Činnosti‎ > ‎Modul H5P‎ > ‎Nastavení modulu H5P‎ > ‎

Známkování a zpětná vazba

Modul H5P má dvě na sobě nezávislé úrovně známkování a pouze některé z aktivit H5P je možné známkovat. Zpětná vazba jednotlivých aktivit se může také lišit.

Známkování

Některé z aktivit H5P je možné známkovat, a to aktivity:
 • Arithmetitz quiz
 • Flashcards
 • Question Set
 • Multiple Choice
 • Single Choice (set)
 • Summary
 • True / False
 • Fill in the Blanks
 • Dictation
 • Speak the Words
 • Speak the Words Set
 • Drag and Drop
 • Drag text
 • Image pair
 • Image Sequencing
 • Essay
 • Mark the Words
 • Find Multiple Hotspots
 • Find the Hotspot
 • Interactive Video
 • Memory game
 • Find the words 

Známkovat je možné na dvou různých úrovních. Pokud pracujete s přehledem známek za celý kurz, který je možné nalézt v menu vlevo pod názvem Známky (viz obrázek 4), zajímá vás známkování na úrovni modulu.

Známkování na úrovni modulu

Aby mohl učitel sledovat postup studentů v modulu H5P, je nutné při vytváření modulu nejprve povolit sledování pokusů v natavení Možnosti pokusu v rámci nastavení modulu (pravý blok Správa > Správa H5P > Upravit nastavení > sekce Možnosti pokusu).


Obr. 1: Pro sledování známek za aktivitu je nejprve nutné povolit sledování pokusu.


 1. Zde povolte sledování pokusů.
 2. Zvolte vyhovující metodu známkování, tedy pokusu, který se počítá jako finální – zda první známka, poslední známka, nejvyšší známka nebo průměrná známka ze všech pokusů.
 3. Zde můžete povolit nebo zamezit studentům, aby si své pokusy mohli prohlédnout.
Nastavení známkování na úrovni modulu pak naleznete v nastavení modulu v sekci Známka (levý blok Správa > Správa H5P > Upravit nastavení > Známka). Toto nastavení je obdobné jako u ostatních modulů v ELFu:


Obr. 2: Známkování na úrovni modulu se neliší například od známkování modulu testu.

 1. Pokud chcete, aby se známky propisovaly do tabulky Známky, je nutné zvolit Body – škály mají u této funkce potíže s kompatibilitou. Pokud nebude modul hodnocen vůbec, vyberte možnost Žádný.
 2. Zde můžete zvolit maximální počet bodů, které je možné za daný modul získat.
 3. Pokud máte v sekci Nastavení/Správa kurzu/Známky nastavené kategorie známek, zde můžete určit, do které kategorie bude patřit známka z vytvářené aktivity.
 4. Zde lze nastavit minimální potřebnou známku, tedy minimální počet bodů nutný k tomu, aby byla aktivita splněna úspěšně. Toto nastavení je zejména důležité při využití tzv. podmíněných činností.
Díky tomuto nastavení budete nyní schopni sledovat úspěšnost studentů ve známkovatelných aktivitách v přehledu známek za kurz. Dostanete se do něj skrze menu v levém bloku Navigace (viz obrázek 3):


Obr. 3: Do přehledu známek se dostanete pomocí menu v levém horním rohu.Pomocí funkce Známky je možné sledovat výsledky všech studentů za všechny známkované aktivity v kurzu na jednom místě (viz obrázek 4):


Obr. 4: Kurzy v ELFu nabízí přehlednou tabulku výsledků účastníků kurzu.


Pozor! Některé aktivity modulu H5P umožňují nastavení známkování na úrovni této aktivity. Toto známkování se však do známek za kurz nepropisuje. Více se o něm dočtete v následující kapitole.

Známkování a zpětná vazba na úrovni aktivity

Modul H5P má paralelní známkování na úrovni aktivity. Tento způsob známkování je specifický pouze pro modul H5P a má několik různých podob. Výsledek se v tomto případě nepropíše do známek v přehledu kurzu, slouží spíše studentům jako orientace v tom, jak si v testu vedli. Patrně nejtypičtějším příkladem tohoto hodnocení je Celková zpětná vazba, která se dá nastavit podobně jako známkování na úrovni modulu (viz obrázek 5).


Obr. 5: Celková zpětná vazba je efektivní způsob, jak studentům ukázat, jak si vedli.

 1. Toto známkování je založeno na slovním hodnocení výkonu, které můžete vyplnit podle svého.
 2. Každý výsledek má vlastní procentuální rozsah úspěšnosti, při které se studentovi zobrazí.
 3. Další možnou zpětnou vazbu přidáte tlačítkem Přidat rozsah.
 4. Pokud chcete, aby měly tyto zpětné vazby stejně velké úseky procentuální úspěšnosti, snadno je rozdělíte tlačítkem Rozložte rovnoměrně.
Bodování zde představují graficky atraktivní hvězdičky, které tak testové úlohy gamifikují a studenty motivují (viz obrázek 6). 


Obr. 6: Graficky atraktivní hvězdičky představující úspěšnost studenty motivují.


V některých modulech se může vyskytnout možnost celkové zpětné vazby v podobě videa. Příkladem takové aktivity je Branching scenario.Dále se může objevit zpětná vazba jako reakce na konkrétní odpověď - ať už správnou či nesprávnou. Podobnou možnost najdete například v testových úlohách založených na principu hotspots nebo u aktivity Multiplechoice.

Dále v nápovědě: