Nastavení Dotazování

Jak přidat činnost Dotazování

 1. Nejprve přejděte na hlavní stranu kurzu a vpravo nahoře klikněte na tlačítko "Zapnout režim úprav".
 2. Poté vyberte požadovaný týden/téma, ke kterému chcete Dotazování přidat, a přes odkaz "Přidat činnost nebo studijní materiál" přejděte k výběru aktivity.
 3. V levé části okna zvolte činnost Dotazování (viz obr. 1). 
 4. Klikněte na tlačítko "Přidat" (viz obr. 1). Tímto krokem přejdete na stránku Nastavení nově vytvořené činnosti Dotazování.


  Obr. 1: Přidání činnosti Dotazování

Nastavení činnosti Dotazování

Níže jsou popsány možnosti nastavení činnosti Dotazování. K úpravám nastavení je možné se kdykoli vrátit kliknutím na název činnosti na hlavní straně kurzu a otevřením odkazu v panelu Nastavení/Správa Dotazování/Upravit nastavení.

Nastavení činnosti Dotazování jsou rozdělena do sekcí. Ve výchozím zobrazení je rozbalena pouze sekce Obecná nastavení. Ostatní sekce lze rozbalit kliknutím na název dané sekce, případně můžete zobrazit všechny sekce kliknutím na odkaz Rozbalit vše v pravém horním rohu (viz obr. 2).

Obecná nastavení

Sekce Obecná nastavení slouží ke vložení názvu a popisu Dotazování (viz obr. 2).

 1. Název je text odkazu, který se studentům zobrazí na hlavní straně kurzu. Je tedy vhodné zvolit název vystihující účel daného Dotazování.
 2. Popis slouží ke sdělení přesnějších informací k Dotazování. Pokud chcete text formátovat, klikněte na ikonu "Zobrazit více tlačítek". Dojde k odkrytí celého ovládacího panelu HTML editoru, který umožňuje podobné formátování textu jako například Word aj. Pomocí HTML editoru můžete také vložit obrázek, případně audio nahrávku či video.
 3. Zaškrtnutím políčka Zobrazit popis na titulní straně kurzu můžete zobrazit popis na hlavní straně kurzu v rámci daného tématu.


  Obr. 2: Zobrazení sekce Obecná nastavení modulu Dotazování

Dostupnost

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

Sekce Dostupnost umožňuje omezit přístup k modulu Dotazování na určité časové období. Nastavení Dostupnosti v Dotazování je podobné jako nastavení Omezit přístup, které patří mezi společná nastavení modulů.

 1. Zaškrtnutím políčka Dostupné od bude Dotazování pro studenty otevřeno až ve vámi zadaném datu a čase, dříve nebude Dotazování přístupné. Jestliže datum otevření není použito, je možné do Dotazování vstoupit kdykoli (pokud nebylo nastaveno datum uzavření).
 2. Zaškrtnutím políčka Dostupné do bude Dotazování ve vámi zadaném datu a čase uzavřeno. Po nastaveném datu se studenti již nebudou moci Dotazování zúčastnit. Jestliže datum uzavření není použito, je možné do Dotazování vstoupit kdykoli (pokud nebylo nastaveno datum otevření).

  Poznámka. Učitel nemusí nutně nastavovat datum otevření a uzavření zároveň, každé lze nastavit zvlášť.


  Obr. 3: Zobrazení sekce Dostupnost

Možnosti odpovědi

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

 1. Typ. Umožňuje učiteli nastavit, zda bude na dané Dotazování možno odpovědět pouze jednou, vícekrát, případně s jakým časový odstupem je vyplnění možné opakovat. V rozbalovací nabídce je možno zvolit:
  • Odpovídat vícekrát  účastník Dotazování není v odpovídání omezen žádným počtem možných vyplnění, odpovídat může kdykoli opakovaně.
  • Odpovědět jednou  na dané Dotazování je možno odpovědět pouze jednou.
  • Odpovídat denně  Dotazování lze vyplňovat opakovaně s odstupem 24 hodin od posledního vyplnění.
  • Odpovídat týdně  Dotazování lze vyplňovat opakovaně s odstupem 7 dní od posledního vyplnění.
  • Odpovídat měsíčně  Dotazování lze vyplňovat opakovaně s odstupem jednoho měsíce od posledního vyplnění.

 2. Zobrazení jména účastníka. Nabízí možnost nastavení anonymity Dotazování. Není-li Dotazování nastaveno jako anonymní, učitel, případně účastník, má možnost vidět odpovědi konkrétního uživatele. Z rozbalovací nabídky lze volit mezi:
  • Plné jméno  účastník na Dotazování odpovídá pod svým jménem, které se vždy zobrazí učiteli, případně ostatním účastníkům (pokud tak učitel povolil, viz níže bod 3).
  • Anonym  účastník odpovídá anonymně.

  Pozor! Pokud bylo jednou Dotazování nastaveno jako anonymní, není již možné jej zpětně změnit na odpovídání pod plným jménem.

 3. Studenti mohou vidět VŠECHNY odpovědi. Slouží k nastavení možnosti zobrazení odpovědí ostatních účastníků. Z rozbalovací nabídky lze volit mezi:
  • Po zodpovězení dotazníku  po vyplnění a uzavření Dotazování se účastníkovi zobrazí odpovědi ostatních.
  • Po uzavření dotazníku  odpovědi ostatních budou zobrazeny až po uzavření Dotazování (více u nastavení uzavření Dotazování se dozvíte zde).
  • Vždy  odpovědi ostatních budou viditelné kdykoli.

  Pozor! Chcete-li povolit zobrazení odpovědí ostatních účastníků, je nutno tak nastavit také
  v Oprávnění v kontextu daného dotazování. Více se dozvíte zde.


  Poznámka. Jakým způsobem se účastníkům odpovědi ostatních zobrazí, se dozvíte v Používání Dotazování v sekci Zobrazit všechny odpovědi.

 4. Uložit odpovědi a pokračovat. Toto nastavení umožňuje účastníkovi své odpovědi na Dotazování uložit ještě před tím, než ho uzavře. Takto uložené neukončené Dotazování je možno opustit
  a později se k němu opět navrátit.

 5. Povolit větvení otázek. Podmíněné větvení umožňuje k otázkám typu Ano/Ne, Přepínač
  a Rozbalovací nabídka
   přiřadit dceřiné otázky, na které je účastník přesměrován po zvolení určité možnosti, ke které je dceřiná otázka přiřazena. Jak nastavit a používat větvené otázky se dozvíte zde.

 6. Automatické číslování. Umožňuje nastavit, zda mají být otázky či stránky číslovány automaticky. Více o stránkách v Dotazování se můžete dočíst zde. Z rozbalovací nabídky můžete zvolit mezi možnostmi:
  • Automaticky číslovat stránky i otázky  stránkám i otázkám v Dotazování bude automaticky přiděleno číslo.
  • Nečíslovat otázky ani stránky  stránky ani otázky v Dotazování nebudou číslovány.
  • Automaticky číslovat otázky  číslovány budou pouze otázky, nikoli stránky.
  • Automaticky číslovat stránky  číslovány budou pouze stránky, nikoli otázky.

   Pozor! Použití automatického číslování by nemuselo být vhodné například u otázek
   s větvením.

 7. Hodnocení odpovědi. Odpovědi na otázky v Dotazování je možné hodnotit, díky čemuž lze respondentům poskytnout zpětnou vazbu na základě toho, kolik získali bodů. Body jsou v tomto případě indikátorem celkového názoru respondenta a odrážejí jeho sklon odpovídat určitým způsobem (můžeme to přirovnat například k dotazníku, ve kterém extroverti získají určitý počet bodů, zatímco introverti jiný). Kliknutím na rozbalovací nabídku vyberte z nabízených možností. Hodnotit je možné číselnou hodnotou vybranou z rozpětí 1100.


  Obr. 4: Zobrazení sekce Možnosti odpovědi

Volby obsahu

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

Pozor! K tomuto nastavení má učitel přístup pouze při vytváření nového Dotazování. Po opětovném otevření Nastavení dotazování již tato sekce není zobrazena. Pokud jste tedy například zvolili možnost Vytvořit nový a nastavení uložili, není již možné zpětně zvolit možnost Kopírovat existující či Použít veřejný. Chcete-li tak učinit, je nutné vytvořit Dotazování zcela nové.

 1. Vytvořit nový. Tento typ je výchozí při vytváření Dotazování a učitel zde tvoří veškerý obsah sám. Více k vytváření nového dotazování naleznete zde.
 2. Kopírovat existující. Nabízí možnost využít šablony, tedy zkopírovat obsah již existujícího Dotazování do Dotazování nového, kde je možné obsah také editovat. Kliknutím na název daného Dotazování se v novém okně otevře náhled, ve kterém lze vidět, z jakých otázek je sestaveno.
 3. Použít veřejný. Pokud byl v některém kurzu vytvořen Dotazník, který jeho tvůrce nastavil jako "Veřejný", je možné jej použít ve vašem kurzu. Neexistuje však možnost jej editovat. Kliknutím na název Dotazování se v novém okně otevře náhled, ve kterém lze vidět, z jakých otázek je sestaveno.

  Poznámka. Jakým způsobem lze nově vytvořené Dotazování nastavit jako veřejné či jako šablonu, se dozvíte níže v sekci Volby obsahu.


  Obr. 5: Zobrazení sekce Volby obsahu

Další nastavení

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

Mezi dalšími nastaveními najdete Běžná nastavení moduluOmezit přístup a Plnění činnosti (v případě, že je tato funkce povolena správcem systému a v kurzu).

Pokročilá nastavení

Pokročilá nastavení určují, zda bude dotazování soukromé či veřejné a zda bude využito jako šablona pro budoucí dotazníky. Pokročilá nastavení lze upravovat po kliknutí na odkaz daného Dotazování na hlavní straně v kurzu a dále na levé straně v bloku Nastavení/Správa Dotazování/Pokročilá nastavení.

Volby obsahu

Tato sekce slouží k nastavení typu dotazníku a k vložení podrobnějších informací o daném dotazování.
 1. Typ dotazníku. V rozbalovací nabídce je možno volit mezi třemi typy:
  • Soukromý. Dotazování bude sloužit pouze k účelům kurzu, ve kterém bylo vytvořeno,
   v rámci jiného kurzu nebude možné jej použít.
  • Veřejný. Dotazování bude možno použít i v jiných kurzech. Podoba původního Dotazování bude zachována, v jiných kurzech není možno jej editovat. Takové Dotazování je pak uvedeno mezi veřejnými, které jsou učitelům nabídnuty v Nastavení v sekci Volby obsahu.
  • Šablona. Dotazování může být v jiných kurzech použito jako šablona. Je možno jej tedy zkopírovat do Dotazování nového a následně jej také editovat. Takové Dotazování je pak uvedeno mezi Dotazováními ke kopírování, které jsou učitelům nabídnuty v Nastavení v sekci Volby obsahu.
 2. Nadpis. Jde o text, který je zobrazen v úvodu Dotazování. Jako výchozí je zadán Název, který byl nastaven v sekci Obecná nastavení. Nadpis je zde možno libovolně měnit, aniž byste změnili právě Název Dotazování, který je zobrazen na hlavní straně kurzu.
 3. Podnadpis. Jde o text, který bude zobrazen pod Nadpisem.
 4. Další informace. Slouží k podrobnější specifikaci Dotazování nebo k přidání jakýchkoli dalších informací, které jsou pak zobrazeny pod Podnadpisem. HTML editor zde umožňuje podobné formátování textu jako například Word, případně je zde možné vložit obrázek (pokud si přejete nějaký vložit), audio nahrávku či video.

  Poznámka. Od Popisu (viz Obecná nastavení) se Další informace liší v tom, že Popis je studentovi zobrazen ještě před vstupem do Dotazování, zatímco Další informace jsou studentům zobrazeny po otevření Dotazování.


  Obr. 6: Zobrazení sekce Volby obsahu

Volby odpovědi

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)
 1. URL potvrzení. Chcete-li, aby byli účastníci po ukončení Dotazování přesměrováni na jinou internetovou stránku, zadejte do tohoto pole její URL.
   nebo 
  Stránka potvrzeníPo ukončení Dotazování může být studentům zobrazena stránka se záhlavím
  a textem zvoleným učitelem. K tomuto nastavení slouží možnosti níže: Záhlaví textu a Textové pole.

  Poznámka. Chcete-li, aby byla účastníkům stránka zobrazena, zanechte pole pro URL potvrzení prázdné.

 2. Záhlaví textu. Zde je možné nastavit znění textu, které se účastníkům zobrazí na stránce po ukončení Dotazování. Ponecháte-li pole prázdné, bude po ukončení zobrazen přednastavený text ve znění "Děkujeme Vám za vyplnění tohoto dotazníku".

 3. Textové pole. Slouží k případnému rozšíření textu záhlaví, který je studentům zobrazen na stránce po ukončení Dotazování. HTML editor zde umožňuje podobné formátování textu jako například Word, případně vložit obrázek, audio nahrávku či video.

 4. E-mail. Umožňuje odeslat potvrzení o vyplnění každého Dotazování na e-mailovou adresu, kterou zadáte do tohoto pole. Potvrzovací e-mail je možno zaslat i na více adres, tyto adresy od sebe oddělte čárkou.


  Obr. 7: Zobrazení sekce Volby odpovědi

Volby zpětné vazby

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

Ve výchozím nastavení není zpětná vazba dostupná, můžete ji však povolit, obsahuje-li Dotazování následující typ otázek: Ano/Ne, Přepínač, Rozbalovací nabídka nebo Měřítko. Odpovědi na tyto otázky musí být nastaveny jako povinné, jejich pole Název otázky nesmí být prázdné a pole Možné odpovědi musí obsahovat číselnou hodnotu. Možnosti v této sekci využijte v případě vytváření dotazování s různými zpětnými vazbami (viz položka Hodnocení v sekci Možnosti odpovědi).


Obr. 8: Zobrazení sekce Volby zpětné vazby

 1. Volby zpětné vazby. Ve výchozím nastavení je použita možnost "Žádná zpětná vazba". Z rolovací nabídky lze dále vybrat mezi možnostmi:
  • Celková zpětná vazba. Na konci dotazování bude účastníkovi zobrazena jedna celková zpětná vazba tak, jak ji nastavíte následně po kliknutí na tlačítko "Uložit nastavení a upravit jednotlivé části zpětné vazby" (viz obr. 8)Nastavení Sdělení celkové zpětné vazby Dotazování upravte podle svých potřeb a uložte kliknutím na tlačítko "Uložit nastavení" (viz obr. 9).

   Obr. 9: Upravit sdělení celkové zpětné vazby Dotazování

  • Části zpětné vazby. V závislosti na počtu výše uvedeného typu otázek s výše uvedeným nastavením v Dotazování můžete rozdělit tyto otázky do několika částí (viz obr. 8 a 10).
   V takovémto případě nebude účastníkovi zobrazena pouze jedna celková zpětná vazba, ale ke každé části (sadě otázek) samostatná zpětná vazba.

   Obr. 10: Upravit jednotlivé části zpětné vazby v Dotazování

   Jakmile otázky rozdělíte do několika částí, uložíte toto nastavení kliknutím na tlačítko "
   Uložit nastavení částí a upravit sdělení zpětné vazby" (viz obr. 10). Tím se přesunete k úpravě sdělení první části zpětných vazeb (viz obr. 11). Nastavení Sdělení zpětných vazeb první části upravte podle svých potřeb a uložte kliknutím na tlačítko "Další část" (viz obr. 11). Tím se přesunete k úpravě sdělení další části.

   Obr. 11: Upravit sdělení zpětné vazby Dotazování

   Až se dostanete k poslední části, uložíte takto nastavené zpětné vazby kliknutím na tlačítko "
   Uložit nastavení", které nahradilo tlačítko Další část.

 2. Zobrazit skóre. Jde o zobrazení tabulky obsahující jednotlivá skóre účastníků a celkové průměrné skóre. Ve výchozím nastavení je zvolena možnost "Ne".
 3. Poznámky ke zpětné vazbě. Do tohoto pole můžete napsat respondentům doplňující informace týkající se Dotazování.

Lokálně přidělené role

V Nastavení/Správa dotazování/Lokálně přidělené role mohou být vybraným uživatelům v rámci dané činnosti přiděleny další role.

Oprávnění v kontextu činnosti Dotazování

Oprávnění v kontextu této činnosti naleznete po kliknutí na název činnosti na hlavní straně kurzu  odkaz na ně se zobrazí v bloku Nastavení/Správa Dotazování/Oprávnění. Oprávnění je možné v kontextu konkrétní činnosti nebo kurzu upravit podle specifických potřeb.

 • Vstupovat do všech skupin.
 • Vytvořit veřejné dotazníky.
 • Vytvořit šablony dotazníků.
 • Odstranit odpověď.
 • Stáhnout odpovědi v CSV souboru.
 • Vytvořit a upravit otázky dotazníku.
 • Vytvořit a upravit dotazníky.
 • Tisk prázdného dotazníku.
 • Vidět kdykoli všechny odpovědi.
 • Vidět kdykoli souhrny odpovědí.
 • Číst vlastní odpovědi  toto oprávnění je standardně přiděleno pouze rolím Manažer a Student. Pokud povolíte pro roli Učitele oprávnění Ukončit a odeslat dotazník (viz níže) a poté budete chtít vaše odpovědi i prohlížet, je třeba přidat roli Učitel i k tomuto oprávnění.
 • Ukončit a odeslat dotazník  toto oprávnění je ve výchozím nastavení přiděleno pouze rolím Manažer a Student. Pokud byste jako učitel chtěli zkušebně vyplnit dotazování, je třeba sem přidat roli Učitel.
 • Zobrazit dotazník (EN).
 • Zobrazit úplně jednotlivé odpovědi.

Dále v nápovědě