Přeskočit obsah

Nastavení Úkolu s opravou

Jak přidat Úkol s opravou

Činnost Úkol s opravou přidáte do kurzu tak, že: 

 1. Zapněte režim úprav v kurzu (tlačítko “Zapnout režim úprav” v pravém horním rohu hlavní strany kurzu).

 2. V požadovaném týdnu/tématu kliknutím na odkaz “Přidat činnost nebo studijní materiál” přejděte k výběru aktivity.Otevře se vám nabídka Přidat činnost nebo studijní materiál.

 3. Zvolte modul Úkol s opravou (viz obr. 1).

 4. Kliknete na tlačítko “Přidat nový Úkol s opravou”. Tímto krokem přejdete na stránku Nastavení nově vytvořené činnosti Úkol s opravou.

  Obr. 1: Přidání činnosti Úkol s opravou

Nastavení činnosti Úkol s opravou

Obecná nastavení

V nastavení Úkolu s opravou nalezneme nejprve úplně nahoře sekci Obecná nastavení, kde musí být specifikován název Úkolu a jeho popis (viz obr. 2).

 1. Název úkolu je text odkazu, který se studentům zobrazí na hlavní straně kurzu.

 2. Do pole s označením Popis vyučující vkládá zadání úkolu, na základě kterého mají studenti odevzdat vlastní práci.

 3. Pomocí zaškrtávacího políčka Zobrazit popis na titulní straně kurzu může být zadání úkolu viditelné přímo na hlavní straně kurzu. V opačném případě vidí studenti nejdříve jen odkaz s názvem úkolu a teprve po kliknutí na název Úkolu se jim zobrazí samotné zadání s možností odevzdat vypracovaný úkol.

  Obr. 2: Zadání názvu a popisu úkolu

Poznámka

Všimněte si šedé ikony s otazníkem u položky “Zobrazit popis na titulní straně kurzu”. Stejné ikony najdete u většiny ostatních položek v nastavení. Po kliknutí na otazník se zobrazí kontextová nápověda popisující jednotlivé položky nastavení.

Nastavení úkolu

V sekci Nastavení úkolu se vyskytují především položky pro zadání termínů odevzdávání prací (viz obr. 3).

 1. Pomocí prvních dvou položek - Povolit odevzdání úkolů od a Termín odevzdání - můžete nastavit časový interval, v rámci kterého mohou studenti odevzdávat svoji práci. Pokud zůstanou tyto položky nepovoleny, může student svou práci odevzdat kdykoli. Je rovněž možné nastavit jen jednu z nich (např. určit jen termín odevzdání, ale nechat studentům možnost odevzdat úkol kdykoliv před termínem).

 2. Povolit zobrazení popisu určuje, jestli mají studenti vidět zadání úkolu ještě před tím, než jej mohou začít odevzdávat. Volba “Ne” dává smysl jen v případě, že chcete povolit odevzdávání úkolů od určitého termínu a zároveň nechcete, aby studenti začali na úkolu pracovat dříve. Tuto položku můžete nastavit jen tehdy, když máte povolenou položku “Povolit odevzdávání úkolů od”.

 3. Pro fungování položky Zakázat odevzdávání po termínu je nutné nejdříve nastavit “Termín odevzdání”. Pokud zvolíte možnost “Ano”, studenti nebudou moci odevzdávat práci, jakmile uběhne stanovený termín.

 4. Zbývající dvě nastavení této sekce se týkají zasílání upozorňovacích zpráv učiteli pomocí e-mailu. Zadáte-li, že chcete Upozorňovat učitele e-mailem, pak bude vyučujícímu poslána zpráva, kdykoliv nějaký student odevzdá svou práci. V případě, že nechcete dostávat zprávu u každého studenta, ale jen u těch, kteří odevzdají úkol pozdě, můžete zadat Ano u položky Upozorňovat učitele při pozdním odevzdání.

  Obr. 3: Nastavení termínu otevření a uzavření úkolu

Nastavení odevzdávání úkolů

V sekci Nastavení odevzdávání úkolů vyučující určuje, v jaké podobě mají studenti svůj úkol odevzdat (viz obr. 4).

 1. Pomocí položky Typ úkolu vyučující rozhoduje, jestli budou studenti odevzdávat svou práci jako “Soubor”, nebo zda budou psát obsah úkolu přímo do editoru v rámci Moodlu, čemuž odpovídá položka “Online text”.

 2. Pokud byla jako typ úkolu vybrána možnost Soubor, může být dále specifikována Maximální velikost odevzdaného úkolu a Maximální počet nahraných souborů. Zadaná čísla se týkají velikosti a počtu odevzdaných souborů v rámci jedné verze (tzn. pokud nastavíte u položky “Maximální počet nahraných souborů” např. 3, tak při odevzdávání každé verze bude mít student možnost nahrát tři různé soubory).

 3. Poslední položka v této sekci – Komentáře k odevzdání – umožňuje vyučujícímu a studentovi, aby vedli průběžnou diskuzi nad řešením úkolu. Nejde však o součást hodnocení. Komentáře k odevzdávání mohou sloužit spíše jako místo, kde se student zeptá například na nesrovnalosti v hodnocení apod. Vyučující vidí tyto komentáře na stejné stránce, kde zadává hodnocení úkolu, takže může jednoduše a rychle reagovat.

  Obr. 4: Nastavení odevzdávání úkolů

Nastavení zobrazování úkolů a oprav

Sekce Nastavení zobrazování úkolů a oprav slouží vyučujícímu k nastavení toho, jakým způsobem má probíhat zveřejňování odevzdaných prací studentů a reakcí či komentářů učitele (viz obr. 5).

 1. U první položky vyučující určuje, zda chce nechat Zobrazit odevzdané úkoly ostatním studentům kurzu. Implicitně je položka nastavena na “Ne” a úkoly se tudíž nezveřejňují. Pokud vyučující úkoly zveřejňovat chce, musí zvolit, jestli se mají zveřejňovat ihned - možnost “Odevzdané”, nebo až po schválení učitelem - možnost “Schválené”. V prvním případě se práce studenta zobrazí ostatním ihned poté, co ji odevzdá (tzn. ještě předtím, než je vůbec hodnocena). Zobrazuje se ale vždy jen aktuálně odevzdaná verze (tzn. jakmile student odevzdá druhou verzi, bude zobrazena jen tato nová verze). V druhém případě se práce zobrazí teprve tehdy, když ji vyučující schválí.

 2. U položky “Zobrazit odevzdané úkoly ostatním” lze zároveň zaškrtnout políčko Zobrazit odevzdané úkoly anonymně, čímž se zabrání tomu, aby u odevzdaného souboru bylo vidět jméno autora.

  Poznámka

  Studenty je v tomto případě vhodné upozornit na to, aby do názvu odevzdaného souboru nepsali své jméno.

 3. Stejně jako odevzdané úkoly studentů je také možné Zobrazit opravy učitele ostatním studentům kurzu. K odevzdaným úkolům je možné zveřejňovat buď “Pouze soubory”, které vyučující nahrál k danému úkolu, nebo opravené soubory včetně komentářů - možnost “Soubory a komentáře”.

 4. Podobně jako u předchozí položky, je i zde možné Zobrazit opravy učitele anonymně. V tom případě studenti neuvidí, který vyučující opravoval jejich úkol.

 5. Zobrazit odkaz pro prohlédnutí je poslední položka této sekce nastavení, kterou učitel definuje, kdy mohou studenti vidět práce ostatních. Je-li vybrána možnost “Kdykoli”, studenti budou moci vidět práce ostatních ihned, jakmile někteří ze studentů odevzdají svou práci. Pokud vyučující zvolí možnost “Po odevzdání”, student neuvidí práce ostatních, dokud neodevzdá práci vlastní. Poslední volba “Po uplynutí termínu” znamená, že se studenti dostanou k úkolům svých kolegů až poté, co uplyne termín pro odevzdání úkolu.

  Obr. 5: Možnosti zveřejňování odevzdaných prací studentů a reakcí či komentářů učitele

Známka

(Toto nastavení je ve výchozím zobrazení sbaleno. Zobrazíte jej kliknutím na název sekce.)

Sekce Známka slouží k nastavení hodnocení úkolu, tzn. jakou známku bude student moci získat, jak bude vypočtena apod. (viz obr. 6).

 1. V poli Známka v kategorii Typ můžete vybírat mezi “Žádná”, “Škála” a “Body”. V případě, že vyberete typ “Žádná”, následující 2 políčka (“Škála” a “Maximum bodů”) nepůjdou upravit. Když vyberete typ “Škála”, budete si moci zvolit mezi několika typy (“Complete/incomplete”, “Třístupňová - Pětistupňová škála”,…). Když zvolíte typ “Body”, potom v poli “Maximum bodů” nastavíte počet bodů, které může student za úkol získat.

 2. Položka Metoda známkování umožňuje vybrat “Jednoduché přímé známkování”, nebo některou z pokročilých metod jako je Průvodce hodnocením či Rubrika. U jednoduchého známkování zadává vyučující pouze jedinou hodnotu na škále, která byla vybrána u položky “Známka”. U pokročilého hodnocení může vyučující nastavit různá kritéria a dávat určitý počet bodů za každé kritérium.

 3. Pokud ve svém kurzu používáte různé Kategorie známek, můžete v nastavení úkolu vybrat, do které z kategorií se má známka za úkol zařadit.

 4. Do pole Potřebná známka je možné zadat, jakou známku student potřebuje, aby úkol úspěšně absolvoval.

 5. Jelikož v úkolu s opravou může být hodnoceno více průběžných verzí, je k dispozici položka Výpočet výsledné známky. Nastavení určuje, jak má být z průběžných hodnocení za jednotlivé verze vypočítána výsledná známka studenta za celý úkol. Nabízí se čtyři metody výpočtu výsledné známky: “Nejvyšší známka”, “Průměrná známka”, “První verze” a “Poslední verze”.

  Obr. 6: Nastavení metody známkování a výpočtu známky

Další nastavení

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

Mezi dalšími nastaveními najdete Běžná nastavení modulu, Omezit přístup a Plnění činností (v případě, že je tato funkce povolena správcem systému).

Dále v nápovědě