Přeskočit obsah

Automatický zápis podle ISu

Tato stránka obsahuje popis nastavení a fungování automatického zápisu studentů do kurzu podle jejich zápisů/registrací v Informačním systému MU - jak přidat studenty podle jednoho či více předmětů, jak importovat seminární skupiny podle IS MU a jak postupovat při aktualizaci kurzu pro nový semestr.

Warning

The English version of this page is available here.

Automatický zápis podle IS MU je vhodné používat v případě, že kurz v ELFu poskytuje online podporu předmětu nebo předmětům vypsaných v Informačním systému MU. V takovém případě se jedná o nejrychlejší a nejjistější metodu zápisu studentů do kurzu. Učitel pouze zadává požadované parametry (viz Zapnutí automatického zápisu podle ISu), zápis poté probíhá zcela automaticky na základě dat získávaných průběžně z IS MU.

V případě potřeby je možné metodu automatického zápisu doplňovat i ostatními metodami zápisu (tj. ručním zápisem nebo zápisem sebe sama). Oproti předchozí verzi ELFu nedochází k vzájemnému ovlivňování těchto metod (např. k přemázávání ručních zápisů v případě aktivního zápisu podle ISu). Povolením více různých metod zápisu tak můžete do kurzu paralelně zapisovat různé skupiny uživatelů s různými rolemi (studenti, asistenti, učitelé atd.).

Poznámka

Po zvolení všech potřebných nastavení pro automatický zápis studentů a zadání kódu předmětu se studenti neobjeví v seznamu zapsaných uživatelů ihned, ale až po synchronizaci dat s IS, nejpozději do 20 minut. Pokud si studenti předmět z IS odregistrují, projeví se tato změna nejpozději do 12 hodin.

Pozor

Automatickým zápisem podle IS MU mohou být v současné době zapsáni pouze studenti FF, FSS, PřF a FSpS. V případě zájmu o rozšíření této možnosti i na studenty jiných fakult je nutný souhlas příslušného proděkana pro studium.

Zapnutí automatického zápisu podle ISu

Následující kapitola popisuje, jak zapnout a nastavit automatický zápis studentů do kurzu v ELFu podle registrací a zápisů kurzů v IS MU.

Přidání a aktivace metody automatického zápisu

Na stránce Nastavení/Správa kurzu/Uživatelé/Metody zápisu ověřte, zda je metoda Automatický zápis studentů podle IS MU přidána a aktivní (obr. 1). Pokud tomu tak není, přidejte tuto metodu výběrem z rozbalovací nabídky a aktivujte ji kliknutím na ikonu se symbolem oka**.

Obr. 1: Aktivace metody Automatický zápisu studentů podle IS MU

Poznámka

Při založení nového kurzu v ELFu je metoda Automatický zápis podle ISu přidána a aktivována automaticky.

Nastavení parametrů automatického zápisu

Pro zadání příslušných parametrů zápisu přejděte na stránku Nastavení/Správa kurzu/Upravit nastavení** - sekce Automatický zápis studentů podle IS MU (obr. 2).

Obr. 2: Formulář pro úpravu nastavení vybraného kurzu

Zadejte parametry automatického zápisu podle toho, které studenty chcete do kurzu přidat (obr. 3):

Obr. 3: Nastavení parametrů automatického zápisu podle IS MU
 1. Období zápisu: Vyberte požadované období pro zápis studentů podle IS MU. Aktuální období je vždy chronologicky poslední v seznamu. Kromě aktuálního období máte v ELFu k dispozici i archivní údaje o zápisech z předchozích období - v případě, že některé starší údaje studentů potřebujete zpětně dohledat v ELFu. Tuto možnost je samozřejmě možné využít jen v případě a jen pro ta období, kdy byl v daném kurzu automtický zápis podle IS MU skutečně využit (tj. pro kurzy, ve kterých jste v minulosti automatický zápis nepouživali, se k předchozím obdobím vracet nelze).
 2. Kód předmětu: Vložte kód přiřazený vašemu předmětu v Informačním systému. Tento kód neovlivní název kurzu v ELFu (nezaměňujte s polem “Krátký název” uvedeným výše na stránce nastavení kurzu), slouží pouze pro identifikaci odpovídajícího předmětu v IS MU. Možnosti vkládání kódu podle IS MU jsou následující:

  Kód ISu
  FF0001 Nejjednodušší varianta automatického zápisu. Vložíte kód patřičného předmětu a ELF automaticky zapíše do kurzu v ELFu odpovídající studenty.
  FF0001,FF0002,FF0003 Pokud potřebujete do kurzu zapsat studenty podle více předmětů v ISu, vložte jednotlivé kódy předmětů za sebou a oddělte je čárkou (bez mezer).
  FF0001/A,FF0001/C Pokud chcete do kurzu zapsat pouze studenty z vybraných seminárních skupin předmětu podle ISu (jedné i více), zapisujte tyto seminární skupiny přesně podle jejich označení v Informačním systému (typicky s lomítkem). Při použití více vybraných seminárních skupin vložte jednotlivé kódy za sebou a oddělte je čárkou (bez mezer).
  FF0001/A,FF0003 Výše popsaná nastavení lze libovolně kombinovat, například použít kód pro celý předmět a doplnit jej kódem pro vybranou seminární skupinu předmětu jiného.

  Poznámka

  Pokud do pole Kód předmětu zapíšete kód z ISu obsahující přímé upřesnění seminární skupiny (např. FF0001/A), budou do kurzu zapsáni pouze studenti této seminární skupiny. Vytvoření odpovídající skupiny v kurzu je však přesto dále závislé na nastavení položky Vytvořit seminární skupiny níže.

 3. Automaticky zapsat studenty podle IS MU: Zvolte, zda chcete do kurzu v ELFu přidat pouze zapsané, nebo všechny registrované studenty předmětu v ISu. K dispozici jsou následující možnosti:

  • Ne: Automatický zápis studentů podle ISu nebude spuštěn (bude zastaven).
  • Ano - Registrované studenty: studenty Do kurzu budou zapsáni všichni studenti, kteří mají předmět registrován v IS MU. Toto nastavení neumožňuje automatické vytvoření skupin kurzu podle seminárních skupin v Informačním systému (viz dále).
  • Ano - Zapsané studenty: Do kurzu budou zapsáni všichni studenti, kteří mají předmět v IS MU zapsán. Použití tohoto nastavení můžete kombinovat podle potřeby s automatickým vytvořením skupin kurzu podle seminárních skupin v Informačním systému (viz bod 3).
 4. Vytvořit skupiny v kurzu: Zvolte, zda chcete v kurzu v ELFu automaticky vytvořit skupiny kopírující rozdělení studentů do seminárních skupin v Informačním systému. Použití tohoto pole je možné pouze v případě, že jste u předchozí položky “Automaticky zapsat studenty podle IS MU” nastavili volbu “Ano - zapsané studenty”. Můžete vybírat ze dvou nastavení:

  • Vytvořit skupiny: V kurzu budou automaticky vytvořeny skupiny odpovídající seminárním skupinám v IS MU a zároveň do nich podle stejného klíče rozřazeni studenti.
  • Nevytvářet skupiny: Studenti budou do kurzu zapsáni bez vytvoření jakýchkoli skupin.

Pozor

Pokud chcete v kurzu používat jak automaticky vytvořené skupiny podle ISu, tak skupiny vytvořené manuálně, je nutné před manuálním vytvářením skupin vypnout automatický zápis podle ISu. Pokud tak neučiníte, budou Vám ručně vytvořené skupiny periodicky mazány ve shodě s obnovou automatického zápisu (viz ČKD/FAQ).

Vypnutí automatického zápisu podle ISu

Následující kapitola popisuje, jak deaktivovat automatický zápis studentů do kurzu v ELFu podle registrací a zápisů kurzů v IS MU.

Fungování automatického zápisu

Po nastavení a spuštění automatického zápisu podle ISu (viz předchozí kapitola) bude v souladu s fungováním této metody probíhat zápis studentů nepřetržitě v pravidelných intervalech (20 min). Jinými slovy budou každých 20 minut aktualizována a obnovována data o zapsaných studentech v kurzu.

Neustálá opakovaná aktualizace automatického zápisu je vhodná na začátku semestru, kdy probíhají neustálé změny v registraci a zápisu předmětu v Informačním systému, a je tedy nutné, aby do kurzu v ELFu přicházely aktuální informace o průběhu zápisu a zapsaných studentech. Stahování nových dat z ISu probíhá každých 12 hodin (brzy ráno a brzy odpoledne) - to je také maximální interval, po kterém se změny v zápisu v ISu projeví v seznamu zapsaných studentů v ELFu.

Po ukončení období pro registraci a zápis předmětů v Informačním systému probíhá aktualizace i stahování nových dat z ISu do ELFu i nadále, data o studentech však již zůstávají (kromě ojedinělých případů) neměnná. I při ponechání aktivního/zapnutého automatického zápisu podle ISu v průběhu celého semestru nebude již tedy v zápisech kurzu docházet k žádným změnám.

Situace vyžadující vypnutí automatického zápisu

Z principů fungování automatického zápisu proto vyplývá, že ve většině případů je jedno, zda v průběhu semestru ponecháte zápis podle ISu aktivní či nikoli.

Neustále probíhající aktualizace automatického zápisu může ale činit překážku práci s ručně vytvořenými skupinami v kurzu - pokud je učitel potřebuje používat (viz ČKD/FAQ), neboť při každé aktualizaci zápisu (po 20 min) dojde zároveň k přemazání všech ručních skupin dříve vytvořených v kurzu.

Při zapnutém automatickém zápisu není rovněž možné vyškrtnout vybrané studenty z kurzu, což může být požadováno ve specifických případech (např. práce s jasně vymezenou skupinou studentů předmětu). Navíc pokud by zápis podle ISu probíhal nadále, vyškrtnutí studenti by se obratem do kurzu zapsali znovu.

V rámci výše uvedených případů práce v kurzu je proto nezbytné vypnout (tj. ukončit aktualizace) automatický zápis studentů podle ISu - návod uvádíme níže.

Poznámka

Při vypnutí automatického zápisu dojde k zamezení procesu opakované aktualizace zápisů studentů v kurzu, nikoli však k vyškrtnutí z kurzu. Studenti tak zůstanou v kurzu dále zapsáni a mohou v něm pracovat bez omezení. V případě potřeby je možné automatický zápis navíc kdykoli opětovně zapnout.

Postup vypnutí automatického zápisu

Přejděte na stránku Nastavení/Správa kurzu/Upravit nastavení - sekce Automatický zápis studentů podle IS MU (obr. 4).

V poli Automaticky zapsat studenty podle IS MU zvolte možnost NE. Pro uložení změn klikněte na tlačítko “Uložit změny” na konci stránky nastavení. Takto budou vypnuty aktualizace automatického zápisu, všichni studenti zapsaní touto metodou však v kurzu dále zůstávají a mohou pracovat bez omezení.

Obr. 4: Vypnutí automatického zápisu podle ISu

Pozor

Nezaměňujte vypnutí automatického zápisu (viz výše) s odstraněním metody zápisu jako takové. Při odstranění metody zápisu jako takové budou totiž z kurzu odstraneni i všichni studenti zapsaní právě touto metodou (více viz následující kapitola)!

Vyškrtnutí studentů zapsaných podle ISu

Následující kapitola popisuje, jak vyškrtnou z kurzu studenty zapsané pomocí automatického zápisu.

Vyškrtnutí jednotlivých vybraných studentů

Aby bylo možné vyškrtnout z kurzu jednotlivé vybrané studenty zapsané pomocí metody automatického zápisu podle ISu, je nutné nejprve vypnout aktualizace této metody zápisu (viz předchozí kapitola). Přejděte na stránku Nastavení/Správa kurzu/Upravit nastavení a v sekci Automatický zápis studentů podle IS MU vypněte automatický zápis nastavením položky Automaticky zapsat studenty podle IS MU na NE (obr. 4).

Po vypnutí automatického zápisu je možné vyšrtnout vybrané studenty ze seznamu všech zapsaných uživatelů kurzu na stránce Nastavení/Správa kurzu/Uživatelé/Zapsaní uživatelé, a to pomocí ikony “Vyškrtnout” (ikonky odpadkového koše) ve sloupci Stav (obr. 5), případně pomocí hromadné manipulace s uživateli.

Obr. 5: Vyškrtnutí konkrétního studenta zapsaného v kurzu automaticky podle ISu

Pozor

Vyškrtnutí studentů zapsaných metodou automatického zápisu podle IS MU není možné, pokud jsou zapnuté aktualizace automatického zápisu (viz výše).

Vyškrtnutí všech studentů najednou

Pokud chcete z kurz vyškrtnout najednou kompletně všechny studenty zapsané pomocí automatického zápisu podle ISu, je nejjednodušším řešením odstranit celou metodu zápisu. To provedete na stránce Nastavení/Správa kurzu/Uživatelé/Metody zápisu kliknutím na ikonu “Odstranit” ve sloupci Upravit (obr. 6). Pokud budete chtít později metodu automatického zápisu v kurzu opět použít, přidáte ji z rozbalovací nabídky na stejné stránce (viz kapitola Zapnutí automatického zápisu podle ISu).

Obr. 6: Odstranění metody Automatický zápis studentů podle IS MU

Poznámka

Pokud nechcete studenty zapsané podle ISu z kurzu hromadně odstranit, pouze jim (dočasně) znemožnit do kurzu přístup (bez nutnosti skrýt celý kurz), můžete využít možnosti zakázat dočasně konkrétní metodu zápisu (zavření ikony oka - viz obr. 6). Studenti takto zůstanou v kurzu dále zapsaní, dokud ale pomocí stejné ikony metodu nepovolíte, nebudou mít do kurzu přístup.

Pozor

Pokud do kurzu chcete automaticky zapsat novou skupinu studentů podle jiného kódu přemětu v ISu, není nutné metodu automatického zápisu odstraňovat (pro vyškrtnutí stávajících studentů) a opětovně přidávat (pro zápis podle jiného kódu). V tomto případě stačí v nastavení parametrů automatického zápisu změnit kód předmětu a k výměně zapsaných studentů kurzu dojde při nejbližší aktualizaci automatického zápisu (do 20 min).

Dále v nápovědě