Editační ikony

Při zapnutí režimu úprav se u každé položky (činnosti nebo studijního materiálu), sekce nebo bloku zobrazí ikony umožňující vytvářet nové položky či provádět úpravy stávajících.


Obr. 1: Editační ikony u studijních materiálů a činností

Význam jednotlivých ikon:

 

Upravit název tato ikona umožňuje okamžitou úpravu názvu činnosti či materiálu, aniž byste museli načítat stránku nastavení dané položky.
Přesunout doprava/doleva  ikona v první řadě umožňuje odsadit text, činnost či studijní materiál doprava. U již odsazené položky se zobrazuje i šipka směřující doleva, která položky posouvá doleva.
Přesunout  ikona sloužící k přesouvání činností či celých sekcí v rámci kurzu. Stačí na ikonu kliknout a tahem myši konkrétní položku nebo sekci přesunout na požadované místo v kurzu.
Aktualizovat/Nastavit/Upravit  ikona ozubeného kolečka umožňuje měnit a upravovat nastavení dané sekce, materiálu, činnosti nebo bloku.
Duplikovat  touto ikonou lze vytvářet kopii činnosti nebo materiálu v rámci jednoho kurzu.

Odstranit  pomocí této ikony odstraníte položky z kurzu.

Skrýt/Zobrazit  ikona oka označuje viditelnost sekce, materiálů nebo činnosti v kurzu. Pokud je oko otevřené, položka je pro studenty viditelná. Kliknutím na ikonu otevřeného oka se ikona změní na ikonu přeškrtnutého oka značící, že položka je pro studenty neviditelná (a tedy nedostupná).Žádné skupiny (klikněte pro změnu)  ikona skupin slouží k přepínání mezi nastavením skupin - Žádné skupiny/Oddělené skupiny/ Viditelné skupiny.
Přidělit role  tato ikona umožňuje u jednotlivých položek lokálně přidělit role.
Poznámka. Některé z editačních ikon slouží také pro modifikaci bloků  více o úpravě bloků se dovíte zde.

Pozor! Kromě Editačních ikon existují i další ikony, například ikony činností a studijních materiálů (viz obr. 2) a ikony v bloku Nastavení (viz obr. 3). Tyto ikony však nenesou žádnou specifickou funkci, slouží jako ilustrační obrázky u jednotlivých činností, materiálů či úkonů. Jsou viditelné i bez zapnutého Režimu úprav a mají u sebe klikatelný název činnosti nebo popis dané položky.


Obr. 2: Ikony činností - test


Obr. 3: Ikony v bloku Nastavení

Comments