Přeskočit obsah

Nastavení odznáčků

Vytvoření odznáčku

Nový odznáček do kurzu přidáte v bloku Správa/Digitální odznáčky/Přidat odznáček (viz obr. 1). Následně se zobrazí stránka s detaily pro vytvoření odznáčku (viz Nastavení odznáčku - obr. 2).

Obr. 1: Přidat odznáček

Nastavení odznáčku

Vyplňte základní informace pro vytvoření odznáčku (viz obr. 2).

Poznámka

Jako v ostatních nastaveních máte možnost některé sekce skrýt či rozbalit kliknutím na jejich název a nebo vše rozbalit/sbalit kliknutím na tlačítko “Sbalit vše” v pravém horním rohu.

Obr. 2: Nastavení odznáčku
 1. Název - do tohoto řádku zadejte název odznáčku.

  Pozor

  Název odznáčku by měl být co nejpřesnější, protože v celém Moodlu nemohou být dva odznáčky stejného názvu. Snažte se tedy svůj odznáček specifikovat natolik, aby nebránil vytvoření jiných odznáčků nebo abyste ho mohli používat i v dalších letech pouze s obměnou semestru (podzim 2013, jaro 2014).

  Příklad. Úspěšné absolvování kurzu XY podzim 2013, Vynikající práce v kurzu XY jaro 2013, Expert na mezinárodní politiku Švédska v letech 1950-1980, podzim 2013

 2. Verze - toto pole může být použito ke sledování vývoje odznaku. Je-li uvedena zobrazí se verze na stránce s odznaky.

 3. Jazyk - zde si můžete zvolit jazyk používaný na stránce s odznaky.

 4. Popis - připojte podrobnější informace, za co je možné odznáček získat. Tento popis pak bude všem přístupný v detailu odznáčku.
 5. Obrázek - vyberte ze svých souborů nebo pomocí myši přetáhněte obrázek, který chcete pro odznáček použít.

  Pozor

  U obrázků, jejichž autorem nejste vy, respektujte autorský zákon. Obrázky a fotografie jsou, stejně jako psaný text, předmětem autorského práva. Pokud nejsou explicitně uvolněny jako volné dílo, někdo je držitelem autorských práv. Fakt, že obrázek je “volně” umístěn na Internetu, neznamená, že je možno ho volně šířit, je vždy potřeba výslovné povolení, případně dohoda s držitelem práv.

 6. Jméno autora obrázku - v tomto poli můžete vyplnit jméno učitele či instituce, která vlastní autorská práva obrázku.

 7. E-mail autora obrázku - zde můžete vyplnit kontaktní e-mail na autora obrázku.

 8. Adresa URL autora obrázku - do tohoto políčka můžete volitelně vložit také odkaz na stránky autora obrázku.

 9. Titulek obrázku - zde je možné vyplnit název obrázku

 10. Vypršení platnosti odznaku - můžete nastavit, jak dlouho bude odznáček platný, například pokud chcete aby platil jen jeden semestr. Po vypršení vámi stanoveného termínu však odznáček nezmizí ani ze Správy odznaků ani z profilů studentů, kterým byl udělen, pouze se na něm objeví nápis “expired”, který označuje, že jeho platnost vypršela.

  Možnosti nastavení vypršení platnosti odznaku jsou následovné: - nikdy - platnost odznáčku není časově omezena - pevné datum - stanovíte konkrétní datum, kdy má platnost odznáčku vypršet - relativní datum - stanovíte počet dnů od data udělení, po kterých má platnost odznáčku vypršet

 11. Po kliknutí na tlačítko “Vytvořit odznáček” se zobrazí nově vytvořený odznáček (viz obr. 3).

Obr. 3: Nově vytvořený odznáček

Specifikace nově vytvořeného odznáčku

U nově vytvořeného odznáčku je ještě nutné doplnit některé specifikace a další případně upravit. V této sekci je potřeba nastavit například Kritéria, dle kterých bude odznáček (ručně či automaticky) udělen, nebo Zprávu pro držitele odznáčků apod.

Kritéria

Kritéria určují, za co bude odznáček udělován, případně kým (viz obr. 4). K tomuto nastavení je možné se později vrátit skrze položku Kritéria v nastavení odznáčku.

Obr. 4: Kritéria udělení

K dispozici jsou tři možnosti automatického přidělování odznáčků a možnost ručního udělení odznáčku (tedy nastavení toho, kdo jej může udělovat). Tyto možnosti se mohou libovolně kombinovat:

Ruční udělení odznaku rolí 

Odznáček uděluje uživatel či uživatelé s vybranou rolí, a to ručně. Musí tedy vědět, komu chce odznáček udělit, najít ho v seznamu uživatelů a odznáček mu udělit - viz Udělování odznáčků.

 1. Ruční udělení odznaku rolí - výběr uživatelských rolí, které budou mít pravomoc odznáček udělit (viz obr. 5). Můžete vybrat jednu nebo více rolí, které opravňují uživatele odznáček udělit.
 2. Kritérium je splněno, když… -  zde můžete zvolit, zda uživatel s alespoň jednou z vybraných rolí má oprávnění udělit odznáček (možnost “Odznak uděluje alespoň jedna z vybraných rolí”), nebo je pro udělení odznáčku nutné, aby byl udělen všemi vybranými rolemi (možnost “Všechny vybrané role udělují odznak”).

  Příklad. Pokud chcete, aby odznáčky mohl udělovat například váš asistent, ale zároveň i vy chcete mít možnost je udělovat, zaškrtněte obě role (Učitel, Asistent učitele). U položky Kritérium je splněno, když… vyberte možnost “Odznak uděluje alespoň jedna z vybraných rolí”. Pak můžete odznaky udělovat jak vy, tak váš asistent nezávisle na sobě. “Všechny vybrané role udělují odznak” znamená, že asistent učitele může udělit odznáček, ale studentovi se zobrazí až poté, co ho udělí i učitel, tzn. až učitel udělení odznáčku potvrdí.

  Pozor

  Udělený odznáček již nelze vzít zpět.

  Obr. 5: Kritéria udělení - možnosti

Absolvování kurzu

Do sekce Absolvování kurzu se dostává přes Kritéria výběrem položky Absolvování kurzu z rozbalovacího okna (viz obr.6).

Obr. 6: Přidání kritéria Absolvování kurzu

Obě kritéria absolvování kurzu lze ještě omezit datem absolvování (viz obr. 7).

 1. Požadovaná minimální známka - možnost požadovat minimální hodnotu celkové známky za kurz, aby mohl být udělen odznáček, viz Absolvování kurzu.
 2. Datum dokončení - také je možné nastavit konkrétní datum, do kterého má být kurz dokončen, aby uživatel získal odznáček. Nastavení data se zpřístupní po označení zaškrtávacího políčka “Povolit”.

  Obr. 7: Nastavení kritéria Absolvování kurzu

Udělené odznaky

Toto kritérium automaticky udělí odznáček uživateli, jestliže předtím získal jeden nebo více učitelem vybraných odznáčků. V případě většího počtu vybraných odznáčků, které jsou kritériem, je možné zvolit možnost Byly uděleny všechny vybrané odznaky, jestliže chceme, aby student získal nejprve všechny odznáčky, které jsou podmínkou, anebo možnost Byly uděleny některé vybrané odznaky, jestliže chceme, aby student získal odznáček za kterýkoli z učitelem vybraných odznáčků.

Pozor

Toto kritérium je možné nastavit pouze, pokud jsou v kurzu nějaké předem připravené odznáčky, které jsou zviditelněné.

Splnění činnosti

Získání odznáčku za splnění činnosti bohužel nejde provázat s dosaženým konkrétním výsledkem v oné konkrétní činnosti, pouze s jejím splněním (viz Plnění činností), případně omezeným datem. Do sekce Splnění činnosti se opět dostává přes Kritéria kurzu výběrem položky Splnění činnosti z rozbalovacího okna (viz obr. 8).

Obr. 8: Přidání kritéria Splnění činnosti

Odznáček za dosažení výborných výsledků v činnostech musí být tedy vydáván ručně nebo musí být navázán na splnění činnosti v nastavení konkrétní činnosti (viz obr. 9).

 • Splnění činností - zaškrtnutím čtverečku u jednotlivých činností vyberete ty, které musí být splněny pro získání odznáčku.
 • Datum - splnění jednotlivých činností je možné ohraničit konkrétním datem.
 • Kritérium je splněno když… - zda stačí, když je splněna alespoň jedna z vybraných činností, nebo zda musí být pro získání odznáčku splněno vše.
  Obr. 9: Nastavení kritéria Splnění činnosti

Zpráva

Dalším volitelným nastavením je zpráva, která přijde novým držitelům odznáčku (viz obr. 10):

 1. Předmět a text zprávy - u každého odznáčku je přednastavený text zprávy, který můžete vidět v obrázku 10. Máte ale možnost změnit text i předmět zprávy dle vlastních představ.
 2. Připojit odznak do zprávy - zaškrtnutím této možnosti do zprávy přiložíte získaný odznáček.
 3. Upozornit tvůrce odznaku - tvůrce odznaku bude upozorněn zprávou, že jeho odznáček byl udělen. Zde máte možnost nastavit, jak často mu upozornění budou chodit:

  • Nikdy - neposílat žádná upozornění
  • Pokaždé - pokaždé, když je odznak udělen
  • Denně - Souhrnná zpráva jednou za den
  • Týdně - Souhrnná zpráva jednou za týden
  • Měsíčně - Souhrnná zpráva jednou za měsíc

  Obr. 10: Nastavení Zprávy o odznaku

Upravit podrobnosti

Dokud odznáček nebyl udělen a dokud je pro uživatele nepřístupný, máte možnost upravovat jeho nastavení (viz obr. 11) a Nastavení odznáčku:

 1. Nedostupný pro uživatele - tento žlutý rámeček značí, že odznáček je pro uživatele nedostupný - nemůže být udělen, ve Správě odznáčků má šedou barvu a je možné ho upravovat.

 2. Název a popis odznáčku - obojí je možné libovolně upravit

 3. Obrázek - stávající obrázek je možné změnit vložením či přetažením jiného obrázku

 4. Další podrobnosti - Podrobnosti o vydavateli a Vypršení platnosti odznaku, které je možné upravit

  Obr. 11: Upravit podrobnosti nedostupného odznáčku

Upravit podrobnosti u dostupného odznáčku nelze (viz obr. 12). Všechny informace jsou viditelné jako u nedostupného odznáčku, ale nejdou upravit. Pokud odznáček ještě nebyl nikdy udělen, stačí kliknout na tlačítko Zakázat přístup, a tím se odznáček stane nedostupný a všechny úpravy budou možné. 

Pozor

Pokud už byl odznáček udělen, je nastavení fixní a nelze ho měnit - z důvodu zachování rovných podmínek pro všechny účastníky.

 1. Zelený rámeček značící dostupný odznáček. Kliknutím na tlačítko “Zakázat přístup” odznáček znepřístupníte a umožníte úpravy.

 2. Nastavení odznaku, které v dané chvíli není možné upravovat.


  Obr. 12: Upravit podrobnosti dostupného odznáčku

Příjemci

V informacích na liště najdete také počet příjemců odznáčku (viz obr. 13) a výpis jeho držitelů s datem udělení (viz obr. 14).

Obr. 13: Záložka Příjemci u odznaku, který ještě nebyl získán

Obr. 14: Výpis držitelů odznaku

Přehled

Na záložce Přehled se nacházejí veškeré informace o konkrétním odznáčku (viz obr. 15):

 • Název

 • Popis

 • Datum vytvoření

 • Obrázek

 • Podrobnosti o vydavateli

 • Datum vypršení

 • Kritéria 

 • Příjemci

  Obr. 15: Přehled

Dále v nápovědě