Přeskočit obsah

Skupiny

Důvody pro rozdělení účastníků kurzu do skupin

Skupin je vhodné využít zejména tehdy, jestliže:

 • jste učitelem v kurzu, do kterého je zapsáno více tříd najednou, a chcete filtrovat činnosti a známky tak, abyste mohli vidět vždy jen jednu třídu;
 • máte vést kurz, který však sdílíte s dalšími učiteli, a chcete filtrovat činnosti a známky tak, abyste neviděli ty, které patří studentům vašich kolegů;
 • chcete přiřadit činnost nebo studijní materiál pouze jedné třídě nebo skupině studentů a nechcete, aby je viděli ostatní. Další informace k tomuto případu naleznete na stránce věnované Seskupení.

Poznámka

Nejdůležitější je si uvědomit, že rozdělení do skupin učitelé využijí především při kontrole toho, co do kurzu vložili studenti.

Typy skupinových režimů

Učitel může v kurzu využít tří typů skupinového režimu (viz obr. 1). 

 • Žádné skupiny. V tomto režimu jsou všichni účastníci kurzu členy jediné skupiny.
 • Oddělené skupiny. Každá skupina vidí pouze svoji vlastní skupinu, ostatní skupiny jsou pro ni neviditelné.
 • Viditelné skupiny. Členové každé skupiny pracují v rámci vlastní skupiny, ale vidí i skupiny ostatní.

  Obr. 1: Typy skupinových režimů v nastavení Skupin na úrovni kurzu

Úrovně pro režim skupin

Režimu skupin lze využít: 

 • Na úrovni celého kurzu. Režim skupin definovaný v Nastavení kurzu je výchozím režimem také při zakládání nové činnosti v kurzu (na úrovni činnosti jej lze změnit).
 • Na úrovni jednotlivých činností. Každá činnost s podporou skupin může mít nastaven svůj skupinový režim.

  Pozor

  Toto nastavení není k dispozici tehdy, je-li v nastavení kurzu zapnuta volba “Vnutit režim skupin”. V takovém případě mají všechny činnosti takový režim, který je nastaven na úrovni kurzu.

Nastavení režimu skupin na úrovni činnosti

U některých typů činností dovoluje systém skupinovou práci. Režim skupin pro určitou činnost učitel nastavuje po kliknutí na název dané činnosti na hlavní straně kurzu a dále v bloku Správa/Správa činnosti/Upravit nastavení. Poté je třeba přejít k sekci Běžná nastavení modulu, která je v původním zobrazení sbalená. Po rozbalení sekce může učitel u možnosti Režim skupin z rozbalovací nabídky vybrat mezi režimy Žádné skupiny, Oddělené skupinyViditelné skupiny.


Obr. 2: Typy skupinových režimů v nastavení Skupin na úrovni činnosti

Poznámka

Sekce Běžná nastavení modulu patří mezi Společná nastavení modulů, která jsou zobrazena v nastavení každé činnosti. Více informací k Běžným nastavením modulu naleznete zde.

Vytvoření skupin

Ještě před rozdělením uživatelů do skupin je nutné nějaké skupiny v kurzu vytvořit. Učitel tak provede v bloku Správa/Správa kurzu/Uživatelé/Skupiny. Tato stránka je rozdělena do dvou sloupců (viz obr. 4):

 • Skupiny. Zde jsou zobrazeny všechny skupiny, které učitel v kurzu již vytvořil.
 • Členové. Po kliknutí na některou skupinu ve sloupci Skupiny učitel uvidí seznam uživatelů zapsaných do této skupiny.

Novou skupinu učitel vytvoří kliknutím na tlačítko “Vytvořit skupinu” ve sloupci Skupiny (viz obr. 3).

Obr. 3: Vytvoření nové skupiny v kurzu

Po kliknutí na “Vytvořit skupinu” je učitel přesměrován na nastavení této skupiny (viz obr. 4):

 1. Název skupiny. Slouží k zadání názvu dané skupiny, který dále slouží učiteli k orientaci mezi vytvořenými skupinami. Tento název bude studentům zobrazen v případě využití modulu Výběr skupiny.
 2. ID číslo skupiny. Učitel zde má možnost přidělit každé skupině libovolné ID číslo. Tento identifikátor skupiny se používá pouze při komunikaci s externími systémy, a není tudíž zobrazován nikde na těchto stránkách.

  Pozor

  V rámci kurzu musí být ID čísla skupin vždy jedinečná, skupinu s již existujícím ID proto není možné vytvořit.

 3. Popis skupiny. Slouží k vložení podrobnějších informací o dané skupině. Tento popis bude studentům zobrazen v případě využití modulu Výběr skupiny.

 4. Klíč k zápisu. Použitím klíče k zápisu je možné umožnit vstup do kurzu pouze těm uživatelům, kteří budou tento klíč znát.
 5. Skrýt obrázek. Nechcete-li, aby byl v kurzu zobrazován profilový obrázek skupiny, vyberte z rozbalovací nabídky možnost “Ano”.
 6. Nový obrázek. Ke každé skupině lze nahrát profilový obrázek, který bude zobrazen například u příspěvku do fóra, který vložil člen dané skupiny.

  Kliknutím na tlačítko “Uložit změny” bude skupina vytvořena a zobrazena ve sloupci Skupiny.

  Obr. 4: Sekce Obecná nastavení nové skupiny

Rozdělení účastníků kurzu do skupin

Do skupin může učitel účastníky kurzu rozdělit buď ručně, nebo na základě klíče k zápisu, který účastník použije při zápisu do kurzu. Administrátor může účastníky kurzu rozdělit do skupin také pomocí importu uživatelů do kurzu z textového souboru. Níže jsou popsány jednotlivé způsoby rozdělení účastníků do skupin.

Ruční přidávání uživatelů do skupin

Tato funkce je dostupná v bloku Správa/Správa kurzu/Uživatelé/Skupiny. Na zobrazené stránce učitel vidí dva sloupce: 

 • Skupiny. Zde jsou zobrazeny všechny skupiny, které učitel v kurzu vytvořil. Pokud zde žádná není, učitel novou vytvoří kliknutím na tlačítko “Vytvořit skupinu” ve sloupci Skupiny (více o vytváření skupin se dozvíte výše).
 • Členové. Po kliknutí na některou skupinu ve sloupci Skupiny zde učitel uvidí seznam uživatelů zapsaných do této skupiny.

Pro ruční přidání uživatelů do skupiny postupujte následovně (viz obr. 5):

 1. Ve sloupci Skupiny označte tu skupinu, do které chcete uživatele přidat.
 2. Ve sloupci Členové klikněte na tlačítko “Přidat/odebrat uživatele ze skupiny”.

  Obr. 5: Otevření ručního přidávání uživatelů do skupin

Poté vás systém přesměruje na formulář, kde se již provádí samotné přidání uživatelů do skupiny, která byla označena v předchozím kroku. Tento formulář má tři sloupce:

 • Členové skupiny. Zobrazuje stávající členy skupiny, kterou učitel otevřel.
 • Uživatelé k dispozici. Zobrazuje uživatele kurzu, kteří nejsou členy této skupiny.
 • Členství vybraného uživatele. Zobrazuje případné skupiny, kterých je uživatel již členem.

Pro samotné přidání uživatelů do skupiny postupujte následovně (viz obr. 6):

 1. Ve sloupci Uživatelé k dispozici označte toho uživatele, kterého chcete přidat do skupiny (při větším počtu studentů v kurzu je možné využít vyhledávacího pole).
 2. Klikněte na tlačítko “Přidat”, čímž se uživatelovo jméno objeví v seznamu ve sloupci Členové skupiny.

  Obr. 6: Zobrazení formuláře pro přidání uživatele do skupiny

Poznámka

V tomto formuláři lze uživatele ze skupiny také odstraňovat, a to označením daného uživatele ve sloupci Členové skupiny a kliknutím na tlačítko “Odstranit”.

Automatické zařazení do skupiny na základě klíče k zápisu

Při použití klíče k zápisu bude vstup do kurzu umožněn pouze těm uživatelům, kteří znají tento klíč. Aby bylo po studentovi vyžadováno zadání klíče k zápisu, musí učitel nastavit klíč u jednotlivých skupin a poté povolit použití skupinového klíče v rámci celého kurzu. Jednotlivé kroky tohoto nastavení jsou popsány níže. Při použití klíče bude student zapsán do kurzu a také automaticky přiřazen do příslušné skupiny.

Pozor

Aby zařazení do skupiny na základě klíče k zápisu fungovalo, je nutné nastavit také obecný klíč k zápisu do kurzu. Pokud by tak totiž učitel neučinil, po studentech by nebyl žádný klíč vyžadován ani v případě, že u jednotlivých skupin by klíč nastaven byl. Učitel nastavení obecného klíče k zápisu do kurzu provede v bloku Správa/Správa kurzu/Uživatelé/Metody zápisu. Zde je nutné u metody Zápis sebe sama do kurzu kliknout na editační ikonu a zadat libovolný klíč do pole u položky “Klíč k zápisu” a nastavení uložit (viz obr. 7).

Poznámka

Pokud dále učitel u jednotlivých skupin nastaví skupinové klíče k zápisu, budou po studentech vyžadovány právě tyto.

Obr. 7: Nastavení klíče pro zápis do kurzu

Nastavení hesla u jednotlivých skupin

Nastavení hesla pro automatické zařazení do konkrétní skupiny provedete následujícím způsobem:

 1. Přejděte na blok Správa/Správa kurzu/Uživatelé/Skupiny.
 2. Ve sloupci Skupiny označte tu skupinu, u níž chcete klíč k zápisu nastavit.
 3. Klikněte na tlačítko “Upravit nastavení skupiny” ve sloupci Skupiny (viz obr. 8).

  Obr. 8: Nastavení klíče k zápisu do skupiny

 4. Na zobrazené stránce do pole Klíč k zápisu zadejte vámi zvolené heslo. Pro lepší kontrolu můžete zaškrtnout políčko “Odkrýt”, místo hvězdiček se vám tak zobrazí heslo v plném znění.

 5. Kliknutím na “Uložit změny” jste provedli nastavení klíče k zápisu uživatelů do této skupiny.

  Obr. 9: Zadání klíče k zápisu do skupiny

**Povolení Použití skupinových klíčů k zápisu **

Postup pro povolení použití skupinových klíčů, které učitel nastavil u každé skupiny zvlášť, naleznete na stránce věnované Zápisu do kurzu v sekci Zápis sebe sama do kurzu, kde se nachází možnost Použít skupinové klíče k zápisu.

Poznámka

Každé skupině účastníků kurzu sdělte klíč k zápisu do jejich skupiny (například na první prezenční hodině, e-mailem apod.). Studenti budou při zápisu do kurzu automaticky zařazeni do skupiny podle použitého klíče. Pokud by zadali klíč, který jste definovali na úrovni celého kurzu, nebudou zařazeni do žádné skupiny.

Zařazení do skupin při importu uživatelů z textového souboru

Správce stránek má možnost vkládat do Moodlu nové uživatele mj. dávkově z textového souboru. V importovaném souboru lze nastavit také kurzy a uvnitř nich i skupiny, do kterých mají být vkládaní uživatelé zapsáni.

Přiřazení činností a materiálů jednotlivým skupinám

Vytvořením Seskupení a přiřazením jedné Skupiny do každého z nich je možné omezit přístupnost činností či materiálů jednotlivým skupinám. Více informací naleznete na stránce Seskupení.

Dále v nápovědě