Přeskočit obsah

ČKD/FAQ

Je možné vytvořit Wiki, kterou by studenti mohli číst, ale nemohli ji upravovat?

Pro tento účel je lepší využít modul Kniha nebo Stránka. Nicméně zakázat úpravy možné je, a to změnou oprávnění. Postup je následující: 

  1. Vytvořte činnost Wiki v režimu Společná wiki (viz Nastavení Wiki).
  2. V rámci této Wiki přejděte na postranní blok Nastavení/Správa wiki/Oprávnění. 
  3. V sekci “Činnost: Wiki” odeberte kliknutím na křížek u role Student oprávnění u možností “Vytvořit nové wiki stránky” a “Uložit wiki stránky” (viz obr. 1).

Obr. 1: Odebrání oprávnění studentům v rámci modulu Wiki

Studenti nevidí Wiki stránky ostatních studentů

Studenti nevidí stránky svých spolužáků tehdy, když byla Wiki nastavena jako individuální. V režimu Individuální wiki totiž mohou studenti pracovat pouze na své vlastní stránce a nemohou vidět stránky ostatních. Pouze učitel může zhlédnout stránky všech studentů a může je také upravovat. Chcete-li, aby studenti mohli vidět stránky ostatních, vytvořte Wiki ve Společném režimu.

Pozor

Wiki, která byla jednou nastavena jako individuální, nelze změnit na Wiki společnou. Jediným možným způsobem je vytvoření nové činnosti Wiki.

Nedaří se mi změnit název první stránky

Při vytváření nové činnosti Wiki je nutné v sekci Obecná nastavení vložit “Název první stránky” (viz obr. 2). Po uložení tohoto nastavení však již nelze tento název měnit, při vytváření Wiki je proto nutné mít toto na paměti. Je-li bezpodmínečně nutné název změnit, nezbývá než vytvořit zcela novou činnost Wiki.

Obr. 2: Nastavení názvu první stránky modulu Wiki

Další informace

Dále v nápovědě