Činnosti‎ > ‎Test‎ > ‎

Vytváření Testu

 1. Vložení testových úloh, ať už přidáním z Banky úloh, nebo vytvořením nových.
 2. Rozvržení testu, tj. rozdělení testu na více stránek (pokud je to vhodné).
 3. Určení bodového hodnocení (bodování jednotlivých úloh a výsledné známky za celý test).

Test také nabízí používání náhodných úloh. Tato funkce umožňuje, aby jednotliví studenti řešili testy složené z odlišných úloh, nebo aby jeden student dostal různé úlohy při opakovaném pokusu.

Následující sekce Jak sestavit nový test nabízí podrobný popis jednotlivých bodů. Předtím než začnete používat modul Test se studenty, doporučujeme přečíst si také stránku věnovanou Využití elektronických testů v kurzu.

Jak sestavit nový test

Po přidání do kurzu a úpravě Nastavení testu může učitel začít s vytvářením či úpravou jeho obsahu. Této činnosti je vyhrazena stránka Upravit test, kterou naleznete v postranním bloku Nastavení/Správa testu/Upravit test.

Obr. 1: Odkaz pro úpravu obsahu modulu Test v bloku Nastavení

Stránka Upravit test

Tato stránka obsahuje karty (viz obr. 2): 

 • Úprava testu. Slouží ke vkládání úloh a určení výsledné známky za celý test.
 • Pořadí a stránkování. Umožňuje upravit pořadí úloh a také jejich rozvržení na jednu či více stránek.

Jak přidat úlohu do testu (karta Úprava testu)

Ke vkládání úloh slouží karta "Úprava testu" (Nastavení/Správa testu/Upravit test/Úprava testu). Ta obsahuje údaje o názvu testu, jeho celkovém hodnocení a seznam úloh, které jsou v testu zahrnuty (viz obr. 2).

V pravé části stránky se nachází blok "Obsah banky úloh", který umožňuje vkládat do testu úlohy 
z různých kategorií  ty fungují jako jakési složky a slouží k uložení předem vytvořených testových úloh, které můžete následně nezávisle použít v různých testech (více se dozvíte na stránce nápovědy věnované Bance úloh).

Vložení nové úlohy do testu lze provést jedním z těchto způsobů (viz obr. 2):

 1. Přidat úlohu z Banky úloh. Umožňuje vložit do testu úlohy, které byly již dříve vytvořeny
  a uloženy do Banky úloh. Můžete tak učinit výběrem kategorie z rozbalovací nabídky s názvem Vyberte kategorii v bloku "Obsah banky úloh" (napravo) a následně kliknutím na ikonu  
  u vybrané úlohy. Do testu je také možné vložit více úloh najednou  v tom případě je potřeba požadované úlohy nejdříve zaškrtnout (případně zaškrtnout pole ve vrchní části seznamu, čímž dojde k výběru všech úloh v dané kategorii) a poté kliknout na tlačítko "Vložit do testu".
 2. Přidat úlohu. Vytvořit novou testovou úlohu. Pokud chcete vytvořit novou testovou úlohu
  a zároveň ji rovnou přidat do testu, klikněte na tlačítko "Přidat úlohu" vlevo v rámci konkrétní stránky testu. Novou úlohu můžete rovněž vytvořit kliknutím na tlačítko "Vytvořit novou testovou úlohu" vpravo  v tomto případě se nová úloha vloží do příslušné kategorie Banky úloh, odkud ji můžete následně vložit do testu (viz bod 1). O vytváření nových testových úloh pojedná sekce Vytvoření nové úlohy. Podrobné informace o nastavení jednotlivých zjistíte na stránkách Testové úlohy a Nestandardní testové úlohy.
 3. Přidat náhodnou úlohu. Kliknutím na toto tlačítko a následným výběrem kategorie v dialogovém okně vložíte do testu "Náhodnou úlohu". Tato "Náhodná úloha" bude při každém spuštění testu nahrazena náhodně vybranou úlohou z vámi zvolené kategorie; žádná úloha se v daném testu nebude vyskytovat více než jedenkrát (náhodnou úlohu již vloženou v testu si můžete prohlédnout na obr. 3 níže  viz stránka 3 ukázkového testu).

  Pozor! Zvolená kategorie musí obsahovat nejméně tolik úloh, kolik náhodných úloh se v testu vyskytuje! Dále také platí, že čím větší počet úloh v kategorii, tím větší variabilita v testech obsahujících náhodné úlohy.

  Tímto způsobem lze například vytvořit test, který bude při každém spuštění obsahovat jiné úlohy (resp. každé spuštění se bude co do obsahu testových úloh významně lišit od ostatních v závislosti na počtu úloh v testu a na počtu úloh v kategorii, z níž se úlohy vybírají). Tento typ testu je vhodný k opakovanému procvičování (např. slovní zásoby nebo gramatiky). Náhodné úlohy je možné rovněž využít jako prostředek k omezení podvádění v testech.

 4. Alternativně můžete vložit najednou větší počet náhodných úloh výběrem číselné hodnoty
  z rozbalovací nabídky a kliknutím na tlačítko "Vložit do testu" v dolní části bloku "Obsah banky úloh". Kategorii, ze které budou tyto náhodné úlohy vybrány, nastavíte výběrem stejně jako při vkládání ostatních úloh z rozbalovací nabídky s názvem Vyberte kategorii v horní části bloku.


  Obr. 2: Přidání nové úlohy do testu

Na kartě "Úprava testu" lze také (viz obr. 3):

 1. Určit celkovou, tedy nejvyšší známku za celý test (nastavení je nutno potvrdit tlačítkem "Uložit").
 2. Upravit úlohu pomocí ikony.
 3. Zobrazit náhled úlohy pomocí ikony.
 4. Přenastavit počet bodů za jednotlivé úlohy (nastavení je nutno potvrdit tlačítkem "Uložit"). Bodové nastavení, které upravíte na tomto místě, bude použito pouze v rámci konkrétního testu – nijak tedy neovlivní výchozí nastavení bodového hodnocení konkrétní testové úlohy.
 5. Přemístit úlohu výše nebo níže v seznamu testových úloh pomocí ikon a.
 6. Odebrat úlohu z testu pomocí ikony. Po odebrání z testu zůstává daná testová úloha dále uložena v Bance úloh a je možné ji znovu použít ve stejném či jiném testu (zcela odstranit testovou úlohu lze pouze v rámci Banky úloh).
 7. Tlačítkem "Přidat úlohu ..." lze vytvořit novou testovou úlohu (ta se následně uloží do banky úloh
  a zařadí do kategorie odpovídající Testu, v němž byla vytvořena).
 8. Tlačítkem "Přidat náhodnou úlohu ..." lze vložit náhodně vybranou úlohu ze zvolené kategorie.

  Obr. 3: Úprava obsahu testu

  Poznámka. Nejvyšší známka za test nemusí odpovídat hrubému součtu bodů za jednotlivé úlohy zahrnuté v konkrétním testu (ukazatel Celkem bodů). Nejvyšší (celková) známka představuje hodnotu, vůči které bude hrubý součet bodů za jednotlivé úlohy automaticky přepočítán při odeslání každého vypracovaného pokusu o splnění testu. Nejvyšší známka rovněž představuje hodnotu, kterou konkrétní test přispívá do celkového hodnocení kurzu.

Pořadí a stránkování testu

K rychlému uspořádání úloh v rámci testu slouží karta "Pořadí a stránkování" (Nastavení/Správa testu/Upravit test/Pořadí a stránkování). Řazení úloh lze sice změnit také na kartě Úprava testu, ta však neumožňuje výběr celých skupin úloh ani uplatnění změn rozložení (přesunutí, vytvoření nových stránek, odebrání) na větší množství úloh naráz.

Na kartě "Pořadí a stránkování" lze (viz obr. 4):
 1. Opakovat stránkování. Toto tlačítko slouží k automatickému rozdělení úloh na jednotlivé stránky. Po kliknutí se zobrazí dialogové okno, v němž určíte, kolik úloh má být na jedné stránce, a tento krok potvrdíte kliknutím na tlačítko "Proveď".
 2. Určit nejvyšší (celkovou) známku (počet bodů) za celý test (nastavení je nutno potvrdit tlačítkem "Uložit")  viz výše poznámka ohledně nejvyšší známky.
 3. Po vybraných úlohách přidat nové stránky. Pokud v testu potřebujete vytvořit prázdnou stránku najednou na několika místech, můžete toho dosáhnout označením těch testových úloh, po nichž mají prázdné stránky následovat, a kliknutím na tlačítko "Po vybraných úlohách přidat nové stránky".
 4. Přesunout vybrané úlohy. Po označení skupiny úloh pomocí zaškrtávacích polí lze tyto úlohy najednou přemístit na vybranou stránku kliknutím na tlačítko "Přesunout".
 5. Změnit pořadí skupiny úloh vepsáním číselných hodnot do pole pro pořadí (5a). Kliknutím na tlačítko "Změnit pořadí úloh" (5b) pak dojde ke změně pořadí podle zadaných hodnot. Použité hodnoty mohou být libovolná kladná celá čísla  úlohy se pak uspořádají ve smyslu vzrůstajících hodnot použitých čísel.
 6. Zobrazit náhled úlohy pomocí ikony.
 7. Upravit úlohu pomocí ikony.
 8. Přemístit úlohu výše nebo níže v seznamu testových úloh pomocí ikon a.
 9. Odebrat jednotlivou úlohu z testu pomocí ikonyPo odebrání z testu zůstává daná testová úloha dále uložena v Bance úloh a je možné ji znovu použít ve stejném či jiném testu (zcela odstranit testovou úlohu lze pouze v rámci Banky úloh).
 10. Odebrat větší počet vybraných úloh jejich označením a kliknutím na tlačítko "Odebrat vybrané" (viz komentář k předchozímu bodu).

  Obr. 4: Úprava pořadí a stránkování úloh

Pozor! Pokud je v sekci Rozložení v Nastavení testu zvoleno pořadí úloh jako "Náhodně zamíchané", bude při každém novém pokusu studenta neustále docházet k automatickému přestránkování testu. Na každé stránce bude zároveň právě takový počet úloh, jaký je uveden v kolonce "Nová strana" v sekci Rozložení. Pokud chcete provádět manuální změny v uspořádání testu, vždy se nejprve ujistěte, že nastavení Pořadí úloh testu je nastaveno na hodnotu "Jak je zobrazeno při úpravách" (více informací se dozvíte v kapitole Nastavení testu).

Náhled testu

Náhled testu (viz obr. 5) umožňuje ověřit, zda test funguje a vypadá tak, jak má, a to včetně zobrazení správných odpovědí, komentářů učitele, obecné zpětné vazby a zobrazení celkové známky po zkušebním odeslání pokusu.

Obr. 5: Náhled testu - takto se zobrazí test v adaptivním režimu po kliknutí na tlačítko "Zkontrolovat" u první úlohy

Úpravy testu po odeslání pokusu studentem

Odstranění odeslaných pokusů

Jakmile první student odešle svůj pokus o splnění testu, zobrazí se na stránce pro úpravu testu varovné hlášení: "Již nelze přidávat nebo odebírat úlohy, někdo se již pokusil o zvládnutí testu." Přidávat či odebírat úlohy tedy nelze, nicméně stále můžete měnit pořadí úloh, bodové hodnocení a dokonce úlohy upravovat.

Je také možné odeslané pokusy odstranit, a pokud žádný nezbývá, varování na stránce pro úpravu testu zmizí a lze opět přidávat a odebírat úlohy. Pokusy můžete odstranit na stránce Nastavení/Správa testu/Výsledky tak, že označíte konkrétní pokusy (případně všechny pokusy kliknutím na "Vybrat vše") 
a kliknete na tlačítko "Odstranit vybrané pokusy" (viz obr. 6).

Obr. 6: Odstranění vybraných pokusů

Co s nevyhovujícími úlohami?

Při práci s testy dochází nezřídka k situaci, kdy je zapotřebí pozměnit nebo odstranit některé úlohy, ať už kvůli překlepům či věcným nedostatkům, nebo pro doplnění další varianty odpovědi. Tento problém lze vyřešit několika způsoby:

 • Změňte známku za nevyhovující úlohu na 0 bodů (tímto úlohu eliminujete bez nutnosti ji odebrat z daného testu). K úloze můžete dopsat vysvětlení pro studenty, kteří si ji případně zobrazí při prohlížení svého proběhlého pokusu. Poté na stránce Nastavení/Správa testu/Výsledky testy opětovně obodujte tlačítkem "Znovu oznámkovat vše", aby se změna v bodování úlohy projevila
  v hodnocení dříve odeslaných pokusů.

 • Změňte/přidejte správnou odpověď.

  Pozor! Je důležité si uvědomit, že při dalším použití pozměněné úlohy bude platná ta její podoba, jakou měla při poslední úpravě. Změna známkování se projeví vždy jen u jednoho testu, takže pokud se pozměněná úloha nachází ve vícero testech, je zapotřebí je postupně všechny znovu oznámkovat.

Poznámka. Při řešení problémů s nevyhovujícími úlohami je důležité si uvědomit, že změny, které provedete, se mohou projevit v Bance úloh. Úloha, kterou již nechcete v dalších testech využít, ale přesto ji ponecháte v původní kategorii, může být v důsledku toho opět vybrána do testu (buďto nedopatřením, nebo v rámci automatického výběru náhodných úloh). Tyto úlohy je tedy třeba co nejdříve upravit/odstranit, aby se již ve své nevyhovující podobě nemohly vyskytnout v žádném testu.

Další informace

Dále v nápovědě