Přeskočit obsah

Využití elektronických testů v kurzu

Základní návrhy pro využití modulu Test

V rámci e-learningového kurzu v Moodlu mohou elektronické testy (vytvořené v modulu Test) sloužit k mnoha účelům. Základním použitím je jistě hodnocení studentů, ať již průběžné, nebo závěrečné, souhrnné. Elektronické testy představují v tomto smyslu pro vyučujícího v mnoha ohledech významné ulehčení práce při přípravě, nasazení i vyhodnocení testů: umožňují jednoduché uložení  a recyklaci úloh, snadné sestavení nového testu a funkci automatického vyhodnocení pro celou škálu úloh různých typů. 

Mimo klasifikované použití může modul Test sloužit i pro přípravu procvičovacích modulů. Takto koncipované procvičování bude mít samozřejmě podobu elektronického testu, práce studentů se tedy nebude v tomto ohledu nijak lišit od závazného testování, výsledky testů ale učitel nepoužívá pro hodnocení, nýbrž pro získání zpětné vazby o tom, jak studenti chápou danou látku a kde jsou jejich silné a slabé stránky. Studentům pak výsledky takto pojatých testů slouží pro reflexi vlastního učení  a procvičení probraného učiva.

Níže uvádíme několik návrhů, jak mohou být elektronické testy využity v rámci prezenční i online výuky:

 • Jako zkouška na konci kapitoly nebo kurzu
 • Jako minitest ze zadaných textů nebo lekce
 • Jako procvičovací/opakovací zkouška obsahující úlohy ze zkoušek z předchozích let
 • Pro okamžité poskytování zpětné vazby na aktivity v rámci prezenční výuky
 • K poskytnutí zpětné vazby na výkon studenta za určitý úsek učiva
 • Pro zhodnocení vlastních dovedností a sebereflexi
 • Ke cvičnému vytvoření sady úloh samotnými studenty (studenti budou potřebovat pravomoce k vytváření testů)

Modul Test a Banka úloh

Při práci s elektronickými testy v systému Moodle je zcela zásadní pochopit vztah mezi samotným modulem Test a Bankou úloh. Modul Test, podobně jako ostatní moduly, je jednou z aktivit, kterou student uvidí na hlavní straně kurzu. Každý test může mít odlišná nastavení, může být k dispozici v různou dobu a studentům nabízí určitou vybranou sadu úloh. Tyto úlohy však nejsou součástí samotného testu, ale jsou uložené v Bance úloh, která představuje zcela samostatný sklad testových úloh každého kurzu. Díky tomu, že Banka úloh není závislá na konkrétním testu, je možné testové úlohy používat opakovaně v různých testech, aniž by bylo nutné je kopírovat či vytvářet opakovaně. Při tvorbě konkrétního testu si tak vybíráte, které úlohy z Banky úloh chcete použít, aniž byste ztratili možnost zároveň je použít i v testu jiném. Hodnocení odpovědí na tyto úlohy je však již záležitostí konkrétního testu – výsledky tedy vždy najdete uložené v konkrétním modulu, zadání odpovědí zůstává neměnné a je možné jej upravit v Bance úloh nebo v přes odkaz “Upravit úlohu” v Náhledu testu (úprava se ovšem projeví v samotné úloze, tedy i na všech místech, kde je použita, nikoliv pouze příslušném testu) . Pro lepší představu uvádíme dále analogii elektronického testu v Moodlu a klasického papírového testu.

Příklad s papírovým testem

Konkrétní test v Moodlu si můžete představit jako tradiční papírový test. Máte před sebou prázdný list papíru a nápad, jak by měl test vypadat. Po ruce můžete mít pořadač naplněný různými úlohami (Banka úloh), které jste buď vy, nebo vaši kolegové vytvořili pro váš kurz, katedru nebo školu. Když se rozhodnete přidat novou úlohu, nejdříve určíte, jaký typ úlohy to má být. Můžete také otevřít onen pořadač, kde máte jednotlivé úlohy pečlivě zorganizované (Kategorie úloh), a podívat se na ně. Následně začnete psát vlastní zadání (Text úlohy) a podle jejího typu i možná řešení (Odpovědi). Poznamenáte si správnou odpověď nebo odpovědi, rozhodnete, kolik celých nebo částečných bodů (Známka) udělíte za každou správnou odpověď a také jakou váhu má daná úloha ve vašem testu. Když máte jednu úlohu připravenou, proces opakujete se zbývajícími úlohami.

V našem příkladě jsme nezmínili, že každá úloha je napsána na vlastní list papíru a nové úlohy jsou vždy založeny do pořadače (Banka úloh). Objevíte-li vhodnou existující úlohu, upravíte ji a uložíte jako novou pro použití ve vašem testu. Když vytvoříte úlohu, možná budete chtít studentům pomoci ke správné odpovědi nápovědou (Nápověda), kterou můžete napsat ke každé úloze. Můžete také napsat reakci na konkrétní studentovu odpověď (Reakce). V případě potřeby nabízí Moodle prostor pro záznam všech těchto komentářů a zpětné vazby. Na závěr vytváření testu se ještě rozmyslíte, jaký bude maximální počet bodů, kterého je možné dosáhnout, a jak bude hodnocení zapadat do kontextu kurzu (Nejvyšší známka).

Přestože je teoreticky možné, aby učitel vytvořil pro každého studenta individuální papírový test, je to nepraktické vzhledem k úsilí, které by k tomu bylo třeba. Při používání různých funkcí modulu Test  a Banky úloh však zjistíte, že podobné věci jste schopni vytvořit s daleko menší námahou (Náhodně vybírané úlohy).

Praktické poznámky k používání elektronických testů v Moodlu

Bezpečnost testů

Jedním z hlavních témat používání elektronických testů je otázka jejich bezpečnosti. V této souvislosti je nutné soustředit se na dvě hlavní, související oblasti. První z nich jsou prostředky, které studentům ztěžují podvádění v průběhu vypracování testu, tou druhou pak zabezpečení chránící obsah testu před zkopírováním a šířením mezi ostatní studenty.

Prostředky ztěžující studentům podvádění v průběhu pokusu (pokud je možné je v konkrétním testu uplatnit):

Základní pilíře bezpečnosti obsahu testu z hlediska zamezení jeho nežádoucího zkopírování:

Pokud učitel využívá modul Test ke klasifikaci studentů, je nejlepší variantou, aby samotné testování probíhalo v počítačové učebně školy, kde je do značné míry omezena většina možností podvádění studentů. I zde je ovšem nutné vzít v úvahu riziko, že se studenti dostanou do prostředí internetu (tj. ke zdrojům dalších informací), pokud test nezabezpečíme dodatečnými prostředky. Tím základním je omezení přístupu mimo prostředí Moodlu v PC učebně v okamžiku testování a také upravení funkcí prohlížeče tak, aby nedovoloval některé běžně dostupné funkce jako například otevírání dalších oken, posílání zpráv, kopírování textu apod. Takto upravený prohlížeč (lze využít například Firefox Portable) je podle zkušeností vhodnějším řešením než použití možnosti zabezpečeného prohlížeče, kterou nabízí přímo Moodle v nastavení Testu. Tato volba totiž není funkční v případě použití mobilních zařízení a může způsobovat mimo jiné i problémy s časováním testu, a to i v případě spuštění testu na standardním desktopovém počítači.

V případě, že učitel používá modul test k procvičovacím účelům, bezpečnost testů nepředstavuje problém. Studentům tak může být umožněno, aby test vypracovávali z osobních počítačů (ve škole nebo doma), často je umožněno i opakované vyplnění a vyhodnocení testu.

Komentáře a reakce učitele

Modul Test v Moodlu nabízí kromě automatického vyhodnocení některých úloh i možnost přidávat komentáře (neboli reakce). Komentáře mohou být přidány k jednotlivým možnostem odpovědí studentů, k jednotlivým testovým úlohám, ke konkrétnímu testu jako celku nebo ke zvolené bodové hranici. Komentáře poskytující zpětnou vazbu studentům je vhodné používat, pokud testy slouží k procvičovacím účelům, kdy se student může k výsledkům testu vrátit, zhodnotit svoje dovednosti a posléze se i pokusit o další pokus s lepším výsledkem. Komentáře je naopak poměrně zbytečné používat v testech, které slouží k vlastní klasifikaci – u těchto testů mají studenti k dispozici většinou pouze jeden pokus a učitel jim obvykle zobrazí pouze výslednou známku bez nutnosti dalších informací přímo v testu (je samozřejmě vhodné se k výsledkům vrátit později, pravděpodobně v rámci klasické výuky – podobně jako  u papírových testů).

Náhodně vybírané úlohy

Elektronické testy nabízejí kromě různých typů úloh, z nichž některé jsou hodnocené automaticky, jiné částečně automaticky a jiné zcela ručně, i možnost zapojení náhodně vybíraných úloh. Pro použití této funkce je nutné mít dopředu vytvořenou velkou zásobárnu různých úloh (o podobné znalostní úrovni), ze kterých systém vybírá náhodnou sadu – obsah testu je tak jiný pro každého studenta a stejně tak i pro každý pokus téhož studenta, pokud test umožňuje více pokusů studenta. Náhodný výběr úloh může být vhodné zařadit pro omezení podvádění u klasifikovaných testů. V případě využití testu pro účely procvičování zvyšují náhodně vybírané úlohy variabilitu testu a tím i efektivní možnost procvičování (student nedělá opakovaně ten samý test, ale vždy má k dispozici jinou sadu úloh).

Poznámka

Přestože používání náhodně vybíraných úloh do značné míry omezuje možnost podvádění studentů, jejich použití nemusí být vhodné v případě významných (např. závěrečných) testů. Z hlediska testové teorie je totiž velice obtížné docílit stavu, aby celá skupina úloh, ze kterých náhodně vybíráte do testu, vykazovala zcela totožnou míru obtížnosti. Studenti by proto v takové situaci mohli (oprávněně) napadnout srovnatelnost jednotlivých pokusů.

Výhody a nevýhody elektronického testování studentů

Elektronické testy přinášejí řadu výhod, ale i omezení v různých aspektech použití. Některé jsme již zmínili v předchozích oddílech. Následující body shrnují hlavní výhody a nevýhody elektronického testování ve zcela obecném pohledu.

Výhody

 • přesné a rychlé vyhodnocení u zcela automaticky bodovaných úloh
 • možnost okamžité zpětné vazby, pokud je učitelem v testu nastavena a povolena
 • přívětivý formát u delších testů (možnost zobrazení úloh postupně)
 • možnost opakovaně používat úlohy a jednoduše tyto úlohy zapojit v nově vytvářených testech
 • některým studentům může práce s počítačem vyhovovat více než klasické papírové testy

Nevýhody

 • nebezpečí technických poruch v průběhu psaní testu
 • závislost na technickém vybavení (především rychlost připojení k internetu a velikost/rozlišení monitoru)
 • některým studentům nemusí vyhovovat práce na počítači ve stresových situacích
 • vyžaduje schopnost psát rychle na klávesnici a znalost fungování použitého formátu testu

Vedle převážně funkčních výhod a nevýhod elektronického testování popsaných výše je nutné zvažovat  i pedagogická a didaktická omezení zapojení těchto prostředků do výuky. Nadměrné využívání testů může vést ke snížení motivace a zájmu studentů, zcela automaticky vyhodnocované úlohy navíc hodnotí pouze pasivní znalosti, nikoli aktivní pochopení a schopnost aplikovat naučenou látku. Elektronické testy by proto v kurzu měly být doplněny dalšími aktivitami, které rozvíjejí ostatní znalosti a dovednosti studentů – fóra, úkoly, workshopy a další aktivizační moduly, které Moodle nabízí.

Další informace

Dále v nápovědě