Nastavení odznáčků

Vytvoření odznáčku

Nový odznáček do kurzu přidáte v bloku Nastavení/Digitální odznáčky/Přidat odznáček (viz obr. 1). Následně se zobrazí stránka s detaily pro vytvoření odznáčku (viz Nastavení odznáčku - obr. 2).

Obr. 1: Přidat odznáček

Nastavení odznáčku

Vyplňte základní informace pro vytvoření odznáčku (viz obr. 2).

Poznámka. Jako v ostatních nastaveních máte možnost některé sekce skrýt či rozbalit kliknutím na jejich název a nebo vše rozbalit/sbalit kliknutím na tlačítko "Sbalit vše" v pravém horním rohu.

Obr. 2: Nastavení odznáčku


 1. Název - do tohoto řádku zadejte název odznáčku.

  Pozor! Název odznáčku by měl být co nejpřesnější, protože v celém Moodlu nemohou být dva odznáčky stejného názvu. Snažte se tedy svůj odznáček specifikovat natolik, aby nebránil vytvoření jiných odznáčků nebo abyste ho mohli používat i v dalších letech pouze s obměnou semestru (podzim 2013, jaro 2014).

  Příklad. Úspěšné absolvování kurzu XY podzim 2013, Vynikající práce v kurzu XY jaro 2013, Expert na mezinárodní politiku Švédska v letech 1950-1980, podzim 2013

 2. Popis - připojte podrobnější informace, za co je možné odznáček získat. Tento popis pak bude všem přístupný v detailu odznáčku.
 3. Obrázek - vyberte ze svých souborů nebo pomocí myši přetáhněte obrázek, který chcete pro odznáček použít.

  Pozor! U obrázků, jejichž autorem nejste vy, respektujte autorský zákon. Obrázky a fotografie jsou, stejně jako psaný text, předmětem autorského práva. Pokud nejsou explicitně uvolněny jako volné dílo, někdo je držitelem autorských práv. Fakt, že obrázek je "volně" umístěn na Internetu, neznamená, že je možno ho volně šířit, je vždy potřeba výslovné povolení, případně dohoda s držitelem práv.

 4. Podrobnosti o vydavateli - vyplňte jméno učitele či instituce, kontaktní e-mail je nepovinný.
 5. Vypršení platnosti odznaku - můžete nastavit, jak dlouho bude odznáček platný, například pokud chcete aby platil jen jeden semestr. Po vypršení vámi stanoveného termínu však odznáček nezmizí ani ze Správy odznaků ani z profilů studentů, kterým byl udělen, pouze se na něm objeví nápis "expired", který označuje, že jeho platnost vypršela (viz obr. 3).

  Obr. 3: Odznáček po datu expirace


  Možnosti nastavení vypršení platnosti odznaku jsou následovné:
  • nikdy - platnost odznáčku není časově omezena
  • pevné datum- stanovíte konkrétní datum, kdy má platnost odznáčku vypršet
  • relativní datum - stanovíte počet dnů od data udělení, po kterých má platnost odznáčku vypršet
Po kliknutí na tlačítko "Vytvořit odznáček" se zobrazí nově vytvořený odznáček (viz obr. 4).

Obr. 4: Nově vytvořený odznáček

Specifikace nově vytvořeného odznáčku

U nově vytvořeného odznáčku je ještě nutné doplnit některé specifikace a další případně upravit.

Kritéria

Kritéria určují, za co bude odznáček udělován, případně kým (viz obr. 5):

Obr. 5: Kritéria udělení


K dispozici jsou tři možnosti, které se mohou libovolně kombinovat:
 1. Ruční vydání dle role odznáček uděluje uživatel či uživatelé s vybranou rolí, a to ručně. Musí tedy vědět, komu chce odznáček udělit, najít ho v seznamu uživatelů a odznáček mu udělit - viz Udělování odznáčků.
  • Ruční vydání dle role - výběr uživatelských rolí, které budou mít pravomoc odznáček udělit (viz obr. 6). Můžete vybrat jednu nebo více rolí, které opravňují uživatele odznáček udělit.
  • Kritérium je splněno, když... -  zde můžete zvolit, zda uživatel s alespoň jednou z vybraných rolí má oprávnění udělit odznáček (možnost "Odznak uděluje alespoň jedna z vybraných rolí"), nebo je pro udělení odznáčku nutné, aby byl udělen všemi vybranými rolemi (možnost "Všechny vybrané role udělují odznak").

  Příklad. Pokud chcete, aby odznáčky mohl udělovat například váš asistent, ale zároveň i vy chcete mít možnost je udělovat, zaškrtněte obě role (Učitel, Asistent učitele). U položky Kritérium je splněno, když... vyberte možnost "Odznak uděluje alespoň jedna z vybraných rolí". Pak můžete odznaky udělovat jak vy, tak váš asistent nezávisle na sobě.
  "Všechny vybrané role udělují odznak" znamená, že asistent učitele může udělit odznáček, ale studentovi se zobrazí až poté, co ho udělí i učitel, tzn. až učitel udělení odznáčku potvrdí.

  Pozor!
  Udělený odznáček již nelze vzít zpět.

  Obr. 6: Nastavení kritéria Ruční vydání dle role


  Poznámka. Uživateli se těsně před udělováním odznáčku zobrazí rozbalovací nabídka s výběrem, za jakou roli chce odznáček udělit, pokud je nastaveno více rolí, které ho mohou udělovat. Uživateli se zobrazí na výběr pouze role, které on sám má a které mohou odznáček udělovat (viz obr. 7).

  Obr. 7: Role momentálně udělující odznak


 1. Absolvování kurzu - odznáček je možné udělit po dokončení určitého kurzu a to buď na základě pouhého absolvování kurzu nebo absolvování kurzu s určitou minimální známkou.
  Do sekce Absolvování kurzu se dostává přes Kritéria výběrem položky Absolvování kurzu z rozbalovacího okna (viz obr.8).

  Obr. 8: Přidání kritéria Absolvování kurzu


  Obě kritéria absolvování kurzu lze ještě omezit datem absolvování (viz obr. 9).
  • Požadovaná minimální známka možnost požadovat minimální hodnotu celkové známky za kurz, aby mohl být udělen odznáček, viz Absolvování kurzu.
  • Datum dokončení - také je možné nastavit konkrétní datum, do kterého má být kurz dokončen, aby uživatel získal odznáček. Nastavení data se zpřístupní po označení zaškrtávacího políčka "Povolit".

  Obr. 9: Nastavení kritéria Absolvování kurzu


 • Splnění činnosti - získání odznáčku za splnění činnosti bohužel nejde provázat s dosaženým konkrétním výsledkem v oné konkrétní činnosti, pouze s jejím splněním (viz Plnění činností), případně omezeným datem.
  Do sekce Splnění činnosti se opět dostává přes Kritéria kurzu výběrem položky Splnění činnosti z rozbalovacího okna (viz obr. 10).

  Obr. 10: Přidání kritéria Splnění činnosti


  Odznáček za dosažení výborných výsledků v činnostech musí být tedy vydáván ručně nebo musí být navázán na splnění činnosti v nastavení konkrétní činnosti (viz obr. 11).

  • Splnění činností - zaškrtnutím čtverečku u jednotlivých činností vyberete ty, které musí být splněny pro získání odznáčku.
  • Datum - splnění jednotlivých činností je možné ohraničit konkrétním datem.
  • Splnění kritéria - zda stačí, když je splněna alespoň jedna z vybraných činností, nebo zda musí být pro získání odznáčku splněno vše.
   Obr. 11: Nastavení kritéria Splnění činnosti

  Zpráva

  Dalším volitelným nastavením je zpráva, která přijde novým držitelům odznáčku (viz obr. 12):
  1. Předmět a text zprávy - u každého odznáčku je přednastavený text zprávy, který můžete vidět v obrázku 10. Máte ale možnost změnit text i předmět zprávy dle vlastních představ.
  2. Připojit odznak do zprávy - zaškrtnutím této možnosti do zprávy přiložíte získaný odznáček.
  3. Upozornit tvůrce odznaku - tvůrce odznaku bude upozorněn zprávou, že jeho odznáček byl udělen. Zde máte možnost nastavit, jak často mu upozornění budou chodit:
   • Nikdy - neposílat žádná upozornění
   • Pokaždé - pokaždé, když je odznak udělen
   • Denně - Souhrnná zpráva jednou za den
   • Týdně - Souhrnná zpráva jednou za týden
   • Měsíčně - Souhrnná zpráva jednou za měsíc

  Obr. 12: Nastavení Zprávy o odznaku

  Upravit podrobnosti

  Dokud odznáček nebyl udělen a dokud je pro uživatele nepřístupný, máte možnost upravovat jeho nastavení (viz obr. 13 a Nastavení odznáčku):
  1. Nedostupný pro uživatele - tento žlutý rámeček značí, že odznáček je pro uživatele nedostupný - nemůže být udělen, ve Správě odznáčků má šedou barvu a je možné ho upravovat.
  2. Název a popis odznáčku - obojí je možné libovolně upravit
  3. Obrázek - stávající obrázek je možné změnit vložením či přetažením jiného obrázku
  4. Další podrobnosti - Podrobnosti o vydavateli a Vypršení platnosti odznaku, které je možné upravit

   Obr. 13: Upravit podrobnosti nedostupného odznáčku


  Upravit podrobnosti u dostupného odznáčku nelze (viz obr. 14). Všechny informace jsou viditelné jako u nedostupného odznáčku, ale nejdou upravit. Pokud odznáček ještě nebyl nikdy udělen, stačí kliknout na tlačítko Zakázat přístup, a tím se odznáček stane nedostupný a všechny úpravy budou možné. 

  Pozor! Pokud už byl odznáček udělen, je nastavení fixní a nelze ho měnit - z důvodu zachování rovných podmínek pro všechny účastníky.
  1. Zelený rámeček značící dostupný odznáček. Kliknutím na tlačítko "Zakázat přístup" odznáček znepřístupníte a umožníte úpravy.
  2. Nastavení odznaku, které v dané chvíli není možné upravovat.

   Obr. 14: Upravit podrobnosti dostupného odznáčku

  Příjemci

  V informacích na liště najdete také počet příjemců odznáčku (viz obr. 15) a výpis jeho držitelů s datem udělení (viz obr. 16).

  Obr. 15: Záložka Příjemci u odznaku, který ještě nebyl získán


  Obr. 16: Výpis držitelů odznaku

  Přehled

  Na záložce Přehled se nacházejí veškeré informace o konkrétním odznáčku (viz obr. 15):
  • Název
  • Popis
  • Datum vytvoření
  • Obrázek
  • Podrobnosti o vydavateli
  • Datum vypršení
  • Kritéria 
  • Příjemci

   Obr. 17: Přehled