Činnosti‎ > ‎

Společná nastavení modulů

V nastavení aktivit a studijních materiálů můžete najít několik sekcí, které jsou identické, nebo téměř identické pro všechny typy modulů v systému Moodle. V sekci Běžná nastavení modulu najdete především nastavení týkající se skupin a seskupení. Dále můžete řídit přístup k činnosti na základě nastavení v sekci Omezit přístup. Pokud máte danou funkci povolenu, můžete využít i nastavování podmínek pro splnění aktivity v rámci sekce Plnění činností. Jednotlivé sekce jsou podrobně popsány níže.

 
Sekce Běžná nastavení modulu je společná pro všechny typy činností a zahrnuje následující čtyři položky: 
 1. Viditelnost. Nastavuje, zda bude modul pro studenty viditelný, nebo skrytý
 2. Identifikátor. Toto pole slouží pro identifikování aktivity v rámci výpočtu známek (pro více podrobností viz Známky). Pokud úkol není zahrnut v žádném výpočtu známek, může toto pole zůstat prázdné. Identifikátor lze definovat také na stránce pro zadání/změnu výpočtu známky.
 3. Režim skupin. U některých typů aktivit dovoluje systém skupinovou práci. Pokud v kurzu využíváte například modul Fórum, můžete studenty rozdělit do skupin a případně zajistit i to, aby každý student viděl jen příspěvky od studentů, kteří jsou ve stejné skupině jako on sám. Podrobnosti o nastavení a používání skupin naleznete zde.

  Konkrétně můžete v nastavení režimu skupin vybírat jeden ze tří dostupných režimů:

  • Žádné skupiny. Skupinový režim není používán. Systém funguje tak, jako by byli všichni studenti v jedné společné skupině.
  • Oddělené skupiny. Studenti pracují v oddělených skupinách, a vidí tudíž jen příspěvky od ostatních členů vlastní skupiny. Ostatní skupiny jsou pro studenty neviditelné.
  • Viditelné skupiny. Každý student pracuje ve své vlastní skupině, ale všichni studenti mohou vidět i práci ostatních skupin. Na rozdíl od režimu Oddělené skupiny jsou zde ostatní skupiny viditelné, zasahovat do práce jiné skupiny však možné není.

   Pozor! Skupinový režim lze nastavit i pro celý kurz. Pokud určíte skupinový režim v nastavení kurzu, stane se tento režim výchozím režimem ve všech činnostech, které do kurzu budete dále přidávat. Pro každou činnost, která umožňuje práci ve skupinách, lze ale i nadále nastavit skupinový režim samostatně. Pokud ovšem nastavíte na úrovni kurzu možnost Vnucovat režim skupiny, pak bude nastavení kurzu bráno jako primární a na nastavení jednotlivých činností nebude brán zřetel.

 4. Seskupení. Seskupení slouží jako množina několika skupin v rámci kurzu. Je-li z rozbalovací nabídky vybráno nějaké seskupení, bude daný modul přiřazen, tj. budou v něm moci pracovat členové skupin zahrnutých v daném seskupení. Podrobnosti o nastavení a fungování seskupení naleznete zde.

  Poznámka. Toto nastavení může být velice užitečné, pokud učitelé chtějí zadávat různým skupinám různé typy aktivit. Mají-li například někteří studenti diskutovat ve fórech a jiní odevzdávat úkol, můžete je rozdělit do skupin a následně do seskupení, přičemž v rámci fóra vyberete jedno seskupení a v úkolu druhé. Tím zajistíte, že každý student uvidí v kurzu jen ten typ aktivity, který je pro něj určen.

Obr. 1: Běžná nastavení modulu

Omezit přístup

Omezení přístupu slouží k tvorbě tzv. podmíněných činností. Vyučující tak může omezit přístup k aktivitám a studijním materiálům v závislosti na stanovených podmínkách. Podmínky se mohou týkat času, získané známky nebo třeba dokončení jiné činnosti v kurzu.

Podrobné informace týkající se nastavení v této sekci najdete na samostatné stránce s názvem Podmíněné činnosti.

Obr. 2: Zobrazení sekce Omezit přístup s tlačítkem pro výběr typu omezení

Plnění činností

Funkce Plnění činností umožňuje učiteli nastavit kritéria pro splnění studijních materiálů a činností v kurzu. Jako kritérium splnění může sloužit např. zobrazení studijního materiálu, odevzdání úkolu, získání známky apod. 

Pozor! Tato sekce se v nastavení činností a materiálů zobrazuje jen v případě, že bylo povoleno Sledování plnění v rámci Nastavení kurzu.

Podrobné informace k této sekci najdete na samostatné stránce s názvem Plnění činností.

Obr. 3: Zobrazení sekce Plnění činností