Činnosti‎ > ‎Databáze‎ > ‎

Nastavení Databáze

Tato stránka je věnována vytvoření a obecnému nastavení nové databáze.Přidání nové činnosti Databáze

Činnost Databáze přidáte do kurzu takto:

 1. Nejprve přejděte na hlavní stranu kurzu a vpravo nahoře klikněte na tlačítko "Zapnout režim úprav".
 2. Poté vyberte požadovaný týden/téma, do něhož chcete novou Databázi přidat, a přes odkaz "Přidat činnost nebo studijní materiál" přejděte k výběru aktivity.
 3. V levé části okna zvolte činnost Databáze a dole klikněte na tlačítko "Přidat". Tímto krokem přejdete na stránku Nastavení nově vytvořené činnosti Databáze.

  Obr. 1: Jak přidat činnost Databáze


Poznámka. Kvůli relativní složitosti tohoto modulu doporučujeme seznámit se také s jeho dalšími aspekty, předtím než jej začnete využívat. Jedná se zejména o Vytváření databáze (a s tím spojená databázová pole) a také Šablony databáze, s jejichž pomocí lze upravit vzhled záznamů.

Nastavení činnosti Databáze

Níže jsou popsány možnosti nastavení činnosti Databáze. K úpravám nastavení je možné se kdykoliv vrátit kliknutím na název činnosti na hlavní straně kurzu a otevřením odkazu v panelu Nastavení/Správa databáze/Upravit nastavení.

Nastavení činnosti Databáze jsou rozdělena do několika sekcí. Ve výchozím zobrazení je rozbalená pouze sekce Obecná nastavení. Ostatní sekce lze rozbalit kliknutím na název dané sekce, případně můžete zobrazit všechny sekce kliknutím na odkaz Rozbalit vše (viz obr. 2).

Obecná nastavení

V nastavení Databáze nalezneme nejprve sekci Obecná nastavení, která slouží k vložení názvu Databáze a jejího Popisu (viz obr. 2).

Obr. 2: Obecná nastavení činnosti Databáze

 1. Název Databáze je text odkazu, který se studentům zobrazí na hlavní straně kurzu. 
 2. Pole s označením Popis slouží k vložení textového popisu činnosti. 
 3. Zaškrtnutím políčka Zobrazit popis na titulní straně kurzu můžete zobrazit popis na hlavní straně kurzu v rámci daného tématu.

Záznamy

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

Obr. 3: Záznamy

 1. Vyžadovat schválení. Tato funkce umožňuje učiteli (případně jinému uživateli s odpovídajícím oprávněním) kontrolovat a schvalovat záznamy vkládané studenty (viz obr. 4). Záznam, který neschválíte, můžete prohlížet pouze vy a jeho autor. Teprve po schválení záznamu je záznam viditelný ostatním studentům kurzu.

  Obr. 4: Ikona pro schválení záznamu


  Pozor! 
  Pokud autor provede v již schváleném záznamu nějaké změny, změní se status záznamu ze schváleného zpět na neschválený.

 2. Povolit komentáře k položkám. Jedná se o funkci umožňující uživatelům vkládat komentáře
  k jednotlivým záznamům. Pokud je vkládání povoleno, pole komentářů se objeví na záložce "Prohlížet jednotlivě", tj. v položkovém zobrazení (viz obr. 5).

  Obr. 5: Komentář k záznamu v položkovém zobrazení (na záložce "Prohlédnout jednotlivě")

 3. Počet požadovaných záznamů. U této položky nastavujete minimální počet záznamů, který musí každý student vložit do databáze. Těm, kdo tento požadavek ještě nesplnili, se zobrazuje upomínka při každém kliknutí na záložku "Prohlédnout seznam" nebo "Prohlédnout jednotlivě" (viz obr. 6). Upomínka obsahuje také informaci o tom, kolik záznamů je zapotřebí ještě vložit, a přestane se zobrazovat v okamžiku, kdy je požadované penzum naplněno. Tato funkce nebrání studentům
  v prohlížení záznamů, které vložili ostatní.

  Obr. 6: Upomínka s informací o tom, kolik záznamů je ještě potřeba vložit pro dokončení činnosti Databáze

 4. Počet záznamů požadovaných před zpřístupněním databáze. Podobně jako v předchozím případě slouží tato funkce k určení minimálního počtu záznamů, který musí studenti vložit do databáze. Rozdíl spočívá v tom, že ti, kdo požadavek nesplní, nemohou prohlížet záznamy ostatních. Zobrazuje se jim také podobná upomínka (viz obr. 7).

  Obr. 7: Upomínka s informací o tom, kolik záznamů je ještě potřeba vložit pro aktivaci možnosti prohlížení záznamů ostatních

  Pozor! Pro optimální využití této funkce je zapotřebí zakázat automatické propojování databáze. Filtr, který tato funkce využívá, nedokáže určit, zda student, který takto vstupuje do databáze, splnil požadavky na minimální počet vložených záznamů. Umožní mu tak prohlížet záznamy, k nimž by neměl mít přístup. Automatické propojování můžete zakázat v panelu Nastavení/Správa databáze/Filtry.

 5. Maximální počet záznamů. Tato volba určuje maximální počet záznamů, které student může odevzdat, než je mu další odevzdávání zakázáno. Smyslem tohoto opatření je nedovolit, aby studenti zahlcovali databázi nadbytečnými záznamy v naději, že alespoň některý bude hodnocen dostatečným počtem bodů. Případně lze takto ochránit veřejnou databázi před spammery.

Dostupnost

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)
 1. Dostupné od/do. Databáze je přístupná pouze v období určeném prvními dvěma daty (Dostupné od, do). Mimo toto období ji není možné nijak upravovat ani prohlížet její obsah. Časové omezení nebude platné, není-li u příslušného data zaškrtnuto políčko Povolit.

  Poznámka. 
  Pokud si z nějakého důvodu přejete povolit úpravy databáze pouze do určitého data, ale zároveň chcete studentům ponechat možnost ji i po tomto datu prohlížet, můžete k tomu využít nastavení Pouze k prohlížení od, do (viz bod 2).

 2. Pomocí Pouze k prohlížení od, do zabráníte změnám databáze v období určeném těmito daty. Databáze bude tedy přístupná pouze ke čtení. Dostupnost databáze je přitom nadřazena pouhému prohlížení. Z toho plyne nutnost stanovit, kdy je databáze dostupná, a v rámci tohoto období pak určit, kdy umožníte její změny a kdy omezíte používání databáze ze strany studentů na pouhé prohlížení.

  Příklad. Pokud lze databázi prohlížet od 1. ledna, ale je dostupná až od 1. února, znamená to, že studenti budou moci zobrazit obsah databáze až v únoru, nikoli dříve. Na druhou stranu, pokud je databáze dostupná od 1. ledna a pouze prohlížet ji lze od 1. února, znamená to, že mají studenti celý leden na to, aby mohli databázi upravovat, zatímco od 1. února už si ji budou smět pouze prohlížet.

Obr. 8: Nastavení Dostupnosti Databáze

RSS

(Toto nastavení je ve výchozím zobrazení sbaleno. Zobrazíte jej kliknutím na název sekce.)

Volba slouží k zasílání nových příspěvků pomocí RSS kanálu. Rozbalovací nabídka slouží ke specifikaci počtu záznamů, které se budou zobrazovat v RSS.

Poznámka. Toto nastavení je k dispozici pouze tehdy, je-li povolena funkce RSS v instalaci Moodle pro modul Databáze. Pokud nastavení RSS ve vaší instalaci Moodle nevidíte a chtěli byste jej používat, kontaktujte vašeho administrátora.

Obr. 9: Nastavení RSS

Známka

(Toto nastavení je ve výchozím zobrazení sbaleno. Zobrazíte jej kliknutím na název sekce.)

Toto nastavení slouží k určení kategorie známek, ve které bude zařazeno hodnocení činnosti Databáze.

Obr. 10: Nastavení známky Databáze

Hodnocení

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

Hodnocení Databáze umožňuje známkovat příspěvky a zapisuje hodnocení do Výpisu známek. Metodu známkování zvolíte pomocí rozbalovací nabídky pod touto možností. Na výběr je několik známkovacích
a bodovacích škál.
 1. Role s oprávněním hodnotit. Tato položka nastavení slouží pro přehled rolí, kterými musejí uživatelé disponovat, aby mohli položky databáze hodnotit. Ve výchozím nastavení může hodnotit pouze Učitel, Učitel bez práva upravovat, popř. Manažer. Je však možné přidělit oprávnění i dalším rolím (typicky roli Student), a to v panelu Nastavení/Správa databáze/Oprávnění.

 2. Typ souhrnného hodnocení. Určuje, jak bude ze získaných hodnocení vypočtena výsledná hodnota, která se poté ukládá do Výpisu známek.
  • Bez hodnocení – bez jakéhokoli hodnocení.
  • Průměr hodnocení  aritmetický průměr.
  • Počet hodnocení  výsledná známka odpovídá počtu ohodnocených položek s tím, že nepřekročí nejvyšší možnou známku za danou činnost.
  • Nejvyšší hodnocení  výslednou známku bude tvořit nejvyšší získané hodnocení.
  • Nejnižší hodnocení  výslednou známku bude tvořit nejnižší získané hodnocení.
  • Součet hodnocení  všechna ohodnocení se sečtou s tím, že výsledná známka nepřekročí nejvyšší možnou známku za danou činnost.

 3. Škála. Jde o způsob hodnocení výkonu jednotlivých studentů. Moodle nabízí běžnou řadu numerických škál. Je ale také možné vytvořit vlastní škálu, která bude dostupná pro daný kurz. Učitel tak například může poskytnout studentovi zpětnou vazbu v podobě slovního hodnocení.

 4. Omezit hodnocení na položky s daty v tomto rozsahu. Pokud je tato volba zaškrtnuta, je možné pro hodnocení položek vybrat jen určitý časový úsek, zvolením data odkdy dokdy bude možné položky hodnotit.

Obr. 11: Hodnocení Databáze

Další nastavení

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

Mezi dalšími nastaveními najdete Běžná nastavení moduluOmezení přístupu a Plnění činností (pokud je tato funkce povolena správcem systému a v kurzu).

Oprávnění v kontextu činnosti Databáze

Oprávnění v kontextu této činnosti naleznete po kliknutí na název činnosti na hlavní straně kurzu  odkaz na ně se zobrazí v bloku Nastavení/Správa databáze/Oprávnění.