Přeskočit obsah

Statistiky

Stránka Statistiky poskytuje informace potřebné ke statistické (psychometrické) analýze testových úloh. Naleznete ji v bloku Správa/Správa testu/Výsledky/Statistiky.

Obsah stránky Statistiky

Stránka Statistiky obsahuje tři sekce: souhrnné informace o testu, strukturní analýzu (v tabulkovém formátu) a sloupcový graf znázorňující obtížnost a diskriminační účinnost testových úloh. Nabízí také individuální analýzu jednotlivých úloh.

Informace o testu

Tato sekce se nachází v horní části stránky a obsahuje název testu a kurzu, v němž je test používán. Nalézt v ní můžeme také průměrné statistiky testu, jako průměrné hodnocení konrkétních pokusů, medián hodnocení pokusu s nejvyšším hodnocením nebo celkový počet oznámkovaných pokusů. Více o informacích obsažených v této sekci můžete nalézt na stránkách Moodlu.

Strukturní analýza testu

Zde najdete tabulku se seznamem testových úloh a příslušných statistik. Jednotlivé sloupce tabulky můžete skrýt kliknutím na ikonu , zobrazení skrytého sloupce lze pak docílit kliknutím na ikonu (viz obr. 1).

  1. K detailní analýze konkrétní úlohy lze přejít kliknutím na název úlohy.

  2. Ikony ve sloupci nalevo umožňují náhled či úpravu úlohy.

  3. Celou tabulku je možné stáhnout jako textový soubor (konkrétní formát lze zvolit v rozbalovací nabídce).

  4. U úloh, které jsou červeně zvýrazněné, se výrazně liší výsledky hodnocení úlohy a celého testu, což napovídá, že jsou tyto úlohy chybně postavené, zavádějící nebo obecně nějak podezřelé 

    Obr. 1: Strukturní analýza úloh

Poznámka

Hodnocení barevně zvýrazněné úlohy (“Defenestrace 1618”) má opačný trend než celkové hodnocení testu. To znamená, že pokud je hodnocení úlohy nadprůměrné, výsledná známka za celý test bývá podprůměrná a naopak. 

Následující tabulka obsahuje popis dostupných statistik.

Sloupec Popis
Pokusy Počet studentů, kteří se pokusili o test.
Index obtížnosti Podíl studentů, kteří v této úloze odpověděli správně.
Směrodatná odchylka Vyjadřuje míru variability ve známkách za danou úlohu (viz heslo Směrodatná odchylka na Wikipedii).
Uhádnutelnost položky Průměrné skóre, které lze získat náhodným tipováním odpovědí.
Zamýšlená váha Zamýšlená váha je rovna maximálnímu počtu bodů za úlohu v daném testu. Pokud je v testu za 10 bodů úloha hodnocena 3 body, její zamýšlená váha je 30 %.
Skutečná váha Je odhadnuta na základě výsledků testu a vypovídá o tom, jak velké procento rozdílů v hodnocení lze danou otázkou vysvětlit. Ideálně by se hodnota skutečné váhy měla blížit hodnotě zamýšlené váhy.
Diskriminační index Vyjadřuje vztah mezi bodovým hodnocením úlohy a hodnocením za celý test. U dobře vytvořené úlohy v platí, že ti studenti, kteří získali za danou úlohu vysokou známku, získali vysokou známku za celý test (a naopak).
Diskriminační účinnost Ukazatel podobný diskriminačnímu indexu.

Další informace o přesném výpočtu testových statistik se dozvíte na stránkách nápovědy moodle.org (EN). OpenUniversity pak nabízí stručné vysvětlení toho, co lze z těchto statistik vyčíst (soubor PDF).

Statistiky testu v grafech

Graf v této sekci umožňuje vizuální analýzu jednotlivých položek. Fialové sloupce reprezentují procentuální hodnoty obtížnosti úloh, oranžové sloupce pak hodnoty diskriminační účinnosti.

Poznámka

U úlohy č. 2 na obr. 2 můžeme v grafu vidět diskriminační účinnost v záporných hodnotách, což znamená, že rozpor mezi hodnocením této úlohy a celého testu je nápadně velký.

Obr. 2: Graf obtížnosti a diskriminační účinnosti úloh

Analýza jednotlivé úlohy

Kliknutím na název úlohy v rámci strukturní analýzy testu přejdete na stránku určenou k analýze jednotlivé úlohy. Ta obsahuje:

  • Informace o konkrétní úloze 
  • Statistickou analýzu obtížnosti, rozlišovací účinnosti a jiných parametrů 
  • Analýzu odpovědí

Informace o úloze

Tato sekce nabízí základní informace o dané úloze: název a typ úlohy, její pozice v testu a text zadání. Tabulka také obsahuje ikony pro náhled a úpravu úlohy.

Obr. 3: Informace o úloze

Statistiky úlohy

Data v této sekci jsou totožná s daty ve strukturní analýze testu, avšak týkají se pouze dané položky (což zvyšuje přehlednost).

Obr. 4: Statistiky úlohy

Poznámka

Tip: Jelikož výpočet statistik nějakou dobu trvá, Moodle ukládá vypočítané hodnoty a pracuje s nimi v průběhu následujících 15 minut. Na stránce se proto zobrazuje údaj o tom, kdy byly hodnoty, se kterými statistika pracuje, vypočítány, a tlačítko pro jejich okamžité přepočítání.

Analýza odpovědí

Tato sekce obsahuje údaje o tom, kolikrát byla zvolena ta která odpověď a jakým způsobem se podílela na hodnocení úlohy. Přesná podoba frekvenční analýzy závisí na typu úlohy; pro některé typy úloh (například Dlouhá tvořená odpověď) není tento typ analýzy dostupný.

Obr. 5: Frekvenční analýza odpovědí

Další informace

Dále v nápovědě