Přeskočit obsah

Nastavení Slovníku

Jak přidat činnost Slovník

 1. Zapněte režim úprav v kurzu (tlačítko “Zapnout režim úprav” v pravém horním rohu hlavní strany kurzu).
 2. V požadovaném týdnu/tématu kliknutím na odkaz “Přidat činnost nebo studijní materiál” přejděte k výběru aktivity.
 3. Vyhledejte ikonku požadované činnosti (viz obr. 1) - k vyhledávání je možné využít vyhledávacího pole označené slovem Hledat.
 4. Klikněte na ikonku Slovníku. Tímto krokem přejdete na stránku Nastavení nově vytvořené činnosti Slovník.

Obr. 1: Přidání činnosti Slovník

Nastavení činnosti Slovník

Níže jsou popsány možnosti nastavení činnosti Slovník. K úpravám nastavení je možné se kdykoli vrátit kliknutím na název činnosti na hlavní straně kurzu a otevřením odkazu v panelu Správa/Správa slovníku/Upravit nastavení.

Nastavení činnosti Slovník jsou rozdělena do několika sekcí. Ve výchozím zobrazení je rozbalená pouze sekce Obecná nastavení. Ostatní sekce lze rozbalit kliknutím na název dané sekce, případně můžete zobrazit všechny sekce kliknutím na odkaz Rozbalit vše (viz obr. 2).

Obecná nastavení

Sekce Obecná nastavení slouží k vložení názvu a úvodního textu a ke zvolení typu Slovníku (viz obr. 2). 

 1. Název Slovníku je text odkazu, který se studentům zobrazí na hlavní straně kurzu. Je tedy vhodné zvolit takový název, který vystihuje účel daného Slovníku.
 2. Popis slouží k vložení podrobnějších informací o činnosti.
 3. Zaškrtnutím políčka Zobrazit popis na titulní straně kurzu můžete zobrazit popis na hlavní straně kurzu v rámci daného tématu.
 4. Typ slovníku. V rozbalovací nabídce má učitel na výběr mezi dvěma typy Slovníků: Hlavním  a Vedlejším. Systém umožňuje exportovat záznamy z jakéhokoli Vedlejšího slovníku v rámci kurzu do Slovníku hlavního. Pokud této možnosti chcete využívat, je nutné specifikovat, který ze Slovníků má být považován za hlavní.

Poznámka

Pokud při vytváření Slovníku neurčíte jinak, bude založen jako tzv. vedlejší. Těch může být v kurzu neomezené množství, kromě nich však můžete zřídit také jeden Hlavní slovník, který vám umožní uložit vybraná hesla z vedlejších slovníků na jednom místě. Jakmile v kurzu založíte Hlavní slovník, zobrazí se ve všech heslech, která se nacházejí v ostatních slovnících v kurzu, ikona “Exportovat do Hlavního slovníku”. Pokud na ni kliknete, dojde k exportu hesla do Hlavního slovníku. To znamená, že se heslo bude nacházet v obou slovnících zároveň, upravovat jej však budete moci pouze v Hlavním slovníku. Každá změna, kterou v hesle provedete, se nicméně projeví také v původním hesle – obě dvě varianty hesla tak vždy zůstávají totožné. Při prohlížení obsahu Hlavního slovníku u každého hesla narazíte také na ikonu “Odstranit”. Kliknutím na ni heslo z Hlavního slovníku odstraníte. Tím opět povolíte jeho úpravy na původním místě ve vedlejším Slovníku.

Pozor

Každý kurz může obsahovat pouze jeden hlavní Slovník.

Obr. 2: Zobrazení sekce Obecná nastavení v nastavení činnosti Slovník

Položky

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

 1. Automaticky schvalovat položky (Ano/Ne). Aby mohly být nové záznamy ve Slovníku zobrazeny, musejí být napřed schváleny. Tento proces probíhá buď tak, že si učitel prohlédne každé nově přidané heslo a rozhodne se, zda jej schválí či nikoli, anebo tak, že budou hesla schvalována automaticky. Tím se na jednu stranu učitel zbaví nutnosti prohlížet každé heslo, ale na druhou stranu tak přijde o možnost zkontrolovat hesla předtím, než si je budou moci prohlížet ostatní studenti. Ve výchozím nastavení je tato možnost povolena.
 2. Vždy povolit úpravy (Ano/Ne). Někdy je užitečné, aby student mohl dodatečně upravovat záznam, který do Slovníku vložil. Tato volba určuje, zda budou úpravy omezeny pouze na určitou dobu od vložení hesla (zvolením “Ne”), anebo se budou moci provádět bez časového omezení (možnost “Ano”). Tuto dobu určuje administrátor a je totožná s dobou, po kterou je možné editovat příspěvky ve Fóru (zpravidla 15–30 minut). Ve výchozím nastavení je tato možnost zakázána.
 3. Povolit duplicitní položky (Ano/Ne). Povolením duplicitních položek umožníte vložení více různých definic jediného hesla. Ve výchozím nastavení je tato možnost zakázána.
 4. Povolit komentáře k položkám (Ano/Ne). Tato volba umožní účastníkům kurzu vkládat komentáře k jednotlivým heslům. Komentáře lze vkládat a číst pomocí odkazu pod definicí. Ve výchozím nastavení je tato možnost zakázána.
 5. Automaticky propojovat položky slovníku (Ano/Ne). Pokud je propojování položek slovníku povoleno správcem v rámci celého prostředí Moodlu a tuto volbu povolíte v rámci kurzu - můžete tak udělat v nastavení filtrů - a současně povolíte automatické propojování položek slovníku ve vybraném Slovníku, bude pro každé slovníkové heslo, které se vyskytne v jakémkoli jiném textu v rámci kurzu (v příspěvku ve Fóru, v učebních materiálech, v popiscích týdnů apod.), automaticky vytvořen odkaz na jeho definici ve Slovníku. Ve výchozím nastavení je tato možnost povolena. Odkazy na povolené položky se dělají v celém kurzu (včetně jiných slovníků, které nemusí mít propojování povolené), ale jen za předpokladu, že je to povolené na úrovni kurzu, slovníku obsahující dané povolené položky a na úrovni zvolené položky.

  Pozor

  Modul H5P funguje jako externí modul a proto není možné propojit ho se slovníkem. Slovník neumí vytvořit odkaz v H5P. Pokud je odkaz na slovník v modulu H5P nutný, je nutné využít ručního vytváření odkazů v HTML editoru.

  Pozor

  Povolení automatického propojování na úrovni celého Slovníku samo o sobě neaktivuje propojování jednotlivých položek - automatické propojování musí být povoleno pro každou položku zvlášť.

  • Povolením automatického propojování u položky se na tuto položku vytvoří odkazy napříč kurzem.

  • Automatické propojování se uplatňuje také u kategorií a i tam jej lze aktivovat/zakázat pro každou zvlášť.

  V případě nepovolení automatického propojování položky nebo kategorie se na tuto položku nebo kategorii nebudou dělat odkazy. Toto nepovolení položky kategorie však nebrání tomu, aby v samotné položce či položkách kategorii byly vytvořené odkazy na ostatní položky, které mají propojování povolené. Opět je potřebné, aby bylo propojování zapnuté na úrovni slovníku, ve kterém se odkazovaná položka nachází, i kurzu!

  Poznámka

  Někdy je vhodné výjimečně nepropojovat konkrétní hesla v určitých kontextech, např. v příspěvku ve Fóru. Automatickému propojení daného slova předejdete vypnutím v HTML editoru nebo přímo úpravou zdrojového kódu - více zde.

Obr. 3: Zobrazení sekce Položky v nastavení činnosti Slovník

Vzhled

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

V sekci Vzhled učitel nastavuje celkové zobrazení Slovníku, tedy v jakém formátu bude studentům zobrazen, kolik položek bude na jedné stránce možno vidět apod. (viz obr. 4).

 1. Způsob zobrazení umožňuje v rozbalovací nabídce výběr z několika formátů:

  • Seznam položek zobrazí jednoduchý seznam pojmů v podobě odkazů na jejich definice.
  • Způsob zobrazení typu Prostý slovníkový styl je základní formou zobrazení položek ve Slovníku. Autoři položek se primárně nezobrazují a přílohy jsou uvedeny ve formě odkazů. Taktéž v tomto vzhledu není možné zařazení hesel do kategorií.
  • U zobrazení typu Souvislý bez autora jsou jednotlivé položky zobrazeny souvisle jedna za druhou a oddělené pouze editačními ikonami. Informace o autorovi položky se nezobrazují.
  • Způsob zobrazení typu ČKD (Často kladené dotazy) je vhodný pro zobrazení často kladených dotazů. V seznamu se u každé položky automaticky zobrazí popisky “Otázka” a “Odpověď”.
  • Zobrazení typu Úplný bez autora je podobné jako u činnosti Fórum, avšak bez informace o autorovi položky.
  • Zobrazení typu Úplný včetně autora je podobné jako u činnosti Fórum. Položka se zobrazuje včetně údaje o jejím autorovi. Přílohy jsou zobrazeny ve formě odkazů.
  • Formát Encyklopedie se zobrazuje podobně jako typ “Úplný včetně autora”. Rozdíl je v tom, že obrázky v příloze se zobrazí přímo nad textem hesla.

   Následující tabulka shrnuje, které informace jsou viditelné v rámci daného způsobu zobrazení.

   Způsob zobrazení Pojem Autor Datum Definice Obrázky Přílohy
   Seznam položek  ✔*  ✘  ✘  ✘  ✘  ✘
   Prostý slovníkový typ  ✔  ✘  ✘  ✔  ✔  odkaz
   Souvislý bez autora  ✔  ✘  ✘  ✔  ✔  odkaz
   ČKD  ✔  ✘  ✔  ✔  ✔  odkaz
   Úplný bez autora  ✔  ✘  ✔  ✔  ✔ odkaz
   Úplný včetně autora  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  odkaz
   Encyklopedie  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔**

   * Definice, obrázky a přílohy se zobrazí po rozkliknutí.
   ** Přiložené obrázky jsou zobrazeny v rámci definic.

 2. Způsob zobrazení před schválením. Tato položka je užitečná tehdy, když si přejete, aby se položky zobrazovaly jinak při schvalování než při běžném prohlížení slovníku. Pro shodný způsob zobrazení zvolte “Stejný výchozí způsob nastavení”.

 3. Počet položek na stránce. Tato volba stanovuje počet hesel a jejich definic, které studenti při zobrazení daného Slovníku uvidí na jedné stránce. Pokud se u velkého množství položek uplatňuje automatické propojování, je vhodné nastavit tuto volbu na nižší hodnotu a předejít tak zdlouhavému načítání Slovníku.
 4. Zobrazit abecedu (Ano/Ne). Umožní procházení slovníku podle jednotlivých písmen abecedy. Ve výchozím nastavení je tato možnost povolena.
 5. Zobrazit odkaz “VŠE” (Ano/Ne). Umožní pomocí kliknutí na odkaz “VŠE” procházení všech hesel najednou. Ve výchozím nastavení je tato možnost povolena.
 6. Zobrazit odkaz “Speciální” (Ano/Ne). Slovník umožňuje procházení položek podle abecedy (kliknutím na písmeno abecedy, zobrazené v oblasti nad slovníkovými záznamy, se vypíše seznam hesel, která daným písmenem začínají). Nastavíte-li tuto volbu na “Ano”, budete moci listovat slovníkem i podle znaků, které standardní abeceda neobsahuje, jako jsou @, # atd. Záznamy začínající těmito znaky vypíše systém po kliknutí na odkaz “Speciální”, který se nachází v levé části abecedy. Ve výchozím nastavení je tato možnost povolena.
 7. Povolit zobrazení pro tisk (Ano/Ne). Umožňuje studentům zobrazit Slovník ve formátu vhodném pro tisk. Učitelé mají tuto možnost k dispozici vždy. Ve výchozím nastavení je tato možnost povolena.

Obr. 4: Zobrazení sekce Vzhled v nastavení činnosti Slovník

RSS

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

Tato nastavení jsou viditelná pouze v případě, že je RSS povoleno pro danou stránku a daný slovník.

 1. RSS kanál pro tuto aktivitu. Tato možnost zapíná nebo vypíná RSS. Pokud je zvoleno “Žádný”, je RSS kanál vypnutý. V případě volby “Pojmy včetně autora” pošle RSS kanál položky slovníku včetně jména autora. Pokud je nastaveno “Pojmy bez autora”, pošle RSS kanál položky bez jména autora.
 2. Počet nových položek RSS. Toto číslo určuje počet položek vysílaných kanálem RSS. Pokud je nastaveno číslo 5, bude odběratelům posláno pět nejnovějších položek. Po přidání nových položek je nejstarší položka v RSS kanálu vyměněna. Pokud je do slovníku každý den doplňováno velké množství pojmů, je dobré nastavit vysoké číslo.

Obr. 5: Zobrazení sekce RSS

Poznámka

Pokud je ve slovníku RSS povoleno, objeví se v panelu Správa odkaz “RSS kanál pro tuto aktivitu” (viz obr. 6). Pokud na něj uživatel klikne, objeví se XML kód potřebný pro RSS čtečky. Když už má uživatel k dispozici link na webový kanál, jednoduše přidá odkaz do čtečky a může si potom zobrazit informace týkající se Slovníku spolu s dalšími informacemi, které si přihlásil k odběru.

Obr. 6: Zobrazení panelu Nastavení s odkazem "RSS kanál pro tuto aktivitu"

Hodnocení

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

Hodnocení Slovníku umožňuje známkování vložených hesel a automatické zapisování hodnocení do výpisu známek. Metodu známkování zvolíte pomocí rozbalovací nabídky pod touto možností (na výběr je několik známkovacích a bodovacích škál).

 1. Role s oprávněním hodnotit. Ve výchozím nastavení může hodnotit pouze učitel, učitel bez práva upravovat a manažer. Oprávnění je však možné přidělit i dalším rolím, a to v bloku Správa/Správa slovníku/Oprávnění.
 2. Typ souhrnného hodnocení. Typ souhrnného hodnocení určuje, jak bude ze získaných hodnocení vypočtena výsledná hodnota, která se poté ukládá do výpisu známek. Z rozbalovací nabídky je na výběr mezi možnostmi: 

  • Bez hodnocení – nebude hodnocen.
  • Průměr hodnocení – výsledná známka je aritmetickým průměrem získaných známek.
  • Počet hodnocení – výsledná známka odpovídá počtu ohodnocených položek s tím, že nepřekročí nejvyšší možnou známku za danou činnost.
  • Nejvyšší hodnocení – výslednou známku bude tvořit nejvyšší získané hodnocení.
  • Nejnižší hodnocení – výslednou známku bude tvořit nejnižší získané hodnocení.
  • Součet hodnocení – všechna ohodnocení se sečtou s tím, že výsledná známka nepřekročí nejvyšší možnou známku za danou činnost.
 3. Škála. Z rozbalovací nabídky vyberte Typ hodnocení Slovníku. Na výběr je mezi možnostmi “Žádná”, “Škála” a “Body”. Zvolíte-li typ “Škála”, z rozbalovací nabídky Škála níže vyberte její typ. Zvolíte-li možnost “Body”, u možnosti Maximum bodů nastavte maximální možný počet získaných bodů.

 4. Omezit hodnocení na položky s daty v tomto rozsahu. Pokud je tato volba povolena zaškrtnutím pole, je možné pro hodnocení položek vybrat jen určitý časový úsek zvolením data Od, Do.

Obr. 7: Hodnocení

Další nastavení

Mezi dalšími nastaveními najdete Běžná nastavení modulu, Omezit přístup a Plnění činností (v případě, že je tato funkce povolena správcem systému a v kurzu).

Lokálně přidělené role

V Správa/Správa slovníku/Lokálně přidělené role mohou být vybraným uživatelům v rámci dané činnosti přiděleny další role.

Oprávnění v kontextu činnosti Slovník

Oprávnění v kontextu této činnosti naleznete po kliknutí na název činnosti na hlavní straně kurzu v bloku Správa/Správa slovníku/Oprávnění.

Blok Heslo ze slovníku

K činnosti slovník můžete přidat i blok Heslo ze slovníku. V tomto bloku se zobrazují náhodné položky z daného slovníku a obměňují se při každé aktualizaci stránky. Využívání tohoto bloku spolu se slovníkem může napomoci lepšímu a rychlejšímu seznámení studentů s obsahem slovníku.

Na stránce Bloky a Manipulace s bloky naleznete podrobné informace o přidávání a úpravě bloků.

Dále v nápovědě