Přeskočit obsah

Rubrika

Rubrika nabízí pokročilý způsob hodnocení úkolů, založený na množině kritérií. Definice Rubriky spočívá ve vymezení hodnoticích kritérií a jejich úrovní. Učitel stanoví, které aspekty úkolu jsou v rámci každého kritéria hodnoceny (např. struktura práce, jazyková správnost apod.). Stanoví také určitý počet úrovní, které slouží k hodnocení těchto aspektů. Úroveň je definována krátkým popisem (např. “Správně”, “Částečně správně”) a bodovým hodnocením (viz obr. 1).

Obr. 1: Náhled rubriky

Hodnotitel (čili ten, kdo je pověřen hodnocením studentských úkolů) na základě výše uvedeného rozhodne, která úroveň nejlépe vystihuje kvalitu úkolu z hlediska daného kritéria. Celková známka je poměrem dosaženého hodnocení a nejlepšího možného hodnocení.

Nastavení Rubriky

Stanovení metody hodnocení

Výchozí metoda hodnocení úkolu je Jednoduché přímé známkování. Využití hodnocení pomocí Rubriky lze umožnit v postranním bloku Správa/Pokročilé známkování (viz obr. 2).

Obr. 2: Odkaz Pokročilé známkování v bloku Správa

Z rozbalovací nabídky vyberte položku “Rubrika” (viz obr. 3).

Obr. 3: Změna metody známkování úkolu

Pod rozbalovací nabídkou se zobrazí dvě ikony (viz obr. 4). Kliknutím na jednu z nich vyberete způsob definování Rubriky. Kliknutím na ikonu vlevo můžete “Nadefinovat nový hodnoticí formulář”. K tomu se vztahuje postup uvedený níže. Kliknutím na ikonu vpravo můžete “Vytvořit nový hodnoticí formulář ze šablony”.

Obr. 4: Výběr způsobu vytvoření formuláře

Jak nadefinovat nový hodnoticí formulář

 1. Název (viz obr. 5). Ten lze využít při ukládání rubriky jako šablony a je tedy užitečný pro učitele. Studentům se nezobrazuje.

 2. Popis. HTML editor umožňuje podobné formátování textu jako například Word aj. Do textu můžete také vložit obrázek, audio nahrávku nebo video. To, zda se popis rubriky zobrazí studentům, lze stanovit v možnostech Rubriky.

  Obr. 5: Vložení názvu a popisu rubriky

 3. Zobrazit rubriku. Pod polem Popis naleznete samotnou Rubriku, ve výchozím zobrazení při vytváření nového hodnoticího formuláře obsahuje jedno prázdné kritérium o třech úrovních (viz obr. 6).

  Obr. 6: Prázdná rubrika

 4. Vložit název prvního kritéria. Název kritéria vložíte kliknutím na odkaz “Klikněte pro úpravy” v prvním sloupci. Text bohužel neumožňuje formátování ani vkládání obrázků.

  Obr. 7: Vložení názvu prvního kritéria

 5. Definovat úrovně prvního kritéria. Text vložíte kliknutím na odkazy “Klikněte pro úpravy” v dalších sloupcích (viz obr. 8). Text bohužel neumožňuje formátování ani vkládání obrázků. Kliknutím na počet bodů můžete změnit bodové hodnocení jednotlivých úrovní. Tlačítkem “Přidat úroveň” vytvoříte novou úroveň hodnocení kritéria. Kliknutím na křížek danou úroveň odstraníte. Aby bylo kritérium použitelné, musí obsahovat alespoň dvě úrovně.

  Obr. 8: Definice úrovní prvního kritéria

 6. Přidat další kritéria a definovat jejich úrovně. Kliknutím na tlačítko “Přidat kritérium” vytvoříte nové prázdné kritérium (viz obr. 9). Vyplňte název kritéria (viz bod 4) a definujte úrovně. Počet úrovní i jejich bodové hodnocení se zkopíruje z předcházejícího kritéria – můžete je jednoduše změnit pomocí tlačítek (viz bod 5). Nově můžete zadávat také záporné bodové ohodnocení, například za pozdní odevzdání úkolu.

  Obr. 9: Přidání dalšího kritéria

 7. Kopírování kritérií. Pomocí označené ikony (viz obr. 9) můžete kopírovat již vytvořená kritéria. Ostatní tlačítka pak slouží ke snadné manilupalci s kritérii, tzn. k přesouvání, popř. k jejich odstranění.


  Obr. 10: Kopírování kritérií

Možnosti Rubriky

 • Pořadí úrovní – úrovně lze seřadit vzestupně či sestupně podle počtu bodů (viz obr. 10).

 • Povolit uživatelům náhled na rubriku použitou v modulu (jinak bude zobrazena po hodnocení).

 • Zobrazovat popis rubriky během hodnocení.

 • Zobrazovat popis rubriky hodnoceným uživatelům.

 • Zobrazovat body za jednotlivé úrovně během hodnocení.

 • Zobrazovat body za jednotlivé úrovně hodnoceným uživatelům.

 • Povolit hodnotitelům přidávat textové poznámky k jednotlivým kritériím.

 • Ukazovat postranní poznámky hodnoceným uživatelům.

  Obr. 10: Možnosti Rubriky

Uložení a zprovoznění Rubriky

K uložení rozpracované rubriky je možné využít tlačítko “Uložit jako koncept”. Takto uloženou Rubriku nelze použít, zůstává nicméně uložena a můžete se k ní kdykoli vrátit, abyste práci na ní dokončili. Jakmile jste definicí Rubriky spokojeni, můžete ji připravit k použití kliknutím na tlačítko “Uložit rubriku a připravit ji k použití”.

Jak používat Rubriku

Úprava / Odstranění / Zveřejnění Rubriky

Uložená Rubrika, pokud je připravena k použití, představuje hodnoticí formulář, který se používá při hodnocení dané činnosti (úkolu). S tímto formulářem můžete dále nakládat následujícím způsobem (viz obr. 11).

Obr. 11: Úprava / Odstranění / Zveřejnění Rubriky
 1. Upravit definici formuláře, tzn. přidat, odstranit či upravit kritéria nebo úrovně a jiné volby.

  Pozor

  Pokud upravíte Rubriku, která již byla použita pro hodnocení, objeví se upozornění v červeném rámečku, který vás informuje o tom, že některé již ohodnocené práce musí být ohodnoceny znovu (viz obr. 12). Starší hodnocení nebude studentovi přístupné.

  Obr. 12: Úprava Rubriky již použité pro hodnocení

 2. Odstranit stávající hodnoticí formulář. Po kliknutí na tlačítko je učitel ještě před samotným odstraněním formuláře upozorněn na následky jeho odstranění (viz obr. 13).

  Obr. 13: Zobrazení upozornění při odstraňování rubriky

 3. Zveřejnit hodnoticí formulář jako šablonu. Umožňuje využití formuláře i v jiných činnostech a kurzech, kde k němu budou mít přístup i ostatní uživatelé.

  Poznámka

  Aby mohli uživatelé s rolí Učitel zveřejňovat hodnoticí formuláře, je potřeba nastavit této roli potřebná oprávnění (Capabilities/moodle/grade:sharegradingforms a Capabilities/moodle/grade:managesheredforms). Tato oprávnění jsou ve výchozím nastavení Moodlu pro roli učitel zakázána, proto pokud chcete sdílet hodnoticí formuláře a nevidíte ikonu “Zveřejnit hodnoticí formulář jako šablonu”, kontaktujte svého administrátora.

Hodnocení pomocí Rubriky

Nejdůležitější součástí hodnocení pomocí Rubriky je udělení určitého počtu bodů v rámci každého kritéria. Hodnocení se provádí kliknutím na příslušnou úroveň (viz obr. 14).

Obr. 14: Hodnocení úkolu pomocí Rubriky

Je také možné připojit ke každému kritériu textovou poznámku (to je zapotřebí nejprve povolit v možnostech Rubriky - viz obr. 10) nebo vložit obecný komentář úkolu (viz obr. 15).

Obr. 15: Komentář úkolu

Další možností, jak poskytnout studentovi zpětnou vazbu, je nahrání odevzdaného souboru s úkolem opatřeného poznámkami (tuto funkcionalitu umožňuje např. MS Word, LibreOffice Writer aj.). Soubor lze nahrát pomocí pole pro nahrání souborů.

Výpočet známky

Celková známka za úkol hodnocený pomocí Rubriky je vypočítána automaticky na základě počtu bodů udělených hodnotitelem v každém kritériu. Nejedná se však o prostý součet – každé kritérium se na výsledné známce podílí určitou vahou.

Příklad

Daná Rubrika obsahuje dvě kritéria, každé z nich má čtyři úrovně (hodnocené 1, 2, 3, 4). Řekněme, že hodnotitel při známkování udělil v prvním kritériu 2 body a ve druhém 3 body. Protože je v tomto případě nejnižším hodnocením 1 bod, bude výsledný vzorec pro výpočet známky vypadat takto (Gs je rovno výsledné známce):

Čísla v závorkách v čitateli označují udělený počet bodů, čísla v závorkách ve jmenovateli označují maximální počet bodů. Ve všech případech odečítá Rubrika jedničku – je to z toho důvodu, že nejnižší možný počet bodů je 1, takže bez této početní úpravy by při nejnižším možném hodnocení student paradoxně získal nenulový počet bodů.

V obecné podobě vypadá vzorec takto:

kde G~s~ je výsledná známka, g~i~ je počet udělených bodů, min~i~ je nejnižší možný počet bodů a max~i~ je nejvyšší možný počet bodů.

Poznámka

V zájmu přehlednosti a srozumitelnosti hodnocení (pro hodnotitele i pro učitele, který Rubriku vytvořil) se doporučuje používat jako nejnižší hodnocení 0 bodů.

Rubrika z pohledu studenta

Pokud učitel v možnostech Rubriky zaškrtne Povolit uživatelům náhled na rubriku použitou v modulu, mohou si hodnoticí kritéria prohlédnout před odevzdáním úkolu. Jinak bude studentům Rubrika zobrazena až po ohodnocení úkolu.

Náhled Rubriky před odevzdáním úkolu

Pokud je náhled Rubriky povolen, studentům se zobrazí po rozkliknutí úkolu v sekci Stav odevzdání úkolu u položky Kritéria hodnocení (viz obr. 16).

Obr. 16: Náhled Rubriky před odevzdáním úkolu

Zobrazení Rubriky po ohodnocení úkolu

Poté, co hodnotitel úkol oznámkuje, si může student hodnocení zobrazit na stránce s úkolem (viz obr. 17).

Obr. 17: Ohodnocený úkol z pohledu studenta

Dále v nápovědě