Přeskočit obsah

Používání Průzkumu

Typy průzkumu

V sekci Obecná nastavení učitel volí mezi třemi typy předem připravených dotazníkových nástrojů. Některé studentům nabízí odpovědi ve formě škály, jiné ve formě psané odpovědi. Průzkumy, které jsou vám k dispozici, byly vybrány zejména pro svou užitečnost při evaluaci online vzdělávacích prostředí. Jsou užitečné k rozpoznání směru vývoje, ke kterému mezi studenty může docházet. Níže se dočtete, jak jsou jednotlivé typy koncipovány.

Ve všech typech průzkumu jsou studenti povinni zodpovědět všechny položené otázky, žádná nesmí být vynechána. V opačném případě Průzkum nelze ukončit.

Poznámka

V modulu Průzkum nelze předem připravené otázky jakkoliv měnit. Pokud chce učitel studentům položit vlastní otázky, je vhodnější využít modulu Dotazování, kde si učitel sám sestavuje sadu otázek a možnosti odpovědí.

ATTLS (verze s 20 položkami)

Název ATTLS je zkratkou anglického Attitudes to Thinking and Learning Survey – jde tedy o průzkum postojů k přemýšlení a učení se. Průzkum je sestaven z dvaceti výroků zaměřených na studentův osobní přístup ke studiu a chování se v určitých situacích v rámci studia.

Míru souhlasu s výrokem student vyjadřuje na pětistupňové škále Zcela nesouhlasím – Částečně nesouhlasím – Nemohu říci – Částečně souhlasím – Zcela souhlasím (viz obr. 1).

Obr. 1: Ukázka Průzkumu typu ATTLS

Důležité okamžiky

Průzkum typu Důležité okamžiky slouží k vyjádření názoru studenta na proběhlou výuku formou odpovědi na otevřenou otázku. Student zde vlastními slovy odpovídá na pět otázek vepsáním své odpovědi do pole vedle otázky, přičemž odpověď může být libovolně dlouhá. Průzkum sestává z pěti otázek (viz obr. 2).

Poznámka

Tento typ Průzkumu je například možno použít k získání zpětné vazby na určitou část výuky. Do úvodního textu pak stačí vepsat, na jaké období se mají odpovědi studentů vztahovat.

Obr. 2: Náhled průzkumu typu Důležité okamžiky

COLLES

Název COLLES je zkratkou anglického Constructivist On-Line Learning Environment Survey – jde tedy o průzkum činorodého prostředí pro online studium. Student v tomto typu Průzkumu najde 24 stručných výroků rozdělených do šesti sekcí, z nichž každá se zaměřuje na jednu klíčovou otázku ohledně kvality online vzdělávacího prostředí. Jsou jimi:

 • Závažnost: Jaký význam má online vzdělávání pro pracovní praxi studentů?
 • Reflektující uvažování: Stimuluje online vzdělávání kritické a reflexivní myšlení studentů?
 • Interaktivita: Do jaké míry se studenti zapojují do online výukového dialogu?
 • Podpora učitele: Do jaké míry učitelé studentům zajišťují přístup k online vzdělávání?
 • Podpora spolužáků: Poskytují si spolužáci vzájemnou podporu?
 • Interpretace: Rozumějí si studenti a učitelé při vzájemné online komunikaci?

Student vyjadřuje svůj pohled na pravdivost výroku na pětistupňové škále Téměř nikdy – Zřídka – Někdy – Často – Téměř vždy (viz obr. 3). Na konci Průzkumu je student dotázán, jak dlouho Průzkum vypracovával a jestli má nějaké připomínky (ty může případně vepsat do otevřené odpovědi k poslední otázce).

Typ Průzkumu COLLES lze do kurzu vložit ve třech podobách. Sada výroků je u všech tří typů stejná, student pouze vyjadřuje míru souhlasu podle:

 • dosavadní zkušenosti s kurzem – COLLES (Zkušenosti),
 • srovnání zkušeností s kurzem a představ o fungování kurzu – COLLES (Představy/Zkušenosti),
 • nebo pouze podle představy studenta o fungování kurzu – COLLES (Představy).

Obr. 3: Náhled Průzkumu typu COLLES

Zobrazení z pohledu učitele

Jakmile studenti začnou odpovídat na otázky v průzkumu, může učitel sledovat výsledky kliknutím na odkaz Zobrazit x vyplněných odpovědí v pravém horním rohu (viz obr. 4). Odpovědi je také možno zobrazit v postranním bloku Správa/Správa průzkumu/Přehled odpovědí.

Obr. 4: Odkaz pro zobrazení odpovědí

Po kliknutí na odkaz “Zobrazit x odpovědí” je učiteli v horní části stránky nabídnuto několik možností zobrazení podle typu Průzkumu.

Zobrazení odpovědí - ATTLS

 1. Souhrn. Odpovědi studentů jsou zobrazeny v jednom souhrnném grafu, který zobrazuje průměr odpovědí všech účastníků Průzkumu.

 2. Škály. Průměr odpovědí studentů je znázorněn pomocí dvou grafů, do kterých jsou rozděleny odpovědi na otázky zaměřené na kolektivní učení se a individuální učení se. 

 3. Otázky. Odpovědi učitel vidí ve 20 grafech, které znázorňují odpovědi na každou otázku zvlášť.

 4. Účastníci. Zde učitel vidí, kteří studenti se Průzkumu zúčastnili a kdy tak učinili.

 5. Stáhnout. Nabízí možnost stáhnout údaje zjištěné Průzkumem ve formátu ODS, Excel nebo v textovém formátu.

Obr. 5: Zobrazení odpovědí v Průzkumu typu ATTLS

Zobrazení odpovědí - Důležité okamžiky

 1. Otázky. Učiteli je u každé otázky zvlášť vypsán seznam studentů, kteří se Průzkumu zúčastnili, a jejich odpovědi na danou otázku.

 2. Účastníci. Zde učitel vidí, kteří studenti se Průzkumu zúčastnili a kdy tak učinili.

 3. Stáhnout. Nabízí možnost stáhnout údaje zjištěné Průzkumem ve formátu ODS, Excel nebo v textovém formátu.

Obr. 6: Zobrazení odpovědí v Průzkumu typu Důležité okamžiky

Zobrazení odpovědí - COLLES

 1. Souhrn. Odpovědi studentů jsou zobrazeny v jednom souhrnném grafu.

 2. Škály. Odpovědi jsou znázorněny pomocí šesti grafů, přičemž každý graf reflektuje jednu sekci Průzkumu.

 3. Otázky. Odpovědi učitel vidí ve 25 grafech, které znázorňují odpovědi studentů na každou otázku zvlášť. Pod těmito grafy je také možno vidět odpovědi na poslední, otevřenou otázku týkající se připomínek k Průzkumu.

 4. Účastníci. Zde učitel vidí, kteří studenti se Průzkumu zúčastnili a kdy tak učinili.

 5. Stáhnout. Nabízí možnost stáhnout údaje zjištěné Průzkumem ve formátu ODS, Excel nebo v textovém formátu.

Obr. 7: Zobrazení odpovědí v Průzkumu typu COLLES

Zobrazení z pohledu studenta

Vyplnění Průzkumu

Po kliknutí na odkaz na hlavní straně kurzu se studentovi otevře samotný Průzkum, kde v horní části vidí úvodní text a pod ním samotné otázky. V závislosti na typu Průzkumu student buď vyjadřuje míru souhlasu na škále, či vepisuje vlastní odpovědi.

Po vstupu do Průzkumu má student u všech otázek předvolenou odpověď “Dosud nezodpovězeno”. Všechny typy Průzkumu jsou nastaveny tak, aby student musel zodpovědět všechny otázky, žádná nesmí být vynechána. Pokud student nějakou odpověď nevyplní, Průzkum nebude možno uzavřít.

Jakmile jsou všechny otázky zodpovězeny, kliknutím na tlačítko “Pokračovat” v dolní části stránky je Průzkum ukončen a odpovědi již nelze měnit (viz obr. 8).

Obr. 8: Zobrazení tlačítka pro ukončení Průzkumu

Zobrazení odpovědí

Jakmile student dokončí daný průzkum, nemůže již své odpovědi měnit. Po kliknutím na odkaz průzkumu z hlavní strany kurzu jsou studentovi v grafu zobrazeny jeho vlastní odpovědi a počet účastníků průzkumu (bez možnosti zhlédnout jejich odpovědi). Způsob zobrazení odpovědí se odvíjí od typu Průzkumu:

 • ATTLS, COLLES. Odpovědi jsou znázorněny souhrnným grafem, kde je možno vidět vlastní odpovědi ve srovnání s průměrem odpovědí ostatních uživatelů (viz obr. 9).
 • Důležité okamžiky. Student vidí své odpovědi na otevřené otázky v plném znění (viz obr. 10).

Další informace:

Dále v nápovědě