Uživatelské role

Uživatelská role představuje soubor stanovených oprávnění, které je možné přiřadit k jednotlivým uživatelům v konkrétních kontextech. Uživatelská role tedy ovlivňuje to, jaký rozsah činností může konkrétní uživatel v systému Moodle provádět. Mezi nejčastější role patří role Studenta a role Učitele v rámci kurzu.

Správa uživatelských rolí

Tvůrce kurzu může role spravovat pomocí bloku Nastavení/Správa kurzu/Uživatelé/Oprávnění (viz obr. 1). Na zobrazené stránce je možné upravovat stávající role nebo ke konkrétním činnostem v kurzu přidávat role nové. Ukázka na obr. 2.

Obr. 1: Úprava oprávnění v rámci kurzu v bloku Nastavení

Obr. 2: Zobrazení některých činností a k nim přiřazených rolí

Rozdělení rolí

Protože lze pracovat s různými rolemi na různých úrovních Moodlu, nabízí se rozlišení na Role v kurzu a Role na úrovni systému.

Pozor! Toto rozdělení je spíše intuitivní a slouží především pro lepší pochopení rozvrstvení práv v Moodlu. 

Role v kurzu

Role v kurzu slouží pro správu konkrétního kurzu. Tyto role zpravidla určují, kdo může vytvářet, modifikovat a známkovat výukové činnosti. Patří mezi ně: 

 • Učitel
 • Učitel bez práva upravovat
 • Asistent učitele
 • Student
Pozor! Výše zmíněné role jsou vázány vždy na konkrétní kurz, takže uživatel s rolí Učitel může mít v jiném kurzu pouze roli Student a naopak.

Jak získat roli v kurzu

Roli v kurzu lze získat dvojím způsobem:
 • Přidělením (například uživatel s rolí Učitel přidělí roli Asistent učitele některému ze studentů kurzu).
 • Zápisem do kurzu - při přihlášení metodou Zápis sebe sama do kurzu např. uživatel získá roli Student.

Jaké role jsou k dispozici v rámci kurzu?

Učitel

Učitelé mohou vykonávat veškerou činnost v rámci kurzu, včetně vytváření a upravování činností a studijních materiálů, změn v nastavení nebo známkování studentů.

Učitel bez práva upravovat

Učitel bez práva upravovat může v kurzu nahlížet do prací studentů a známkovat je, nemá však oprávnění vytvářet jakékoliv činnosti, upravovat jejich nastavení nebo je mazat.

Poznámka. Tato role je typicky udělována osobám, které se podílejí na výuce.

Asistent učitele

Asistent učitele má v kurzu stejná oprávnění jako učitel, není však uveden v seznamu vyučujících. Role je určena spíše pro ty uživatele, kteří v kurzu provádí administrativní úkony, případně vkládají nebo i vytvářejí výukový obsah, ale nejsou přímo vyučujícími kurzu. Činnosti spjaté s výukou (např. hodnocení prací studentů) mohou však provádět také.

Poznámka. Tato role existuje pouze v prostředí ELF na MU a není součástí výchozí sady rolí systému Moodle.

Student

Studenti mohou prohlížet studijní materiály (např. Knihy) a interagovat s činnostmi (např. pokusit se o zvládnutí Testu nebo odeslat příspěvek na Fórum). Nemohou ale zasahovat do jejich nastavení (pokud to nepovolí učitel). Nemohou také nahlížet do známek ostatních studentů. Mohou si zobrazit pouze své vlastní známky, pokud to učitelem povolil.

To, které úkony smí student v rámci konkrétní činnosti provádět, se vždy odvíjí od výchozího nastavení oprávnění. Například v rámci činnosti Slovník disponují studenti oprávněním vkládat nová hesla. Nesmějí však upravovat hesla stávající, pokud nejsou jejich autory (tímto oprávněním naopak disponuje role Učitel i Asistent učitele).

Učitel, asistent učitele nebo administrátor systému však mohou oprávnění pro danou činnost změnit. Díky tomu lze v rámci určité činnosti (například konkrétního modulu Slovník) poskytnout studentům i taková oprávnění, kterými ve výchozím nastavení nedisponují (například upravovat i hesla, která sami nevytvořili).

Důležitým faktem je, že takto upravená nastavení fungují pouze pro danou instanci daného modulu. Znamená to tedy, že pokud se v kurzu nachází vícero slovníků, úprava oprávnění v jednom z nich nebude mít vliv na nastavení těch zbývajících (každý modul v kurzu může tedy mít oprávnění nastavena různým způsobem).

Jakmile se student poprvé přihlásí do Moodlu, uvidí na úvodní stránce všechny dostupné kurzy (viz obr. 3).


Obr. 3: Hlavní strana Moodlu nového uživatele nepřihlášeného do žádného kurzu


Pokud je zapsán alespoň do jednoho kurzu, uvidí po přihlášení pouze své vlastní kurzy, tj. ty, do kterých je zapsán (viz obr. 4).


Obr. 4: Hlavní strana po přihlášení studenta zapsaného v kurzu


Pohled studenta na daný kurz se liší od pohledu učitele a také od studenta zapsaného v jiné skupině (pokud se v kurzu pracuje se skupinami).

Díky používání rolí mohou učitelé ovlivňovat podobu toho, co studenti v jednotlivých kurzech uvidí. Mohou tak modifikovat pohled na kurz jako celek, ale také skrze nastavení upravovat chování jednotlivých činností.
Tipy pro využívání rolí: přidáním konkrétních pravomocí pro uživatele s rolí Student můžeme dovolit studentům nahlížet do prací jejich kolegů, opravovat je a známkovat. Můžeme tím dosáhnout vyšší interakce mezi studenti a jejich zapojení do výuky. Jindy je naopak interakce s ostatními studenty nežádoucí. Tehdy můžeme uživatelům s rolí student odebrat jistá práva a zajistit tak samostatnou práci uživatelů. 
Vždy je však potřeba zvážit, u kterých činností může být tato správa uživatelů podle rolí efektivní, případně za jakých podmínek je vhodné modifikovat základní nastavení uživatelských práv.

Role na úrovni systému 

Tyto role specifikují oprávnění uživatele v rámci celého systému Moodle. Patří mezi ně:
 • Správce stránek
 • Manažer
 • Tvůrce kurzu
 • Přihlášený uživatel
 • Host

Správce stránek

Uživateli může být přidělena role Správce stránek jiným uživatelem, který již správcem stránek je, a to v bloku Nastavení/Správa stránek/Uživatelé/Oprávnění/Správci stránek. Tuto roli nelze upravovat ani odstranit.

Manažer

Role Manažer umožňuje vstupovat do kurzů a upravovat je, stejně jako provádět na stránkách některé správní úkony týkající se kurzů, uživatelů, nastavení známek apod.

Na rozdíl od Správce stránek lze roli Manažer (resp. její oprávnění) upravovat. Ve výchozím nastavení je velmi podobná roli Správce, a to díky širokým pravomocem; ty jsou nicméně přeci jen určitým způsobem omezeny, takže je její používání bezpečnější (menší pravděpodobnost fatální chyby při administraci) a hodí se pro uživatele, kteří mají mít v systému velkou působnost.

Poznámka. Celkově se doporučuje, aby i Správce stránek běžně používal roli Manažera, právě z důvodu menšího rizika při využití této role.

Jak přidělit roli Manažera?

Roli Manažera je možno přidělit na úrovni celého systému (globálně). Uživatel s touto rolí pak například může vytvářet nové uživatelské účty. Tuto roli může uživatelům přidat pouze uživatel s rolí Správce stránek nebo Manažer. Pro přidělení globální role Manažer přejděte na Nastavení/Správa stránek/Uživatelé/Oprávnění/Přidělit globální role (viz obr. 5).

Obr. 5: Správa stránek, přidělení globální role


Na zobrazené stránce vyberte roli Manažer (viz obr. 6).

Obr. 6: Tabulka pro výběr přidělované role


Pomocí formuláře přidáte vybraného uživatele (viz obr. 7). 

Obr. 7: Formulář pro přidělení globální role Manažer


Více o tomto formuláři najdete výše v sekci Rozšířené rozhraní pro ruční zápis uživatelů.

Poté, co tak učiníte, bude mít uživatel přístup pouze k některým položkám ve Správě stránek. Nemá přístup například k Zabezpečení, Server, Zásuvné moduly nebo Vzhled stránek, tyto jsou vyhrazeny pouze pro správce stránek. Avšak Manažeři mají přístup k většině nástrojů týkajících se Uživatele, Kurzů a Systému známkování.

Poznámka.
 • Některé z těchto pravomocí mohou být dále omezeny, a to přenastavením specifických oprávnění role.
 • Manažer má přístup k Titulní straně stejně tak jako do kurzů (neboť technicky vzato se jedná taktéž o kurz).
 • Manažer má oprávnění přidělit druhým globální roli Manažer.
 • Manažer může upravovat samotnou roli Manažer. Pokud by bylo třeba tomuto zabránit, lze tak učinit tím, že v nastavení oprávnění roli Manažer zrušíme oprávnění Vytvářet a spravovat role.

Přidělení role Manažer na úrovni Kategorie

Role Manažer může být udělena také v kontextu určité kategorie kurzů. Takové nastavení je vhodné tehdy, pokud chceme, aby měl uživatel přístup do všech kurzů dané kategorie a mohl je upravovat, avšak nechceme, aby měl tato oprávnění mimo danou kategorii kurzů.

Pro přidělení role na úrovni kategorie přejděte na Nastavení/Správa stránek/Kurzy (viz obr. 8) a zde:
 1. Klikněte na Správa kurzů a kategorií.
 2. Najděte danou kategorii a klikněte na její název nebo na editační ikonu v konkrétním řádku.

Obr. 8: Vyhledání kategorie, pro kterou chceme přidělit roli Manažer


Na zobrazené stránce přejděte v panelu Nastavení/Kategorie: ... na Přidělit role (viz obr. 9). 

Obr. 9: Přidělení role Manažer na úrovni kategorie


Na zobrazené stránce klikněte na roli Manažer (viz obr. 10), poté v pravém sloupci pomocí vyhledávacího pole najděte požadovaného uživatele a pomocí tlačítka "Přidat" jej zařaďte do seznamu uživatelů s rolí Manažer (viz obr. 11).

Obr. 10: Vybrání role Manažer na úrovni kategorie


Obr. 11: Přidělení role Manažer konkrétnímu uživateli na úrovni kategorie


Poznámka.
 • Manažer na úrovni kategorie je manažerem pouze v té konkrétní kategorii, ve které mu byla tato role přidělena. Pokud byste chtěli, aby mohl spravovat více než jednu kategorii, bylo by nutné přidělit mu roli Manažera v každé kategorii zvlášť.
 • Manažer na úrovni kategorie může upravovat také všechny podkategorie náležející k dané kategorii, včetně vytváření nových podkategorií a přemisťování kurzů v rámci těchto kategorií.
 • Manažer na úrovni kategorie může vytvářet nové kurzy v dané kategorii.
 • Možnost přihlásit se jako jiný uživatel má manažer na úrovni kategorie pouze pod profilem účastníků kurzů této kategorie. 
Pozor! V rozhraní Moodle 2 se některé příkazy zobrazují v bloku Nastavení. Manažer musí mít zapnutou úpravu obsahu, aby se mu zobrazily možnosti "Upravit tuto kategorii" a "Přidat podkategorii" v bloku Nastavení (viz obr. 12).

Obr. 12: Pohled Manažera na blok Nastavení na úrovni kategorie při zapnutém režimu úprav

Tvůrce kurzu

Jak napovídá název role Tvůrce kurzu, hlavním oprávněním uživatele s touto rolí je vytvářet kurzy. Pokud jsou konkrétnímu tvůrci kurzu ve vytvořeném kurzu ponechána výchozí oprávnění, pak mu bude v tomto kurzu automaticky přidělena také role Učitel, aby mohl upravovat kurz a zapisovat další uživatele (viz obr. 13).

Pozor! Role Tvůrce kurzu je určena výhradně k zakládání kurzů; úpravy kurzů nedovoluje.

Tvůrce kurzu může také vidět skryté kurzy.

Obr. 13: Uživatel s rolí tvůrce kurzů v seznamu zapsaných uživatelů


Pokud potřebujete poskytnout konkrétnímu Tvůrci kurzu oprávnění nad rámec vychozích, doporučuje se přidělit mu spíše roli Manažer, než nějakým způsobem měnit výchozí oprávnění role Tvůrce kurzů. Případné změny by totiž mohly vést k tomu, že by ostatní Tvůrci kurzů mohli získat přístup do kurzů, které sami nezaložili. 

Přihlášený uživatel

V okamžiku, kdy se uživatel přihlásí do Moodlu (musí mít zřízený účet), získá roli Přihlášený uživatel. Díky této roli se může pohybovat v prostředí Moodlu.

Ve výchozím nastavení mohou přihlášení uživatelé editovat svůj profil, posílat zprávy, zakládat blogy a dělat ještě některé další činnosti mimo kurzy.

Host

V Moodlu je k dispozici možnost přístupu pro hosty. Případné návštěvy se mohou přihlašovat jako hosté, a to prostřednictvím tlačítka "Přihlásit se jako host" na přihlašovací obrazovce a vstupovat do kurzů, ve kterých je umožněn přístup pro hosty.

Hosté mají vždy přístup "pouze pro čtení". Nemohou tedy:
Poznámka 1. Tato funkce může být užitečná například tehdy, chcete-li umožnit kolegovi, aby nahlédl do vaší práce nebo chcete-li nechat studenty, aby si kurz prohlédli ještě před tím, než se do něj přihlásí.

Poznámka 2. Pokud chcete, aby hosté mohli plnit testy nebo prováděli jakoukoliv aktivitu z těch, které jsou vypsány výše, lze jim to umožnit vytvořením ručního účtu, jehož přístupové údaje budou sdíleny určenou skupinou osob. Je třeba ale náležitě zvážit bezpečnostní dopady tohoto kroku.

Poznámka 3. Uživatelé, kteří se přihlásili standardním způsobem, mohou navíc nahlížet jako hosté do kurzů, které mají povolen přístup pro hosty, i když v nich nejsou zapsáni.

Přihlásit se jako jiní uživatelé

Systém Moodle umožňuje uživatelům s patřičnými právy přihlásit se jako jiný existující uživatel. Tato funkce není v základním nastavení povolena a není vhodné ji neuváženě používat. Povolit ji mohou uživatelé s oprávněním Spravovat role (v základním nastavení Správci stránek).

Tato funkce má své využití při správě kurzů (i celého systému) tehdy, vyskytne-li se problém týkající se chybného nastavení jednoho uživatele. Ať už jde o pomoc při nastavování kurzů méně zkušených uživatelů, pomoc s pokročilým nastavením některých činností, nebo o opravení chybných nastavení. Kvůli specifickému charakteru je vhodné tuto funkci povolit jen uživatelům s nejvyššími právy (Správci stránek, Manažeři) a používat ji jen v krajních případech. 

Uživatel, jenž se chce přihlásit pod jiným účtem, musí najít profil konkrétního uživatele. Na obr. 14 je profil uživatele nalezen v nastavení konkrétního kurzu v kolonce Uživatelé a Zapsaní uživatelé. Po té stačí kliknout na ikonu před jménem vybraného uživatele. V bloku Nastavení se pak zobrazí možnost Přihlásit se jako.

Obr. 14: Přihlásit se jako jiný uživatel

Po přihlášení je k dispozici systém z pohledu druhého uživatele i se všemi jeho pravomocemi. Na obr. 15 je zobrazena úvodní stránka jednoho z kurzů. Od standardního přihlášení je odlišena pouze informací umístěnou v pravém horním rohu.

Obr. 15: Zobrazení kurzu po přihlášení pod jiným uživatelem

Návratu k původní roli lze docílit kliknutím na jméno uživatele přihlášeného na nový profil, nebo na tlačítko "Odhlásit se". Oboje umístěné v pravém horním rohu. Viz obr. 16. První z možností nabídne uživateli dialogové okno pro zadání uživatelského jména a hesla. Po úspěšném přihlášení je uživateli zobrazen kurz, ze kterého byl odhlášen. Tlačítko "Odhlásit se" odhlásí uživatele z celého systému Moodle.

Obr. 16: Návrat k původní roli


Comments