Přeskočit obsah

Jak vytvořit poutavé úvodní video k online kurzu

Na počátku tvorby nového on-line kurzu je třeba učinit celou řadu rozhodnutí. Mohou se týkat jeho uspořádání, grafického motivu nebo toho, jak sdělit studentům podrobnosti o náplni a organizaci kurzu a kontaktní informace. Často opomíjeným prvkem, který má však na charakter a vyznění kurzu nemalý vliv, je úvodní video.

Říci studentům pár slov o sobě a o povaze kurzu má pro výuku překvapivě velký význam. Pokud vyučující při první přednášce místo úvodu jen cosi zamumlá, případně poznamená, že nikdy předtím neučil, může takové vystoupení ovlivnit způsob, jakým budou studenti vnímat obsah přednášek (a snížit jejich motivaci ke studiu). Lidé se totiž často spoléhají na první dojem, který nemusí být vždy příznivý.

V klasické učebně má samozřejmě učitel výhodu osobního kontaktu se studenty, což mu umožňuje adekvátním způsobem reagovat a situaci napravit. V online kurzu však tato možnost chybí. Tím spíše hrozí, že si studenti vytvoří nepříznivý dojem, který pak na zbytek semestru nežádoucím způsobem ovlivní jejich práci v kurzu.

Vědecké poznatky o důsledcích prvního dojmu

Na vliv prvního dojmu se ve své studii zaměřil Dulaney (2013). Použil k tomu sérii tří naučných videí o etice, která promítal dvěma skupinám zkoumaných osob. Videa promítaná v obou skupinách se co do obsahu nelišila, byla však doplněna dvěma různými úvodními sekvencemi.

V první sekvenci (označené „A”) domnělá autorka videí řekla, že „nemá mnoho praktických zkušeností”, nebo „…ještě loni jsem seděla zrovna tam, kde teď sedíte vy…”, přičemž titulek na obrazovce ji označil za studentku. Naproti tomu ve druhé sekvenci („B”) prohlásila, že je „fascinována etikou”, a že „realizuje komerční projekt založený na rozsáhlém výzkumu”, přičemž titulek ji identifikoval jako vědeckou pracovnici v oblasti etiky.

Obě dvě skupiny účastníků zhlédly identickou sérii videí pojednávajících o etice, ale zatímco první skupina sledovala úvodní sekvenci A, druhá skupina sledovala sekvenci B. Po zhlédnutí každého videa účastníci vyplnili krátký dotazník, v němž zhodnotili obsah filmu.

Při hodnocení závěrečného videa odhalil T-test pro nezávislé výběry statisticky významný rozdíl u pěti z osmi položek dotazníku. To znamená, že hodnocení filmů se lišilo v závislosti na tom, které úvodní video mu předcházelo. Z hlediska časového průběhu medián hodnocení mírně stoupal ve skupině, která sledovala verzi A, a mírně klesal ve skupině, která sledovala verzi B (nicméně i přesto byl ve skupině B vyšší). Zdá se tedy, že respondenti hodnotili naučné video jako méně hodnotné, pokud pocházelo od (údajně) méně kompetentní osoby, a i mírné zlepšení tohoto názoru vyžadovalo delší čas.

Jak to funguje v online kurzu

Amber Mathern se pokusila změřit přínos úvodního videa v online kurzu. Za tímto účelem porovnala hodnocení stejného kurzu ve dvou variantách, z nichž jedna obsahovala úvodní video a druhá nikoli. Studie se účastnili studenti pregraduálního kurzu „Organization behavior” na University of Mary at Bismarck v Severní Dakotě.

Výsledek odpovídal očekáváním: Studenti zapsaní do kurzu, který obsahoval úvodní video, přispívali ve větší míře do diskuzních fór (alespoň zpočátku, tedy v prvních dvou týdnech kurzu), a navíc pozitivněji hodnotili kurz jako takový.

Studenti, kteří byli zapsáni do kurzu, který úvodní video neobsahoval, odpovídali z 80–83 % pozitivně na otázky týkající se vyučujícího. Naproti tomu studenti, kteří úvodní video viděli, odpovídali pozitivně v celých 100 % případů. Četnost jejich odpovědí ve fórech byla o 6 % vyšší, celkový počet příspěvků pak o 20 % vyšší.

Tyto výsledky jsou v souladu s předcházejícími off-line výzkumy – například Widmeyer & Loy (1988) sdělili jedné skupině studentů, že jejich přednášející je přívětivý, a druhé skupině, že je spíše odtažitý. Všichni studenti si pak vyslechli stejnou přednášku. Studenti, kterým bylo řečeno, že přednášející je vřelý člověk, poté hodnotili jeho pedagogické schopnosti lépe, než ti, kterým byl představen jako odtažitý.

Autoři Russo & Campbella (2004) zjistili, že studenti preferují vidět fotografii učitele a slyšet jeho hlas, protože tak získají pocit, že je učitel přítomen dění v kurzu. Jiná skupina výzkumníků (Jones, Naugle, & Kolloff, 2008) uvádí, že studenti oceňují možnost „virtuálně se setkat” s učitelem před samým začátkem kurzu. Úvodní video podle nich napomáhá vytvoření osobního vztahu s učitelem, což má přímý vliv na jejich práci v průběhu kurzu.

O čem hovořit?

Cílem úvodního videa je přivítat studenty v kurzu a zanechat příznivý dojem. Je tedy třeba si na něm dát záležet. Svou roli hraje samozřejmě osvětlení a kvalita audio/video záznamu, neméně důležité je však působit přátelsky, otevřeně a autenticky.

Je výhodné pojmout úvodní video dostatečně obecně, aby mohlo být využito ve většině vašich kurzů. Stačí například místo „Vítejte v online kurzu Úvod do studia Číny” říci „Vítejte v tomto online kurzu” nebo místo „na fakultě učím třetí rok” říci „na fakultě působím od roku 2011”.

Následující text můžete využít jako šablonu. Nezapomeňte doplnit relevantní informace o sobě a kurzech, které vyučujete. A také pokud možno něco, co je pro vás typické a považujete za důležité to o sobě říci.

Dobrý den, jsem [doktor ten a ten] a rád bych vás přivítal v tomto online kurzu.

Na fakultě [té a té] působím od roku [XXXX] a na začátek nového semestru se vždy těším. Bez ohledu na to, jak se vám dařilo či nedařilo v předchozích semestrech, každý nový semestr poskytuje příležitost začít znovu a lépe. To je samozřejmě výhodné, ale může to být i poněkud matoucí: Musíte se seznámit s novou látkou a novým vyučujícím, přičemž každý učí trochu jinak a má trochu jiné požadavky. Mějte na paměti, že jsem tu pro vás, a pokud si nebudete vědět s kurzem rady, určitě se na mě obraťte.

Moje kontaktní údaje najdete v sylabu předmětu a v sekci Informace o kurzu. Sami zjistíte, že nejlepší, co můžete udělat, když máte nějaký problém, je požádat o radu. V přednáškovém sále není problém zvednout ruku a na něco se zeptat. Nebojte se proto udělat to samé i zde, prostřednictvím e-mailu či fóra.

Když si dáme záležet, můžeme se v tomto semestru všichni mnoho naučit. Těším se na to a doufám, že vy také.

Zveřejnění videa

Doporučený postup pro vkládání videí do kurzu je využít fakultní knihovnu médií Medial. Podrobnější postup najdete na stránce věnované vkládání videí do kurzu

Reference

  • Dulaney, E. (2013). Does the Credibility of the Presenter Influence Acceptance of Content in the Classroom. American International Journal of Social Science, 2(4), 14–20.
  • Jones, P., Naugle, K., & Kolloff, M. (2008). Teacher presence: Using introductory videos in hybrid and online courses. Learning Solutions. Retrieved on March 26, 2014 from learningsolutionsmag.com
  • Russo, T. C., & Campbell, S. W. (2004). Perceptions of mediated presence in an asynchronous online course: Interplay of communication behaviors and medium. Distance Education, 25(2), 215–232.
  • Widmeyer, W. N. & Loy, J. W. (1988). When you’re hot, you’re hot! Warm-cold effects in first impressions of persons and teaching effectiveness. Journal of Educational Psychology, 80(1), 118–121.

Text je upraveným překladem článku uveřejněného na Campus Technology.