Vytváření nového Dotazování


Vytváření otázek

Chcete-li vytvořit dotazování s vlastním obsahem, je při vytváření samotného modulu Dotazování nutno
v Nastavení v sekci Volby obsahu vybrat možnost "Vytvořit nový". K tomuto nastavení má učitel přístup pouze bezprostředně při vytváření daného Dotazování. Po opětovném otevření Nastavení dotazování již tato sekce není zobrazena.

Postup přidávání otázek je následující:

 1. Otevřete již vytvořené Dotazování přes odkaz na hlavní straně kurzu.
 2. Klikněte na odkaz "Přidat otázky" (viz obr. 1).

  Obr. 1: Odkaz pro přidání otázek

  Poznámka. Pokud jste již v tomto Dotazování nějaké otázky vytvořili, další přidáte v bloku Nastavení/Správa Dotazování/Otázky (viz obr. 2).

 3. Z rozbalovací nabídky v sekci Přidat otázky vyberte požadovaný typ otázky a klikněte na "Přidat vybraný typ otázky" (viz obr. 2). Nyní přejdete na samotné nastavení otázky a jejího obsahu. Více
  o jednotlivých typech otázek a podrobný postup pro jejich přidání naleznete níže v sekci Typy otázek.


  Obr. 2: Vytvoření otázky

Typy otázek

V rozbalovací nabídce máte na výběr z 11 typů otázek, které můžete do Dotazování přidat.

Ano/Ne

Otázky s možnými odpověďmi Ano/Ne (viz obr. 3) jsou nejjednodušším a zároveň nejpoužívanějším typem otázky. Jelikož účastník vybírá pouze ze dvou odpovědí, rozhodování je zpravidla rychlé
a nevyžaduje hlubší zamyšlení.

Obr. 3: Náhled otázky typu Ano/Ne

Poznámka 1. Při vytváření tohoto typu otázky je vhodné zamyslet se nad tím, zda má tato otázka jasné vymezení, zda je na ni opravdu možné odpovědět pouze Ano/Ne. Účastník by totiž v opačném případě mohl mít problém jasně se přiklonit k jedné nebo druhé odpovědi.

Poznámka 2. Nastavíte-li otázku jako nepovinnou, mezi nabízenými možnostmi bude také "Žádná odpověď".


Možnosti nastavení otázky jsou následující (viz obr. 4):
 1. Název otázky. Slouží pro učitelovu snadnější orientaci mezi vytvořenými otázkami, studenti jej nevidí. Název je zejména důležitý u větvených otázek. Aby bylo otázku možné větvit, musí být zadán právě název. Více o větvení otázek se dozvíte zde.
 2. Povinná odpověď. Při výběru možnosti "Ano" bude mít student povinnost na tuto otázku odpovědět, v opačném případě nebude možné Dotazování ukončit nebo přejít k následující otázce
  v případě větvených otázek. 
 3. Text otázky. Slouží k vypsání samotného znění otázky, na které bude účastník následně odpovídat.


  Obr. 4: Přidání otázky typu Ano/Ne

Datum

Tento typ otázky použijte v případě, že od studentů potřebujete získat odpověď ve formě přesného data. Účastník svou odpověď vepisuje do pole ve formátu den/měsíc/rok. Příklad správného formátu je vždy uveden před každou otázkou tohoto typu (viz obr. 5). Je-li datum vepsáno v nesprávném formátu, bude účastník před ukončením Dotazování vyzván k opravení daného data do formátu správného.

Poznámka. Nastavíte-li otázku jako nepovinnou, mezi nabízenými možnostmi bude také "Žádná odpověď".

Obr. 5: Náhled otázky typu Datum

Možnosti nastavení otázky jsou následující (viz obr. 6):
 1. Název otázky. Slouží pro učitelovu snadnější orientaci mezi vytvořenými otázkami, studenti jej nevidí. Název je zejména důležitý u větvených otázek. Aby bylo otázku možné větvit, musí být zadán právě název. Více o větvení otázek se dozvíte zde.
 2. Povinná odpověď. Při výběru možnosti "Ano" bude mít student povinnost na tuto otázku odpovědět, v opačném případě nebude možné Dotazování ukončit nebo přejít k následující otázce
  v případě větvených otázek. 
 3. Mateřská otázka. Slouží k nastavení větvení otázek. Účastníkovi bude tato otázka zobrazena až po zvolení takové možnosti v mateřské otázce, ke které byla dceřiná otázka přiřazena. Mateřskou otázku a konkrétní možnost, ke které bude otázka vázána, vyberete z rozbalovací nabídky. Více
  o větvení otázek se dozvíte zde.
 4. Text otázky. Slouží k vypsání samotného znění otázky, na které bude účastník následně odpovídat.


  Obr. 6: Přidání otázky typu Datum

Dlouhé textové pole

V typu otázky Dlouhé textové pole odpovídá účastník na zadanou otázku vlastními slovy, nejsou mu nabídnuty žádné možné odpovědi (viz obr. 7). Svou odpověď vepisuje do pole pod otázkou, jehož velikost může učitel nastavit podle potřeby. Prostřednictvím tohoto typu otázky může učitel od studentů získat například konkrétní informace o jejich pohledu na kurz a může je tak velmi efektivně použít k vylepšení.

Obr. 7: Náhled otázky typu Dlouhé textové pole se standardní velikostí textového pole 5 řádků

Možnosti nastavení otázky jsou následující (viz obr. 8):

 1. Název otázky. Slouží pro učitelovu snadnější orientaci mezi vytvořenými otázkami, studenti jej nevidí. Název je zejména důležitý u větvených otázek. Aby bylo otázku možné větvit, musí být zadán právě název. Více o větvení otázek se dozvíte zde.
 2. Povinná odpověď. Při výběru možnosti "Ano" bude mít student povinnost na tuto otázku odpovědět, v opačném případě nebude možné Dotazování ukončit nebo přejít k následující otázce
  v případě větvených otázek.
 3. Formát odpovědi. Slouží k nastavení typu textového pole, do kterého budou účastníci vepisovat svou odpověď. Na výběr jsou možnosti Prostý text a HTML editor.
 4. Počet řádků textového pole. Slouží k nastavení výšky textového pole, do kterého budou účastníci vepisovat svou odpověď. Z rolovací nabídky vyberte požadovaný počet řádků, nejmenší možný počet řádků je 5, nejvyšší pak 40.
 5. Mateřská otázka. Slouží k nastavení větvení otázek. Účastníkovi bude tato otázka zobrazena až po zvolení takové možnosti v mateřské otázce, ke které byla dceřiná otázka přiřazena. Mateřskou otázku a konkrétní možnost, ke které bude otázka vázána, vyberete z rozbalovací nabídky. Více
  o větvení otázek se dozvíte zde.
 6. Text otázky. Slouží k vypsání samotného znění otázky, na které bude účastník následně odpovídat.


  Obr. 8: Přidání otázky typu Dlouhé textové pole

Informace

Typ otázky Informace není otázkou v pravém slova smyslu. Slouží jako informativní text, který je možné použít ke konkretizaci určité otázky či série otázek. Jak Informaci přiřadit k určité otázce se dozvíte zde.

Obr. 9: Náhled využití Informace

Možnosti nastavení jsou následující (viz obr. 10):

 1. Mateřská otázka. Slouží k nastavení větvení otázek. Účastníkovi bude tato otázka zobrazena až po zvolení takové možnosti v mateřské otázce, ke které byla dceřiná otázka přiřazena. Mateřskou otázku a konkrétní možnost, ke které bude otázka vázána, vyberete z rozbalovací nabídky. Více
  o větvení otázek se dozvíte zde.
 2. Text otázky. Slouží k vypsání samotného znění informace, na které bude účastník následně odpovídat.


  Obr. 10: Přidání otázky typu Informace

Měřítko (stupnice 1 .. 5)

Tento typ otázky je využíván tehdy, má-li být na položenou otázku odpovězeno na určité stupnici 
číselné či slovní. Otázka může mít více podob v závislosti na typu stupnice měřítka a možných odpovědích. Příklady použití jsou uvedeny níže.

Možnosti nastavení otázky jsou následující (viz obr. 11):

 1. Název otázky. Slouží pro učitelovu snadnější orientaci mezi vytvořenými otázkami, studenti jej nevidí. Název je zejména důležitý u větvených otázek. Aby bylo otázku možné větvit, musí být zadán právě název. Více o větvení otázek se dozvíte zde.
 2. Povinná odpověď. Při výběru možnosti "Ano" bude mít student povinnost na tuto otázku odpovědět, jinak nebude možné Dotazování ukončit nebo přejít k následující otázce v případě větvených otázek. 
 3. Počet položek stupnice. Umožňuje nastavit, na jak široké stupnici bude účastník odpovídat. Standardně je počet položek nastaven na 5.
 4. Typ stupnice měřítka. Z rozbalovací nabídky je možno vybrat mezi čtyřmi typy stupnic měřítka:
  • Normální. Je výchozím typem. Nastavíte-li tento typ a ponecháte pole Možné odpovědi volné (vepíšete pouze mezeru), bude k dané otázce automaticky nastavena jedna škála o tolika položkách stupnice, kolik bylo nastaveno výše (viz obr. 12). Je možné nastavit také vlastní podobu položek na stupnici (viz obr. 1317).
  • Sloupec Nelze použít. Zvolením tohoto typu bude na konec stupnice přidána možnost Nelze použít (viz obr. 14).
  • Bez duplicitních voleb. Tento typ umožňuje zamezit zvolení více odpovědí v jednom sloupci (viz obr. 15).
  • Osgood (Sémantický diferenciál). Umožňuje na každou stranu škály postavit určitou hodnotu (viz obr. 17).
 5. Mateřská otázka. Slouží k nastavení větvení otázek. Účastníkovi bude tato otázka zobrazena až po zvolení takové možnosti v mateřské otázce, ke které byla dceřiná otázka přiřazena. Mateřskou otázku a konkrétní možnost, ke které bude otázka vázána, vyberete z rozbalovací nabídky. Více
  o větvení otázek se dozvíte zde.
 6. Text otázky. Slouží k vypsání samotného znění otázky, na které bude účastník následně odpovídat.
 7. Možné odpovědi. Jde o pole, do kterého učitel vepisuje možné odpovědi, mezi kterými bude účastník následně volit. Typ otázky Měřítko (stupnice 1 .. 5) nabízí více možností, jak odpovědi nastavit. Jak jednotlivé možnosti vypadají, se dozvíte v příkladech níže.


  Obr. 11: Přidání otázky typu Měřítko (stupnice 1 .. 5)

Příklad. Chcete-li nastavit odpovídání na jedné škále, nastavte otázku následujícím způsobem (můžete přizpůsobovat podle vlastních potřeb):
 • Počet položek stupnice: 5
 • Typ stupnice měřítka: Normální
 • Možné odpovědi: zadejte pouze mezeru
 • Výsledný vzhled:

  Obr. 12: Příklad 1  otázka typu Měřítko (stupnice 1 .. 5)

Příklad. Chcete-li nastavit odpovídání na jedné škále s vlastní podobou položek na škále, nastavte otázku následujícím způsobem (můžete přizpůsobovat podle vlastních potřeb):

 • Počet položek stupnice: 5
 • Typ stupnice měřítka: Normální
 • Možné odpovědi (zadávejte pod sebe):
  1=Velmi spokojen/a
  2=Spíše spokojen/a
  3=Neutrální dojem
  4=Spíše nespokojen/a
  5=Velmi nespokojen/a
 • Výsledný vzhled:

  Obr. 13: Příklad 2  otázka typu Měřítko (stupnice 1 .. 5)

Příklad. Chcete-li nastavit odpovídání na více škálách a přidat možnost Nelze použít, nastavte otázku následujícím způsobem (možno přizpůsobovat podle vlastních potřeb):

 • Počet položek stupnice: 5
 • Typ stupnice měřítka: Sloupec Nelze použít
 • Možné odpovědi (zadávejte pod sebe):
  Kapitola 1
  Kapitola 2
  Kapitola 3
  Kapitola 4
  Kapitola 5
 • Výsledný vzhled:

  Obr. 14: Příklad 3  otázka typu Měřítko (stupnice 1 .. 5)

Příklad. Chcete-li, aby nebylo možné v jednom sloupci zvolit více odpovědí, nastavte otázku následujícím způsobem (možno přizpůsobovat podle vlastních potřeb):

 • Počet položek stupnice: 3
 • Typ stupnice měřítka: Bez duplicitních voleb
 • Možné odpovědi (zadávejte pod sebe): 
  Fórum
  Slovník
  Přednáška
  Databáze
  Úkol
  Kniha
 • Výsledný vzhled:

  Obr. 15: Příklad 4  otázka typu Měřítko (stupnice 1 .. 5)

Příklad. Chcete-li nastavit škály s vlastní podobou položek, nastavte otázku následujícím způsobem (možno přizpůsobovat podle vlastních potřeb):

 • Počet položek stupnice: 5
 • Typ stupnice měřítka: Normální
 • Možné odpovědi (zadávejte pod sebe):
 • 1=Velmi snadné
  2=Spíše snadné
  3=Ani snadné, ani obtížné
  4=Spíše obtížné
  5=Velmi obtížné
  Kapitola 1
  Kapitola 2
  Kapitola 3
  Kapitola 4
 • Výsledný vzhled:

  Obr. 16: Příklad 5  otázka typu Měřítko (stupnice 1 .. 5)

Příklad. Chcete-li škálu z obou stran ohraničit určitou hodnotou, nastavte otázku následujícím způsobem (možno přizpůsobovat podle vlastních potřeb):
 • Počet položek stupnice: 5
 • Typ stupnice měřítka: Osgood (Sémantický diferenciál)
 • Možné odpovědi (zadávejte pod sebe)
 • 1=++
 • 2=+
 • 3=+-
 • 4=-
 • 5=--

 • Pracuji poctivě|Pracuji nepoctivě
  Úkoly plním včas|Úkoly plním se zpožděním
  Čtu všechny materiály|Nečtu všechny materiály
 • Výsledný vzhled:

  Obr. 17: Příklad 6  otázka typu Měřítko (stupnice 1 .. 5)

Přepínač

Typ otázky Přepínač je jedním z nejpoužívanějších v klasických dotaznících. Účastník Dotazování volí
z nabízeného seznamu jednu odpověď na položenou otázku. Učitel může nastavit libovolné množství možných odpovědí, ze kterých bude účastník moci vybírat
 (viz obr. 18). V otázce typu Přepínač není možno nastavit více možných odpovědí, k tomu je vhodný typ otázky Zaškrtávací pole (viz níže).

Poznámka. Nastavíte-li otázku jako nepovinnou, mezi nabízenými možnostmi bude také "Žádná odpověď".

Obr. 18: Náhled otázky typu Přepínač

Možnosti nastavení otázky jsou následující (viz obr. 19):
 1. Název otázky. Slouží pro učitelovu snadnější orientaci mezi vytvořenými otázkami, studenti jej nevidí. Název je zejména důležitý u větvených otázek. Aby bylo otázku možné větvit, musí být zadán právě název. Více o větvení otázek se dozvíte zde.
 2. Povinná odpověď. Při výběru možnosti "Ano" bude mít student povinnost na tuto otázku odpovědět, jinak nebude možné Dotazování ukončit nebo přejít k následující otázce v případě větvených otázek. 
 3. Orientace tlačítek. Umožňuje nastavit, zda budou možné odpovědi zobrazeny pod sebou či vedle sebe.
 4. Mateřská otázka. Slouží k nastavení větvení otázek. Účastníkovi bude tato otázka zobrazena až po zvolení takové možnosti v mateřské otázce, ke které byla dceřiná otázka přiřazena. Mateřskou otázku a konkrétní možnost, ke které bude otázka vázána, vyberete z rozbalovací nabídky. Více
  o větvení otázek se dozvíte zde.
 5. Text otázky. Slouží k vypsání samotného znění otázky, na které bude účastník následně odpovídat.
 6. Možné odpovědi. Jde o pole, do kterého učitel vepisuje možné odpovědi, mezi kterými bude účastník následně volit. Odpovědi je třeba zadávat pod sebe. Mezi možnosti lze také přidat možnost typu "Jiné", a to ve formě !other (viz obr. 19).


  Obr. 19: Přidání otázky typu Přepínač

Rozbalovací nabídka

V typu otázky Rozbalovací nabídka účastník volí z nabízeného seznamu jednu odpověď na položenou otázku. Učitel může nastavit libovolné množství možných odpovědí, ze kterých bude účastník moci kliknutím na rozbalovací nabídku vybírat (viz obr. 20).

Obr. 20: Náhled otázky typu Rozbalovací nabídka

Možnosti nastavení otázky jsou následující (viz obr. 21):
 1. Název otázky. Slouží pro učitelovu snadnější orientaci mezi vytvořenými otázkami, studenti jej nevidí. Název je zejména důležitý u větvených otázek. Aby bylo otázku možné větvit, musí být zadán právě název. Více o větvení otázek se dozvíte zde.
 2. Povinná odpověď. Při výběru možnosti "Ano" bude mít student povinnost na tuto otázku odpovědět, jinak nebude možné Dotazování ukončit nebo přejít k následující otázce v případě větvených otázek. 
 3. Mateřská otázka. Slouží k nastavení větvení otázek. Účastníkovi bude tato otázka zobrazena až po zvolení takové možnosti v mateřské otázce, ke které byla dceřiná otázka přiřazena. Mateřskou otázku a konkrétní možnost, ke které bude otázka vázána, vyberete z rozbalovací nabídky. Více
  o větvení otázek se dozvíte zde.
 4. Text otázky. Slouží k vypsání samotného znění otázky, na které bude účastník následně odpovídat.
 5. Možné odpovědi. Jde o pole, do kterého učitel vepisuje možné odpovědi, mezi kterými bude účastník následně volit. Odpovědi je třeba zadávat pod sebe.


  Obr. 21: Přidání otázky typu Rozbalovací nabídka

Textové pole

V typu otázky Textové pole odpovídá student na zadanou otázku vlastními slovy, nejsou mu nabídnuty žádné možné odpovědi. Tento typ otázky předpokládá, že odpověď nebude příliš dlouhá, zpravidla bývá
v délce jednoho slova či slovního spojení. Svou odpověď účastník vepisuje do pole pod otázkou (viz obr. 22). Od otázky typu Dlouhé textového pole se tento typ otázky liší velikostí pole pro vepsání odpovědi –
v tomto typu je velikost maximálně jeden řádek.

Obr. 22: Náhled otázky typu Textové pole

Možnosti nastavení otázky jsou následující (viz obr. 23):

 1. Název otázky. Slouží pro učitelovu snadnější orientaci mezi vytvořenými otázkami, studenti jej nevidí. Název je zejména důležitý u větvených otázek. Aby bylo otázku možné větvit, musí být zadán právě název. Více o větvení otázek se dozvíte zde.
 2. Povinná odpověď. Při výběru možnosti "Ano" bude mít student povinnost na tuto otázku odpovědět, jinak nebude možné Dotazování ukončit nebo přejít k následující otázce v případě otázek větvených. 
 3. Délka vstupního pole. Slouží k nastavení délky pole, do kterého studenti vepisují odpověď. Textové pole může mít velikost maximálně jednoho řádku. Výchozí délka vstupního pole je nastavena na 20 (viz obr. 22).
 4. Max. délka textu. Určuje maximální počet znaků, který mohou účastníci v odpovědi použít. Výchozí délka textu je nastavena na 25 znaků. Učitel sice může nastavit libovolný počet znaků, účastník je ale omezen délkou textového pole.
 5. Mateřská otázka. Slouží k nastavení větvení otázek. Účastníkovi bude tato otázka zobrazena až po zvolení takové možnosti v mateřské otázce, ke které byla dceřiná otázka přiřazena. Mateřskou otázku a konkrétní možnost, ke které bude otázka vázána, vyberete z rozbalovací nabídky. Více
  o větvení otázek se dozvíte zde.
 6. Text otázky. Slouží k vypsání samotného znění otázky, na které bude účastník následně odpovídat.


  Obr. 23: Přidání otázky typu Textové pole

Zaškrtávací pole

Otázky typu Zaškrtávací pole umožňují účastníkům vybrat více než jednu odpověď (viz obr. 24). Učitel může u každé otázky nastavit maximální nebo minimální počet odpovědí či nechat libovolný počet možných odpovědí.

Obr. 24: Náhled otázky typu Zaškrtávací pole

Možnosti nastavení otázky jsou následující (viz obr. 25):

 1. Název otázky. Slouží pro učitelovu snadnější orientaci mezi vytvořenými otázkami, studenti jej nevidí. Název je zejména důležitý u větvených otázek. Aby bylo otázku možné větvit, musí být zadán právě název. Více o větvení otázek se dozvíte zde.
 2. Povinná odpověď. Při výběru možnosti "Ano" bude mít student povinnost na tuto otázku odpovědět, jinak nebude možné Dotazování ukončit nebo přejít k následující otázce v případě otázek větvených.
 3. Min. vyžadované odpovědi. Stanoví minimální počet odpovědí, který musí účastník zvolit. Necháte-li v poli předvolenou hodnotu 0, účastník nebude ve volbě nijak omezen (pokud není nastaven maximální počet odpovědí).
 4. Max. vyžadované odpovědi. Stanoví maximální počet odpovědí, který může účastník zvolit. Necháte-li v poli předvolenou hodnotu 0, účastník nebude ve volbě nijak omezen (pokud není nastaven minimální počet odpovědí).
 5. Mateřská otázka. Slouží k nastavení větvení otázek. Účastníkovi bude tato otázka zobrazena až po zvolení takové možnosti v mateřské otázce, ke které byla dceřiná otázka přiřazena. Mateřskou otázku a konkrétní možnost, ke které bude otázka vázána, vyberete z rozbalovací nabídky. Více
  o větvení otázek se dozvíte zde.
 6. Text otázky. Slouží k vypsání samotného znění otázky, na které bude účastník následně odpovídat.
 7. Možné odpovědi. Jde o pole, do kterého učitel vepisuje možné odpovědi, mezi kterými bude účastník následně volit. Odpovědi je třeba zadávat pod sebe. Mezi možnosti lze také přidat možnost typu "Jiné", a to ve formě !other (viz obr. 25).


  Obr. 25: Přidání otázky typu Zaškrtávací pole

Číselná odpověď

V typu otázky Číselná odpověď je po studentovi vyžadována odpověď ve formě číslovky, kterou zadává do pole pod otázkou (viz obr. 26). Do odpovědi nesmí být vepsán jiný znak než číslovka. V opačném případě nebude možné Dotazování ukončit nebo přejít k následující otázce v případě otázek větvených. Učitel může nastavit maximální počet cifer odpovědi, případně také počet desetinných míst číslovky.

Obr. 26: Náhled otázky typu Číselná odpověď

Možnosti nastavení otázky jsou následující (viz obr. 27):

 1. Název otázky. Slouží pro učitelovu snadnější orientaci mezi vytvořenými otázkami, studenti jej nevidí. Název je zejména důležitý u větvených otázek. Aby bylo otázku možné větvit, musí být zadán právě název. Více o větvení otázek se dozvíte zde.
 2. Povinná odpověď. Při výběru možnosti "Ano" bude mít student povinnost na tuto otázku odpovědět, jinak nebude možné Dotazování ukončit nebo přejít k následující otázce v případě otázek větvených.
 3. Max. počet cifer. Slouží k nastavení maximální délky číselné odpovědi. Výchozí počet cifer je nastaven na 10.
 4. Počet desetinných míst. Má-li v otázce existovat možnost odpovídat desetinným číslem, zde nastavíte počet desetinných míst. Výchozí počet desetinných míst je nastaven na 0. Pokud toto nastavení nezměníte, účastník bude moci odpovídat pouze celým číslem.
 5. Mateřská otázka. Slouží k nastavení větvení otázek. Účastníkovi bude tato otázka zobrazena až po zvolení takové možnosti v mateřské otázce, ke které byla dceřiná otázka přiřazena. Mateřskou otázku a konkrétní možnost, ke které bude otázka vázána, vyberete z rozbalovací nabídky. Více
  o větvení otázek se dozvíte zde.
 6. Text otázky. Slouží k vypsání samotného znění otázky, na které bude účastník následně odpovídat.


  Obr. 27: Přidání otázky typu Číselná odpověď

Nová stránka

Novou stránku je v Dotazování možno využít pro jeho lepší přehlednost (v případě, že je sestaven
z většího množství otázek). Novou stránku přidáte tak, že z rozbalovací nabídky vyberete typ otázky Nová stránka a kliknete na tlačítko "Přidat vybraný typ otázky" (viz obr. 28). Nová stránka bude vložena na konec Dotazování a pomocí ikony Přesunout ji pak lze vložit na požadovanou pozici. Pokud jsou některé otázky nastaveny jako povinné, není možné přejít na další stránku, dokud tyto otázky nebudou zodpovězeny.

Obr. 28: Přidání nové stránky pomocí výběru z rozbalovací nabídky Přidat otázky

Nejčastěji je však nová stránka používána v souvislosti s větvením otázek. K větveným otázkám je nová stránka přidávána automaticky, aby byly otázky účastníkovi zobrazovány postupně tak, jak je v rámci větvení nastaveno. Více o podmíněném větvení otázek se dozvíte zde.

Poznámka. Modul Dotazování neumožňuje přesunovat či odstraňovat Nové stránky, které byly automaticky vloženy k větveným otázkám. Předchází se tak narušení funkčnosti podmíněného větvení otázek.