Přeskočit obsah

Import úloh ve formátu GIFT

GIFT představuje komplexní formát pro importování testových úloh z textového souboru. V rámci jednoho textového souboru lze použít více typů úloh (Výběr z možných odpovědí, Pravda/nepravda, Přiřazování, Krátká tvořená odpověď a Numerická úloha) a formát GIFT zároveň umožňuje zadávat poznámky k úlohám, jména úloh, komentář k odpovědím a jejich hodnocení v procentech.

Obecné poznámky k formátu GIFT

V rámci jednoho souboru upraveného ve formátu GIFT lze najednou importovat libovolný počet úloh a zároveň libovolně kombinovat úlohy různých typů uvedených níže. Tímto způsobem je tedy možné poměrně rychle plnit Banku úloh položkami, které potřebujete pro konkrétní test nebo sadu testů. 

Pozor

Pokud soubor pro import obsahuje více úloh, musí být každá z nich oddělena volným řádkem. V rámci úlohy se naopak žádný volný řádek vyskytovat nesmí (úloha by pak byla špatně dekódována).

Pro tvorbu importních souborů je dále nutné používat pouze editor prostého textu (např. Poznámkový blok ve Windows). Ostatní programy (MS Word apod.) totiž do textu přidávají další formátovací značky, které import znemožňují. Kódování vašeho textového souboru musí být UTF-8 (nastavuje se typicky ve formuláři pro ukládání souboru). V textu je možné plně využít HTML značkování pro vytvoření požadovaného vzhledu importovaných testových úloh (není tedy nutné se k úloze vracet a editovat její vzhled pomocí uživatelského rozhraní Moodlu).

Pokud systém nalezne při importu chybu v kódování souboru, import se přeruší - v takovém případě je třeba vrátit se k souboru, chybu najít, opravit a zkusit to znovu.

Výběr z možných odpovědí

U úlohy tohoto typu jsou nesprávné odpovědi uvozeny vlnovkou (~) a správné odpovědi rovnítkem (=).

Příklad

Kdo je pohřben v památníku na Vítkově?{~TGM ~Klement Gottwald =nikdo}

Pro větší srozumitelnost můžete každou odpověď napsat na zvláštní řádek a případně i odsadit.

Příklad

Americký Den díkůvzdání se slaví {
~druhý
~třetí 
=čtvrtý 
} čtvrtek v listopadu.

Z jaké země původně pochází japonské písmo? {
~Indie
=Čína
~Korea
~Egypt}

Více odpovědí

Možnost Více odpovědí se používá pro úlohy s výběrem odpovědí, u nichž musí být označeny dvě a více odpovědí, aby student získal plný počet bodů. Možnost bude povolena, pokud přidělíte dílčí procentní hodnocení více odpovědím, ale zároveň žádné z nich neudělíte plné bodové ohodnocení.

Příklad

Kdo byl pohřben v památníku na Vítkově? {
~Nikdo
~%50%Klement Gottwald
~%50%Představitelé komunistického režimu
~TGM }

V souladu s logikou úlohy Více odpovědí není žádná odpověď uvozena rovnítkem (=). Součet bodů by zároveň neměl překročit 100 %, jinak systém zobrazí chybové hlášení. Aby student automaticky nezískal 100 % pouze tím, že označí všechny odpovědi, je dobré nastavit pro nesprávné odpovědi záporné procentní hodnoty.

Příklad

Kdo byl pohřben v památníku na Vítkově? {
~%-50%Nikdo
~%50%Klement Gottwald
~%50%Představitelé komunistického režimu
~%-50% TGM }

Krátká tvořená odpověď

U úlohy s krátkou tvořenou odpovědí jsou všechny odpovědi uvozeny rovnítkem (=), které značí, že jsou všechny správné. Žádná odpověď nesmí být uvozena vlnovkou.

Příklad

Kdo je pohřben v památníku na Vítkově? {=nyní již nikdo =nikdo}

Dvě a dvě se rovnají {=čtyřem =4}.

Pokud existuje pouze jedna správná odpověď, nemusí být uvozena rovnítkem. Pozor ale na na záměnu s úlohou typu Pravda/Nepravda.

Pravda/nepravda

U tohoto typu úlohy odpověď značí, zda je určité tvrzení pravdivé nebo nepravdivé. V zápisu úlohy uvádíme odpověď v podobě {TRUE} nebo {FALSE}, nebo zkráceně {T} a {F}.

Příklad

V památníku na Vítkově je pohřben Klement Gottwald.{F}

Slunce vychází na východě.{T}

Přiřazování

Dvojice správných odpovědí začínají rovnítkem (=) a jsou odděleny symbolem “->”. Je zapotřebí vytvořit alespoň tři páry odpovědí k přiřazení.

Příklad

Zadání úlohy. {
=otázka1 -> odpověď1
=otázka2 -> odpověď2
=otázka3 -> odpověď3
}

Přiřaďte k následujícím zemím jejich hlavní města. {
=Kanada -> Ottawa
=Itálie -> Řím
=Japonsko -> Tokio
=Rakousko -> Vídeň
}

U úloh typu Přiřazování nelze k odpovědím připojovat komentář ani stanovit procentní hodnocení odpovědí.

Numerická úloha

Odpověď u numerické úlohy musí začínat znakem křížku (#). U odpovědi lze zároveň stanovit velikost přijatelné chyby, která se uvádí za správnou odpovědí a odděluje se dvojtečkou. Pokud je například správná odpověď jakákoliv hodnota z intervalu 1,5 až 2,5, zapíše se jako {#2:0.5}. To značí, že správná odpověď je hodnota 2 s přijatelnou chybou 0,5 (tedy interval od 1,5 do 2,5). Pokud není velikost chyby uvedena, předpokládá se, že je nulová.

Příklad

Kdy se narodil Tomáš G. Masaryk? {#1822}

Jaká je hodnota pí (na tři desetinná místa)?{#3.1415:0.0005}.

Odpověď na numerickou úlohu může být zapsána také jako interval v následující podobě: {#MinimálníHodnota..MaximálníHodnota}

Příklad

Jaká je hodnota pí (na tři desetinná místa)? {#3.141..3.142}.

Při přípravě souboru určeného k importu můžete zadávat několik číselných intervalů v rámci jedné odpovědi, zvláště pak v kombinaci s procentním hodnocením jednotlivých variant. Je-li uvedeno více správných odpovědí, musí být v zápise odděleny rovnítkem (stejně jako u otázek s krátkou tvořenou odpovědí).

Příklad

Kdy se narodil Tomáš G. Masaryk? {#
=1822:0
=%50%1822:2
}

Další možnosti formátu GIFT

Kromě těchto základních typů úloh nabízí filtr formátu GIFT další volby: poznámky k úloze, název úlohy, komentář k odpovědím a hodnocení odpovědí v procentech. V této sekci naleznete návody na jejich zápis.

Poznámky k úloze

Textový soubor může obsahovat i informace, které se nebudou vkládat do Moodlu. Takto můžete úlohy opatřit např. nadpisy nebo dalšími informacemi. Filtr ignoruje všechny řádky začínající dvěma lomítky (tabulátory a mezery před nimi se neuvažují).

Příklad

// Podnadpis: Číselné úlohy
Kolik je 2 plus 2? {#4}

Název úlohy

Na začátek úlohy lze vložit její název. Název musí být uzavřen do dvojitých dvojteček.

Příklad

::Původ kandži:: Z které země původně pochází japonské písmo? {=Čína}

::Díkůvzdání:: Americký Den díkůvzdání se slaví {~druhý ~třetí =čtvrtý} čtvrtek v listopadu.

Jestliže jméno úlohy není uvedeno, bude jako jméno použito celé její znění.

Komentář

Ke každé odpovědi lze připojit komentář; připojuje se za odpověď a uvozuje se křížkem (#).

Příklad

Která z těchto možností je správná?{
~chybná odpověď#komentář k chybné odpovědi
~další chybná odpověď#komentář k této chybné odpovědi
=správná odpověď#komentář ke správné odpovědi}

Kdo je pohřben v památníku na Vítkově?{
=nyní již nikdo#výborně!
=nikdo#výborně!}
V památníku na Vítkově je pohřben TGM. {FALSE#Není a nikdy nebyl.}

Procentní hodnocení odpovědí

Procentní hodnocení odpovědí je k dispozici jak pro úlohy s výběrem odpovědí, tak pro úlohy s krátkou tvořenou odpovědí. Procentní hodnocení se vkládá za vlnovku (u úloh s výběrem odpovědí) nebo za rovnítko (u úloh s krátkou tvořenou odpovědí), přičemž daný údaj o procentech je uzavřen mezi dvěma znaky “%” (např. %50%). Toto nastavení lze kombinovat s komentáři k odpovědím.

Příklad

Složitá otázka.{~chybná odpověď ~%50%téměř správná odpověď =zcela správná odpověď}

::Ježíšovo město::Ježíš Kristus byl z {
~Jeruzaléma#Jeruzalém je sice významné město, ale odpověď zní jinak.
~%25%Betléma#Zde se narodil, ale nevyrůstal.
~%50%Galileje#Je třeba být přesnější.
=Nazaretu#Ano! Přesně tak!}.

::Ježíšovo město:: Ježíš Kristus byl z {
=Nazaretu#Ano! Přesně tak!
=%75%Nasaretu#Správně, ale pozor na pravopis.
=%25%Betléma#Zde se narodil, ale nevyrůstal.}

Poznámka

Poslední dva uvedené příklady obsahují tutéž otázku – poprvé jako úlohu s výběrem odpovědí, podruhé jako úlohu s krátkou tvořenou odpovědí.

Speciální znaky ~ = # { } :

Znaky ~ = # { } slouží k řízení činnosti filtru a nelze je použít jako součást textu úlohy. Protože tyto znaky vykonávají při řízení činnosti tohoto filtru speciální funkci, nazývají se řídicí znaky. V jistých případech je však použití některého z těchto znaků nezbytné, např. pro zápis matematického výrazu. Řešením tohoto problému je předejít interpretaci uvedených znaků jako řídicích – před znak se v tom případě vloží zpětné lomítko (); filtr jej pak nebude považovat za znak řídicí a přepíše jej beze změny do textu úlohy.

Příklad

Který výraz je roven 5? {
~ \= 2 + 2
= \= 2 + 3
~ \= 2 + 4 }

::Řídicí znaky formátu GIFT::

Který z následujících znaků NENÍ řídicím znakem importního formátu GIFT? {
~ \~ # \~ je řídicí znak.
~ \= # \= je řídicí znak.
~ # # # je řídicí znak.
~ { # { je řídicí znak.
~ } # } je řídicí znak.
= \ # Správně! \ (zpětné lomítko) není řídicí znak. ALE používá se, chceme-li řídicí znak použít v textu úlohy. }

Při zpracování úlohy se zpětné lomítko odstraní a v Moodlu se do textu úlohy neuloží.