Přeskočit obsah

Používání Workshopu

Průběh práce v činnosti Workshop má pět fází rozložených typicky do několika dnů či týdnů. Jsou to:

 1. Fáze nastavení, během níž učitel vytvoří Workshop a nastaví jeho parametry.
 2. Fáze odevzdávání, během které studenti odevzdávají své práce. Na konci této fáze musí učitel zajistit přidělení prací k vzájemnému hodnocení.
 3. Fáze hodnocení, během níž studenti hodnotí práci ostatních. Do hodnocení odevzdaných prací se případně může zapojit i vyučující.
 4. Fáze evaluace, která slouží k výpočtu celkových známek za odevzdané práce a také za provedená studentská hodnocení.
 5. Fáze uzavření, během níž jsou výsledné známky zveřejněny studentům a zaneseny do klasifikace kurzu.

Orientaci v průchodu workshopem usnadňuje takzvaný plán workshopu (viz obr. 1). Ten obsahuje všechny fáze workshopu a seznam úkolů daného uživatele v každé fázi. Aktuální fáze je zvýrazněna zeleně a stav splnění úkolů je indikován symbolem zatržítka. Přechod mezi fázemi řídí učitel ručně (kliknutím na ikonu kolečka vedle názvu fáze) nebo nastaví automatický přechod mezi fázemi v nastavení workshopu.

V následující části naleznete přehled jednotlivých fází a aktivit, které v nich uživatelé (učitelé a studenti) vykonávají.

Fáze nastavení

Do této počáteční fáze se studenti nezapojují (nic neodevzdávají ani nehodnotí). Učitelé v této fázi workshop nastaví, připraví si strategii pro známkování a sestaví hodnotící formulář.

Část těchto nastavení naleznete pod správou workshopu: Správa/Správa workshopu/Upravit nastavení. Podrobná nápověda k tomuto kroku se nachází na stránce Nastavení workshopu.

Aktivity účastníků ve fázi nastavení:

Úprava hodnotícího formuláře

Hodnoticí formulář slouží učiteli k vložení a popisu kritérií, podle nichž mají být práce ve workshopu hodnoceny. Učitelem definovaný formulář pak budou studenti vyplňovat ve třetí fázi workshopu při hodnocení prací ostatních.

Typ použitého hodnoticího formuláře závisí na zvolené strategii známkování. Zde je pro příklad použita strategie typu Akumulační hodnocení.

 1. K úpravě hodnoticího formuláře přejdete kliknutím na odkaz “Upravit hodnoticí formulář” v Plánu Workshopu na hlavní stráně činnosti (viz obr. 1).

  Obr. 1: Odkaz pro úpravu hodnotícího formuláře

 2. V hodnoticím formuláři mohou učitelé provést detailní Popis hodnoticího kritéria (viz obr. 2) a

 3. stanovit Nejvyšší možnou známku, případně stanovit Použitou škálu v rámci každého z nich.
 4. Dále můžete u každého kritéria upravit jeho Váhu.
 5. Výchozí počet kritérií je 3, jejich počet lze však kdykoli zvýšit kliknutím na tlačítko Přidat prázdná pole pro 2 další hlediska.

Obr. 2: Nastavení hledisek hodnocení při strategii známkování Akumulační hodnocení

Přidání ukázkových prací

Ukázkové práce lze přidávat pouze ve fázi Nastavení. Nezbytným předpokladem pro přidání ukázkové práce je vytvoření hodnoticího formuláře. Pokud už je hotový, je možné přidat ukázkovou práci pomocí tlačítka pod plánem workshopu následovně:

 1. Klikněte na Ukázky prací. Tím dojde k odkrytí tlačítka “Přidat ukázku práce” (viz obr. 3).

  Obr. 3: Zobrazení tlačítka “Přidat ukázku práce”

 2. Kliknutím na něj zobrazíte stránku pro vložení Názvu a Obsahu ukázkové práce s možností

 3. přiložení souboru. Vložte text, příp. přiložte soubor a vše uložte kliknutím na tlačítko “Uložit změny”. Tímto krokem je práce vložena.

  Obr. 4: Přidat ukázkovou práci

 4. Dále kliknutím na tlačítko “Pokračovat” přejdete k hodnocení práce na základě hodnoticího formuláře. Pokud nepřidáte hodnocení nyní, bude možné ukázku ohodnotit později kliknutím na tlačítko “Hodnotit” na hlavní stráně workshopu.

 5. Učitel může hodnocení ukázkové práce později upravovat kliknutím na tlačítko “Přehodnotit” na hlavní straně workshopu.

Fáze odevzdávání

V této fázi studenti odevzdávají své práce. Časové období pro odevzdávání lze vyhradit nejenom přepnutím do této fáze, ale i nastavením termínů pro řízení přístupu, které slouží ke stanovení data a času začátku i konce odevzdávání. V této fázi probíhá také přidělování prací k hodnocení.

Aktivity účastníků ve fázi nastavení:

 • Studenti: odevzdávají své práce.
 • Učitel: přiděluje práce k hodnocení. Buď vyučující přiřazuje práce ručně (pokud je tak workshop nastaven), nebo může probíhat náhodné či plánované přiřazování podle zvolených kritérií.

Odevzdávání z pohledu studenta

Studenti mohou své odevzdané práce nejen upravovat, ale také mazat (obr. 5). To ale platí jen do uplynutí termínu pro odevzdání prací (i v případě, že je povoleno pozdní odevzdávání).

Obr. 5: Odevzdaný úkol v modulu Workshop z pohledu studenta

Odevzdávání z pohledu učitele

Ve fázi odevzdávání si učitel může prohlédnout, kdo už odevzdal svou práci a kdo zatím neodevzdal. Účastníky kurzu je také možné řadit podle data odevzdání nebo podle data posledních úprav.

Obr. 6: Fáze odevzdávání z pohledu učitele

Jak přejít na stránku přidělování prací k hodnocení?

Na stránku pro přidělování prací k hodnocení přejdete kliknutím na “Přidělit práce k hodnocení” v Plánu Workshopu na hlavní stránce činnosti (viz obr. 7).

Obr. 7: Odkaz na stránku, kde bude možné rozdělit práce k vzájemnému hodnocení

Ruční přidělování

Jakmile je odevzdána alespoň jedna práce, může učitel na záložce Ruční přidělování určit, kteří studenti odevzdanou práci ohodnotí (viz obr. 8). Odevzdaná práce je nezbytným předpokladem k tomu, aby mohl učitel přidělit k této práci hodnotitele. Hodnotitelem se však může stát i student, který dosud žádnou práci neodevzdal.

Obr. 8: Ruční rozdělování prací k ohodnocení

Náhodné přidělování

V této sekci je k dispozici několik nastavení, které ovlivňují proces náhodného přidělování. Náhodné přidělování probíhá bez účasti učitele, ten však může definovat jeho parametry.

 1. Počet hodnocení. Zde učitel zvolí počet hodnocení v rozsahu 0–30; toto číslo je pak aplikováno buď na jednu odevzdanou práci, nebo na jednoho hodnotitele. Jedná se tedy buď o počet hodnocení, kterými projde jedna práce, nebo počet hodnocení, které musí každý student vyplnit.
 2. Nepřiřazovat práci hodnotitelům ze stejné skupiny. (Tato volba se zobrazí pouze v případě, že používáte Workshop v režimu skupin.) Někdy je vhodné, aby studenti nehodnotili práce svých kolegů, pocházejících z téže skupiny. Je totiž možné, že se na práci podíleli všichni. Zaškrtnutím této volby bude zajištěno, že Moodle přiřadí studentům k hodnocení pouze práce studentů z jiných skupin.
 3. Odebrat stávající přidělení. Pokud již učitel ručně přidělil některé práce k hodnocení, může zaškrtnutím této volby přidělení zrušit. Jinak bude náhodné přidělení uplatněno pouze na ty práce, které nebyly doposud ručně přiděleny.
 4. Účastníci mohou hodnotit, i když sami neodevzdali svou práci. Tímto nastavením umožníte studentům hodnotit práce ostatních i přesto, že sami ještě nic neodevzdali.
 5. Zajistit sebehodnocení. Tímto nastavením lze zajistit, že krom hodnocení práce ostatních budou studenti muset provést hodnocení i své vlastní práce. Studenti tak mají příležitost naučit se objektivně hodnotit vlastní práci (viz nastavení workshopu).

Obr. 9: Náhodné přidělování prací k ohodnocení

Naplánované přidělování

Naplánované přidělování funguje podobně jako náhodné přidělování (a nabízí také stejná nastavení). Rozdíl je v tom, že jej lze spustit automaticky na konci Fáze odevzdávání.

 1. Je zapotřebí povolit tento způsob přidělování prací zaškrtnutím pole Povolit naplánované přidělování.
 2. Aktuální stav poskytuje informaci o tom, zda je naplánované přidělování povoleno či zakázáno a zda se Workshop nachází ve Fázi odevzdávání, kdy naplánované přiřazování probíhá.
 3. Nastavení přidělování umožňuje nastavení, která ovlivňují proces Naplánovaného přidělování (stejně tak jako u Náhodné přidělování výše, bod 1–5).

Obr. 10: Naplánované přidělování prací k ohodnocení

Fáze hodnocení

Pokud je ve workshopu nastaveno vzájemné hodnocení, pak se uskuteční v této fázi. 

Aktivity účastníků ve fázi hodnocení:

 • Studenti: hodnotí práce, které jim byly přiděleny v rámci předchozí fáze. Přesné časové vymezení pro hodnocení lze nastavit podobně jako u odevzdávání.
 • Učitelé: mohou se rovněž zapojit do hodnocení odevzdaných prací. Zároveň mohou začít hodnotit kvalitu vzájemných hodnocení studentů.

Fáze evaluace

Smyslem této fáze je vypočítat konečnou známku a dále pak poskytnout zpětnou vazbu autorům prací a hodnotitelům.

Aktivity účastníků ve fázi evaluace:

 • Studenti: v této fázi se již aktivně nezapojují, nemohou upravovat své odevzdané práce ani svá hodnocení.
 • Učitelé: musí zajistit výpočet celkové známky za workshop. Celková známka se skládá ze známek za odevzdanou práci a za hodnocení přidělených prací. Učitelé mohou v této fázi také zveřejnit několik nejlepších prací, aby si je studenti mohli v další fázi (uzavření) prohlédnout.

Obr. 11: Evaluace v plánu Workshopu

Nastavení evaluace

V rámci Fáze evaluace může učitel nastavit parametry ovlivňující výpočet známek.

Metoda evaluace hodnocení: Metoda evaluace hodnocení určuje, jakým způsobem se automaticky vypočítají známky na základě všech hodnocení. Známku obdrží jak autor práce (za práci jako takovou), tak i hodnotitelé (za kvalitu svého hodnocení).

Momentálně je k dispozici pouze jedna metoda výpočtu – Srovnání s nejlepším hodnocením. Funguje následovně:

 1. Nejdříve se vypočítá průměr všech hodnocení. Autor odevzdané práce obdrží známku, která odpovídá tomuto průměru.
 2. Následně se pro každé hodnocení spočítá, do jaké míry se toto hodnocení liší od průměru. Hodnocení, které se nejvíce blíží průměru, je považováno za nejlepší.
 3. Hodnotitelé dostanou známky za svá hodnocení podle toho, jak moc se jejich hodnocení blíží nejlepšímu hodnocení. Hodnotitel, který udělil nejlepší hodnocení, získá známku 100 %, ostatní pak známky nižší v závislosti na tom, do jaké míry se jejich hodnocení liší, a také na “Potřebné míře shody” (viz další bod).
 4. Nastavení Potřebná míra shody v Nastavení evaluace (viz obr. 10) pak určuje, jak “přísně” bude výpočet známky za hodnocení fungovat. Při “vysoké” míře shody známka za hodnocení znatelně poklesne, pokud se dané hodnocení liší od nejlepšího hodnocení. Při “nízké” míře shody nebude pokles tak znatelný.

Příklad

Učitel používá strategii hodnocení Počet chyb, kdy hodnotitelé posuzují, zda bylo určitému kritériu vyhověno, či nikoliv (např. Jsou odkazy na literaturu správně formátovány? Bylo čerpáno z primárních zdrojů?). Rozhodují se tedy pouze mezi “ano” či “ne”.
Tři hodnotitelé – Štěpán, Otakar a Mirek – používají hodnoticí formulář se třemi kritérii. Autor práce pak dostane 100 % známky, pokud splnil všechna kritéria, 75 % známky, pokud splnil dvě kritéria, 25 % známky, pokud splnil jedno kritérium a 0 %, pokud od hodnotících obdrží třikrát “ne”.
Hodnotitelé posoudili jeho práci následujícím způsobem: 

 • Štěpán: ano/ano/ne 
 • Otakar: ano/ano/ne 
 • Mirek: ne/ano/ano 

Nejlepším hodnocením v tomto scénáři je ano/ano/ne. Je to proto, že se na něm shodla většina hodnotitelů (2 ze 3).

Poznámka

Metoda Srovnání s nejlepším hodnocením porovnává odpovědi u každého kritéria, namísto porovnávání konečné známky. Ve zmíněném příkladu udělili všichni hodnotitelé autorovi práce  75 % známky, ale Štěpán s Otakarem dostanou za své hodnocení 100 % známky, zatímco Mirek dostane známku nižší. Je to z toho důvodu, že hodnocení Štěpána a Otakara se shodují (v důsledku čehož je průměrné hodnocení bližší právě tomu jejich) zatímco Mirkovo je odlišné.

Potřebná míra shody. Toto nastavení určuje, jak přísně se budou vyhodnocovat rozdíly v hodnocení jedné práce ve srovnání s nejlepším hodnocením. Čím vyšší je potřebná míra shody, tím více musí být hodnocení podobné, aby hodnotitel získal dobrou známku. Lze nastavit jednu z pěti úrovní: Velmi nízká, nízká, střední, vysoká a velmi vysoká.

Obr. 12: Evaluace

Nástroje Workshopu

Na hlavní straně workshopu je ve fázi evaluace možné najít také Nástroje workshopu. Tato nabídka je ve výchozím zobrazení sbalená, rozbalíte ji kliknutím na název sekce. Poskytuje následující možnosti:

 1. Vymazat všechny vypočítané souhrnné známky. Hodnoty vypočítávaných souhrnných známek za odevzdané práce a za hodnocení budou nastaveny na prázdnou hodnotu. Tyto známky lze nechat znovu vypočítat ve Fázi Evaluace.
 2. Odstranit hodnocení. Vypočítané známky za odevzdané práce a známky za hodnocení budou nastaveny na prázdnou hodnotu. Informace o tom, jak jsou vyplněna jednotlivá pole hodnoticích formulářů, není odstraněna, ale všichni hodnotitelé musejí otevřít hodnoticí formuláře všech jim přidělených prací a znovu je uložit. Teprve pak budou jimi navrhované známky znovu vypočítány.

Obr. 13: Nástroje Workshopu

Fáze uzavření

Při přechodu do této fáze se známky vypočítané v předchozí fázi zapíší do výpisu známek v kurzu. Účastníci si mohou prohlížet své odevzdané práce, hodnocení, která udělili pracím ostatních, a případně práce zveřejněné v předchozí fázi.

Více o známkách v činnosti Workshop

Každému účastníku workshopu se do seznamu známek zapíší dvě známky (za vlastní práci a za hodnocení prací ostatních) vypočítané během fáze evaluace. Zápis známek z workshopu do známek kurzu však probíhá až při přechodu do Fáze uzavření. Do té doby může učitel známky libovolně upravovat.

Je možné se také vrátit do některé z předchozích fází, nechat známky znovu vypočítat nebo je přepsat a workshop znovu uzavřít. Tím se známky v seznamy známek aktualizují (známky je možné ručně přepisovat i ve výpisu známek).

Známka za odevzdanou práci

Tato známka odpovídá průměru hodnocení od všech hodnotitelů, kteří odevzdanou práci posuzovali. Výsledné číslo je zaokrouhlováno na počet desetinných míst specifikovaných v Nastavení Workshopu.

Učitelé mohou upravit známku za odevzdanou práci dvěma způsoby:

 • Poskytnutím vlastního hodnocení, které by případně mohlo mít nastavenu větší váhu než hodnocení od ostatních studentů. Průměr se potom počítá jak z jednotlivých hodnocení studentů, tak z hodnocení vyučujícího.
 • Přepsáním známky na konkrétní hodnotu, která bude použita místo průměru hodnocení od studentů.

Známka za hodnocení

Tato známka by měla odrážet kvalitu hodnocení, které student poskytl k pracím svých kolegů. Automatický výpočet této známky je založen na myšlence, že na nejlepším hodnocení se shodne nejvíce hodnotitelů a funguje následovně:

Vypočítá se průměr všech hodnocení a určí se to, které se tomuto průměru nejvíce blíží. Toto hodnocení je hodnoceno 100% známkou. Ostatní hodnocení budou hodnocena nižšími známkami v závislosti na tom, jak moc se od nejlepšího hodnocení liší.

Důležitým parametrem tohoto výpočtu je, jak rychle bude známka klesat s narůstající vzdáleností od nejlepšího hodnocení. Tomuto parametru říkáme “Potřebná míra shody” a jeho hodnotu lze určit v Nastavení evaluace.

Jsou-li ke každé odevzdané práci k dispozici pouze dvě hodnocení, pak není možné určit, které z nich je lepší. Workshop v takovém případě udělí oběma hodnotitelům 100 % známky. Z tohoto důvodu je třeba nastavit workshop tak, aby měla každá práce alespoň tři hodnocení.

Do známky za hodnocení může vyučující zasáhnout dvěma způsoby:

 • Přepsáním známky za hodnocení. Učitelé ručně přepíší známku, která byla automaticky vypočítána. Tím přestane být brán v potaz výpočet známky a výslednou známkou za hodnocení bude ta, kterou vyučující zadá.
 • Zvýšením váhy jednoho konkrétního hodnocení. Standardní vahou hodnocení je 1. Pokud váhu zvýšíte např. na 2, dojde v důsledku toho ke změně výpočtu tak, aby se podíl tohoto hodnocení na celkovém výsledku zdvojnásobil. Výsledek tedy bude stejný, jakoby dané hodnocení odevzdali dva různí hodnotitelé (protože váha je rovna 2). Hodnocení s vyšší vahou se také přiblíží k průměru (resp. průměr se změní tak, že je blíže tomuto hodnocení), čímž se zvýší známka, kterou hodnotitel za toto hodnocení obdrží.

Ve fázi Evaluace nabízí workshop podrobný přehled všech známek a informace o tom, komu a kým byly nebo mají být uděleny. Aby bylo zřejmé, kdo koho bude hodnotit, je využit systém několika značek (viz tabulka).

Zápis Význam
(-) < Alice Alici byla přidělena práce k ohodnocení, ale Alice ještě žádné hodnocení neposkytla, takže za něj ještě nedostala známku.
68 (-) < Alice Alice ohodnotila přidělenou práci (zobáček míří směrem k závorce), udělila autorovi známku 68. Evaluace jejího hodnocení ještě ale neproběhla.
 23 (-) > Bob Někdo ohodnotil Bobovu práci (zobáček míří směrem k Bobovu jménu), dal mu za ni známku 23. Evaluace tohoto hodnocení ještě ale neproběhla.
 76 (12) < Ctirad  Ctirad ohodnotil práci svého kolegy, dal mu známku 76. Za své hodnocení obdržel známku 12.
 67 (8) @ 4 < David  David ohodnotil cizí práci známkou 67, za své hodnocení dostal známku 8. Váha jeho hodnocení byla 4.
 80 (~~20~~ / [17]) > Eva Evě byla udělena známka 80, za toto hodnocení byla vypočítána známka 20. Učitel ale upravil tuto známku na 17, pravděpodobně s nějakým komentářem pro hodnotitele.

Známky za hodnocení se v přehledu známek zobrazují v kulatých závorkách (). Konečná známka za hodnocení u jednoho studenta se vypočítá jako průměr známek za jednotlivá hodnocení, která student udělil.

Workshop a skupiny

Pokud je workshop používán ve skupině s viditelnými nebo oddělenými skupinami či seskupeními, je možné si na stránkách s hodnocením, manuálním přiřazováním prací, seznamem známek a dalších nechat zobrazit jen členy skupin či seskupení.

Další informace

Dále v nápovědě