Přeskočit obsah

Používání Wiki

Tato stránka poskytuje přehled o tom, jak lze používat modul Wiki po tom, co byl přidán do kurzu. Jak novou Wiki vytvořit, se dozvíte na stránce věnované Nastavení Wiki.

Vytvoření první stránky

Po nastavení nově založeného modulu Wiki je učitel přesměrován na stránku, která jej vyzývá k vytvoření první stránky ve Wiki. V zobrazené sekci Nová stránka je nutné vybrat Formát pro úpravu stránek Wiki (viz obr. 1). Nový název stránky učitel nastavuje již v předchozím kroku při přidávání činnosti Wiki.

Obr. 1: Náhled nastavení formátu nové stránky Wiki

Učitel má na výběr mezi třemi formáty:

 1. Formát HTML – pro úpravu stránek bude použit klasický HTML editor, tak jako ve většině modulů v rámci Moodlu.
 2. Creole – umožňuje využít wiki značkovacího jazyka (markup language)), pro který je v Moodlu k dispozici malý panel nástrojů (viz obr. 2).
 3. NWiki – je wiki značkovací jazyk se syntaxí podobnou MediaWiki (která je použita např. na známé Wikipedii).

Obr. 2: Náhled pole pro úpravu stránky Wiki ve formátu Creole

Po zvolení potřebného formátu nové stránky a kliknutí na tlačítko “Vytvořit stránku” je učitel přesměrován na záložku Upravit, kde může editovat obsah první stránky Wiki (viz obr. 3). Tato stránka slouží k vytvoření odkazů na další stránky ve Wiki. Po vložení textu obsahu a kliknutí na tlačítko “Uložit” je učitel přesměrován na záložku Zobrazení, kde může vidět obsah Wiki. Více o přidávání odkazů na stránky se dozvíte v následující sekci.

Přidání dalších stránek

První stránka Wiki většinou slouží jako jakýsi rozcestník, který obsahuje odkazy na další podstránky ve Wiki. Tyto podstránky může učitel dále větvit a propojovat podle potřeby. Odkazy může učitel na první stránce vytvořit buď bezprostředně po vytvoření první stránky Wiki, případně po otevření Wiki z hlavní strany kurzu a kliknutí na záložku Upravit (viz obr. 3).

V zobrazeném HTML editoru odkazy na podstránky vytvoříte tak, že vepíšete název nové stránky (který bude později sloužit jako odkaz) a ohraničíte jej dvojitými hranatými závorkami (viz obr. 3).

Obr. 3: Vytvoření odkazů na stránky ve Wiki

Po vložení názvů podstránek a kliknutí na tlačítko “Uložit” je zobrazena první stránka s vytvořenými odkazy, které jsou zvýrazněny červenou barvou (viz obr. 4). Takto jsou vždy označeny stránky, do kterých ještě nebyl vložen žádný obsah.

Obr. 4: Zobrazení nově vytvořených odkazů na stránky

Po kliknutí na konkrétní odkaz je učitel přesměrován na zvolení formátu podstránky (stejně jako při vytváření první stránky, viz výše) a poté již na stránku, kde může pomocí textového editoru vytvářet obsah dané stránky (viz obr. 5).

Obr. 5: Úprava stránky Wiki

Po uložení úprav je učitel přesměrován na náhled podstránky, kterou právě vytvořil. Pro pokračování v úpravách první strany Wiki je nutné ji opět otevřít z hlavní strany kurzu.

Pozor

Novou stránku lze vytvořit také v bloku Navigace prostřednictvím odkazu “Nová stránka”. Pokud tuto cestu využijete, je nutné zkopírovat název takto vytvořené stránky (ve dvojitých hranatých závorkách) do stránky přímo nadřazené (většinou první stránky Wiki). Tím se vytvoří odkaz na tuto novou stránku a bude možné k ní přistupovat z hlavní strany Wiki. V případě, že bychom takto neučinili, nevytvoří se na novou stránku odkaz (na nadřazené stránce). Tato nová stránka pak bude viditelná pouze např. na kartě Mapa nebo Správa v Nastavení Wiki, kde ji můžeme dále upravovat. Odkaz na stránku můžeme do jiné stávající stránky dodat také kdykoliv později.

Wiki z pohledu učitele

Po kliknutí na odkaz Wiki z hlavní strany kurzu se učiteli pod popisem Wiki zobrazí záložky, s jejichž pomocí lze Wiki zobrazit, upravovat, přidávat a spravovat komentáře, sledovat historii změn ve Wiki, lze zde zobrazit mapu všech vložených stránek nebo souborů a prostřednictvím poslední položky je možné z Wiki odstraňovat stránky.

Zobrazení některých záložek je odlišné v závislosti na režimu Wiki (viz Nastavení).

Zobrazení

Po kliknutí na záložku Zobrazení na úvodní straně Wiki bude učiteli zobrazena první stránka Wiki. Ta má v tomto modulu sloužit jako rozcestník, pomocí kterého se studenti budou moci ve Wiki orientovat. Upravovat ji je možné na záložce Upravit (viz níže).

Poznámka

Do seznamu podstránek, který je zde (v námi vytvořeném příkladu) zobrazen v levé části, je vhodné ve dvojitých hranatých závorkách vložit také název první stránky. Ten se poté s touto stránkou automaticky propojí a bude fungovat jako jakási stránka úvodní (viz obr. 6).

Pozor

První stránku Wiki učitel vytváří hned po přidání činnosti Wiki do kurzu. Název této první stránky zpětně nelze měnit. Chcete-li, aby se tato stránka nazývala jinak, je nutné vytvořit Wiki zcela novou.

Obr. 6: Záložka Zobrazení v režimu Společná wiki

Pokud jste vytvořili Wiki v individuálním režimu (viz Nastavení), po kliknutí na záložku Zobrazení uvidíte v pravé části strany rozbalovací nabídku, pomocí které budete moci přepínat mezi stránkami, které vytvořili jednotliví uživatelé kurzu (viz obr. 7). V režimu individuální Wiki totiž každý student vytváří a upravuje pouze svou vlastní stránku.

Obr. 7: Záložka Zobrazení v režimu Individuální wiki

Upravit

Po kliknutí na záložku Upravit na úvodní straně Wiki je učiteli otevřena stránka, ve které může stránku editovat. V této záložce učitel vkládá další podstránky do Wiki (viz Přidání dalších stránek výše). Využít zde lze takového editoru, který učitel zvolil při vytváření stránky (běžně je používán HTML editor).

Poznámka

Pro lepší přehlednost stránky Wiki je možné v HTML editoru vytvořit tabulku o dvou sloupcích, v jejíž levé části bude seznam podstránek (viz obr. 8). Záleží však zcela na tom, jakým způsobem Wiki chcete využít. 

Obr. 8: Záložka Upravit modulu Wiki

Komentáře

Učitelé i studenti mohou ke všem stránkám vytvořeným v rámci Wiki vkládat komentáře, a to pomocí záložky Komentáře. Pomocí odkazu “Přidat komentář” může učitel (případně student) okomentovat tu stránku, ze které na tuto záložku přešel. V záložce Komentáře je rovněž možno vidět všechny komentáře, které k této stránce byly přidány (viz obr. 9).

Příklad

Pokud například otevřete Wiki z hlavní strany kurzu, nacházíte se na první, tedy úvodní straně Wiki. Kliknete-li nyní na záložku Komentáře, budete moci přidat komentář právě k této stránce. Z úvodní strany můžete také přejít na některou z dalších stránek kliknutím na odkaz. Stejným způsobem lze připojit komentář i k této stránce, kliknutím na záložku Komentáře.

Obr. 9: Záložka Komentáře modulu Wiki

Historie

Záložka Historie slouží k zobrazení všech úprav, které byly na jednotlivých stránkách všemi uživateli provedeny. Historii konkrétní stránky Wiki zobrazíme po kliknutí na odkaz na požadovanou stránku a poté zvolením záložky Historie. Zobrazena bude tabulka znázorňující veškeré změny, které byly na této stránce provedeny. V tabulce se nacházejí tyto sloupce (viz obr. 10):

 1. Rozdíly – v tomto sloupci je možné označit ty verze úprav stránky, které chceme porovnat.
 2. Verze – označuje, kolik verzí této stránky již bylo vytvořeno.
 3. Uživatel – zobrazuje jméno a profilové foto autora dané verze úprav.
 4. Změněno – zobrazuje čas a datum, kdy k úpravě stránky došlo.

Obr. 10: Přehled úprav v záložce Historie modulu Wiki

Velmi užitečnou funkcí je zde možnost srovnání jednotlivých úprav dané stránky. Pro srovnání požadovaných verzí je nutné je ve sloupci Rozdíly označit a poté kliknout na “Porovnat vybrané” (viz obr. 10). Na jedné stránce budou zobrazeny jednotlivé verze a znázorněny budou veškeré úpravy, které mezi nimi proběhly. Pomocí odkazu “Obnovit” je zároveň možné vrátit se k některé z předchozích verzí (viz obr. 11).

Obr. 11: Srovnání verzí úprav konkrétní stránky Wiki

Mapa

Záložka s názvem Mapa slouží jako seznam všech stránek, které v rámci dané Wiki existují. Seřazeny jsou vždy v abecedním pořadí.

Obr. 12: Záložka Mapa modulu Wiki

V rozbalovací nabídce Mapa stránek pod názvem stránky (viz obr. 12) lze vybírat mezi možnostmi:

 1. Příspěvky – zobrazen bude seznam všech stránek ve Wiki včetně toho, kdo je původně vytvořil.

 2. Odkazy – u mapy konkrétní stránky bude zobrazen název stránky, ze které tato stránka pochází, a zároveň budou zobrazeny všechny stránky, na které tato stránka ve Wiki odkazuje.

  Poznámka

  Jestli zobrazujete mapu k první stránce, v části Tato stránka pochází z neuvidíte žádné stránky (žádná stránka není nadřazena). Když zobrazujete mapu z nejnižší stránky v řetězci, nezobrazí se žádné stránky v části Tato stránka odkazuje na.

 3. Osamocená stránka – existují-li v rámci Wiki nějaké osamocené stránky, tedy takové, na které odnikud nevede odkaz, budou zobrazeny právě zde. Osamocené stránky vznikají dvojím způsobem: buďto jsou vytvořeny přes blok Navigace prostřednictvím odkazu “Nová stránka”, aniž by na ně existoval odkaz na některé ze stávajících stránek; anebo tak, že je tento odkaz odstraněn po vytvoření.

 4. Obsah stránek – zobrazí “strom” všech stránek ve Wiki, na kterém bude znázorněno, jak na sebe stránky Wiki odkazují. Názvy stránek zároveň fungují jako odkazy na záložku Zobrazení dané stránky (takže po kliknutí zobrazí obsah dané stránky).

 5. Seznam stránek – zobrazí abecedně řazený seznam všech stránek ve Wiki.

 6. Aktualizované stránky – zobrazí seznam všech stránek, které byly někdy aktualizovány.

Soubory

Na záložce Soubory je možné vidět všechny soubory (obrázky, videa atd.), které jsou na stránkách Wiki přímo vloženy (nebudou zde vidět např. videa, která jsou pouze sdílená). Kliknutím na konkrétní soubor dojde k jeho stáhnutí do vašeho počítače. K úpravám souborů je zde k dispozici tlačítko “Upravit soubory wiki” (viz obr. 13).

Poznámka

Do jednotlivých stránek lze soubory vkládat pomocí textového editoru. Více o vkládání souborů se dozvíte na stránce věnované Vkládání médií.

Obr. 13: Záložka Soubory modulu Wiki

Pokud používáte Wiki v individuálním režimu (viz Nastavení), bude stejně jako u záložky Zobrazení v levé části stránky k dispozici rozbalovací nabídka se jmény všech účastníků kurzu. Výběrem některého z nich zobrazíte soubory, které do své Wiki stránky daný uživatel vložil.

Správa

Záložka Správa slouží k odstranění vybraných stránek Wiki, případně k odstranění některých verzí úprav stránek. Po kliknutí na záložku je zobrazen seznam osamocených stránek, které je pomocí editačních ikon možné upravit či odstranit (viz obr. 14).

Rozbalovací nabídka Možnosti správce obsahuje dvě možnosti, a to “Odstranit stránky” (ta je zobrazena hned po kliknutí na záložku) a “Zrušit verze stránky”. Vybráním možnosti “Zrušit verze stránky” se zobrazí seznam všech úprav stránky s možností kteroukoli z verzí odstranit.

Kliknutím na tlačítko “Zobrazit vše” (viz obr. 14) bude zobrazen seznam všech stránek Wiki, které je možné pomocí editačních ikon rovněž upravit, případně odstranit. Pomocí tlačítka “Seznam osamocených stránek” se vrátíte zpět na zobrazení všech stránek, které jsou v rámci Wiki osamoceny.

Obr. 14: Záložka Správa modulu Wiki

Wiki z pohledu studenta

Wiki je primárně určena pro kolektivní práci studentů. Na jejím vytváření se tedy může podílet každý účastník kurzu. Rozsah možného podílení se na tvorbě stránek Wiki se odvíjí od toho, zda učitel vytvořil Wiki společnou, či individuální (viz Nastavení).

Ve společné Wiki mohou studenti vkládat libovolný počet stránek, mohou prohlížet všechny stránky, které zde byly vytvořeny, a mohou také upravovat stránky, které vytvořil někdo jiný.

V individuální Wiki však tolik možností studenti nemají. V tomto režimu může každý student vytvořit pouze jednu vlastní stránku, na které může pracovat. Stránky ostatních nevidí a nemůže se na nich proto ani podílet. Učitel však vždy může vidět i upravovat stránky všech účastníků.

Společná Wiki

Po otevření Wiki, která je nastavena jako společná, má student stejné možnosti pro práci ve Wiki jako učitel. Wiki tedy může prohlížet, může upravovat všechny stránky, přidávat komentáře, zobrazit historii úprav, na záložce Mapa může vidět seznam všech vytvořených stránek a může také vidět i spravovat soubory Wiki (viz obr. 15).

Jediný rozdíl oproti možnostem učitele je ten, že studentovi není zobrazena záložka Správa, nemůže tedy odstraňovat stránky Wiki.

Více o fungování jednotlivých záložek se můžete dočíst výše v sekci Wiki z pohledu učitele, jelikož student zde má možnosti zcela stejné.

Obr. 15: Zobrazení společné Wiki z pohledu studenta

Individuální Wiki

Po prvním otevření Wiki, která je nastavena jako individuální, je student vyzván k vytvoření své stránky, na které bude dále moci pracovat. Zde musí vybrat formát této stránky (pokud učitel některý formát nevnutil, viz Další nastavení Wiki).

Pozor

Student nemá možnost měnit název této stránky. Ta je vždy pojmenována tak, jak učitel při vytváření Wiki pojmenoval stránku první.

Po kliknutí na tlačítko “Vytvořit stránku” se již studentovi zobrazí textový editor, pomocí kterého může vytvořit obsah své Wiki stránky. Jakmile je hotov a stránku uloží, je přesměrován na záložku Zobrazení stránky, kterou právě vytvořil. Zde má student k dispozici všechny záložky jako ve Wiki společné. Rozdíl je zde však ten, že všechny záložky se vztahují pouze na tu jedinou stránku, na které má student možnost pracovat.

V zobrazeném HTML editoru odkazy na podstránky vytvoří student tak, že vepíše název nové stránky (který bude později sloužit jako odkaz) a ohraničí jej dvojitými hranatými závorkami (viz obr. 3).

Více o fungování jednotlivých záložek se můžete dočíst výše v sekci Wiki z pohledu učitele.

Nápady pro využití Wiki

Skupinové poznámky z hodin/přednášek

Wiki může studentům sloužit jako shromaždiště zápisků z hodin či přednášek. Mohou je vzájemně doplňovat a kombinovat, což pomůže těm, kterým na hodinách něco uteklo nebo kteří se nemohli zúčastnit. Skupina se také může rozhodnout, které informace jsou důležité, a patřičně je zdůraznit. Poznámky mohou pocházet od celé třídy, je-li menší, nebo od menších skupin. Skupiny si pak mohou poznámky porovnávat a dále vylepšovat.

Řízení skupinového projektu

Při zadání skupinového projektu může zároveň učitel vytvořit pracovní prostor založením společné Wiki. Každá skupina bude mít svůj vlastní prostor pro své materiály, pro navržení kostry projektu i pro vytvoření finální práce.

Brainstorming

Brainstorming je skupinová technika zaměřená na generování co největšího počtu nápadů na dané téma, která vybízí členy skupiny k tomu, aby předložili jakýkoli nápad k tématu. Společná Wiki umožňuje brainstorming online. Studenti tam mohou zasílat své příspěvky, včetně odkazů na další zdroje nebo jiné stránky na Wiki.

Podílení se na dalších Wiki projektech

Učitel může zadat za úkol přispět do projektů jako jsou Wikipedie, Wikiverzita nebo jiné Wiki na internetu (nebo v jiných svých předmětech). Studenti mohou být rozděleni do skupin (nebo pracovat v rámci celé třídy, je-li počet studentů menší a téma dostatečně široké) a vypracovat společně článek určený k vystavení na veřejně dostupných stránkách. Studenti mohou při práci na návrhu používat Wiki, vytvořenou učitelem v rámci online kurzu, a na konci semestru přesunout svou práci do veřejného projektu.

Spolupráce na povídce

Mladší studenti mohou ve Wiki společnými silami vytvářet příběh – každý student přidá další větu jako pokračování předchozího příspěvku.

Dále v nápovědě

Další informace