Přeskočit obsah

Nastavení Knihy

Jak přidat knihu

 1. Nejprve přejděte na hlavní stranu kurzu a vpravo nahoře klikněte na tlačítko “Zapnout režim úprav”.
 2. Poté vyberte sekci kurzu, kam chcete novou Knihu přidat, a přes odkaz “Přidat činnost nebo studijní materiál” přejděte k výběru aktivity.
 3. V nově otevřeném okně zvolte studijní materiál Kniha (viz obr. 1). Tímto krokem přejdete na stránku Nastavení nově vytvořené Knihy.
  Obr. 1: Jak přidat Knihu

Nastavení knihy

Níže jsou popsány možnosti nastavení Knihy. K úpravám nastavení je možné se kdykoliv vrátit otevřením konkrétní Knihy z hlavní strany kurzu a následně otevřením odkazu v panelu Správa/Správa Knihy/Upravit nastavení

Nastavení studijního materiálu Kniha jsou rozdělena do sekcí. Ve výchozím zobrazení je rozbalená pouze sekce Obecná nastavení. Ostatní sekce lze rozbalit kliknutím na název dané sekce, případně můžete zobrazit všechny sekce kliknutím na odkaz Rozbalit vše (viz obr. 2).

Obecná nastavení

Sekce obecná nastavení slouží k pojmenování knihy a vložení stručného popisu, který studentům představí, co daná kniha obsahuje (viz obr. 2).

Poznámka

Nezapomeňte, že stejně jako u ostatních studijních materiálů a činností se text Názvu bude zobrazovat i jako odkaz na Knihu na hlavní straně kurzu.

Popis Knihy lze také zobrazit na hlavní straně kurzu, a to po zaškrtnutí políčka “Zobrazit popis na titulní straně kurzu” (viz obr. 3).

Obr. 2: Obecná nastavení

Vzhled

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

 1. Kniha nabízí několik přednastavených možností Formátování kapitol, které zobrazíte po kliknutí na rozbalovací nabídku u této možnosti. Na výběr je zde mezi variantami: 

  • Žádné. Kapitoly a podkapitoly nebudou automaticky číslovány. To může být užitečné v případě, kdy chcete použít vlastní číslování, např. pomocí písmen. Vlastní číslování pak můžete vložit do pole nadpis kapitoly (příklad: “A Úvod”, “A.1 První podkapitola”).
  • Čísla. Kapitoly a podkapitoly jsou číslované (1, 1.1, 1.2, 1.3, 2, 2.1, …).
  • Puntíky. Podkapitoly jsou odsazené a zvýrazněné puntíky.
  • Odsazené. Podkapitoly jsou odsazené.
 2. Nastavením Stylu navigace si zvolíte styl zobrazení, pomocí kterého se budete v tomto modulu pohybovat. Na výběr máte ze tří možností:

  • Pouze obsah. Přecházet mezi kapitolami je možné pouze pomocí panelu Obsah vlevo nahoře.
  • Obrázky. Kapitoly je možné přepnout přímo v knize pomocí šedých trojúhelníkových ikon.
  • Text. K navigaci se použijí názvy kapitol.
 3. Uživatelské nadpisy nabízí uživateli možnost mít jiný nadpis pro kapitolu a jiný pro její odkaz v obsahu Knihy. Více o jejich nastavení se dozvíte v sekci Jak povolit/zakázat uživatelské nadpisy. Pokud nechcete vytvářet názvy kapitol sami, nechte pole nezaškrtnuté.

Obr. 3: Nastavení vzhledu Knihy

Další nastavení

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

Mezi dalšími nastaveními najdete Běžná nastavení modulu, Omezení přístupu a Plnění činností (v případě, že je tato funkce povolena správcem systému a v kurzu).

Jak přidat kapitolu

Po kliknutí na nově přidaný studijní materiál Kniha se otevře editor pro vytvoření první kapitoly (viz obr. 4). Povinnými údaji jsou zde Nadpis a Text kapitoly, bez jejichž vyplnění nebude možné kapitolu uložit. Nadpis kapitoly by však neměl být příliš dlouhý, protože se bude zobrazovat také v obsahu Knihy.

Poznámka

Pokud přece jen potřebujete mít nadpis kapitoly dlouhý, lze nastavit pro zobrazení v obsahu nadpis jiný, kratší (viz Uživatelské nadpisy).

Obr. 4: Přidání kapitoly

Práci na první kapitole ukončíte kliknutím na tlačítko “Uložit změny” v dolní části stránky. Tímto krokem zároveň přejdete k zobrazení přidané kapitoly a obsahu, umístěného vlevo (viz obr. 5).

Obr. 5: Zobrazení kapitoly v Knize včetně Obsahu

Jak již bylo zmíněno výše - vzhledem k omezené šířce oblasti, v níž se blok obsahu nachází, není vhodné používat dlouhé názvy kapitol. Jakmile je obsah vytvořen, můžete přidávat další kapitoly kliknutím na ikonu plus (+) nacházející se v bloku obsahu (viz obr. 6).

Obr. 6: Ikona pro vytvoření/úpravu nové kapitoly

Nová kapitola se vždy vytvoří přímo za kapitolou, vedle jejíhož názvu jste klikli na ikonu plus. Pořadí kapitol můžete v obsahu dále měnit pomocí ikon šipek “Nahoru” a “Dolů” (viz obr. 7).

Obr. 7: Ikony sloužící k přesunu kapitol a podkapitol nahoru a dolů v Obsahu

Jak přidat podkapitolu

Podkapitolu lze přidat kliknutím na ikonu plus vedle kapitoly, ke které má být podkapitola přiřazena. V úpravě kapitoly pak stačí zaškrtnout volbu “Podkapitola” (viz obr. 8). Zatímco kapitola může mít mnoho podkapitol, podkapitolu už dále dělit nelze. Smyslem tohoto omezení na dvě úrovně je dosažení větší přehlednosti. 

Obr. 8: Přidání podkapitoly

Po vytvoření jedné či více podkapitol již můžete v postranním obsahu vidět kromě kapitol i tyto podkapitoly (viz obr. 9). Kniha využívá číslování, puntíky nebo odsazení v závislosti na tom, jakou možnost číslování jste zvolili v nastavení vzhledu Knihy. Toto nastavení můžete kdykoliv měnit pomocí ikony “Upravit nastavení” u dané činnosti na hlavní straně kurzu (viz obr. 10) nebo přejitím na blok Správa/Správa knihy/Upravit nastavení.

Obr. 9: Zobrazení obsahu Knihy včetně podkapitol

Jednotlivé kapitoly (a podkapitoly s nimi) se dají pomocí kliknutí na ikonu oka pro studenty skrýt. Učitel si však může tyto kapitoly zobrazit a to i při vypnutém režimu úprav.

Jak povolit/zakázat uživatelské nadpisy

Uživatelské nadpisy jsou v základním nastavení zakázané. To znamená, že názvy kapitol v obsahu a ty, které uživatelé vidí při listování knihou, se shodují (viz obr. 11).

Obr. 10: Uživatelské nadpisy jsou zakázané - názvy se shodují

Pokud však nechcete do obsahu vkládat celé názvy kapitol kvůli jejich přílišné délce, ale přitom byste je rádi zobrazili při listování knihou, můžete využít funkce Uživatelské nadpisy. Díky této možnosti můžete použít v obsahu zkrácený název kapitoly, i když při listování knihou bude zobrazen původní dlouhý název (viz obr. 12). Uživatelské nadpisy je nutné povolit v nastavení Knihy (viz obr. 11).

Obr. 11: Povolení uživatelských nadpisů

Povolením uživatelských nadpisů zamezíte tomu, aby se nadpisy z obsahu zobrazovaly při listování knihou. To vám umožní v editoru textu vložit nadpisy v takovém znění a délce, jaké vám vyhovují. Pokud žádné nadpisy nevložíte, kapitoly zůstanou bez nadpisů.

Obr. 12: Uživatelské nadpisy jsou povolené - názvy jsou různé

Tisk knihy či jednotlivých kapitol

Knihu lze vytisknout buď vcelku, nebo po jednotlivých kapitolách. Jsou k tomu určeny položky “Vytisknout celou knihu” resp. “Vytisknout jednu kapitolu”, které lze najít po otevření Knihy z hlavní strany kurzu v bloku Správa/Správa knihy (viz obr. 13).

Obr. 13: Tisk knihy nebo kapitoly

Pokud si přejete tisk knihy zakázat (např. kvůli autorským právům apod.), musíte tak učinit pomocí položky “Oprávnění” v sekci Správa knihy, zde v poli “Tisk knihy” nastavíte seznam rolí, které mají oprávnění knihu tisknout. Kliknutím na křížek u příslušné role (typicky Guest [Host], Student) znemožníte tisk knihy uživatelům, kteří danou rolí disponují (viz obr. 14).

Obr. 14: Nastavení oprávnění pro tisknutí knihy - nejde vidět sekce Tisk Knihy + některé role anglicky

Importování kapitol

Přejete-li si importovat kapitolu do Knihy, musí být kapitola ve formátu HTML a být archivovaná v souboru typu ZIP.

Poznámka

Chcete-li, aby se nahrály soubory jako podkapitoly, přidejte na konec HTML souboru nebo složky “_sub”.

 1. Přejděte do levého panelu Správa/Správa knihy/Import (viz obr. 15). 


  Obr. 15: Import do Knihy

 2. Přetáhněte ZIP archiv do pole pro nahrání souboru, nebo jej vyhledejte v okně průzkumníku pomocí tlačítka Vyberte soubor … (viz obr. 16).

  Obr. 16: Importování

 3. Klikněte na tlačítko Importovat (viz obr. 17).

Oprávnění v kontextu modulu Kniha

Oprávnění v kontextu této činnosti naleznete po kliknutí na název činnosti na hlavní straně kurzu - odkaz na ně se zobrazí v bloku Správa/Správa knihy/Oprávnění.

Dále v nápovědě