Používání Dotazování

Dotazování z pohledu učitele

Bezprostředně po vytvoření modulu, případně po jeho prvním otevření z hlavní strany kurzu, je učiteli zobrazena úvodní stránka s odkazem pro "Přidání otázek" do dotazníku (viz obr. 1). 

Obr. 1: Zobrazení úvodní strany Dotazování bez otázek z pohledu učitele

Pokud už Dotazování obsahuje otázky a někteří studenti na ně již odpověděli, má učitel k dispozici možnost Zobrazit všechny odpovědi (viz obr. 2) a může si tak prohlédnout již vyplněné dotazníky.

Poznámka. Na obr. 2 níže můžete vidět informaci "Nemáte oprávnění užívat tento dotazník". Je zde proto, že v roli učitel není v rámci původního nastavení modulu Dotazování možné vyplnit dotazník
a odeslat odpovědi na něj. Pokud si z pohledu učitele budete chtít vyzkoušet funkčnost dotazníku, postupujte podle návodu zde.

Obr. 2: Zobrazení úvodní strany Dotazování, které již někteří studenti vyplnili

Ve chvíli, kdy Dotazování již obsahuje nějaké otázky, ale žádné odpovědi ještě nebyly odeslány (například proto, že se na dotazníku ještě pracuje), není na úvodní stránce učiteli nabídnut žádný odkaz. K úpravám otázek totiž slouží položka s názvem Otázky v postranním bloku Nastavení/Správa Dotazování (viz obr. 3). Kliknutím na ni se učitel dostane na správu otázek v Dotazování.

Ke správě obsahu daného Dotazování se učitel tedy dostane buď kliknutím na odkaz "Zobrazit všechny odpovědi", pokud je k dispozici (viz obr. 2), nebo v bloku Nastavení/Správa Dotazování, kde má na výběr mezi možnostmi OtázkyNáhledZobrazit všechny odpovědi a Zobrazit nezodpovězené (viz obr. 3).

Obr. 3: Nastavení/Správa Dotazování  Otázky, Náhled, Zobrazit všechny odpovědi, Zobrazit nezodpovězené

Upravit nastavení

Slouží k úpravě původního nastavení celého Dotazování. Více o možnostech nastavení Dotazování se dozvíte na stránce věnované Nastavení Dotazování.

Pokročilá nastavení

Více o Pokročilých nastaveních se dozvíte na stránce věnované Nastavení Dotazování v sekci Pokročilá nastavení.

Otázky

Přehled otázek, které jsou vytvořeny v rámci daného Dotazování, zobrazíte kliknutím na odkaz Dotazování na hlavní straně kurzu a dále přes blok Nastavení/Správa Dotazování/Otázky (viz obr. 3). Jak otázky vytvořit se dozvíte zde. Blok otázky je rozdělen do sekcí Přidat otázky a Spravovat otázky (viz obr. 4).

Obr. 4: Zobrazení sekcí Otázek

 1. Přidat otázky. Slouží k přidávání nových otázek do Dotazování. Více o vytváření otázek se dozvíte zde.
 2. Spravovat otázky. Zde můžete vidět přehled všech otázek, ze kterých je Dotazování sestaveno. Řazeny jsou podle svých pozic v Dotazování. U každé otázky je možné vidět její plné znění a nad ním (viz obr. 5):
  1. Pozice otázky – umístění v rámci daného Dotazování;
  2. Ikony pro správu otázky – zde je možné měnit pozici otázky v Dotazování, upravovat její nastavení nebo otázku odstranit;
  3. Zda je otázka povinná či nepovinná – pokud byla otázka nastavena jako povinná, je označena červenou tečkou, je-li nepovinná, je označena zelenou tečkou. Toto nastavení lze jednoduše změnit pouhým kliknutím na tuto tečku;
  4. Typ otázky – informuje, o jaký typ otázky se jedná. Více o jednotlivých typech otázek se dozvíte zde.
  5. Název otázky – pokud dal učitel otázce název, zobrazí se právě zde. Studentům se název otázky nezobrazuje, slouží pro učitelovu snadnější orientaci mezi vytvořenými otázkami
   a umožňuje vytvářet větvené otázky.


   Obr. 5: Zobrazení správy otázky

Poznámka. Není vhodné přidávat či odstraňovat otázky v Dotazování, které bylo již studentům zpřístupněno a které tedy již mohli někteří vyplnit.

Náhled

Učitel zde má možnost vidět své vytvořené Dotazování v té podobě, v jaké jej následně uvidí účastník. Dotazování je zde možné vyplnit a ukončit kliknutím na tlačítko "Odeslat náhled" na konci dotazníku, čímž může učitel otestovat funkčnost celého Dotazování. Kliknutím na odkaz "Reset" může učitel všechny své zadané odpovědi v dosud neodeslaném náhledu Dotazování zrušit (viz obr. 6).


Obr. 6: Zobrazení náhledu Dotazování

Zobrazit všechny odpovědi

Jakmile uživatelé začnou Dotazování vyplňovat, bude zde učitel moci zhlédnout jejich odpovědi, a to buď v podobě souhrnných grafů, nebo může vidět dotazník každého účastníka zvlášť. Více se dovíte na stránce Zobrazení odpovědí na Dotazování.

 • Popis. Umožňuje řadit odpovědi v otázkách, zrušit odpovědi či stáhnout odpovědi v textovém formátu (viz obr. 7). Učitel zde může vidět souhrnný přehled odpovědí všech účastníků, kde je každá otázka zobrazena zvlášť a jsou u ní buď vypsány celé odpovědi (v případě otázek, kdy je odpovídáno číselně či slovně), nebo je u otázky procentuálně vyjádřen průměr odpovědí (v případě otázek s možnými odpověďmi).

  Obr. 7: Zobrazení souhrn odpovědí

 • Zobrazit podle účastníků. Umožňuje vidět Dotazování každého účastníka zvlášť. Pokud Dotazování není nastaveno jako anonymní (viz Nastavení Dotazování), může zde učitel vidět seznam všech účastníků, kteří již Dotazování odeslali (viz obr. 8).

  Obr. 8: Zobrazení podle účastníků

  Po kliknutí na vybraného studenta je učitel přesměrován na blok Jednotlivé odpovědi, kde uvidí účastníkem vyplněné Dotazování včetně data a času, kdy jej odeslal. Učitel zde má dále možnost odpovědi vytisknout, případně zrušit. Mezi odpověďmi jednotlivých účastníků můžete listovat pomocí určených tlačítek (viz obr. 9).

  Obr. 9: Zobrazení odpovědí konkrétního účastníka

Zobrazit nezodpovězené

V Nastavení/Správa Dotazování/Zobrazit nezodpovězené má učitel možnost vidět, kteří uživatelé zapsaní
v kurzu se daného Dotazování dosud nezúčastnili. Těmto uživatelům je možné také odeslat zprávu pomocí okna pod seznamem uživatelů (viz obr. 10).


Obr. 10: Zobrazení nezodpovězených

Dotazování z pohledu účastníka

K vyplňování Dotazování se student dostane otevřením odkazu na hlavní straně kurzu a následně kliknutím na možnost "Vyplnit dotazování", čímž se otevře samotné dotazování (viz obr. 11).

Obr. 11: Otevření Dotazování z pohledu studenta

Po kliknutí na "Vyplnit dotazování" se studentovi otevře učitelem vytvořené dotazování, v jehož úvodu uvidí Nadpis, případně Podnadpis a další informace zadané učitelem. Poté přejde na samotné vyplnění otázek. Dotazování ukončí kliknutím na tlačítko "Odeslat dotazník" v dolní části stránky (nemůže to však udělat dříve, než odpoví na všechny povinné otázky). Pokud je to povoleno, má respondent možnost kliknout také na "Uložit" (viz obr. 12), čímž se jeho odpovědi uloží, ale neodešlou, a on se tak bude moci k vyplňování kdykoliv vrátit (více o tomto nastavení se dozvíte zde).

Jsou-li v Dotazování vytvořeny větvené otázky, účastník přechází k další otázce kliknutím na tlačítko "Další stránka" (viz obr. 12). Větvené otázky jsou totiž zobrazeny na zvláštních stránkách. Více
o podmíněném větvení otázek se dozvíte zde.

Obr. 12: Zobrazení Dotazování s větvenými otázkami

Jakmile student Dotazování odešle, opětovným kliknutím na odkaz tohoto Dotazování na hlavní straně kurzu bude moci zhlédnout své odpovědi, a to kliknutím na odkaz "Vaše odpověď" (viz obr. 13). Pokud učitel nastavil možnost vyplňovat dotazování opakovaně, bude zde studentovi opět zobrazena možnost "Vyplnit dotazování". Pokud učitel nastavil také možnost zobrazení odpovědí ostatních účastníků, zobrazí se zde studentovi odkaz "Zobrazit všechny odpovědi" (více o tomto nastavení se dozvíte zde).

Obr. 13: Zobrazení vlastních odpovědí

Vaše odpověď

V bloku Vaše odpověď má účastník možnost zhlédnout odpovědi, které do Dotazování zadal. Uvidí zde, kdy se Dotazování zúčastnil, a poté už samotné otázky se svými odpověďmi (viz obr. 14).

Obr. 14: Blok Vaše odpověď z pohledu účastníka

Zobrazit všechny odpovědi

Tento blok je účastníkovi zobrazen pouze tehdy, pokud učitel umožnil účastníkům vidět všechny odpovědi (více o tomto nastavení se dozvíte zde). Student zde může zhlédnout odpovědi ostatních účastníků, a to buď v podobě souhrnu všech odpovědí na jednotlivé otázky, nebo podle jednotlivých účastníků.

 • Popis. Odpovědi jsou zobrazeny v podobě souhrnu odpovědí všech účastníků na každou otázku zvlášť (viz obr. 15). Je-li odpovídání na Dotazování nastaveno jako anonymní (více zde) nebo pokud učitel nepovolil zobrazení úplných jednotlivých odpovědí (více zde), jména účastníků nebudou nikde figurovat.

  Obr. 15: Zobrazení všech odpovědí z pohledu účastníka

 • Zobrazit podle účastníků. Odpovědi konkrétních účastníků má jiný účastník možnost vidět pouze tehdy, pokud to povolil učitel (více zde). Kliknutím na záložku Zobrazit podle účastníků se otevře seznam těch, kteří již Dotazování odeslali (viz obr. 16).

  Obr. 16: Zobrazení podle účastníků

  Po kliknutí na vybraného účastníka dojde k přesměrování na blok Jednotlivé odpovědi, kde je zobrazen uživatelem vyplněný dotazník včetně data a času, kdy jej odeslal (viz obr. 17).

  Obr. 17: Zobrazení odpovědí konkrétního účastníka

Zobrazit nezodpovězené

Účastníci mají možnost vidět, kdo konkrétně Dotazování ještě nevyplnil (viz obr. 18). Je-li Dotazování anonymní (více zde), mohou účastníci vidět pouze počet účastníků, kteří své odpovědi ještě neodeslali.

Obr. 18: Zobrazení počtu nezodpovězených z pohledu účastníka

Dále v nápovědě

Zeptejte se na diskusních fórech Moodlu: