Bloky‎ > ‎

Nastavení

Blok Nastavení je pravděpodobně tím nejdůležitějším ze všech bloků. Obsahuje kontextové odkazy na jednotlivá nastavení, díky kterým můžete pracovat s celým Moodlem i s dílčím nastavením kurzů, stránek a jednotlivých modulů a činností. Vzhled a obsah bloku se liší v závislosti na roli uživatele (viz obr. 1).

Obr. 1: Blok nastavení

Na rozdíl od většiny ostatních bloků je blok Nastavení v Moodlu pevně daný, nelze jej odstranit ani skrýt studentům. V rámci individuálního využívání Moodlu (konkrétního kurzu) je ale možné blok pomocí ikon
v pravém horním rohu
 vysunout a zasunout nebo rozbalit a sbalit, čímž se upraví jeho velikost (viz Nastavení a manipulace s bloky).

Poznámka. Nastavení bloků mohou být v rámci různých instalací Moodlu odlišná. Tato nastavení fungují v Moodlu na FF MU.

Obsah bloku Nastavení

Blok Nastavení je rozdělen do několika sekcí, které se dále dělí do podsekcí, to vše v závislosti na roli uživatele. Blok Nastavení má z pohledu učitele tři základní sekce, a to Správa kurzu, Přepnout roli na...
a Nastavení mého profilu (viz obr. 2); z pohledu studenta jsou pak zobrazeny pouze dvě sekce, a to Správa kurzu a Nastavení mého profilu (viz obr. 3). Více se o jednotlivých sekcích dočtete níže na této stránce.


Obr. 2: Základní sekce bloku Nastavení - učitel

Obr. 3: Základní sekce bloku Nastavení - student

Správa kurzu

Tato sekce obsahuje odkazy na konkrétní stránky týkající se nastavení kurzu a jeho úprav, dále pak uživatelů a jejich činnosti, aktivity v rámci kurzu, známek, banky úloh a možností záloh kurzu a materiálů (viz obr. 4 a 5).

Obr. 4: Zobrazení bloku Nastavení a jeho sekcí 1

 1. Zapnout režim úprav. Kliknutím na toto tlačítko se dané stránky přepnou do režimu úprav, tj. zobrazí se editační ikony umožňující upravovat strukturu kurzu i jednotlivé činnosti a materiály. Režim úprav je možné zapnout i kliknutím na tlačítko "Zapnout režim úprav" v pravém horním rohu stránky kurzu. Vypnutí je následně možné provést buď opět v bloku Nastavení, nebo v pravém horním rohu stránky kliknutím na "Vypnout režim úprav".
 2. Upravit nastavení. Po kliknutí se zobrazí nabídka nastavení kurzu, tedy například obecná nastavení, vzhled, uspořádání, sledování plnění atd. Toto nastavení je později možné upravovat
  a měnit.
 3. Absolvování kurzu. Umožňuje nastavit podmínky pro absolvování kurzu (viz Absolvování kurzu). 

  Pozor! Toto nastavení se zobrazí jen po povolení Sledování plnění, které provedete
  v bloku Nastavení/Upravit nastavení/Sledování plnění/Povolit sledování plnění.

 4. Uživatelé. Rozbalovací nabídka obsahuje informace a nastavení týkající se osob zapsaných v kurzu a jejich činnosti. Po kliknutí na název sekce jsou zobrazeny možnosti: 
  • Zapsaní uživatelé - všechny osoby zapsané v kurzu včetně informací o jejich roli, posledním přístupu, skupině a metodě zápisu, jakou byli přidáni (viz Přehled zapsaných uživatelů).
  • Metody zápisu - stávající způsoby zapisování studentů a možnost přidání dalších (viz Zápis do kurzu).
  • Skupiny - obsahují správu stávajících skupin a seskupení, současně i možnost vytváření nových (viz Skupiny a seskupení).
  • Oprávnění - možnost upravování pravomocí jednotlivých rolí v rámci kurzu (viz Uživatelské role).
  • Další uživatelé - uživatelé, kteří nejsou do kurzu standardně zapsáni, ale mají v něm nějakou roli, buď přidělenou lokálně, anebo zděděnou.

 5. Filtry. Filtry může učitel využít pro přidání odkazů, multimediálního obsahu, k propojení obsahu textu s databází či slovníkem apod. Je možné je nastavit na úrovni celého kurzu nebo na úrovni určité činnosti. Umožňují tedy zapnout nebo vypnout filtry na části vašich stránek (mimo obecně platných filtrů pro Moodle) (viz Filtry).
 6. Sestavy. Poskytují informace o aktivitě účastníků kurzu a jejich práci s kurzem. Po kliknutí na název sekce jsou zobrazeny možnosti: 
  • Absolvování kurzu - tabulka znázorňující stav absolvování kurzu u jednotlivých účastníků, ukazuje, které činnosti studenti již označili za splněné.
  • Protokoly - protokol dle vlastních požadavků (účastník, datum, činnost, zobrazení).
  • Aktuální protokoly - automatické protokoly.
  • Aktivita kurzu - četnost zobrazení jednotlivých položek v kurzu.
  • Účast v kurzu - umožňuje vytvořit seznam účastníků kurzu na základě jejich vybrané aktivity v konkrétním modulu.
  • Plnění činnostív tabulce uživatelů a položek v kurzu zobrazí, co už studenti označili jako hotové.
 7. Známky. Tabulka známek, které účastníci získali v jednotlivých aktivitách kurzu spolu s celkovým hodnocením. Viz Známky.

  Obr. 5: Zobrazení bloku Nastavení a jeho sekcí 2

 8. Digitální odznáčky. Jde o virtuální odměny za práci v kurzu či dokončení dané aktivity (kurzu). Po kliknutí na název sekce jsou zobrazeny možnosti: 
  • Správa odznaků - umožňuje spravovat stávající odznaky.
  • Přidat odznak - zobrazí formulář nastavení pro vytvoření nového odznaku.
 9. Záloha. Umožňuje učiteli zálohovat celý kurz, ale pouze bez dat uživatelů (viz Záloha).
 10. Obnovit. Umožňuje obnovit kurz nebo data z kurzu (viz Obnova).
 11. Importovat. Umožňuje importovat data z kurzu (viz Import aktivit).
 12. Reset. Umožňuje odstranit z kurzu data uživatelů a zároveň zachovat všechny moduly činností
  a další nastavení (viz Reset kurzu).

  Pozor! Odstranění dat je trvalé a nevratné.

 13. Banka úloh. Shromažďuje všechny testové úlohy, tedy i ty nevyužívané, v rámci konkrétního kurzu (viz Banka úloh). 
  • Úlohy - zobrazí všechny testové úlohy a informace o tom, kdo je vytvořil či naposledy upravoval.
  • Kategorie - nastavení umožňující roztřídit testové úlohy do různých kategorií, což je vhodné především při větším množství úloh.
  • Import - umožňuje v případě potřeby importovat do banky úloh testové úlohy, a to v několika podporovaných formátech (Gift, Moodle XML, XHTML).
  • Export - umožňuje exportovat celou banku úloh či vybranou kategorii do souboru. Exportované úlohy je možné importovat do banky úloh v jiném kurzu.

Správa kurzu na úrovni modulu

Po otevření některého modulu z hlavní strany kurzu je vždy v bloku Nastavení k dispozici sekce pro správu daného modulu. Základními možnostmi ve správě modulu jsou:
 1. Upravit nastavení. Obecná a rozšířená nastavení daného modulu (zobrazují se při vytvoření dané činnosti a později, kdykoliv je zapotřebí nastavení upravit).
 2. Lokálně přidělené role. Možnost přidělit uživatelům role v kontextu konkrétního modulu.
 3. Oprávnění. Pokročilé přenastavení rolí v kontextu daného modulu.
 4. Kontrola oprávnění. Kliknutím na tuto položku si můžete zobrazit oprávnění vybraného uživatele.
 5. Filtry. Nastavení filtrů na úrovni daného modulu (viz Filtry).
 6. Protokoly. Možnost zobrazení protokolů dle vlastní volby pro daný modul.
 7. Záloha. Kliknutím na tuto položku je možné modul zálohovat, zobrazí se nastavení zálohy - co vše chcete zálohovat (viz Záloha a obnova aktivit).
 8. Obnovit. Umožňuje obnovit zálohovanou aktivitu (viz Záloha a obnova aktivit).
Pozor! Jednotlivé položky nastavení se dle modulů liší.


Obr. 6: Náhled sekce Správa činnosti (Slovníku) v bloku Nastavení

Přepnout roli na...

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

Sekce Přepnout roli na... v bloku Nastavení umožňuje učitelům prohlédnout si kurz z pohledu studenta, případně jiných rolí. To může být přínosné zvlášť tehdy, pokud máte v kurzu například skryté některé sekce, materiály nebo činnosti (viz obr. 7) a potřebujete si zkontrolovat vzhled a fungování kurzu
z pohledu vybrané role.

Obr. 7: Zobrazení sekce Přepnout roli na... z pohledu učitele

Ke své obvyklé roli se vrátíte kliknutím na Vrátit se k mé obvyklé roli v sekci Přepnout roli na... (viz obr. 8).

Obr. 8: Zobrazení odkazu "Vrátit se k mé obvyklé roli"

Nastavení mého profilu

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

Sekce Nastavení mého profilu umožňuje přístup k nastavení a informacím daného uživatele (viz obr. 9).

Obr. 9: Náhled sekce Nastavení mého profilu v bloku Nastavení z pohledu učitele

 1. Upravit profil. Obecná a doplňková nastavení profilu uživatele (motiv Moodlu, odebírání příspěvků, fotografie, ICQ, Skype, telefon).
 2. Změnit heslo. Slouží ke změně hesla k uživatelskému účtu.
 3. Bezpečnostní klíče. Zabezpečení uživatelských účtů.
 4. Zasílání zpráv. Nastavení možností upozorňování na nové zprávy.
 5. Blogy. Nastavení počtu příspěvků na stránku a možnost resetovat externí blog.
  • Předvolby - vlastní nastavení týkající se blogů, volitelný počet příspěvků na stránku.
  • Externí blogy - již registrované externí blogy.
  • Registrovat externí blog - možnost registrovat externí blog.
 6. Digitální odznáčky. Nastavení automatického zobrazení odznaků na profilové stránce uživatele. Umožňuje i připojení k externímu poskytovateli odznáčků, například Mozilla OpenBadges, takže můžete mít celou svou sbírku odznáčků pohromadě.
  • Předvolby - nastavení automatického zobrazování digitálních odznáčků na osobním profilu.
  • Nastavení sbírky - možnost propojit svou sbírku odznáčků s jinou, externí.
 7. Sestavy o činnosti. Ukazuje protokoly mapující vaši aktivitu v kurzu. Protokoly jsou různé - dnešní, všechny, stručná sestava a podrobná sestava.
  • Dnešní protokol - sestava o aktivitě přihlášeného uživatele v daném dni.
  • Všechny protokoly - výpis aktivity uživatele od jeho prvního přihlášení.
  • Stručná sestava - výpis aktivity podle jednotlivých modulů a činností.
  • Podrobná sestava - podrobný výpis informací o přístupech do jednotlivých modulů a činností a výsledcích.
  • Známka - výpis známek uživatele.