Přeskočit obsah

Používání Úkolu s opravou

Úkol s opravou z pohledu učitele

Po vytvoření a nastavení nového Úkolu s opravou se dostaneme na hlavní stranu modulu, kde najdeme základní přehled, tvořený čtyřmi částmi (viz obr. 1):

 1. Název úkolu zadaný při vytvoření úkolu.

 2. Popis resp. zadání úkolu, které jsme uvedli v jeho nastavení.

 3. Souhrn hodnocení, kde jsou vypsány základní údaje týkající se úkolu jako: Počet účastníků kurzu, Počet odevzdaných úkolů, Termín odevzdání apod.

 4. Odkaz Zobrazit/hodnotit úkoly, pomocí kterého se dostaneme na přehledovou tabulku studentů a odevzdaných prací.

  Obr. 1: Hlavní strana úkolu s opravou

Správa úkolu s opravou

Základní správa Úkolu s opravou se provádí stejně jako u ostatních aktivit v kurzu přes blok Správa (viz obr. 2). Zde jsou důležité především následující tři oblasti:

 1. Pomocí tlačítka Upravit nastavení se můžeme vrátit zpět k nastavení úkolu a v případě potřeby provést změny nastavení celé činnosti.
 2. Dále jsou důležité odkazy týkající se hodnocení a známkování:

  • Pokročilé známkování umožňuje definovat hodnoticí formulář pro pokročilé metody hodnocení: Průvodce hodnocením a Rubrika.
  • Zobrazit známky nás přesune do Známek kurzu, kde je celkový přehled všech studentů a známek v celém kurzu.
  • Zobrazit/hodnotit úkoly odkazuje na tabulku studentů a odevzdaných prací.
 3. Poslední tři položky umožňují hromadné stahování odevzdaných úkolů:

  • Stáhnout neohodnocené – ze všech aktuálních verzí budou staženy jen ty, ke kterým ještě nebylo zadáno hodnocení.
  • Stáhnout aktuální verze – budou staženy pouze aktuální verze úkolů, tzn. že od všech studentů bude stažena poslední odevzdaná verze.
  • Stáhnout všechny verze – budou staženy všechny verze všech studentů, které byly doposud odevzdány.
   Obr. 2: Možnosti správy úkolu s opravou

Tabulka studentů a odevzdaných prací

Přes odkaz Zobrazit/hodnotit úkoly, který naleznete ve správě úkolu s opravou v panelu Nastavení nebo přímo na hlavní straně Úkolu, se dostanete na základní přehled studentů a odevzdaných prací (viz obr. 3).

 1. Úplně nahoře najdeme rozbalovací nabídku pro zobrazení známek a hromadné stažení úkolů. Stejné možnosti však najdeme i v panelu Správa.

 2. Hlavní část stránky tvoří tabulka studentů a odevzdaných prací. Tabulku si můžeme přizpůsobovat tím, že si kliknutím na název sloupce položky seřadíme podle potřeby, nebo si pomocí ikony “mínus” celý sloupec skryjeme.

 3. Níže na stránce najdeme ještě několik dalších nastavení tabulky studentů. Především si můžeme určit, kolik úkolů na stránku chceme zobrazovat. Dále lze filtrovat zobrazené úkoly podle stavu: “Odevzdáno” a “Vyžaduje hodnocení”. Nakonec můžeme použít rychlé hodnocení pro zadávání známek a komentářů přímo v tabulce studentů.

 4. Pokud chceme zadat hodnocení a komentář ke konkrétnímu úkolu, kliknutím na ikonu ve sloupci “Známka” zobrazíme podrobné informace týkající se vybraného úkolu. Více o hodnocení prací naleznete níže na této stránce.

  Obr. 3: Základní přehled studentů a odevzdaných prací

Poznámka

V případě, že máme v kurzu zapnutý skupinový režim a vytvořeny skupiny, máme dále možnost třídit tabulku studentů podle jednotlivých skupin.

Hodnocení prací

Z tabulky studentů a odevzdaných prací se můžeme dostat na přehled práce a hodnocení konkrétního studenta (viz obr. 4).

 1. Nejprve uvidíme fotografii a jméno studenta.

 2. Poté následuje souhrn informací o stavu odevzdání/hodnocení úkolu.

 3. Dále je zde oblast pro zadání hodnocení. Pokud je použité jednoduché hodnocení, uvidíme pouze pole pro vložení známky v číselné podobě. V případě pokročilých metod známkování zde najdeme kompletní Rubriku nebo Průvodce hodnocením. Po zadání známky je nutné ještě specifikovat Konečný stav úkolu, kde práci schválíme, nebo vrátíme k přepracování. Student má možnost odevzdat novou verzi úkolu pouze v případě, že byla vybrána možnost “Přepracovat a znovu odevzdat”.

 4. Následuje pole pro obecný Komentář k hodnocení, kde může být např. zdůvodněna udělená známka nebo rozebrány klady a zápory práce.

 5. Ve spodní části stránky můžeme k doposud zadanému hodnocení a komentáři ještě přiložit Opravený soubor.

 6. Úplně dole pak najdeme tlačítka pro uložení změn. Zde můžeme zvolit “Uložit změny” nebo “Zrušit” a vrátit se tak do tabulky studentů a odevzdaných prací, případně uložit změny a přesunout se na následující či předchozí úkol.

  Obr. 4: Přehled práce a hodnocení konkrétního studenta

Úkol s opravou z pohledu studenta

Z pohledu studenta vypadá hlavní strana Úkolu s opravou podobně jako z pohledu vyučujícího. Opět zde najdeme základní přehled úkolu, tvořený čtyřmi částmi (viz obr. 5):

 1. Název úkolu.

 2. Popis úkolu, který vyučující zadal při nastavení úkolu. Obvykle je zde uvedeno zadání, podle kterého mají studenti úkol vypracovat.

 3. Stav odevzdání/hodnocení úkolu, kde jsou vypsány základní údaje týkající se odevzdání a hodnocení. Student zde především uvidí, jak je nastaven výpočet výsledné známky a zda už byl úkol odevzdán a hodnocen. Pokud je nastaven termín pro odevzdání úkolu, uvidí student samozřejmě i ten.

 4. Tlačítko Upravit úkol, pomocí kterého se student dostane na stránku, kde odevzdá vypracovaný úkol.

  Obr. 5: Hlavní strana úkolu s opravou z pohledu studenta

Po kliknutí na tlačítko Upravit úkol se studentovi zobrazí stránka s možností odevzdat svou práci. Pokud vyučující nastavil typ úkolu jako “Soubor”, musí student vybrat ze svého počítače soubor, který chce odevzdat. Jestliže byl jako typu úkolu zvolen “Online text”, bude student vepisovat úkol přímo do HTML editoru v rámci Moodlu.

Odevzdání úkolu typu Soubor

Na stránce pro odevzdání úkolu vidí student opět Název a Popis (zadání) úkolu. Následuje sekce “Soubor”, kde student musí vybrat soubor ze svého počítače, který má být odevzdán vyučujícímu (viz obr. 6).

Soubor může student přetáhnout na vyznačenou oblast přímo ze složky ve svém počítači. Případně může student postupovat přes tlačítko “Přidat…”. Podrobný návod vložení souboru je dostupný na stránce Práce se soubory.

Obr. 6: V této sekci studenti nahrají soubor, který má být odevzdán vyučujícímu

Jakmile má student vybrán potřebný soubor (resp. soubory), může jej odevzdat pomocí tlačítka “Uložit a odevzdat”. Před samotným odevzdáním bude studentovi ještě zobrazeno varovné hlášení, zda chce skutečně odevzdat úkol v této podobě.

Pozor

Po odevzdání už student nebude mít možnost úkol jakkoli měnit, pokud mu jej vyučující nevrátí k přepracování.

Odevzdání úkolu typu Online text

V případě varianty Online text student nevybírá soubor, nýbrž text zadává přímo pomocí vestavěného editoru (viz obr. 7):

Obr. 7: U možnosti Online text píší studenti úkoly pomocí vestavěného editoru

Po odevzdání

Po odevzdání úkolu se aktualizuje a rozšíří sekce Stav odevzdání/hodnocení úkolu (viz obr. 8).

Položka “Stav odevzdání úkolu” se změní na Odesláno k hodnocení. V této chvíli student již nemá možnost upravovat svůj úkol, jelikož jej odeslal k hodnocení. Musí tedy počkat, dokud vyučující úkol neohodnotí.

Dále se zde zobrazuje čas odevzdání a odkaz na odevzdaný soubor. Pokud vyučující v nastavení úkolu povolil Komentáře k odevzdávání, zobrazí se studentovi po odevzdání možnost přidat komentář a vést diskuzi nad odevzdaným úkolem.

Obr. 8: Aktualizovaná a rozšířená sekce Stav odevzdání/hodnocení úkolu

Po ohodnocení

 1. Jakmile vyučující ohodnotí práci studenta, stránka se základním přehledem úkolu se z pohledu studenta opět aktualizuje (viz obr. 9). Pod sekcí Stav odevzdání/hodnocení úkolu se studentovi zobrazí Reakce učitele. Zde student najde především “Aktuální známku” a “Výslednou známku”, dále “Konečný stav úkolu”, kde se dozví, zda byla jeho práce schválena nebo vrácena k přepracování, “Komentář vyučujícího” a případně i “Opravený soubor”.
 2. Jestliže vyučující vrátil studentovi úkol k přepracování, zobrazí se studentovi tlačítko “Upravit novou verzi úkolu”. Pomocí tohoto tlačítka se student dostane opět na stránku Odevzdávání úkolu, kde může vybrat soubor k odevzdání.
 3. Pokud učitel použil Nastavení zobrazování úkolů a oprav, studentovi bude zobrazen odkaz “Zobrazit úkoly ostatních”, přes který se dostane na přehled úkolů ostatních studentů.
  Obr. 9: Sekce Stav odevzdání/hodnocení úkolu po ohodnocení práce učitelem.

Dále v nápovědě