslovány.
  • Automaticky číslovat otázky – číslovány budou pouze otázky, nikoli stránky.
  • Automaticky číslovat stránky – číslovány budou pouze stránky, nikoli otázky.

  Pozor

  Použití automatického číslování by nemuselo být vhodné například u otázek s větvením.

V tomto menu je také možné povolit zobrazení ukazatele průběhu.

 1. Hodnocení odpovědi. Odpovědi na otázky v Dotazování je možné hodnotit, díky čemuž lze respondentům poskytnout zpětnou vazbu na základě toho, kolik získali bodů. Body jsou v tomto případě indikátorem celkového názoru respondenta a odrážejí jeho sklon odpovídat určitým způsobem (můžeme to přirovnat například k dotazníku, ve kterém extroverti získají určitý počet bodů, zatímco introverti jiný). Kliknutím na rozbalovací nabídku vyberte z nabízených možností. Hodnotit je možné číselnou hodnotou vybranou z rozpětí 1–100.

Obr. 4: Sekce Možnosti odpovědi modulu Dotazování

Volby obsahu

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

Poznámka

K nastavení Volby obsahu v rámci Úprav nastavení má učitel přístup pouze při vytváření nového Dotazování. Po opětovném otevření Nastavení dotazování již tato sekce není zobrazena.

 1. Vytvořit nový. Tento typ je výchozím při vytváření Dotazování a učitel zde následně tvoří veškerý obsah sám. Více k vytváření nového dotazování naleznete zde.
 2. Kopírovat existující z tohoto kurzu. Nabízí možnost znovu využít některého Dotazování, vytvořeného v aktuálním kurzu, a použít jej jako šablonu. Tímto bude obsah již existujícího Dotazování zkopírován do Dotazování nového, kde je možné jeho obsah editovat. Kliknutím na název daného Dotazování se v novém okně otevře náhled, ve kterém lze vidět, z jakých otázek je sestaveno.

  Poznámka

  Tato položka nastavení je zobrazena pouze pokud v daném kurzu existují jiná vytvořená Dotazování.

 3. Kopírovat existující z jiných kurzů. Umožňuje využít Dotazování z jiných kurzů, které jejich tvůrce nastavil jako šablonu. Tímto bude obsah již existujícího Dotazování zkopírován do Dotazování nového, kde je možné jeho obsah editovat. Kliknutím na název daného Dotazování se v novém okně otevře náhled, ve kterém lze vidět, z jakých otázek je sestaveno.

 4. Použít veřejný. Pokud bylo v některém kurzu vytvořeno Dotazování, které jeho tvůrce nastavil jako “Veřejné”, je možné jej použít ve vašem kurzu. Neexistuje však možnost jej editovat. Kliknutím na název Dotazování se v novém okně otevře náhled, ve kterém lze vidět, z jakých otázek je sestaveno.

  Pozor

  Využijete-li ve svém kurzu jiného veřejného Dotazování, odpovědi studentů v něm budou sbírány do původního kurzu, kde toto Dotazování vzniklo. Tato funkce může být užitečná v případě, kdy chce vyučující použít ve více kurzech stejný dotazník a mít všechny odpovědi z něj k dispozici na stejném místě.

  Poznámka

  Jakým způsobem lze nově vytvořené Dotazování nastavit jako veřejné či jako šablonu, se dozvíte níže v sekci Volby obsahu (v Pokročilých nastaveních).

  Obr. 5: Zobrazení sekce Volby obsahu

Další nastavení

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

Mezi dalšími nastaveními najdete Běžná nastavení moduluOmezit přístup a Plnění činnosti (v případě, že je tato funkce povolena správcem systému a v kurzu).

Pokročilá nastavení

Pokročilá nastavení určují, zda bude Dotazování soukromé či veřejné a zda bude využito jako šablona pro budoucí dotazníky. 

Pokročilá nastavení lze upravovat po kliknutí na odkaz vytvořeného Dotazování na hlavní straně v kurzu a dále na levé straně v bloku Správa/Správa Dotazování/Pokročilá nastavení.

Volby obsahu

Tato sekce slouží k nastavení typu dotazníku a k vložení podrobnějších informací o daném Dotazování.

 1. Typ dotazníku. V rozbalovací nabídce je možno volit mezi třemi typy:

  • Soukromý – Dotazování bude sloužit pouze k účelům kurzu, ve kterém bylo vytvořeno, v rámci jiného kurzu nebude možné jej použít.
  • Veřejný – Dotazování bude možno použít i v jiných kurzech. Podoba původního Dotazování bude zachována, v jiných kurzech není možno jej editovat. Takové Dotazování je pak uvedeno mezi veřejnými, které jsou učitelům nabídnuty v Nastavení v sekci Volby obsahu.

  Pozor

  Odpovědi studentů z veřejných Dotazování jsou shromažďována v kurzu, kde toto Dotazování původně vzniklo. Tato funkce může být užitečná v případě, kdy chce vyučující použít ve více kurzech stejný dotazník a mít všechny odpovědi z něj k dispozici na stejném místě.

  • Šablona – Dotazování může být v tomto nebo v jiných kurzech použito jako šablona. Je možno jej tedy zkopírovat do Dotazování nového a následně editovat. Takové Dotazování je pak uvedeno mezi Dotazováními ke kopírování, které jsou učitelům nabídnuty v Nastavení v sekci Volby obsahu.
 2. Nadpis. Jde o text, který je zobrazen v úvodu Dotazování. Jako výchozí je zadán Název, který byl nastaven v sekci Obecná nastavení. Nadpis je zde možno libovolně měnit, aniž byste změnili samotný název Dotazování, který je zobrazen na hlavní straně kurzu.

 3. Podnadpis. Jde o text, který bude zobrazen pod Nadpisem.

 4. Další informace. Slouží k podrobnější specifikaci Dotazování nebo k přidání jakýchkoli dalších informací, které jsou pak zobrazeny pod Podnadpisem. K dispozici je zde HTML editor, který umožňuje podobné formátování textu jako například MS Word aj. Pomocí HTML editoru můžete také vložit obrázek, případně audio nahrávku či video.

Poznámka

Od Popisu (viz Obecná nastavení) se Další informace liší v tom, že Popis je studentovi zobrazen ještě před vstupem do Dotazování, zatímco Další informace jsou studentům zobrazeny po otevření Dotazování.

Obr. 6: Sekce Volby obsahu pokročilého nastavení modulu Dotazování

Volby odpovědi

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

 1. URL potvrzení. Chcete-li, aby byli účastníci po ukončení Dotazování přesměrováni na jinou internetovou stránku, zadejte do tohoto pole její URL. – nebo –
  Stránka potvrzení. Po ukončení Dotazování může být studentům zobrazena stránka se záhlavím a textem zvoleným učitelem. K tomuto nastavení slouží možnosti níže: Záhlaví textu a Textové pole.

  Poznámka

  Chcete-li, aby byla účastníkům stránka zobrazena, zanechte pole pro URL potvrzení prázdné.

 2. Záhlaví textu. Zde je možné nastavit znění textu, které se účastníkům zobrazí na stránce po ukončení Dotazování. Ponecháte-li pole prázdné, bude po ukončení zobrazen přednastavený text ve znění “Děkujeme Vám za vyplnění tohoto dotazníku”.

 3. Textové pole. Slouží k případnému rozšíření textu záhlaví, který je studentům zobrazen na stránce po ukončení Dotazování. HTML editor zde umožňuje podobné formátování textu jako například Word, případně vložit obrázek, audio nahrávku či video.

 4. E-mail. Umožňuje odeslat potvrzení o vyplnění každého Dotazování na e-mailovou adresu, kterou zadáte do tohoto pole. Potvrzovací e-mail je možno zaslat i na více adres, tyto adresy od sebe oddělte čárkou.

  Obr. 7: Sekce Volby odpovědi pokročilého nastavení modulu Dotazování

Volby zpětné vazby (Komentář)

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

Ve výchozím nastavení není sekce Volby zpětné vazby v Pokročilých nastaveních dostupná. K dispozici je zde až ve chvíli, kdy dané Dotazování obsahuje alespoň jednu z otázek typu Ano/Ne, Přepínač, Rozbalovací nabídka nebo Měřítko. Odpovědi na tyto otázky musí být přitom nastaveny jako povinné, jejich pole Název otázky nesmí být prázdné, stejně jako pole Možné odpovědi (pokud u daného typu otázky lze nastavit).

Obr. 8: Sekce Volby zpětné vazby pokročilého nastavení modulu Dotazování
 1. Volby zpětné vazby. Ve výchozím nastavení je použita možnost “Žádná zpětná vazba”. Z rolovací nabídky lze dále vybrat mezi možnostmi Žádná zpětná vazba, Celková zpětná vazba a Sekce zpětné vazby.
 2. Zobrazit skóre. Jde o zobrazení tabulky obsahující jednotlivá skóre účastníků a celkové průměrné skóre. Ve výchozím nastavení je zvolena možnost “Ne”.
 3. Poznámky ke zpětné vazbě. Do tohoto pole můžete napsat respondentům doplňující informace týkající se Dotazování.

  • Celková zpětná vazba. Na konci dotazování bude účastníkovi zobrazena jedna celková zpětná vazba tak, jak ji nastavíte následně po kliknutí na tlačítko “Uložit nastavení a upravit jednotlivé části zpětné vazby” (viz obr. 8). Nastavení Sdělení celkové zpětné vazby Dotazování upravte podle svých potřeb a uložte kliknutím na tlačítko “Uložit nastavení” (viz obr. 9).

   1. Otázky v této části. V případě celkové zpětné vazby jsou zde zahrnuty otázky typu Ano/Ne, Přepínač, Měřítko a Rozbalovací nabídka, které jsou povinné a mají vyplněna pole “Název otázky” a “Možné odpovědi”.
   2. Štítek. Slouží k označení celkové zpětné vazby.
   3. Nadpis. Pole k nadepsání celkové zpětné vazby.
   4. Hranice skóre této zpětné vazby. Opakující se pole, které slouží
    k rozdělení zpětné vazby podle jednotlivých skóre tak, aby bylo možno k rozdílnému skóre poskytnout rozdílnou zpětnou vazbu.
   5. Text zpětné vazby. Opakující se pole, které umožňuje zadat rozdílné zpětné vazby podle rozdílného skóre.
   6. Přidat dvě pole se zpětnou vazbou. Umoňuje přidávat další pole (vždy po dvou), čímž umožňuje jemnější rozdělení jednotlivých skóre.

  Obr. 9: Upravit sdělení celkové zpětné vazby Dotazování

  • Sekce zpětné vazby. V závislosti na počtu výše uvedeného typu otázek s výše uvedeným nastavením v Dotazování můžete rozdělit tyto otázky do několika částí (viz obr. 10). V takovémto případě nebude účastníkovi zobrazena pouze jedna celková zpětná vazba, ale ke každé části (sadě otázek) samostatná zpětná vazba.

  Obr. 10: Úprava jednotlivých částí zpětné vazby modulu Dotazování

  Jakmile otázky rozdělíte do několika částí, uložíte toto nastavení kliknutím na tlačítko “Uložit nastavení částí a upravit sdělení zpětné vazby” (viz obr. 10). Tím se přesunete k úpravě sdělení první části zpětných vazeb (viz obr. 11). Nastavení Sdělení zpětných vazeb první části upravte podle svých potřeb a uložte kliknutím na tlačítko “Další část” (viz obr. 11). Tím se přesunete k úpravě sdělení další části.


  Obr. 11: Upravit sdělení zpětné vazby Dotazování

  Jakmile se dostanete k poslední části, uložíte takto nastavené zpětné vazby kliknutím na tlačítko “Uložit nastavení”, které nahradilo tlačítko Další část.

Lokálně přidělené role

V Správa/Správa dotazování/Lokálně přidělené role mohou být vybraným uživatelům v rámci dané činnosti přiděleny další role.

Oprávnění v kontextu činnosti Dotazování

Oprávnění v kontextu této činnosti naleznete po kliknutí na název činnosti na hlavní straně kurzu – odkaz na ně se zobrazí v bloku Správa/Správa Dotazování/Oprávnění. Oprávnění je možné v kontextu konkrétní činnosti nebo kurzu upravit podle specifických potřeb.

 • Vytvořit veřejné dotazníky.
 • Vytvořit šablonu dotazníků.
 • Odstranit odpověď.
 • Stáhnout odpovědi v CSV souboru.
 • Vytvořit a upravit otázky dotazníku.
 • Vytvořit a upravit dotazníky.
 • Poslat zprávu účastníkům, kteří nevyplnili dotazování.
 • Zobrazit náhled dotazníků.
 • Tisk prázdného dotazníku.
 • Vidět kdykoli všechny odpovědi.
 • Vidět kdykoli souhrny odpovědí.
 • Číst vlastní odpovědi – toto oprávnění je standardně přiděleno pouze rolím Manažer a Student. Pokud povolíte pro roli Učitele oprávnění Ukončit a odeslat dotazník (viz níže) a poté budete chtít vaše odpovědi i prohlížet, je třeba přidat roli Učitel i k tomuto oprávnění.
 • Přijímat oznámení o vyplnění dotazování.
 • Ukončit a odeslat dotazník – toto oprávnění je ve výchozím nastavení přiděleno pouze rolím Manažer a Student. Pokud byste jako učitel chtěli zkušebně vyplnit dotazování, je třeba sem přidat roli Učitel.
 • Zobrazit dotazník (EN).
 • Zobrazit úplně jednotlivé odpovědi.

Dále v nápovědě