Přeskočit obsah

Vytváření Testu

Základní myšlenky tvorby testu

Základní postup při vytváření testu lze shrnout do několika bodů:

 1. Vložení testových úloh, ať už přidáním z Banky úloh, nebo vytvořením nových.
 2. Rozvržení testu, tj. rozdělení testu na více stránek (pokud je to vhodné).
 3. Určení bodového hodnocení (bodování jednotlivých úloh a výsledné známky za celý test).

Test také nabízí používání náhodných úloh. Tato funkce umožňuje, aby jednotliví studenti řešili testy složené z odlišných úloh, nebo aby jeden student dostal různé úlohy při opakovaném pokusu.

Následující sekce Jak sestavit nový test nabízí podrobný popis jednotlivých bodů. Dříve než začnete používat modul Test se studenty, doporučujeme přečíst si také stránku věnovanou Využití elektronických testů v kurzu.

Jak sestavit nový test

Po přidání do kurzu a úpravě Nastavení testu může učitel začít s vytvářením či úpravou jeho obsahu. Této činnosti je vyhrazena stránka Upravit test, kterou naleznete v postranním bloku Správa/Správa testu/Upravit test.

Obr. 1: Odkaz pro úpravu obsahu modulu Test v bloku Správa

Stránka Upravit test

Tato stránka umožňuje přidávat do testu úlohy a určit celkové uspořádání a některá nastavení testu.

Jak přidat úlohu do testu

Jednotlivé úlohy je možné mít předem připravené a uložené v Bance úloh. Do jejího obsahu se dostanete v menu v pravé části stránky tlačítkem “Obsah banky úloh”. Úlohy mohou být uloženy v různých kategoriích  – kategorie tak fungují jako jakési složky k uložení předem vytvořených testových úloh, které je možné následně nezávisle použít v různých testech (více se dozvíte na stránce nápovědy věnované Bance úloh).

Úlohy je možné také vytvořit přímo při vytváření testu. Ke vkládání úloh do testu, ať už předem vytvořených, nebo vytvářených pouze pro daný test, slouží karta “Úprava testu” (Správa/Správa testu/Upravit test/Úprava testu). Tato karta obsahuje údaje o názvu testu a jeho celkovém hodnocení a také seznam úloh, které jsou v testu zahrnuty (viz obr. 2).

Vložení nové úlohy do testu se provádí pomocí tlačítka “Přidat” (vpravo). K dispozici jsou tyto možnosti: (viz obr. 2):

 1. Přidat novou úlohu. Tuto možnost zvolíte, pokud chcete vytvořit novou testovou úlohu a zároveň ji rovnou přidat do testu. Tato úloha se zároveň přidá i do banky úloh. O vytváření nových testových úloh pojednává sekce Vytvoření nové úlohy. Podrobné informace o nastavení jednotlivých zjistíte na stránkách Testové úlohy a Nestandardní testové úlohy.
 2. Přidat existující úlohu z banky úloh. Umožňuje vložit do testu úlohy, které byly již dříve vytvořeny a uloženy do Banky úloh. Můžete tak učinit výběrem kategorie z rozbalovací nabídky s názvem Vyberte kategorii a následně kliknutím na ikonu  u vybrané úlohy. Do testu je také možné vložit více úloh najednou – v tom případě je potřeba požadované úlohy nejdříve zaškrtnout (případně zaškrtnout pole ve vrchní části seznamu, čímž dojde k výběru všech úloh v dané kategorii) a poté kliknout na tlačítko “Přidat vybrané úlohy do testu”.
 3. Přidat náhodnou úlohu z banky úloh. Volbou této možnosti a následným výběrem kategorie v dialogovém okně vložíte do testu “Náhodnou úlohu”. Tato “Náhodná úloha” bude při každém spuštění testu nahrazena náhodně vybranou úlohou z vámi zvolené kategorie; žádná úloha se v daném testu nebude vyskytovat více než jedenkrát.

  Pozor

  Zvolená kategorie musí obsahovat nejméně tolik úloh, kolik náhodných úloh se v testu vyskytuje! Dále také platí, že čím větší počet úloh v kategorii, tím větší variabilita v testech obsahujících náhodné úlohy.

  Tímto způsobem lze například vytvořit test, který bude při každém spuštění obsahovat jiné úlohy (resp. každé spuštění se bude co do obsahu testových úloh významně lišit od ostatních v závislosti na počtu úloh v testu a na počtu úloh v kategorii, z níž se úlohy vybírají). Tento typ testu je vhodný k opakovanému procvičování (např. slovní zásoby nebo gramatiky). Náhodné úlohy je možné rovněž využít jako prostředek k omezení podvádění v testech.

  Obr. 2: Přidání nové úlohy do testu


  Obr. 3: Přidání nové úlohy do testu s rozbalenou nabídkou

 4. Alternativně můžete také vložit najednou větší počet náhodných úloh. Pokud tak chcete učinit, zvolte v rozbalovací nabídce Přidat možnost “Přidat náhodnou úlohu z banky úloh”. Zobrazí se vám vyskakovací okno (viz obr. 4), ve kterém můžete z nové nebo existující kategorie vybrat určitý počet náhodných úloh zadáním číselné hodnoty v kolonce Počet náhodných úloh.

  Obr. 4: Přidání více náhodných úloh

Nastavení na stránce Upravit test

Na stránce Upravit test je možné: 

 1. Určit celkovou, tedy nejlepší známku za celý test (nastavení je nutno potvrdit tlačítkem “Uložit”).
 2. Tlačítkem “Přidat” vložit úlohu. Lze přidat “existující úlohu z banky úloh”, vytvořit “novou úlohu” nebo “vložit náhodnou úlohu z banky úloh” ze zvolené kategorie. 
 3. Upravit úlohu pomocí ikony
 4. Zobrazit náhled úlohy pomocí ikony
 5. Přetáhnout úlohu výše nebo níže v seznamu testových úloh pomocí ikony .
 6. Odebrat úlohu z testu pomocí ikony odebrání z testu zůstává daná testová úloha dále uložena v Bance úloh a je možné ji znovu použít ve stejném či jiném testu (zcela odstranit testovou úlohu lze pouze v rámci Banky úloh).
 7. Přenastavit počet bodů za jednotlivé úlohy (nastavení je nutno potvrdit tlačítkem “Uložit”). Bodové nastavení, které upravíte na tomto místě, bude použito pouze v rámci konkrétního testu –nijak tedy neovlivní výchozí nastavení bodového hodnocení konkrétní testové úlohy.
 8. Úlohy můžete také Zamíchat pomocí zaškrtávacího pole (vpravo).
 9. Nastavit nadpis pro každou sekci otázek.
 10. Znovu nastavit stránkování pomocí tlačítka s tímto názvem. Umožňuje nastavit počet úloh na stránce. Předěly stránek lze ale nastavit také ručně pomocí ikony .
 11. Pomocí tlačítka “Vybrat více položek” hromadně mazat vybrané úlohy.
 12. Pomocí vybírací sekce si můžete zvolit kterou verzi otázky použijete. V případě, že otázku jakkoliv upravíte, verze otázky sa automaticky uloží.

Obr. 5: Úprava obsahu testu

Poznámka

Nejvyšší známka za test nemusí odpovídat hrubému součtu bodů za jednotlivé úlohy zahrnuté v konkrétním testu (ukazatel Celkem bodů). Nejvyšší (celková) známka představuje hodnotu, vůči které bude hrubý součet bodů za jednotlivé úlohy automaticky přepočítán při odeslání každého vypracovaného pokusu o splnění testu. Nejvyšší známka rovněž představuje hodnotu, kterou konkrétní test přispívá do celkového hodnocení kurzu.

Pozor

Pokud je v sekci Rozložení v Nastavení testu zvoleno pořadí úloh jako “Náhodně zamíchané”, bude při každém novém pokusu studenta neustále docházet k automatickému přestránkování testu. Na každé stránce bude zároveň právě takový počet úloh, jaký je uveden v kolonce “Nová strana” v sekci Rozložení. Pokud chcete provádět manuální změny v uspořádání testu, vždy se nejprve ujistěte, že nastavení Pořadí úloh testu je nastaveno na hodnotu “Jak je zobrazeno při úpravách” (více informací se dozvíte v kapitole Nastavení testu).

Podmíněné otázky

Pokud je u testu nastaveno Chování úloh na “Interaktivní s vícero pokusy” nebo “Okamžitý výsledek”, je možné podmínit zpřístupnění otázky zodpovězením předchozí otázky. To nastavíte kliknutím na ikonu zámku mezi příslušnými dvěma otázkami (závislé otázky tedy musejí následovat přímo za sebou). 

Obr. 6: Uzamčení úlohy

Obr. 7: Náhled uzamčené úlohy v testu

Náhled testu

Náhled testu (viz obr. 5) umožňuje ověřit, zda test funguje a vypadá tak, jak má, a to včetně zobrazení správných odpovědí, komentářů učitele, obecné zpětné vazby a zobrazení celkové známky po zkušebním odeslání pokusu.

Obr. 8: Náhled testu - takto se zobrazí test v adaptivním režimu po kliknutí na tlačítko "Zkontrolovat" u první úlohy

Úpravy testu po odeslání pokusu studentem

Odstranění odeslaných pokusů

Jakmile první student odešle svůj pokus o splnění testu, zobrazí se na stránce pro úpravu testu varovné hlášení: “Již nelze přidávat nebo odebírat úlohy, někdo se již pokusil o zvládnutí testu.” Přidávat či odebírat úlohy tedy nelze, nicméně stále můžete měnit pořadí úloh, bodové hodnocení a dokonce úlohy upravovat.

Je také možné odeslané pokusy odstranit, a pokud žádný nezbývá, varování na stránce pro úpravu testu zmizí a lze opět přidávat a odebírat úlohy. Pokusy můžete odstranit na stránce Správa/Správa testu/Výsledky tak, že označíte konkrétní pokusy (případně všechny pokusy kliknutím na “Vybrat vše”)  a kliknete na tlačítko “Odstranit vybrané pokusy” (viz obr. 6).

Obr. 9: Odstranění vybraných pokusů

Co s nevyhovujícími úlohami?

Při práci s testy dochází nezřídka k situaci, kdy je zapotřebí pozměnit nebo odstranit některé úlohy, ať už kvůli překlepům či věcným nedostatkům, nebo pro doplnění další varianty odpovědi. Tento problém lze vyřešit několika způsoby:

 • Změňte známku za nevyhovující úlohu na 0 bodů (tímto úlohu eliminujete bez nutnosti ji odebrat z daného testu). K úloze můžete dopsat vysvětlení pro studenty, kteří si ji případně zobrazí při prohlížení svého proběhlého pokusu. Poté na stránce Nastavení/Správa testu/Výsledky testy opětovně obodujte tlačítkem “Znovu oznámkovat vše”, aby se změna v bodování úlohy projevila v hodnocení dříve odeslaných pokusů.

 • Změňte/přidejte správnou odpověď.

  Pozor

  Je důležité si uvědomit, že při dalším použití pozměněné úlohy bude platná ta její podoba, jakou měla při poslední úpravě. Změna známkování se projeví vždy jen u jednoho testu, takže pokud se pozměněná úloha nachází ve vícero testech, je zapotřebí je postupně všechny znovu oznámkovat.

Poznámka

Při řešení problémů s nevyhovujícími úlohami je důležité si uvědomit, že změny, které provedete, se mohou projevit v Bance úloh. Úloha, kterou již nechcete v dalších testech využít, ale přesto ji ponecháte v původní kategorii, může být v důsledku toho opět vybrána do testu (buďto nedopatřením, nebo v rámci automatického výběru náhodných úloh). Tyto úlohy je tedy třeba co nejdříve upravit/odstranit, aby se již ve své nevyhovující podobě nemohly vyskytnout v žádném testu.

Další informace

Pro lepší vhled do problematiky testů a testových úloh doporučujeme rovněž prostudovat kapitoly nápovědy:

Video s návodem na tvorbu testu (EN)

Dále v nápovědě