Činnosti‎ > ‎Test‎ > ‎Výsledky Testu‎ > ‎

Statistiky

Stránka Statistiky poskytuje informace potřebné ke statistické (psychometrické) analýze testových úloh. Naleznete ji v bloku Nastavení/Správa testu/Výsledky/Statistiky.

Obsah stránky Statistiky

Stránka Statistiky obsahuje tři sekce: souhrnné informace o testu, strukturní analýzu (v tabulkovém formátu) a sloupcový graf znázorňující obtížnost a diskriminační účinnost testových úloh. Nabízí také individuální analýzu jednotlivých úloh.

Informace o testu

Tato sekce se nachází v horní části stránky a obsahuje název testu a kurzu, v němž je test používán.

Strukturní analýza testu

Zde najdete tabulku se seznamem testových úloh a příslušných statistik. Jednotlivé sloupce tabulky můžete skrýt kliknutím na ikonu , zobrazení skrytého sloupce lze pak docílit kliknutím na ikonu (viz obr. 1).

  1. K detailní analýze konkrétní úlohy lze přejít kliknutím na název úlohy.
  2. Ikony ve sloupci nalevo umožňují náhled či úpravu úlohy.
  3. Celou tabulku je možné stáhnout jako textový soubor (konkrétní formát lze zvolit v rozbalovací nabídce).
  4. U některých úloh hrozí, že naruší výpočet skutečné váhy položek (viz poznámka níže). Takové úlohy jsou v tabulce zvýrazněny červenou barvou.

    Obr. 1: Strukturní analýza úloh

Poznámka. Hodnocení barevně zvýrazněné úlohy ("Brouci") má opačný trend než celkové hodnocení testu. To znamená, že pokud je hodnocení úlohy nadprůměrné, výsledná známka za celý test bývá podprůměrná a naopak. Tento vztah označujeme pojmem "negativní kovariance".

Jeho důsledkem je bohužel to, že nelze vypočítat skutečnou váhu testových úloh, resp. je nutné považovat výsledek takového výpočtu za zkreslený. Řešením tohoto problému je upravit bodové hodnocení úlohy s negativní kovariancí, a to tak, aby se rovnalo nule. (Úpravu je třeba provést v rámci konkrétního testu, a to na stránce Nastavení/Upravit test, záložka Úprava testu.) Tímto krokem odstraníte zkreslení, které úloha vnáší do výpočtu skutečné váhy ostatních úloh.

Následující tabulka obsahuje popis dostupných statistik.

Sloupec Popis
Pokusy Počet studentů, kteří se pokusili o test.
Index obtížnosti Podíl studentů, kteří v této úloze odpověděli správně.
Směrodatná odchylka Vyjadřuje míru variability ve známkách za danou úlohu (viz heslo Směrodatná odchylka na Wikipedii).
Uhádnutelnost položky Průměrné skóre, které lze získat náhodným tipováním odpovědí.
Zamýšlená váha Zamýšlená váha je rovna maximálnímu počtu bodů za úlohu v daném testu. Pokud je v testu za 10 bodů úloha hodnocena 3 body, její zamýšlená váha je 30 %.
Skutečná váha Je odhadnuta na základě výsledků testu a vypovídá o tom, jak velké procento rozdílů v hodnocení lze danou otázkou vysvětlit. Ideálně by se hodnota skutečné váhy měla blížit hodnotě zamýšlené váhy.
Diskriminační index Vyjadřuje vztah mezi bodovým hodnocením úlohy a hodnocením za celý test. U dobře vytvořené úlohy v platí, že ti studenti, kteří získali za danou úlohu vysokou známku, získali vysokou známku za celý test (a naopak).
Diskriminační účinnost Ukazatel podobný diskriminačnímu indexu.

Další informace o přesném výpočtu testových statistik se dozvíte na stránkách nápovědy moodle.org (EN). OpenUniversity pak nabízí stručné vysvětlení toho, co lze z těchto statistik vyčíst (soubor PDF).

Statistiky testu v grafech

Graf v této sekci umožňuje vizuální analýzu jednotlivých položek. Červené sloupce reprezentují procentuální hodnoty obtížnosti úloh, zelené sloupce pak hodnoty diskriminační účinnosti.

Poznámka. V případě úlohy č. 3 na obr. 2 jsou obě dvě hodnoty rovny nule. Je tomu tak proto, že úloha č. 3 vykazovala negativní kovarianci vzhledem k výsledné známce testu a narušovala tak výpočet skutečných vah ostatních úloh. Snížením bodového hodnocení na stránce pro úpravu testu na 0 bodů bylo tomuto nežádoucímu jevu zamezeno.

Obr. 2: Graf obtížnosti a diskriminační účinnosti úloh

Analýza jednotlivé úlohy

Kliknutím na název úlohy v rámci strukturní analýzy testu přejdete na stránku určenou k analýze jednotlivé úlohy. Ta obsahuje:

  • Informace o konkrétní úloze 
  • Statistickou analýzu obtížnosti, rozlišovací účinnosti a jiných parametrů 
  • Analýzu odpovědí

Informace o úloze

Tato sekce nabízí základní informace o dané úloze: název a typ úlohy, její pozice v testu a text zadání. Tabulka také obsahuje ikony pro náhled a úpravu úlohy.

Obr. 3: Informace o úloze

Statistiky úlohy

Data v této sekci jsou totožná s daty ve strukturní analýze testu, avšak týkají se pouze dané položky (což zvyšuje přehlednost).

Obr. 4: Statistiky úlohy

Tip: Výpočet statistik může nějakou dobu trvat. Vypočítané hodnoty se proto uchovávají po dobu až 15 minut a zobrazuje se také údaj o tom, kdy byly statistiky vypočteny, a tlačítko pro okamžité přepočítání.

Analýza odpovědí

Tato sekce obsahuje údaje o tom, kolikrát byla zvolena ta která odpověď a jakým způsobem se podílela na hodnocení úlohy. Přesná podoba frekvenční analýzy závisí na typu úlohy; pro některé typy úloh (například Dlouhá tvořená odpověď) není tento typ analýzy dostupný.

Obr. 5: Frekvenční analýza odpovědí

Další informace

Dále v nápovědě

Comments